Навчальна програма з інформатики 6 клас

Про матеріал
Розроблена на основі модельної навчальної програми «Інформатика, 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти» (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) Цикл: адаптаційний, 5-6 класи Кількість годин: рекомендовано 1,5 годин на тиждень
Перегляд файлу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання педагогічної ради

_______________________

___.___.2023 №__

 

 

 

ІНФОРМАТИКА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 6 КЛАСУ

 

Розроблена на основі модельної навчальної програми

 «Інформатика, 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти»

(автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

 

Цикл: адаптаційний, 5-6 класи

Кількість годин: рекомендовано 1,5 годин на тиждень

 

Навчальну програму склали:

РадченкоА.В.

________________________

 

І. Вступ

Навчальна програма з інформатики для 6 класу закладів загальної середньої освіти відповідає Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, Державному стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898 (далі – Державний стандарт), Типовій освітній програмі для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235, модельній програмі «Інформатика, 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти» (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.).

Програма реалізує мету інформатичної освітньої галузі відповідно до вимог Державного освітнього стандарту: розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві.

Завдання навчання інформатики як навчального предмету передбачають формування в процесі навчання учнів/учениць ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти (вільне володіння державною мовою;  здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість і фінансова грамотність), а також формування інформаційнокомунікаційної  компетентності, яка в інформатичній освітній галузі є і ключовою, і предметною.

В основу навчального курсу «Інформатика» для 6 класу покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних і ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок та обчислювального мислення. Програма ґрунтується на реалізації провідних ідей світових освітніх систем щодо підготовки громадян цифрового суспільства.

Зміст навчального предмету Інформатика в 6 класі вибудовується за такими предметними змістовими лініями:

      інформаційні процеси та системи;

      комп’ютерні мережі;

      інформаційні технології;

      алгоритмізація та програмування.

У результаті навчання учень/учениця:

 • знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує та подає дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем;
 • створює інформаційні продукти і програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці з іншими особами за допомогою цифрових пристроїв чи без них;
 • усвідомлено використовує інформаційні та комунікаційні технології і цифрові інструменти для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології;
 • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього природного середовища, дотримується етичних, культурних і правових норм інформаційної взаємодії.

Програма передбачає гнучке компонування навчального матеріалу у тематичні блоки, міжпредметну інтеграцію із іншими освітніми галузями, можливість впроваджувати на уроках інформатики інноваційні педагогічні технології (навчання за методом навчальних проєктів, дослідницько-пізнавальне навчання, проблемне та практико зорієнтоване навчання, формувального оцінювання тощо).


ІІ. Зміст навчання інформатики

№ теми

Блок, тема

Діяльність

Очікувані результати

Змістова лінія «Інформаційні процеси та системи»

Тема 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології (3 год.)

 1.  

Цифрові пристрої. Призначення цифрових пристроїв. Використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів.

 

Участь у дискусії «Що можна вважати цифровим пристроєм?».

Створення схеми класифікації цифрових пристроїв за їх призначенням та об’єктами, які вони опрацьовують.

Пояснює призначення і використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності.

Обирає цифрові пристрої та/чи інформаційні технології для розв’язання задачі.

Висловлює міркування щодо сучасних інформаційних технологій і їх місця в суспільстві.

Розуміє призначення, можливості та обмеження цифрових пристроїв різного типу, зумовлені їх складовими, використовує їх для власних потреб у навчанні і житті.

 1.  

Санітарно-гігієнічні правила роботи з цифровими пристроями. Класифікація цифрових пристроїв за призначенням.

Створення презентації «Цифрові пристрої та інформаційні процеси, які вони реалізують».

 1.  

Цифрові технології. Використання цифрових технологій. Використання цифрових інновацій для навчання, комунікації і творчості. Переваги і недоліки використання цифрових технологій в сучасному суспільстві.

Аналіз понять «інформаційні технології» та «цифрові технології», визначення спільного та відмінного.

Розробка навчального проєкту «Цифрові технології в моєму навчанні».

Укладання таблиці переваг та недоліків широкого використання цифрових технологій в сучасному суспільстві

Описує вплив цифрових технологій на навколишнє середовище і добробут суспільства.

Розрізняє себе в реальному і віртуальному світі, передбачає власний “цифровий слід”.

 1.  

 

 

 

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 2. Комп’ютерні презентації (5 год.)

 1.  

Етапи створення комп’ютерної презентації.

Створення анімованих комп’ютерних презентацій для подання результатів виконання проєктів.

Створення інфографіки засобами редактора комп’ютерних презентацій.

Обирає істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні для подання цих об’єктів у контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми.

Обирає цифрові пристрої та/чи інформаційні технології для розв’язання задачі.

Обирає спосіб структурування і візуалізації зібраних чи отриманих даних з використанням різних видів інфографіки.

Дотримується критеріїв оформлення і якості інформаційних продуктів.

Створює інформаційні продукти та оцінює їх якість за вказаними критеріями.

 1.  

Анімація об’єктів на слайді.

 1.  

Анімація слайдів.

 1.  

Налаштування показу комп’ютерної презентації.

Налаштування показу комп’ютерної презентації.

Виступ з презентацією для подання результатів виконання проєктів.

Оцінювання за вказаними критеріями створених комп’ютерних презентацій та використання їх в процесі презентації.

Оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв’язання життєвих/навчальних проблем.

Дотримується авторських прав і враховує різні типи дозволів на використання інформаційних ресурсів у власній і груповій роботі і творчості.

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 3. Текстові документи (6 год.)

 1.  

Списки в текстовому документі.

Відбір і використання інструментів для опрацювання текстового документа.

Вставлення в текстовий документ маркованих, нумерованих та багаторівневих списків, їх редагування та форматування.

Обирає істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні для подання цих об’єктів у контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми.

 1.  

Таблиці в текстовому документі.

Вставлення в текстовий документ таблиць, їх редагування та форматування.

Оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв’язання життєвих/навчальних проблем.

 1.  

Схеми та зображення в текстовому документі.

Вставлення в текстовий документ графічних зображень, зокрема схем і зображень 3D-моделей

Використовує дані різних типів для створення інформаційних продуктів.

 

 1.  

Формати текстових документів.

Збереження текстового документу в різних форматах, порівняння значень властивостей документа після конвертації.

Дослідження інтерфейсу та можливостей альтернативного засобу для роботи з текстовою інформацією.

Виконання колективного проекту «Сучасні засоби обробки текстів».

Оцінювання робіт однокласників за наданими критеріями.

Дотримується критеріїв оформлення і якості інформаційних продуктів.

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 4. Графічні зображення (6 год.)

 1.  

Базові поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки. Програми для опрацювання графічних зображень.

Визначення значень властивостей малюнка залежно від його подальшого використання.

Створення порівняльної таблиці властивостей графічних зображень різних видів.

Обирає істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні для подання цих об’єктів у контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми.

Оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв’язання життєвих/навчальних проблем.

 

 1.  

Створення, редагування і форматування зображень.

Створення малюнків з простих графічних примітивів.

Створення малюнків, що потребують редагування та форматування векторних графічних об’єктів, розміщених в різних шарах.

Створення тематичних малюнків для колективного альбому або виставки.

 

Обирає і застосовує засоби для побудови малюнка в одному з графічних редакторів.

Дотримується критеріїв оформлення і якості інформаційних продуктів.

 1.  

Шари, їх використання.

 1.  

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 5. Електронні таблиці (11 год.)

 1.  

Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі. Математичні моделі.

Виділення властивостей об’єктів, що є істотними для розв’язання задачі, і визначає їх допустимі значення.

Створення інформаційних моделей.

Створення математичних моделей.

Визначення і обґрунтування простих причинно-наслідкові зв’язків у готовій моделі, використовуючи шаблон “якщо, то”, “що треба зробити, щоб”.

Обирає істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні для подання цих об’єктів у контексті розв’язання життєвої/навчальної проблеми.

Оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв’язання життєвих/навчальних проблем.

Використовує готові чи створені моделі для дослідження, експериментує з ними. 

 1.  

Гіпотеза. Перевірка гіпотези з використанням моделі. Експеримент. Добір даних для перевірки гіпотез

Планування і реалізація експериментів з готовими чи створеними моделями для підтвердження чи спростування гіпотези

Пояснює вибір програмних засобів для опрацювання даних різних типів (принаймні трьох) і створення відповідних інформаційних продуктів.

 1.  

Табличний процесор.

Використання програмного забезпечення для простих розрахунків і візуалізації результатів.

 1.  

Арифметичні обчислення.

Створення електронних таблиць з арифметичними обчисленнями.

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми.

Подання даних, створюючи таблиці, схеми, діаграми тощо, з виконанням необхідних проміжних перетворень.

Подання даних з схем і діаграм в таблицях.

Пояснення та аналіз схем і діаграм систем реального і віртуального світу.

Обирає спосіб структурування і візуалізації зібраних чи отриманих даних з використанням різних видів інфографіки.

 1.  

Комп’ютерний експеримент. Опрацювання результатів експерименту

Формулювання висновків, наскільки отримані результати експерименту з моделлю відповідають гіпотезі/прогнозу.

Планування власної та групової роботи перед виконанням завдання і за потреби внесення коректив у план під час виконання завдання.

Аналізує дані для підтвердження чи спростування тверджень.

Змістова лінія «Алгоритмізація та програмування»

Тема 6. Алгоритми та програми (17 год.)

 1.  

Алгоритми і програми з вкладеними циклами.

Складання і виконання алгоритмів, що містять розгалуження і цикли. 

Редагування алгоритмів. Обґрунтування вибору необхідних алгоритмічних структур.

Планування роботи в процесі створення проєкту.

Розробляє алгоритми, поєднуючи базові структури, для розв’язання задач.

Корегує алгоритм за потреби складає і налагоджує програмні проекти для розв’язання задач/проблем і творчого самовираження.

Розділяє задачу на підзадачі та розв’язує їх, комбінуючи проєкт із блоків команд.

Складає план виконання своєї роботи із створення інформаційного продукту відповідно до ролі в групі.

Пояснює роль членів групи і користь співробітництва для виконання спільного завдання із створення інформаційного продукту. 

Бере участь у спільному створенні інформаційного продукту, враховуючи власний і груповий емоційний стан.

Використовує онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для індивідуальної або групової діяльності і комунікації. 

 1.  

Алгоритми і програми з вкладеними розгалуженнями.

Складання проєктів, що містять розгалуження і цикли, у тому числі вкладені.

 1.  

Алгоритми і програми з циклами з передумовою.

Редагування проєктів Тестування проєктів.

Налагодження проєктів.

Планування роботи в процесі створення проєкту.

Розкладання задач на під задачі. Створення проєктів з окремих модулів.

Обґрунтування відповідності алгоритму поставленій задачі.

Колективна робота по створенню і налагодженню проєкту.

Аналізування роботи групи в цілому і кожного її учасники при складанні колективного проєкту.

Складання анімаційних проєктів.

 

 1.  

Алгоритми і програми з вкладеними циклами і розгалуженнями

Тема 6. Практикум з використання інформаційних технологій (4 год.)

 1.  

Етапи виконання проєкту.

Складання плану виконання проєкту.

Визначення завдань проєкту.

Пошук, аналіз, опрацювання матеріалів, виконання завдань проєкту.

Вибір засобів для подання результатів проєкту.

Подання та оцінювання результатів виконання проєкту.

Виконання комплексного колективного проєкту.

Визначення та вибір ролей для виконання групового проєкту.

Складання плану виконання проєкту.

Пошук матеріалів для проєкту, їх збереження та аналіз.

Вибір програмних засобів для опрацювання даних різних типів і створення відповідних інформаційних продуктів.

Оцінювання якості розроблених інформаційних продуктів на основі критеріїв.

Використання онлайн ресурсів для комунікації та обміну матеріалами проєкту з учасниками групи.

Подання результатів, захист  проєкту.

Бере участь у спільному проекті (он-лайн та оф-лайн) із створення інформаційних продуктів для реалізації власних і суспільних інтересів.

Організовує власне інформаційне середовище на основі доступних пристроїв і технологій, налаштовує програмні та апаратні засоби залежно від власних потреб.

Пояснює роль членів групи і користь співробітництва для виконання спільного завдання із створення інформаційного продукту.

Пропонує і дотримується правил взаємодії і прийняття спільних рішень під час створення колективного проекту.

Складає план виконання своєї роботи із створення інформаційного продукту відповідно до ролі в групі. 

Пояснює вибір програмних засобів для опрацювання даних різних типів (принаймні трьох) і створення відповідних інформаційних продуктів. 

Створює інформаційні продукти та оцінює їх якість за вказаними критеріями. 

Розрізняє різні типи дозволів на використання чужих інформаційних ресурсів і дотримується їх у власній чи груповій роботі. 

Зазначає джерела, використані у своїх роботах.

Використовує онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для індивідуальної або групової діяльності і комунікації. 

Розширює спектр засобів і способів комунікації, які використовує, враховуючи потреби свої та інших осіб. 

Дотримується правил кібербезпеки. 

Дотримується правил етикету спілкування у цифрових мережах. 

Бере участь у представленні результатів групової роботи.

Коментує свою та чужу діяльність із створення інформаційного продукту, за потреби надає конструктивні відгуки. 

Виявляє наполегливість, коли стикається з помилками і проблемами під час роботи над проектом. 

Описує власну діяльність як члена групи і набутий досвід.


Календарно-тематичне планування з інформатики

на 2023 -2024 н.р.

52 год.

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Змістова лінія «Інформаційні процеси та системи»

Тема 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології

 1.                      

 

Цифрові пристрої. Використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. Санітарно-гігієнічні правила роботи з цифровими пристроями

с. 5-11

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Призначення цифрових пристроїв. Класифікація цифрових пристроїв за призначенням.

с. 11-13

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Цифрові технології. Використання цифрових інновацій. Використання цифрових інновацій для навчання, комунікації і творчості. Переваги і недоліки використання цифрових технологій в сучасному суспільстві

с. 13-21

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 2. Комп’ютерні презентації

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Етапи створення комп’ютерної презентації

с. 22-23

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Анімація об’єктів на слайді

с. 24-37

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Анімація слайдів

с. 37-42

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Налаштування показу комп’ютерної презентації

с. 42-48

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1 «Налаштування показу комп’ютерної презентації». Підсумковий урок з тем 1 і 2. Тематичне оцінювання

 

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 3. Текстові документи

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Списки в текстовому документі. Формати текстових документів

с. 49-60

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Таблиці в текстовому документі

с. 60-66

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Таблиці в текстовому документі

с. 66-75

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Зображення в текстовому документі

с. 75-80

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Схеми в текстовому документі

с. 80-91

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2 «Створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею». Підсумковий урок з теми. Тематичне оцінювання

 

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 4. Графічні зображення

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Базові поняття комп’ютерної графіки. Види комп’ютерної графіки

с. 92-102

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Програми для опрацювання графічних зображень

с. 102-107

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування і форматування растрових зображень

с. 107-113

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування і форматування векторних зображень. Шари, їх використання

с. 113-118

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування і форматування векторних зображень

с. 118-126

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Підсумковий урок з теми. Тематичне оцінювання

с. 126-136

Змістова лінія «Інформаційні технології»

Тема 5. Електронні таблиці

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі

с. 137-142

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Математичні моделі

с. 142-147

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Гіпотеза. Перевірка гіпотези з використанням моделі

с. 147-150

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Експеримент. Добір даних для перевірки гіпотез. Практична робота № 3 «Проведення дослідження з використанням моделі»

с. 150-157

ІI семестр

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Табличний процесор

с. 158-170

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Редагування та форматування електронних таблиць

с. 171-184

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Арифметичні обчислення

с. 184-188

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Арифметичні обчислення

с. 188-197

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Стовпчасті та кругові діаграми

с. 197-201

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Стовпчасті та кругові діаграми

с. 201-210

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4 «Створення електронних таблиць. Обчислення в електронних таблицях. Побудова діаграм»

Підсумковий урок з теми. Тематичне оцінювання

 

Змістова лінія «Алгоритмізація та програмування»»

Тема 6. Алгоритми та програми

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Величини. Команда присвоювання

с. 211-214

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Лінійні алгоритми зі змінними

с. 215-224

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними циклами

с. 224-228

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними циклами

с. 228-235

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5 «Проєкти з вкладеними циклами з лічильником та зі змінними»

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними розгалуженнями

с. 235-239

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними розгалуженнями

с. 239-248

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з циклами з передумовою

с. 248-250

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з циклами з передумовою

с. 251-260

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними циклами і розгалуженнями

с. 260-264

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми і програми з вкладеними циклами і розгалуженнями

с. 264-271

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 6 «Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями»

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями.

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Проєкти з вкладеними циклами і розгалуженнями.

Тематичне оцінювання

 

Тема 7. Практикум з використання інформаційних технологій

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практикум з використання інформаційних технологій

с. 272-277

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практикум з використання інформаційних технологій

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Практикум з використання інформаційних технологій

 

 1.                  

 

Інструктаж з БЖД. Повторення та узагальнення вивченого

 


ІІІ. Перелік навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу

 • Браузер
 • Графічний редактор
 • Текстовий процесор
 • Онлайн-перекладач
 • https://crello.com/uk/
 • https://time.graphics/editor
 • Карти знань
 • Середовище опису й виконання алгоритмів (Скретч)
 • Операційна система
 • Програма для створення зображень онлайн
 • Редактор презентацій

ІV. Система оцінювання результатів навчання

Базується  на положеннях Рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 01 квітня 2022 р за. № 289 та Загальних критеріях оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (додаток №2 до наказу №289)

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Система оцінювання (бальна/рівнева):

 • 10,11,12 – В
 • 7,8,9 – Д
 • 4,5,6 – С
 • 1,2,3 – П

Групи результатів навчання

Рівень досягнення результатів навчання

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Працях з інформацією, даними, моделями

Знає, розуміє, наводить приклади, повторює навчальні дії

Застосовує вміння, виконує дії

Аналізує, порівнює, класифікує, структурує. пояснює, ілюструє інформацію

Створює рішення, оцінює за критеріями, обґрунтовує, формує судження

Створює інформаційні продукти

Виконує дії у супроводі вчителя

Виконує дії за докладною інструкцією, 3 допомогою вчителя

Виконує дії самостійно або в групі, за інструкцією, шаблоном, зразком, сформульованим завданням

Виконує дії самостійно, творчо, оцінює за критеріями, генерує ідеї, знаходить власні розв'язки, опановує нові засоби чи інформаційні технології

Працює в цифровому середовищі

Виконує дії у супроводі вчителя

Виконує дії за докладною інструкцією. 3 допомогою вчителя

Виконує дії самостійно або в групі, за інструкцією, шаблоном, зразком, сформульованим завданням

Виконує дії самостійно, допомагає іншим, оцінює за критеріями, опановує нові, використовує ефективні прийоми роботи

Безпечно та відповідально працює з інформаційними технологіями

Демонструє безпечну та відповідальну поведінку в знайомій ситуації, епізодично

Демонструє безпечну та відповідальну поведінку у типовій ситуації, після нагадування

Демонструє безпечну та відповідальну поведінку у новій та змодельованій ситуації

Демонструє безпечну та відповідальну поведінку у нестандартній ситуації, оцінює таку поведінку за критеріями

Критерії оцінювання предметних та особистісних результатів

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих фактів; з допомогою вчителя або з використанням підручника розпізнає і називає окремі інформаційні об'єкти; знає та дотримується правил безпечної поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.

2

Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об‘єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні завдання та практичні роботи на комп’ютері, допускає помилки.

3

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу (менше половини); відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; навчальні завдання виконує фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує постійної активізації та допомоги; способи навчально-пізнавальної діяльності (практичні і розумові уміння і навички) застосовує на рівні копіювання зразка способу діяльності.

 

Середній

4

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу (більше половини); у відповідях може допускати помилки; за значної допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні роботи, потребує детального кількаразового їх пояснення, допускає помилки.

5

Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює значну частину навчального матеріалу; ілюструє розуміння базових понять інформатики прикладами з підручника або пояснення вчителя, відповідає на окремі запитання; з допомогою вчителя виконує навчальні завдання з частковим поясненням, допускає помилки; за детальною інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки.

6

Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, відповідь будує у засвоєній послідовності, ілюструє її власними прикладами; з частковою допомогою вчителя виконує навчальні завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері; способи навчально-пізнавальної діяльності застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й значної допомоги вчителя, коли працює самостійно.

Достатній

7

Учень (учениця): самостійно відтворює основний навчальний матеріал з окремими неточностями, застосовуючи необхідну термінологію, вміє наводити власні приклади на підтвердження певних тверджень; пояснює та обґрунтовує способи виконання навчальних завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні висновки з допомогою вчителя, використовує різні джерела відомостей для виконання навчального завдання; практичні роботи на комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; самостійно виправляє вказані вчителем помилки.

8

Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних зв'язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; з незначною допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування навчального завдання, частково аргументує свої міркування; самостійно знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює їх; самостійно виконує навчальне завдання, знаходить та виправляє допущені помилки. Має стійкі практичні навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; самостійно виконує практичні роботи, що відповідають вимогам навчальної програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно виправляє помилки.

9

Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, знаходить та виправляє допущені помилки.

Високий

10

Учень (учениця): системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; робить логічні висновки, обґрунтовує свою думку, висуває припущення; виконує різні типи навчальних і життєвих завдань (як типових, так і нестандартних, творчих) під опосередкованим керівництвом учителя, розробляє алгоритм виконання запропонованого навчального завдання, пропонує нові шляхи розв’язування навчальних завдань; знаходить додаткові джерела відомостей, використовує запропоновані схеми класифікації для структурування відомостей та даних, порівнює і зіставляє відомості з кількох джерел, уміє стисло і логічно подавати узагальнену інформацію; самостійно приймає рішення, прогнозує наслідки власної поведінки за незначної допомоги дорослих.

11

Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми з інформатики; обґрунтовано відповідає на запитання; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; раціонально використовує комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; розуміє мету власної навчальної діяльності та самостійно визначає завдання для її досягнення, вміє виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези

12

Учень (учениця): має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми з інформатики, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно планує особисту навчальну діяльність та оцінює її результати, уміє приймати рішення, швидко вибрати потрібний спосіб діяльності із кількох відомих, застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням результатів виконання учнями навчальних проєктів.

Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень:

ЗР1 працює з інформацією, даними моделями;

ЗР2 створює інформаційні продукти;

ЗР3 працює в цифровому середовищі

ЗР4 безпечно й відповідально працює з інформаційними технологіями

Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі підсумкові контрольні роботи не проводяться.


docx
Додано
2 січня
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку