Опорні конспекти 8 клас Теплові явища

Про матеріал
Подано приклади опорних конспектів, образи-схеми відповідно до календарно-тематичне планування тем курсу фізики 8 класу, тестові завдання на встановлення відповідності та низка творчих завдань, виконання яких дозволить набути предметних компетентностей, підвищить упевненість та успішність учня. Адресовано учням 8 класу, вчителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів, студентів фізико-математичних факультетів.
Перегляд файлу

 ОПОРНІ КОНСПЕКТИ З ФІЗИКИ ДЛЯ 8 КЛАСУ

 

 Подано приклади опорних конспектів, образи-схеми відповідно  до календарно-тематичне  планування тем  курсу фізики 8  класу, тестові завдання на встановлення відповідності  та низка творчих завдань, виконання яких дозволить набути предметних компетентностей,    підвищить упевненість та успішність учня.

Адресовано учням 8 класу, вчителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів, студентів фізико-математичних факультетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Календарно  - тематичне планування

(70 годин, 2 години на тиждень, 4 години — резервних)

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

30

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

розуміє властивості теплового руху; особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, внутрішня енергія, кількість теплоти, питома теплоємність, питома теплота плавлення, пароутворення, згорання палива) та їхні одиниці;

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія; два способи зміни внутрішньої енергії тіла; види теплообміну; види теплових машин;

пояснює графіки теплових процесів (нагрівання/ охолодження, плавлення/ тверднення, пароутворення/ конденсація); залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт;

застосовує рівняння теплового балансу;

аналізує графіки теплових процесів;

пояснює принцип дії теплових двигунів;

користується термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час проведення експериментів.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля;

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Демонстрації

 1. Дифузія газів, рідин.
 2. Розширення тіл під час нагрівання.
 3. Модель броунівського руху.
 4. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
 5. Принцип дії теплового двигуна.
 6. Моделі теплових двигунів

Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливості енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

 

 

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата/

ОК

1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага.

ОК1

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури 

 

ОК2

3

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла. 

 

ОК3

4

Види теплообміну. Теплопровідність.  

ОК4

5

Конвекція. Випромінювання 

ОК5

6

Розв’язування задач. Самостійна робота  

 

7

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла. 

ОК6

8

Розв’язування задач 

 

9

Тепловий баланс 

 

10

Розв’язування задач 

 

11

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури 

 

12

Інструктаж з БЖД.

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини 

 

13

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи 

 

14

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача» 

 

15

Аналіз контрольної роботи № 1.

 Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

 

 

ОК7

16

Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл 

ОК8

17

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

ОК9

18

Розв’язування задач. Самостійна робота 

 

19

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. 

ОК10

20

Кипіння. Температура кипіння.   Розв’язування задач

ОК11

21

Рівняння теплового балансу.Розв’язування задач. Самостійна робота 

 

22

Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

ОК12

23

Розв’язування задач

 

24

Розв’язування задач. Самостійна робота 

 

25

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

 

ОК13

26

Деякі види теплових двигунів

ОК14

27

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

 

28

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи Повт.§ 10-18.

 

 

29

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

 

30

Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

 

31

Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»

.

32

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Температурна шкала. Теплова рівновага

 

 

 

                      ?Дотик

                                Охолоджується   Нагрівається                                   

 

 

 

 

 

                                                                                    теплова рівновага  t1 =t2

Описание: C:\Users\Home\Desktop\004.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання :  §1 ОК, вправа 1

 

 

 

 

 

 

 ОК2

Залежність лінійних розмірів тіл від температури

ЧОМУ ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залежить від речовини

Описание: C:\Users\Home\Desktop\13652_html_m6b49e302.gif- початкова довжина при t

- початкова довжина при t

-  зміна довжини тіла

- зміна температури тіла

       

 

            Проявляється   у:

 • порушенні герметичності рам металопластикових вікон;
 • зміні тиску повітря в гумових шинах автомобілів;
 • зміні довжини довгих прямих ділянок труб системи опалення;
 • зміні довжини залізничних колій і мостів;
 • зниженні продуктивності і ККД холодного двигуна автомобіля через зростання зазорів між поршнем і циліндром;
 • зміні натягу і величини провисання провідників у лініях електропередач та ін.

 

 

 

Домашнє завдання :  §2 ОК, вправа 2

 

 

 

 

 

 

 ОК3

 

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла 

 

               Екін

                 +        механічна енергія

                Еп   

 

                     Рухаються                                              Екін

 

                                                          Мають                  +         

 

  Взаємодіють                                            Еп                               

 

 

 

 

Внутрішня енергія залежить

 • температури
 • агрегатного стану речовини

 

Способи зміни  внутрішньої енергії

 

 

 

 

 

При виконанні роботи над тілом внутрішня енергія збільшується

 

Роботу виконує саме тіло і його внутрішня енергія зменшується

 

 

 

 

Кількість теплоти – це...                                 Q(кю) в СІ  в Джоулях (Дж)

 

 

                                                                             

 

 

Домашнє завдання :   вивчити §3, ОК, вправа 3 .

 

 

 

ОК4

Види теплообміну. Теплопровідність

Описание: C:\Users\Home\Desktop\images (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплопровідність – це процес....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     t          

 

         

                                                         

 

 

Пояснити???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК5

Конвекція. Випромінювання

 

Описание: C:\Users\Home\Desktop\wc-img-3.jpg

     Сильні вітри

     Утворення бризів

     Обігрівання та охолодження помешкань

Пояснити чому?

Описание: C:\Users\Home\Desktop\img8.jpg   

     

Випромінювання – це....

Енергія може передаватися через простір, у якому відсутня речовина

Описание: 25       Описание: 22       Описание: 36      Описание: 20

 

 ОК6

Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.    Тепловий баланс

Кількість                      

Q

теплоти                                                 

 

   m- кількість теплоти Дж

    Δt – кількість теплоти        

    с – питома теплоємність речовини                     

 

 

 

 

 

Розв’яжи задачу !

 

Q , Дж

с, Дж/кг К

m, кг

Δt, K

1

?

4200

2

100

2

25200

2100

?

30

3

22500

450

0,1

?

4

1000

?

1

2

Рівняння теплового балансу

 

    mтіла маса нагрітого тіла

                                 mрідини маса рідини

                                 mк  - маса калориметра

                                    Тіло віддає тепло    Qт

                                   Приймає тепло калориметр і рідина  Qк + Qрідини

Qт = Qк + Qрідини

 

 

 

Q1 - + Q2  - + …… = Q1 +  + Q2 + +…..

 

 

 

 

 

 ОК7

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів

 

 

       

j0299587                                                                              

-

 

 

j0293828

273px-Teilchenmodell_Gas

Описание: Solid.png199px-Teilchenmodell_Fluessigkeit       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: алмазОписание: {1F5BD8C7-78DD-4440-AADC-769FDBA7FDF3}

 

Описание: 157

 

 

 

 

Агрегатний

стан

Властивості

Форма

Об’єм

Стиснення

Розташування

Рух

Взаємодія

Твердий

Зберігає

Зберігає

Майже неможливе

Відстані ≈ розміру молекул, утворюють кристалічну решітку

Коливання

Сильна

Рідкий

Не зберігає

Зберігає

Майже неможливе

Відстані ≈ розміру молекул, порядок відсутній

Коливання, інколи "стрибки"

Сильна

Газоподібний

Не зберігає

Займає весь

наданий об’єм

Досить легко

стиснути

Відстані набагато більші від розміру молекул

Літають по всьому об’єму, інколи зазнають зіткнень

Слабке притягання, відштовхування під час зіткнень

Домашнє завдання :     Вивчити § 10, Вправа № 10 (1 – 3)

 

 

 

 

 

ОК8

Плавлення та кристалізація

 

 

                               + Q  поглинається

 

 

 

                                       tплавлення =  tкристалізації

 

 

 

                                    

                                      - Q  виділяється

Плавлення – процес.....

Кристалізація – процес...

        

 1. кристалічні тіла плавляться при певній температурі
 2. точки плавлення різних речовин різні
 3. під час плавлення  температура тіла не змінюється (руйнується решітка)
 4. під час твердіння температура не змінюється (відновлюється решітка)                                  
 5. tплавлення =  tкристалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК9

Питома теплота плавлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб розплавити за температури плавлення 1 кг.....

 

 

 

 

                          

 

                              1 кг                                  1 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   В СІ

                     [ λ](лямбда) = Дж/кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК10

Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації

 

                                      (+Q) поглинається                    Випаровування – процес....

                                                                                                 Конденсація - процес....

 

 

 

 

 

 

 

                                                    (- Q) виділення                 

 

                                                        Швидкість випаровування залежить:

 1. температури? чим     t0 ,  тим     Екін → більше молекул залишає рідину

                                             

                                                                            t1 < t2

 

 

 1. площі вільної поверхні S

 

 

При випаровуванні ΔU  →t  

Поглинання енергії

 

 1. роду рідини

  Q

 

 

 1. руху повітря над рідиною(вітер) (конденсація повільніше )

 

 

 

 

При конденсації ΔU   → t

Виділення енергії

 

 

 

 

 

 

                                     [L]= Дж/кг

 

 

 

 

ОК11

 

Кипіння. Температура кипіння

 

 

                    ратм                                                                                       ратм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кипіння це процес пароутворення, що відбувається  в усьому  об’ємі  рідини й супроводжується утворенням і зростанням бульбашок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               t0, C  

 

 

                                              100       А                     В

                   [L]=   Дж/кг  

 

 

                                                   О                                   t, час

                                                                         ОА – нагрівання рідини

                                                                          АВ – кипіння рідини

 

ОК12

 

 

 

ОК12 Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

 

Реакція горіння –це реакція взаємодії Карбону або Гідрогену з Оксигеном

  С          О      О                      СО2

 

 

                   С   +  О2  = СО2    екзотермічна реакція

 

 

 

 

 

 

              СО       СО2       СО       СО2          СО        СО2                    H2О

 

                  

                    1кг                         1 кг                        1 кг

                                                                                          Q                Q                    Q                    Q

 

 

 

 

 

Питома теплота згорання палива – це....

                                                                                           рідина (mр)                        Рідина                                                             Дж       

                                                              кг                                  посудина  

 

                                                                                         паливо(mпал)                                                           

                                                                                           

 

 к.к.д. – це.....

 

або

                              

    Домашнє завдання Вивчити § 15  Вправа № 15 (2, 3)

 

 

 

ОК13                      

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

 

                             Теплові двигуни перетворюють внутрішню енергію палигіюва 

                                        на механічну енергію

    

    

                                        А            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ.

 

Теплові явища.  Тепловий стан. Теплообмін. Кількість теплоти

№1

У воді, що знаходиться в термосі, плаває лід. Чи відбудеться теплообмін між ними і яким чином, якщо

I.    їх температура однакова і дорівнює 0°С?           

II.   температура льоду- 10°С, а води 0°С ?                

III.  температура льоду -5°С, а води +5°С ?               

IV.  температура льоду 0°С, а води +2° С ?

1. відбудеться; вода віддає тепло льоду

2. не відбудеться

3. відбудеться, лід віддає тепло воді

№2

За рахунок чого відбувається зміна внутрішньої енергії при:

 

I.   обробці заготовки на токарному станку ?                         

II. швидкому опусканні вниз по шесту або

 канату, можна обпекти долоні?                                               

III. дотиканні холодного повітря з нагрітим предметом?

IV. загартуванні нагріте стальне зубило занурюють у масло

 

1. за рахунок виконання роботи

 

2. за рахунок  теплообміну

№3

Підвищилась чи знизилась температура і на скільки градусів при такій зміні показів термометра:

 

I.   від О°С до +4°С?                                                                        

II.  від 0°С до-4°С?                                                                         

ІІІ. від -2°С до -20°С ?                                                                   

 ІУ. від,+2°Сдо+20°С?                                                                   

 

1. знизилась на 18°С

2.підвищилась на 4°С

3. знизилась на 4°С

4. підвищилась на 18 °С

№4

І. Після сильного хвилювання (шторму) вода  в морі стає теплішою. Чому ? 

II. Борошно з під жорен виходить теплим. Чому?               

III. Хліб з печі виймають гарячим. Чим викликане його нагрівання?                                                                                                                               

IV. Крила надзвукових літаків перед польотом іноді  вкривають шаром спеціальної речовини, яка згорає під час польоту. Чому вона згорає?

1. збільшується внутрішня енергія

внаслідок вико­нання механічної роботи

2. збільшується внутрішня енергія внаслідок теплообміну

 

№5

I. Чому холодильні установки, холодильники фарбують у        світлий білий колір?

II. Чому в хутряній рукавичці тепліше тоді, коли хутро в         середині ,а не зовні?                                                                        

III. Чому радіатори водяного опалення ставлять внизу           кімнати?

IV. Чому кам'яна підлога здається більш холодною,  ніж дерев'яна в  одному і тому ж приміщенні?                        

1. має місце конвекції

2.зменшується теплове випромінювання

3. різна теплопровідність

4. повітря поганий провідник тепла

№6

I.На скільки градусів охолола вода в баку об’ємом 27 л ,                         якщо він віддав в навколишнє середовище 1500 кДж тепла?

II.Знайти питому теплоємність речовини, якщо для нагрі-                         вання 10 кг її на ЮС потрібно 419 кДж.

III. Щоб нагріти 110г алюмінію на 94 С, треба 9 кДж.                                   Обчисліть питому теплоємність алюмінію.

IV. Щоб одержати лист сталі, сляб розмірами 0,3x1,6x2 м                             нагрівають від 15 С до 1300 С. Скільки витрачається теплоти на нагрівання сляба?

 

1.448290

 

2, 2.880

 

3. 13

 

4. 4190

№7

З формули для визначення кількості теплоти при теплообміні знайти:     

I.    масу речовини                                                                                                  

II.   Початкову температуру                                                                      

III.    Кінцеву температуру                                                                                    

IV.  З формули теплоти згорання палива знайти масу палива                    

 

1. ...=

2 ....=

З. ...=                                                                                                                              4. …=

№8

І.   Для ферми потрібна вода з температурою 45 0С. Скільки потрібно взяти  води при 290 С , якщо є 50 кг води при 1000 С.                                 

II.  Яку кількість теплоти треба для того, щоб у латунному бачку масою 12 кг нагріти 19 л води від 20°С до кипіння ?                                  

III. Яку масу води при 20 С треба додати до 1,5 кг води ( t= 800 С), щоб температура води стала рівною 370 С?                                               

IV. Стальний молоток був нагрітий для закалювання до 720 oC, потім охолоджений до 14 0 С, при цьому він віддав навколишньомутсередовищу 272350 Дж тепла. Знайти масу молотка.

 

1. 0,84

 

2. 6700000

 

3.110

 

4. 3,8              

№9

I. На скільки градусів можна було б нагріти 20 л води, колиспалити 200 г деревного вугілля , вважаючи , що вся виділена                   кількість теплоти йде на нагрівання води?

II. Скільки води можна нагріти від 150С до 80 0С за рахунок кількості  теплоти, що виділяється при повному згоранні 15 г гасу?

III. На скільки градусів можна нагріти 10л води,                                          використавши всю теплоту, що виділяється при повному згоранні 20 г гасу?                                                                                 

ІУ   Для постачання теплою водою тваринницької ферми щоденно спалюють 10 кг сухих дров.До якої температури нагрівається  вода в котлі місткістю 600 л , початкова температура 100 С?

 

1. 122

 

2. 53               

 

 3. 1082

 

4. 72

№10

І. Знайти скільки коксу треба спалити, щоб нагріти 1,5 т залізного

лому від 200С до 1530 0С .ККД вагранки 60%.                                             

ІІ.   Який ККД горна, якщо для нагрівання 2 кг сталі на 1000 0 С витрачається 0,6 кг коксу?                                                                           

III. Яку кількість деревного вугілля треба спалити в самоварі, об'єм якого 5л, а ККД дорівнює  25%, щоб нагріти воду                              від 20 0 С д100°С?

IV. На фермі щоденно спалюють 6кг торфу в кормозапарнику                            

  місткістю 100 л води. Початкова температура води 10 0 С. До якої температури нагріється вода, якщо ККД кормозапарника 42,5 %?

1. 99,5

 

2. 58

 

3. 5,2

 

4. 2

 

Теплові явища. Зміна агрегатних станів речовини

 

№1

I. Який процес називається плавленням?      

II. Який процес називається випаровуванням?    

 III Який процес називається кристалізацією?     

1У. Який процес називається конденсацією?    

1. ... процес, при якому рідина

перетворюється в твердий стан.

2.  ...процес, при якому речовина            

переходить з газоподібного стану в рідкий.                                                                              3.  ... процес, при якому тверде тіло переходить у рідкий  стан

4 ...процес, при якому речовина                                                                                      рід­кого стану переходить у газоподібний                                                                                                                                                         

 

№2

 

Поясніть з погляду молекулярного вчення:

І.Процес танення льоду

II. Процес нагрівання води                                  .                                       III. Процес кипіння

IV. Процес нагрівання водяної пари                                                                     

1. кількість теплоти надана воді йде на збільшення кінетичної енергії руху молекул.

2. теплова енергія йде на подолання потен ціальної енергії молекул і перетворення рідини в пару, температура не змінюється

3. чим вища температура пари,

тим швидше рухатимуться молекули                                                                                    

4. кількість теплоти, надана льоду, викликає послаблення зв'язків між молекулами і зв'язки розриваються

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№3

І. Чому після дощу стає холодніше? 

II. В тепле приміщення заводського цеху внесли з морозу новий верстат і незабаром металеві частини вкрилися снігом. Чому?                    

III. Чому у мокрому одязі або взутті легко              

      застудитися?

IV. Чому вікна взимку замерзають зсередини

        кімнати, а не зовні?            

1 .при сильному охолодженні водяна пара відразу переходить у твердий стан

 

2. при випаровуванні вода поглинає тепло, яке виділяється навколишніми тілами

 

№4

I  Навіщо наколоті дрова складають штабелями?

II. Навіщо овочі і фрукти, призначені для сушіння, розрізають на тоненькі шматочки?       

ІІІ. Чому річки міліють переважно в літній період, коли стоїть жарка і суха погода?         

IV. Чому білизна висихає швидше у  вітряну погоду?

1. збільшується поверхня випаровування

2. збільшується швидкість випаровування   при підвищенні температур

3. збільшується швидкість випаровування

4. збільшується швидкість випаровування при видаленні пари з поверхні

№5

На графіку зміни агрегатного стану води вказати:    

 І.     Танення льоду   

 II.    Нагрівання води   

 1. Кипіння води

IV. Нагрівання утвореної   пари 

 

1. KN

2. EF

3. FK

4.DE

№6

 

I.   Яку кількість теплоти потрібно,щоб нагріти 50 г                         

    олова від 17 о С до плавлення і розплавити його?

II. Яку кількість теплоти потрібно, щоб розплавити                          

      при температурі плавлення 500 г заліза?

III. Яку кількість теплоти треба затратити на плавлення                    

       2,6 кг свинцю, взятого при температурі 27°С?

IV.  Скільки теплоти потрібно, щоб розплавити 2 кг                           

       льоду, взятого при температурі -20 оС?

1. 163000

 

2. 5600000

 

3. 750000

 

4. 100000

№7

I.  Яку кількість теплоти потрібно,щоб 500 г води, температура     якої 20 оС, нагріти до кипіння і 100 г перетворити в пару?

II. Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні 2 кг пари,     взятої при 100 оС її охолодженні води до 0о С?

III. На нагрівання 5кг води від 30 оС до кипіння і на випаровування              деякої маси її пішло 2,81 МДж теплоти. Знайти масу утвореної пари.

IV. Для нагрівання 2,24 л води, взятої при 19 о С до 100 о С було     витрачено 0,99 МДж тепла.Скільки води перетворилося в пару?

 

1. 0,1

 

2. 0,593

 

3. 394000

 

4. 5360000

№8

 

На малюнку зображено графік зміни температури речовини

I. Яка температура речовини                            

на початку нагрівання?                                         

II. Яка температура плавлення речовини?                                                        

III. Скільки часу тривало плавлення?                                                                

IV. До якої температури нагріли речовину?  

 

 

1.120

 

2. 6

 

3. 20

 

4.80

№9

I.    У посудину, де є 30кг води при 0 о С, ввели 1,85кг пари при 100о С, внаслідок чого температура води стала рівною 37°С. Знайти теплоту пароутворення води.                                                                                    

II.    200кг водяної пари при 100 оС пропустили через 4 т води при 20о С. До якої температури нагрілась вода?                                                            

III. Скільки водяної пари при 100 оС треба пропустити через 8 т води при 10о С, щоб вода нагрілась до 40 оС?                                                        

IV.  Спрацьовану пару при 100 оС направляють в 2 т води при температурі 20 о С. Скільки пари треба пропустити для підвищення температури води до 36 оС?

 

1. 400 

 

2. 49,5

 

3. 2240000

 

4. 53

№1

I.     В залізному баку масою5 кг знаходиться 20кг води і 6кг льоду при 0вС.  Яку кількість водяної пари при І00 оС слід ввести в бак, щоб розтопити лід і нагріти воду до 70 оС?                                                                                    

II.    В посудину, що містить 2 л води і деяку кількість льоду при 0о С, було  введено 0,38 кг водяної пари при 100 оС , в результаті весь лід розтанув і   вода в посудині нагрілася до 70 оС. Знайти масу льоду в посудині.

Ш. В 480 г води при 22°С вкинули кусочок льоду при -8 о С. Скільки               

льоду кинули, якщо температура суміші стала рівна12°С?

ІУ. Щоб охолодити 5 л води від 20 до 8 о  С у воду кинули лід при температурі .Яка кількість льоду потрібна для охолодження води?

 

1. 0,7

 

2. 0, 05

 

3. 0,51

 

4. 4,1

№11

У якій посудині:

А)можна закипятити зазаначені речовини?                                   

І.залізо                                       ІІ. Свинець                                           

Б) не можна закипятити?                                                                     

ІІІ. Гліцерин                                ІУ. Ртуть                                              

1. алюмінієвій

2. оловяній

3. цинковій

4. вольфрамовій

 

 

ВИСНОВОК

 

Освіта ХХІ століття  - це розвиток виховання відповідальної особи, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для нетрадиційного розв’язання проблем. Формування покоління, яке здатне учитися протягом  усього життя - ось завдання яке стоїть сьогодні перед учителем Нової української школи. Причому ефективність навчання знаходиться в прямій залежності  від якості репрезентації великих масивів інформації в компактні візуальні об’єкти, від умінь і навичок узагальнювати  навчальний матеріал, здійснювати перехід від лінійного мислення до структурного, системного.

Цьому сприяє робота з опорними конспектами, яка створює можливість для формування в учнів навичок критичного мислення, уміння  опрацьовувати  та використовувати  інформацію, викладати результати  аналізу в стислій візуальній формі, дозволяє швидше та якісніше  засвоювати  нові системи понять, способи дій.

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Фізика. 7-9 клас. Навчальна програма (зі змінами 2015р.):Електронний ресурс -  Режим доступу: https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56124/
 2. Фізика: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В.Г. Баряхта, С.О.Довгий, Ф.Я. божинова та ін.. за ред.. В.Г. Баряхта, С.О.Довгий, - Х.:Вид – во «Ранок», 2015.
 3.  Балашов М.М. О природе.: Кн.для  учащихся 7 класов.-М.Просвещение.1991.-64 с.
 4. Божинова Ф.Я.,  Кирюхін О.О.,Фізика. 7 клас: Комплексний зошит.-Х.:Ранок НТ,2008 для контролю знань. - Х.:Вид – во «Ранок», 2015.
 5. Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю.Фізика . 7 клас:Збірник задач. - Х.:Вид – во «Ранок», 2015
 6. Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання : метод. посіб. для студ. / уклад. : Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка. – Старобільськ, 2015. – 112с
 7. Туманцева О.О. Фізика. 7 клас розробки уроків: до підручника В.Г. Баряхтара, С.О.Довгого / О.О , Туманцева. - Х.:Вид – во «Ранок», 2016. – 240 с.- (Серія «Сучасний майстер - клас»).
 8. Щербина Т.Чому? Цікаві питання  з фізики. 7-9 клас.-К.:Редакції загально педагогічних газет,2003.-128 с.
 9. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики.М.Просвещение,1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Матеріали до уроків
Інкл
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
Розділ 1. Теплові явища
Додано
3 січня
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку