20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Основні завдання та проблемні питання в роботі з классом

Про матеріал

Основні завдання та проблемні питання в роботі з классом. Основними завданнями своєї роботи як класного керівника вважаю: Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений дожиття, і чітко орієнтується в сучасних реаліях. Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів. Створення та розвиток цінностей громадянського суспільства.

Перегляд файлу

Основні завдання та проблемні питання в роботі з классом

 

Основними завданнями своєї роботи як класного керівника вважаю:

 

Формування особистості-патріота  України, який усвідомлює свою  належність до сучасної цивіліза­ції, який підготовлений дожиття,  і чітко орієнтується в сучасних  реаліях.

Виховання особистості  демократичного світогляду й культури, яка
не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій,
культури народів світу.

Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно  до її здібностей, суспільних та  власних інтересів. Створення та  розвиток цінностей громадян­ського суспільства.

Формування в учнів свідомого  ставлення до свого здоров'я як
найвищої цінності, формування  навичок здорового способужиття,
збереження та зміцнення фізич­ного та психічного здоров'я.

Розвиток творчого потенціалу  учнів, підтримка обдарованих ді­
тей.

Проблемна тема роботи з класом

Виховання всебічно розвиненої творчої високоморальної особистості:

 • створення умов для виявлення  та розвитку можливостей кожної
  особистості;
 • формування пізнавальної діяль­ності, підтримка інтересу до навчання та значимості високого  рівня знань;
 • формування найкращихморальних  якостей, доброзичливих стосун­ків між учнями, які допоможуть  кожному виховувати в себе кращі  риси характеру;
 • розвиток мовної культури, вміння  спілкуватися, віри у свої сили та здібності, розвиток комунікатив­них навичок;
 • формування колективу через ак­тивізацію колективної виховної
  роботи;
 • сприяти єдності зусиль сім'ї та  школи у вихованні молоді.

Проблемна тема, над яким працює колектив школи: «Спільна робота шко­ли, сім'ї та громадськості у вихованні духовно багатого і фізично здорового молодого покоління.засобами родин­ного виховання».

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика виховання

 

Лсихолого-педагогічна діагностика—це оціночна практика, що спрямована на вивчення індивідуально-психо­логічних особливостей учня та соці­ально-психологічних характеристик з метою оптимізації навчально-ви­ховного процесу.

Діагностику поділяють на три основні види, але цей розподіл умовний, бо всі види діагностики пов'язані між собою і сприяють поліпшенню на­вчально-виховного процесу. Діагно­стика буває:

 • соціальна;
 • психологічна;
 • педагогічна.

Діагностика розглядається як практика виявлення якості навчально-вихов­ної діяльності, причин недоліків та невдач. За допомогою діагностики здійснюється управління розвитком учнів (прогнозується результат, про­водиться узагальнююча діагностика наприкінці навчального року, плану­ється дія на наступний рік).

Діагностичні дані про рівні вихованості учнів та їх освіченості на певному етапі слугують головною інформацією для аналізу попереднього педагогічного досвіду та конструювання подальшого педагогічного процесу; збільшення уявлень учнів про людей і про себе; надає їм можливості зіставити свої  здібності, розвиток комунікатив­них навичок;  формування колективу через ак­тивізацію колективної виховної  роботи;  сприяти єдності зусиль сім'ї та
школи у вихованні молоді.

Проблемна тема, над яким працює колектив школи: «Спільна робота шко­ли, сім'ї та громадськості у вихованні духовно багатого і фізично здорового молодого покоління.засобами родин­ного виховання».

Активність—бажання відповіда­ти на уроках, доповнювати відповіді інших, добровільна участь  у суспільному житті класу, ативність, нетерпляче ставлення  до недоліків минулого.

Сміливість — здатність подолати жах, готовність прийти на до­помогу, критика недоліків това­ришів, готовність відстоювати  свою особисту думку, рішучість,  непримиренне ставлення до не­справедливості.

Сила волі—здатність примусити себе робити те, що не хочеться, але необхідно, звичка доводити розпочату справу до кінця, успіхи у самовихованні.

Самокритичність — звичка прислухатися до думки друзів, здатність усвідомлювати свої помилки, критичне ставлення до результатів своєї праці, на­магання позбавитися недоліків у поведінці.

Стриманість — відсутність праг­нення відокремитися від оточую­чих, відсутність звички хвалитися, простота у стосунках.

Цілеспрямованість — наявність конкретних життєвих цілей, від­даність життєвому ідеалу.

Допитливість—систематичне чи­тання літератури, звичка користу­ватися словниками, довідниками.

Естетичний розвиток — охайний зовнішній вигляд,, інтерес до уро­ків літератури, малювання, співів, відвідування театрів, концертів, знання та розуміння видатних тво­рів літератури, мистецтва, участь у художній самодіяльності, на­магання все робити красиво.

Відповідальність — сумлінне ви­конання своїх обов'язків, готов­ність відповідати за свої вчинки та вчинки товаришів.

Латентними називаються позитиції та негативні якості особистості, які не піддаються безпосередньому вимі­рюванню. У вимірюванні цих якостей значну роль відіграє напрям системи педагогічного моніторингу —діагнос­тика ефективності виховної роботи, яка включає в себе вимірювання рівня сформованості моральних, грома­дянських, гуманістичних та Інших якостей.

Основна увага педагога приділена  визначенню рівня вихованості учнів, оцінці соціальних якостей та визна­ченню виховної можливості класу.

Оцінювання рівня вихованості про­водиться за чотирма критеріями:

 • еоціально-психологічні якості;
 • гуманістичні якості;
 • прояви обдарованості;
 • громадянські якості.

Позитивні риси та якості

 

№ з/п

Прізвище, ім'я

Колективізм

Доброта

Чесність

Пра­цездат­ність

Прин­ципо­вість

Відпові­дальність

Береж­ливість

Турбота про ото­чуючих

Вимогли­вість до себе

Грома­дянська актив­ність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негативні прояви поведінки

 

№ з/п

Якості/ Прізвище, ім'я

Неповага до стар­ших

Небажання вчитися

Недисциплінова-ність

Безініці-ативність

Розхо­дження слів в діла

Лінощі

Небажан­ня допо­магати

Хитрість

Марно­тратство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика темпераменту

 

 

Темперамент — одна із основних яко­стей людини, індивідуальна власти­вість психіки, що визначає динаміку психічної діяльності людини, яка за­лишається постійно у-різному віці.

Властивості темпераменту

Сенситивність — швидкість психіч­ної реакції людини на міцні зовнішні впливи.

Активність — ступінь наполегливо­сті, енергійності людини у досягненні певної мети.

Співвідношення реактивності та ак­тивності — співвідношення впливів навколишнього середовища напсихіку й залежність від внутрішнього світо­гляду людини від мети та поглядів.

Емоційна збудженість — виникнення емоційної реакції від слабкого впли­ву будь-якого чинника на психіку людини.

Психічний темп — швидкість про­тікання різних психічних процесів (темп мовлення, руху, запам'ятову­вання, винахідливість, швидкість розуму).

Екстраверсія — залежність психічної реакції, дій, поведінки людини від зо­внішніх впливів на людину.

Інтроверсія — залежність психічної реакції та поведінки від думок, пов'яза­них з минулим або майбутнім.

Товариськість — ступінь інтенсивності спілкування, комунікабельностілюди-ни, широти контактів з оточенням.

 

 

 


Типи  темпераменту

 

Властивості темпераменту

Тип темпераменту

сангвінічний

 

холеричний

флегматичний

меланхолічний

1.   Сенситивність (бали 0-5)

низька

низька

низька

збільшена

2.   Активність (бали 0-5)

висока

висока

висока

невисока

3.   Реактивність (бали 0-5)

висока

висока

висока

невисока

4.   Співвідношення реактивності та ак­тивності

урівноважені

реактивність більше за активність

урівноважені, але ак­тивність трохи більша

невисокі

5.   Емоційна збудже­ність (бали 0—5)

збільшена на позитив­ний вплив

збільшена

занизька

збільшена на негатив­ний вплив, здатність до депресії

6.   Психічний темп (бали 0-5)

прискорений

прискорений

уповільнений

уповільнений

7.   Тривожність (бали 0-5)

низька

низька

низька

висока

8.   Екстраверсія/інтро­версія (бали 0—5)

екстравертність

екстравертність

інтровертність

інтровертність

9.   Товариськість (бали 0-5)

зависока

зависока

невисока

невисока

10. Ригідність/пластич­ність (бали 0-5)

пластичність

ригідність

ригідність

ригідність

11. Резистентність (бали 0-5)

висока

висока

висока

низька

 

 

 

 

 

Соціально-психологічна

характеристика учнів

 

 

№ з/п

Прізви­ще, ім'я

Вихова­ність

Інтелек­туаль­ний роз­виток

Розви­ток во­льових якостей

Здібно­сті та провідні інтереси

Навички навчаль­ної праці

Став­лення до навчан­ня

Причини низької успіш­ності

Пове­дінка, дисци­пліна

Став­лення до колек­тиву

Есте-

тичний роз­виток, культур­ний кру-

гозір

Вплив сім'ї

1

 

Спо-

кійний,

ввічли-

вий, по-

середня

участь

у спра-

вах

Старан-

ний,

середні

рівень

Задо-

вільний

-

Трудове

навчан-

ня

Під конт-

ролем

батьків

Старан-

ний, під

конт-

ролем

батьків

 

Задо-

вільна

t

Раху-

ється

з дум-

кою

оточую-

чих

Духов-

ний

Пози-

тивний

2

І

 

Замкну-

та, тиха,

малоак-

тивна

Серед-

ній рі-

вень

Задо-

вільний

 

Виробле-

ні, само-

стійна

Відпові-

дально,

але не

допра-

цьовує

 

Задо-

вільна

Раху-

ється

з дум-

кою

оточую-

чих

 

Пози-

тивний

v

3"

 

Актив-

на

Висо-

кий

рівень,

багато

читає

Серед-

ній

Музика

Виробле-

ні, само-

стійна

Сер-

йозна,

відпові-

дальна

-

Відмін-

на

.

Гарний

органі-

затор

Танці,

хор

Пози-

тивний

у

4

 

Замкну-

тий,

малоак-

тивний

Низь-

кий, не

стара-

ється

Низь- •

кий

Комп'ю-

терні

ігри

Безвід-

повідаль-

ний, бай-

дужий

Не ви-

роблено

Слабкий

інтелект,

безвідпо-

відальне

ставлен-

ня

Незадо-

вільна

Байду-

жий

Багато

шкідли-

вих зви-

чок

Відсут-

ній

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
22 січня
Переглядів
135
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку