19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

План-конспект уроку "Value of food for a human body"

Про матеріал
Метою уроку є: сформувати в учнів знання про здорові принципи харчування, які зміцнюють організм. Навчити підбирати продукти для складання меню сніданку; виховувати прагнення до здорового способу життя.
Перегляд файлу

Value of food for a human body

Урок  Значення харчування для організму людини

Мета: сформувати в учнів знання про здорові принципи харчування, які зміцнюють організм. Навчити підбирати продукти для складання меню сніданку; виховувати прагнення до здорового способу життя.

Завдання:

Навчальні:

1. Формувати уявлення про значення харчування в житті людини.

2. Дати уявлення про значущість режиму харчування.

Розвиваючі:

1. Розширювати активний словниковий запас і кругозір.

2. Розвивати розумову діяльність та творчі здібності учнів.

Виховні:

1. Виховувати дбайливе ставлення до свого здоровя.

2. Прищеплювати інтерес до теми, що вивчається.

3. Сприяти розвитку бажання пізнавати нове про продукти харчування.

Обладнання і матеріали: аудіо-файл; презентація Power Point «Useful products»; презентація Power Point Play «Shop», кошики та картки, плакат з віршами.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

1. Організаційний момент

T.: Good morning, children! I’m glad to see you. Who is on duty today?

- What day is it today?

- Who is absent today?

У.: Доброго ранку, діти! Я рада Вас бачити. Хто черговий сьогодні?

- Який сьогодні день?

- Яке сьогодні число?

- Хто-небудь відсутній?

2. Фонетична зарядка

Діти повторюють за вчителем, намагаючись копіювати артикуляцію:

Betty Botta bought some butter,

«But, she said, this butter’s bitter,

But a bit of better butter will make my batter better».

So, she bought a bit of butter better than the bitter butter,

And it made her batter better.

3. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Заспівати разом з учнями пісню «I'm A Little Teapot» (аудіо-файл).

4. Основна частина уроку

4.1 Повідомлення теми уроку

- Name please types of sandwiches and sweets which are served with the English tea.

- Назвіть будь ласка види сандвічів і солодощів, які подаються до англійського чаю.

- Today we will talk about healthy food and value of food for a human body.

- Сьогодні ми з Вами поговоримо про здорове харчування та значення харчування для організму людини.

4.2 Подання нового матеріалу

Новий матеріал подається за допомогою Презентації «Useful products» (зміна слайдів при натисканні мишкою).

People can't live without food. If a person doesn’t eat for 3-4 days, then he/she will lose weight, will weaken and can get sick. Food supports life and makes a person healthy, vigorous.

Без їжі людина жити не може. Якщо людина не буде їсти 3-4 дні, то вона схудне, ослабне і може захворіти. Їжа підтримує життя і робить людину здоровою, бадьорою.

Food is necessary to children also for growth and development of a body. Every year a child becomes taller, his thorax extends, muscles get stronger. For this children have to eat. To go, run, breathe, laugh, work, live, it is necessary to eat food.

Дітям їжа потрібна також для росту і розвитку організму. З кожним роком дитина стає вище ростом, розширюється його грудна клітка, міцніють м’язи. Для цього діти повинні їсти. Щоб ходити, бігати, дихати, сміятися, працювати, жити, потрібно приймати їжу.

- Why is food necessary to children?

- Навіщо їжа потрібна дітям?

- What are useful products?

- Що таке корисні продукти?

Food has to be useful and various. Any product doesn't give all nutrients which are necessary for maintenance of good health. It is necessary to include different products in the day diet: meat, dairy, fish, vegetables and fruit.

Їжа повинна бути корисною і різноманітною. Жоден продукт не дає всіх поживних речовин, які необхідні для підтримки хорошого здоров’я. Необхідно включати в свій денний раціон різні продукти: м’ясні, молочні, рибні, овочі і фрукти.

Some products give energy to our body to move well to think, not to be tired: honey, buckwheat, porridge oats, raisin, butter.

Одні продукти дають організму енергію, щоб рухатися, добре думати, чи не втомлюватися: мед, гречка, овсянка, родзинки, вершкове масло (див. Презентацію «Useful products»).

These products contain a large number of carbohydrates. Carbohydrates are organic substances as a power source also which are in cells of vegetable and animal organisms.

Ці продукти містять велику кількість вуглеводів. Вуглеводи – органічні речовини які є джерелом енергії та містяться в клітинах рослинних і тваринних організмів. (Слайди 2, 3).

- Tell me, please are cheese and peas carbohydrates?

- Скажіть будь ласка сир і горох є вуглеводами?

Some products help to build a body and to make it stronger: cottage cheese, fish, meat, eggs, nuts, beans.

Деякі продукти допомагають будувати організм і зробити його більш сильним: сир, риба, м’ясо, яйця, горіхи, боби (Слайди 4, 5).

Proteins serve for renewal of cells of a human body and make 1/5 part of body weight of the person. If proteins in food lack, then the organism resists an infection and cold worse.

Білки служать для відновлення клітин людського тіла і становлять 1/5 частина ваги тіла людини. Якщо білків в харчуванні бракує, то організм гірше пручається інфекції та застуді.

And there are products which contain many vitamins and mineral substances. They help a body to grow and develop: berries, greens, fruits, vegetables.

А ще є продукти, які містять багато вітамінів і мінеральних речовин. Вони допомагають організму рости і розвиватися: ягоди, зелень, фрукти, овочі [10, с. 54]. (Слайди 6, 7).

Read the turned offer: «Vegetables, fruit and berries – useful products».

Прочитати перевернуте речення: «Овочі, фрукти та ягоди – корисні продукти» (Слайд 8).

The balanced diet is a good, reasonable, healthy, regular nutrition.   

From the definition it is clear that the principles of a balanced diet are:

1. Diet.

2. Various food.

3. Power balance.

Раціональне харчування – це повноцінне, розумне, правильне, регулярне харчування.

З визначення видно, що принципами раціонального харчування є:

1. Режим харчування.

2. Різноманітне харчування.

3. Енергетична рівновага.

People often don't understand the importance of eutrophy, not to mention the necessity to have breakfast in the morning. Breakfast is the main meal for each person. It is established that regular meal in the morning reduces the risk of developing of gastrointestinal diseases.

Люди часто не розуміють важливості правильного харчування, не кажучи вже про необхідність снідати вранці. Сніданок – це обов’язковий прийом їжі для кожної людини. Встановлено, що регулярний прийом їжі вранці знижує ризик виникнення шлунково-кишкових захворювань.

Children have to eat 3-4 times a day, at ca definite time. If you have three meals a day: breakfast has to make 30%,  lunch – about 50%, and  dinner (not later than 1,5-2 hours before going to bed) – 20%.

Діти повинні приймати їжу 3-4 рази на день, в певний час. При триразовому харчуванні: сніданок повинен скласти 30%, обід – приблизно 50%, а вечеря (не пізніше 1,5-2 години до сну) – 20%.

- How many times a day does a person have to eat?

- Скільки разів на день повинна харчуватися людина?

- Name the main meals.

- Назвіть основні прийоми їжі.

The variety of food is alternation of food of vegetable and animal origin. Their components, especially proteins, fats and carbohydrates, have to be in the ratio: 1:1:5, i.e. the number of grams of fat has to be equal to the amount of protein, and carbohydrates has to be in 5 times more.

Різноманітне харчування – це чергування їжі рослинного і тваринного походження. Їх складові частини, особливо білки, жири і вуглеводи, повинні перебувати в співвідношенні: 1: 1: 5, тобто кількість грамів жиру має бути таким же, як і кількість білка, а вуглеводів повинно бути в 5 разів більше.

Power balance. Each of us has to receive as much energy as we spend it during the day –we must keep a power balance in our body. The energy brought to a body with food is measured by calories. Calorie is a unit of measuring of product value.

Енергетична рівновага. Кожен з нас повинен отримувати стільки енергії, скільки витрачає її протягом дня – в організмі має дотримуватися енергетичної рівноваги. Енергію, що доставляється організму з їжею, вимірюють калоріями. Калорія – одиниця виміру енергетичної цінності продуктів.

It is possible to calculate consumption of calories according to one of numerous formulas. But there are approximate values to which it is necessary to adhere.

Розрахувати споживання калорій можна по одній з численних формул. Але існують приблизні значення, яких необхідно дотримуватися (Слайд 9).

And it is possible to count calories of products according to the table.

А порахувати калорії продуктів можна по таблиці (Слайд 10).

Some facts of a person’s life depend on food: how often a person is ill, the duration of his life and also his growth and even mental capacities. Therefore the healthy nutrition of the teenager plays a huge role in formation of the maturing body.

Від харчування залежить те, наскільки часто людина хворіє, як і тривалість його життя, а також його розвиток і навіть розумові здібності. Тому правильне харчування підлітка відіграє величезну роль у формуванні підростаючого організму [11, с. 33]. (Слайд 11).

- Write down new words in your dictionary.

- Запишіть нові слова у словник (Слайди 2, 4, 6).

- In your Workbook write down verses.

- У Робочий зошит запишіть вірші (Слайди 3, 5, 7).

5. Фізкультхвилинка

Teacher: Children, are you tired?

Pupils: Yes, we are!

Teacher: It’s time to have a rest now. Stand up, please. Let’s do the exercise together!

Stand up! Step! Step!

Arms up! Clap! Clap!

Arms down!

Turn around!

Hop! Hop! Hop! Stop!

Turn left! Clap! Clap!

Turn right! Clap! Clap!

Nod your head and

Turn around!

And Cap! Clap! Clap!

Stop!

6. Сприйняття й осмислення нового матеріалу

6.1. Гра «Магазин» (Презентація Play «Shop») (зміна слайдів при натисканні мишкою).

Розбити клас на пари. На кожну парту поставити два кошики (див. Додаток Г). Роздати картки з номерами слайдів (див. Додаток Г 1).

Now we will go to the shop.

We will not only buy products, but also divide them into groups.

Task:

1. To choose cards with numbers of those products which are necessary for healthy food and put in a red basket.

2. To choose products which have to be on our table occasionally. To put slide numbers of these products in a pink basket.

Тепер ми підемо в магазин.

Ми будемо не тільки купувати з вами продукти, але і розділяти їх на групи.

Завдання:

1. Вибирати картки з номерами слайдів тих товарів, які необхідні для здорової їжі і класти в червоний кошик.

2. Вибирати продукти, які іноді повинні бути на нашому столі. Покласти картки з номерами слайдів цих продуктів у рожевий кошик.

6.2. Конкурс загадок

1. It is green and long. (Сucumber)

2. It is yellow and long. It is very tasty. (Banana)

3. It is big and round, green outside and red inside. (Watermelon)

4. It is white outside and yellow inside. (Egg)

5. It is white and sweet. All children like it. We usually put it into tea. (Sugar)

6. It is red and round. We make salad from it. (Tomato)

7. It is white. Little children usually drink it. (Milk)

8. We usually have it for dinner. (Soup)

9. It is white, sweet and cold. It is very tasty and all the children like it very much. (Ice-cream)

10. They don't eat me alone. But cannot eat without me. What am I? (Salt)

11. It has very many shirts. It is white and round. (Cabbage)

12. It is brown outside and white inside. It is a vegetable. (Potato)

13. It is named "brown'' in England and "black" in Ukraine. (Bread)

14. You smile when you name it. The mouse likes it very much. (Cheese)

1. Зелений і довгий. (Огірок)

2. Він жовтий і довгий – це дуже смачно. (Банан)

3. Він великий і круглий, зелений зовні, а всередині червоний. (Кавун)

4. Біле зовні і жовте всередині. (Яйце)

5. Він білий і солодкий. Всім дітям подобається. Зазвичай ми вкладаємо його в чай. (Цукор)

6. Він червоний і круглий. З нього виготовляємо салат. (Томат)

7. Воно біле. Маленькі діти зазвичай пють його. (Молоко)

8. Ми зазвичай маємо його на обід. (Суп)

9. Біле, солодке та холодне. Це дуже смачно, і всім дітям це дуже подобається. (Морозиво)

10. Одну мене не їдять. Але не можна їсти без мене. Хто я? (Сіль)

11. Вона має дуже багато сорочок, біла та кругла. (Капуста)

12. Коричневий зовні і білий всередині. Це овоч. (Картопля)

13. Він називається «коричневий» в Англії та «чорний» в Україні. (Хліб)

14. Ви посміхаєтесь, коли його називаєте. Мишці це дуже подобається. (Сир)

7. Активізація вивченого матеріалу

- Look at the poster and listen to the poems.

- Подивіться на плакат і послухайте вірші.

7.1 Підготовка навичок експресивного читання віршів

Прочитати разом з учнями вірші з плакату.

- Write poems into the workbook.

- Запишіть вірші в Робочий зошит (див. Додаток Г 2).

8. Заключний етап уроку

Пояснення домашнього завдання:

- Learn the poems that you have written in the Workbook by heart.

- Вивчити напам’ять вірші, що Ви записали у Робочий зошит.

9. Підсумок уроку

- At end of the lesson I’d like to thank you. I’m quite satisfied with your work. The lesson is over. See you. Goodbye!

- Наприкінці уроку я хочу подякувати Вам. Я цілком задоволена Вашою роботою. Урок закінчився. Побачимось. До побачення!

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
611
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку