План-конспект уроку з англійської мови на тему " Захист довкілля"

Про матеріал
План-конспект уроку з анеглійської мови на тему " Захист довкілля" для звичайних класів по О. Карп'юк
Перегляд файлу

План-конспект інтегрованого компетентнісно орієнтованого  уроку з англійської мови

в 5-А класі з теми «Земля-наш дім»

The Earth is our home»)

Учитель Щербань І.В.

 

 

Мета:

навчальна:  формувати предметні компетентності з іноземної мови:

фонологічну - відпрацьовувати правильну вимову іншомовних слів з теми «Земля-

наш дім»;

граматичну - повторити та закріпити правила вживання дієслів should/should not

лексичну - відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць з теми «Погода. Захист довкілля» активізувати їх у мовленні, удосконалювати навички читання учнів, навчати застосовувати отримані знання на практиці під час виконання письмових вправ, діалогічного та монологічного мовлення.

розвиваюча:  розвивати ключові компетентності учнів:

спілкування іноземними мовами - розвивати культуру спілкування учнів, уміння висловлювати свої думки англійською мовою, вести діалог в умовах комунікативної ситуації «Проблеми довкілля. Погода.»;

ініціативність та підприємливість – ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми;

уміння вчитися впродовж життя - уміння учнів самостійно шукати інформацію та розвивати мовну здогадку;

полікультурну - уміння учнів орієнтуватися в англомовній культурі за допомогою ігрових форм навчання;

здоров’язберігаючу - розвивати та підтримувати прагнення учнів до здорового способу життя; залучати їх до підтримання свого здоров’я протягом уроку шляхом фізкультхвилинок та релаксацій;

виховна: виховувати шанобливе ставлення до природи, учити сприймати красу  кожної пори року, бачити та розуміти зміни у природі.

 

Тип уроку: урок узагальнення та систематизація знань .

 Інтеграція :англійська мова та природознавство.

Методи: комунікативні, ігрові, метод інтеграції навчання, вербальні: пояснення, бесіда, дискусія,  наочні ( презентація, картинки), метод «fishbone».

Прийоми: складання речень з дієсловами should, should not,  перегляд відео, прийом

«кошик ідей».

Акмеологічні прийоми: « Внесення мотиву», прийом « Емоційне заохочення»,

прийом « Невтручання».

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, парна, групова.

Обладнання уроку: підручник, картки із завданнями, проектор, ноутбук,

 презентація.

 

Очікувані результати:

Учні повинні:

- уміти вирізняти й розуміти вивчені лексичні одиниці з теми «Погода. Захист      довкілля», уживати їх у  монологічному мовленні,

- уміти називати й описувати погодні умови,

- уміти вести діалог в умовах комунікативної ситуації

 «Погода у різних частинах світу».

Наскрізні лінії:

-екологічна безпека і сталий розвиток - формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

здоров’я і безпека- становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

 

 

План уроку:

 

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

1.Введення в іншомовну атмосферу.

2.Мотивація.

ІІ. Цілепокладання.

1.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

2.Мотивація навчальної діяльності.

3.Визначення очікуваних результатів.

ІІІ. Цілереалізація.

1.Відтворення й коригування опорних знань, умінь, навичок.

2. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань і їхнє

застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних

завдань.

3. Фізкультпауза.

4. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації знань.

ІV. Рефлексивно – оцінюючий.

1. Підведення підсумків уроку.

2. Повідомлення домашнього завдання.

3. Рефлексія.

4.Цінування. Оцінювання.

 

Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація навчальної діяльності

 

1.Введення в іншомовну атмосферу.

 

T: Good morning, children!

I am glad to see you at our lesson!

I am sure you are ready for active work. Today we have an unusual lesson for you and for me. We can see many guests. I hope that our co-operation will be successful. I want to ask you to be active and attentive. Speak and express your opinion. Smile. Look at me and smile. So, let us start our communication.

У: Доброго дня, діти. Я рада бачити вас на нашому уроці. Сьогодні незвичайний урок для вас і для мене. Ми бачимо багато гостей. Я сподіваюся, що наша співпраця буде успішною. Я хочу, щоб ви були активними та уважними на уроці. Говоріть та висловлюйте свої думки. Посміхайтеся. Отже, почнемо наше спілкування.

2. Мотивація.

(Перегляд та прослуховування відеоролику). Емоційна релаксація.

T: Well, who guessed the topic of our lesson today? Well done! You are right.

У: Добре, хто здогадався яка тема уроку? Молодці.

 

ІІ. Цілепокладання.

1. Повідомлення теми, мети уроку, завдань уроку.

T: Today we are going to speak about the problems of our nature, to make the weather forecast, do some interesting exercises, play a little, make up dialogues, revise grammar material.

У: Сьогодні на уроці ми будемо спілкуватися о проблемах оточуючого середовища, складати прогноз погоди , виконувати цікаві завдання, грати, складати діалоги, повторювати граматичний матеріал.

2. Мотивація навчальної діяльності.

T: Why do we need this topic?

У: А для чого нам потрібна ця тема, чи повинні ми її вчити?

T: Our Earth is very beautiful. It has a lot of rivers, lakes, oceans, cities, towns, villages, forests and nice hospitable people. Today, our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, overpopulation are the problems that threaten human life on Earth. Today we are going to find the ways to make our planet better. And I am sure everybody has their own ideas to share. It’s very important.

У:  Наша Земля дуже красива. Вона має дуже багато річок, океанів, міст, сел, лісів і приємних гостинних людей. Сьогодні наша планета знаходиться в серйозній небезпеці. Кислотні дощі, глобальне потепління, забруднення повітря і води-це проблеми, які загрожують людському житті на Землі. Сьогодні ми знайдемо способи покращити нашу Землю. І я впевнена, що кожен має власні ідеї. Це дуже важливо.

Ми повинні знати та вчити цю тему, щоб вміти поспілкуватися, запитати про проблеми оточуючого середовища, щоб вміти запитати яка погода сьогодні, наприклад, у Лондоні, щоб бути всебічно гармонійно розвинутою особистістю.

Цей урок є передостаннім в цій темі. Тому ми повинні добре повторити навчальний матеріал, щоб гарно написати контрольну роботу  та я сподіваюся, що ви напишете її відмінно.

3. Визначення очікуваних результатів.

T: What do you want to learn from this lesson?

У: Чому б ви хотіли би навчитися на уроці?

ІІІ. Цілереалізація.

1. Відтворення й коригування опорних знань, умінь, навичок. Warming up

T: Pupils, look at these pictures and describe today’s weather.

У: Діти, подивіться , будь-ласка, на екран та опишіть погоду на картинках. А також давайте повторимо з вами скоромовку.

1.1.Matching activity .Checking home task.

T: Your home task for today was to repeat lexical material, on the high level to make some riddles.

У: На сьогодні ви повинні були повторити лексико-граматичний матеріал, а на високий рівень скласти загадки про пори року.

Щоб перевірити ступінь засвоєння матеріалу, діти поєднують слова з їх перекладом (вода, дерево, повітря, забруднення, йде дощ, іде сніг, сміття, ліс, рубати, звалище)

1.2. Unscramble the words.( Розшифруйте слова)

        Pollution            Deforestation       

        Air                      Sunny

        Rubbish              Warming

        Weather              Hot

        Nature                 Litter

 

1.3.Гра з предметами. « What do you need if the weather is ….»

T: Look at the blackboard. You have some pictures with the weather. You should come to me , take a thing and stick it  according to the weather.

У: Подивіться на дошку. У вас є фотографії з погодою. Ви повинні підійти до мене, взяти річ та приклеїти цю картинку відповідно до погоди.

Учні використовують картинки для гри: парасольку, капелюшок, кошик з квітами, сонцезахисні окуляри.

1.4. Розвиток навичок усного мовлення. Складання діалогів.

Рольова гра « Прогноз погоди на телебаченні». Робота з картою

( підручник).

T: So, open your books at page … look at this map and make up some dialogues as an example.

У:Отже, відкрийте свої книги на сторінці..., подивіться на цю карту і складіть  діалоги за прикладом.

T: Imagine that you  are going to watch the news. What is the weather like in London?

У: Уявіть, що зараз ви будете дивитися новини. Яка сьогодні погода у Лондоні, Бердянську? ( високий рівень)

2. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системних знань і їхнє    застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань.

2.1. Прийом “Кошик ідей”

T: Let’s remember some words, which are connected with topic “ Environmental problems”

У: Любі мої, а зараз давайте згадаємо, які слова пов’язані з темою « Захист довкілля»

 

 

Картинки по запросу фото кошик ідей

2.2. Розвиток навичок критичного мислення. Work in groups. Метод «fishbone»

T: And now, boys and girls, modern technologies have a great impact on our life. Let’s talk today about environmental protection ( problems and reasons). We are going to talk about environmental protection using the fishbone diagram. But at first, Ill divide you into two groups: winter and summer. What are the problems and  reasons of this question? And what is the conclusion? But first of all, you should  remember some lexical material then you should go to the blackboard and stick your answers.

У: Мої любі хлопчики і дівчата, сучасні технології мають великий вплив на наше життя. Поговоримо сьогодні про захист навколишнього середовища (проблеми та причини). Ми будемо говорити про захист навколишнього середовища за допомогою схеми рибної кістки. Але спочатку я розділю вас на дві групи: зима і літо. Які проблеми і причини цього питання? І який висновок?

 

3. Фізкультпауза.

T: I think you are tired a little, so let’s have a rest and do some physical exercises.    

У: Я думаю, ви трохи втомилися, тому давайте трохи відпочинемо.

 

4. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації знань. 4.1.Розвиток навичок аудіювання.

T: Listen to my video and match  the numbers with the letters.

У: Діти, будь-ласка, послухайте відео та зіставте цифри з літерами.

4.2. Розподільна робота.

T: Let’s play a little. Your task is go to the blackboard and take this card, read and say is it true or false.

У: Давайте трохи пограємо. Ви повинні підійти до дошки , взяти та прочитати речення, та відповісти чи згодні ви з ним ,чи ні. Працюємо у групах.

 

1. Гра “ Хто швидше”. Who is faster?

T:And now we are going to play the Game “ Хто швидше”

    1. There a lot of flowers in summer.

    2.Winter comes after spring.

    3.School begins in autumn.

    4.There are a lot of fruit and vegetables in winter.

    5.February is the shortest month in a year.

    6.It often snows in summer.

    7.It is rainy in autumn.

    8.Birds come back in summer.

    9.It is hot in summer.

   10.Leaves are yellow in spring.

 

T:How many pluses have you got?

 

4.3 Розвиток навичок читання та писемного мовлення.

    T: And now look at the screen , we have got a letter from an English schoolchildren.

    She writes about the weather in her place. Read the letter and put in the words instead pictures.

     Read it one by one.

 У: Отже, мої любі подивіться на екран, ми отримали лист від англійської школярів.     Дівчина пише про погоду там, де вона живе. Прочитайте текст і вставте слова замість    картинки. Прочитайте один за одним.

T: Now children you have some texts , you must read them and do some notes.

Перевірка розуміння прочитаного тексту. Учні записують яка погода була в столицях Європи. ( високий рівень)

London was foggy with temperature of 12 degrees centigrade.

It was windy and cloudy in Berlin. And the temperature was 9 degrees centigrade.

In Madrid it was rainy again. Usually wet for this time of the year. And the temperature was 15 degrees centigrade.

The north of our continent was the coldest. Actually, it was even colder than usual. In Oslo the temperature was only 0 degrees and there was even a snow storm.

Let’s see what the weather was like farther south. So, in Rome the weather was really beautiful. It was sunny and warm and the temperature was wonderful – 22 degrees centigrade.

 

4.4. Створення проекту “ Як зберегти нашу домівку”? Перегляд відео. ( The Earth is my home).

T: I hope you understand that people damage nature a lot. And they don’t understand how terrible it is. But, fortunately, there are different organizations which try to protect our environment and make the world a better place. Imagine that you are in such group and tell us what people should or should not do to help the Earth. I think these signs will help you.
У:Я сподіваюся, ви розумієте, що люди багато шкодять природі. І вони не розуміють, наскільки це жахливо. Але, на щастя, існують різні організації, які намагаються захистити навколишнє середовище і зробити світ кращим. Уявіть, що ви перебуваєте в такій групі і розкажіть нам, що люди повинні або не повинні робити, щоб зберегти нашу планету. Я думаю, що ці знаки допоможуть вам. А зараз, мої любі, ви подивитеся відео “ Земля-наш дім” та зробите свій власний постер ,як зберегти нашу Землю використовуючи дієслова should/ should not, а також деякі знаки на дошці. Робота у групах.

У: Молодці. Добре.

 

 

 

 

 

ІV. Рефлексивно – оцінюючий

  1.                Підведення підсумків уроку.

T: My dear friends, you’ve worked very well today. I’m sure you’ll be more attentive to nature because it gives us its riches to live and enjoy. Nature has its rights, and it is the duty of a man to respect and defend these rights.

У: Я сподіваюсь, урок вам сподобався, ви все запам’ятали, бо здобуті знання вам обов’язково будуть корисними в майбутньому. Думаю, ви також осмислили найголовніше, що планета Земля-це наш рідний дім, який треба оберігати .

  1.                Повідомлення домашнього завдання.

І-Повторити лексико-граматичний матеріал з теми.

ІІ-Створити 5 власних знаків, як зберегти нашу Землю ( високий рівень).

 

  1. Рефлексія. ( Дерево успіху). Прогноз погоди від учнів 5-А класу.

 T: What have you learnt today? What was the most interesting for you? What did you like

 the most? Thanks a lot for your active work, being friendly and attentive.

Вам сподобався урок?

Чи все вам було зрозуміло?

Які завдання вам сподобалися найбільше?

4. Цінування. Оцінювання.

T: I should say you worked hard, well.

Everybody was very active today; everybody tried to share his opinion, so I think I should

 give only good and excellent marks. Our lesson is over, thank you, goodbye!

У: Я повинна сказати, що ви працювали добре. Сьогодні ви були дуже активні.

Кожен намагався поділитися своєю думкою. Отже, я думаю ви отримаєте тільки

гарні та відмінні оцінки. Ваші оцінки за урок

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Щербань Инна
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
6 травня
Переглядів
245
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку