Поговоримо про забезпечення інклюзивного навчання в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану учні з особливими освітніми потребами є найбільш вразливою категорією школярів, яка потребує виняткової підтримки та уваги. Тож, незалежно від місця їх перебування заклади освіти мають прикласти всі зусилля, аби такі діти продовжили здобуття освіти та отримали необхідну психолого-педагогічну допомогу у безпечних умовах. Як забезпечити інклюзивне навчання, зокрема в дистанційному форматі? Розглянемо методичні рекомендації МОН щодо особливостей організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти.

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які знаходяться за кордоном та на окупованих територіях або змінили місце проживання

Згідно зі змінами до Положення про інклюзивно-ресурсний центр під час переходу учнів з ООП на наступний рівень навчання чинність раніше виданого висновку ІРЦ подовжується на строк дії воєнного стану. Вивчення розвитку дитини, яка навчається в інклюзивному класі може проводитись командою психолого-педагогічного супроводу, а дитини, яка здобуває освіту у спеціальному закладі освіти, – психолого-педагогічним консиліумом.

Повторна комплексна оцінка таких здобувачів освіти має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після припинення воєнного стану та повернення здобувача освіти на підконтрольну Україні територію. В окремих випадках вона може бути проведена фахівцями ІРЦ, які проводили первинну оцінку розвитку та здійснювали супровід цієї дитини в освітньому процесі, в онлайн-режимі. 

Якщо проведення комплексної оцінки є неможливим з певних причин, зарахування учнів  до спеціальних закладів освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з законних представників, копії  свідоцтва про народження дитини та медичних документів:

 • довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о;
 • висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • інші документи (за наявності).

Для дітей, які вперше потребують комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку в ІРЦ та не мають можливості приїхати для її проведення,  батьки можуть подати документи онлайн на порталі Системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Після встановлення зв'язку з фахівцями ІРЦ  батькам потрібно надіслати фото наявних додаткових документів (медичні, продукти діяльності дитини (малюнки, прописи), характеристики від педагогічних працівників, які раніше працювали з дитиною тощо).

Для дітей, які перебувають за межами України, така оцінка може бути проведена онлайн з урахуванням результатів оцінки, проведених за кордоном з використанням визнаних міжнародних діагностичних методик.

Забезпечення дистанційного навчання для учнів з ООП, які перебувають на тимчасово окупованій території

У випадку звернення законних представників учнів з ООП, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, заклад освіти  має зарахувати дитину на підставі обов'язкових документів для зарахування, у тому числі надісланих електронною поштою чи у мессенджерах. Школи мають знайти відповідний висновок в АС ІРЦ, створити індивідуальну програму розвитку та надіслати її батькам для ознайомлення доступними способами. Після отримання згоди законних представників дитини, програма має бути підписана всіма членами команди та затверджена керівником закладу освіти. 

Діти з ООП також мають право отримувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги (допомогу), реабілітаційні заходи в закладах спеціальної освіти в дистанційному режимі. Задля цього батькам потрібно надати зручним для них способом копії документів, що посвідчують особу дитини, висновок ІРЦ, або пред’явити електронні відображення документів з використанням мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія). 

Робота асистента вчителя в умовах дистанційного навчання

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, асистент вчителя є педагогічним працівником, на якого поширюються державні гарантії в умовах воєнного стану, визначені Законом України «Про освіту», зокрема щодо організації освітнього процесу в безпечній формі, збереження місця роботи та середнього заробітку. 

В умовах дистанційного навчання, пов'язаного з воєнним станом,  роль асистента вчителя значно посилюється. Під час організації освітнього процесу спільно з учителями він має виконувати такі функції в межах своєї компетенції: 

 • здійснення в межах свого педагогічного навантаження індивідуального онлайн-підключення у позаурочний час, надання додаткових пояснень, виконання разом з дитиною домашніх завдань, які були їй не зрозумілі;
 • забезпечення реалізації індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану дитини (за наявності); 
 • забезпечення комунікації закладу освіти та законних представників дитини, у тому числі завчасне попередження про зміни розкладу; 
 • вибір технологій дистанційного навчання, підготовка індивідуальних завдань та адаптація навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня, консультування батьків щодо їх використання; 
 • асистування вчителя під час проведення дистанційних занять (допомога під час поділу учнів на пари і групи в ZOOM-конференціях, приєднання до будь-якої пари/групи в будь-який момент, виправлення помилок, слідкування за підняттям рук учнів, вмикання та вимикання мікрофону, включення демонстрації екрану для показу презентацій та відео, спостереження за чатом та надання відповідей на запитання учнів та батьків, які виникають під час уроку); 
  асистування вчителю при роботі з учнями, які потребують І рівня підтримки в закладі освіти, у тому числі зі школярами, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, у яких відсутній доступ до онлайн занять або наявні психологічні травми; 
 • надання учню та його законним представникам рекомендацій щодо дотримання норм при користуванні комп’ютерною технікою та організації робочого місця; 
 • ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП з метою відстеження динаміки розвитку та оцінки рівня досягнення цілей навчання, зазначених в ІПР; 
 • створення індивідуального портфоліо учня з ООП. 

Щодо мережі спеціальних закладів освіти 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 (із змінами) із завершенням 2021/2022 навчального року припинили функціонування спеціальні заклади загальної середньої освіти для дітей із затримкою психічного розвитку. Згідно  з нормативними документами органи місцевого самоврядування мають перетворити зазначені заклади в інші типи закладів освіти та забезпечити умови для навчання таких дітей в спеціальних або інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. Процедура погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти має здійснюватись відповідно до чинних нормативних актів (перелік відповідних документів затверджений наказом МОН від 22.02.2022 №216).

Освітній процес для дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивних класах організовується відповідно до рекомендацій ІРЦ, визначеного типу особливих освітніх потреб та рівня підтримки. У разі переходу до наступного рівня освіти та відсутності динаміки розвитку дитини слід рекомендувати батькам звернутися до ІРЦ для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 979 внесено зміни до положень про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр, зокрема:

 • на період дії воєнного стану спеціальні школи можуть зараховувати дітей з ООП незалежно від категорії (типу) їхніх особливих освітніх потреб (труднощів);
 • заклади освіти можуть додатково створювати класи, у тому числі змішані та інклюзивні, для збереження контингенту учнів та забезпеченню доступності освіти для школярів з числа тимчасово ВПО;
 • діти з ООП, які не є учнями закладу освіти, можуть отримувати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги, а також реабілітаційні заходи у дистанційній формі. Для надання послуг змінному контингенту до спеціальної школи можуть надаватися копії документів, що посвідчують особу дитини та висновку ІРЦ або пред’являтися електронні відображення документів у мобільному додатку «Дія». 

Спеціальним закладам освіти, в структурі яких передбачений пансіон, рекомендується утриматися від діяльності зазначених структурних підрозділів до закінчення активних бойових дій на території держави. Питання забезпечення права на здобуття освіти дітей з ООП можна вирішувати шляхом організації підвезення учнів або застосування різних форм організації освітнього процесу. 

У випадку організації закладом спеціальної освіти дистанційного (змішаного) навчання та невідкриття пансіону вихователі, які працюють в закладі, можуть: 

 • знаходитися на простої на умовах, які передбачені для всіх інших педагогічних працівників; 
 • бути переведені на посади вчителів інклюзивних класів (за наявності таких класів); 
 • забезпечувати реалізацію виховного складника освітньої програми закладу спільно з вчителями в дистанційному форматі; 
 • забезпечувати надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг (занять), проведення реабілітаційних заходів (у тому числі для змінного контингенту).

Водночас МОН рекомендує підходити до питання трансформації мережі спеціальних закладів освіти досить виважено. Адже після завершення воєнних дій на території нашої держави, у період післявоєнної розбудови системи освіти ці заклади можуть стати ресурсом для забезпечення освітнього процесу для учнів зруйнованих закладів. 

Бажаєте дізнатися більше про організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами? Долучайтеся до виступу Вікторії Коваленко під час Всеукраїнської інтернет-конференції «Дистанційне та змішане навчання в умовах війни», яка відбудеться 16-17 вересня 2022 року!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter