​Позакласний захід з математики для учнів 7-8 класу "Веселий ерудит"

Про матеріал

Позакласний захід з математики для учнів 7-8 класу "ВЕСЕЛИЙ ЕРУДИТ". Мета. Популяризувати математичнi знання; формувати логiчне мислення, вмiння аналiзувати, робити висновки, узагальнювати результати творчостi.

Перегляд файлу

Позакласний захід з математики для учнів 7-8 класу ВЕСЕЛИЙ ЕРУДИТ

 

 Мета. Популяризувати математичнi знання; формувати логiчне мислення, вмiння аналiзувати, робити висновки, узагальнювати результати  творчостi.

Учасники: 2 команди по 4 чоловіки

ХІД  КОНКУРСУ

  Учитель. Доброго дня присутні в залі. Починаємо математичний конкурс  «Веселий ерудит».  На сцену запрошуються нашi команди!

Пiд музику по черзi виходять учасники конкурсу

Учитель. Настав час першоro конкурсу. Це «Вiзитка».  Максимальна оцiнка - 5 балiв. 

Для участi в конкypci запрошується 1 команда

Візитка 1 команди

Учитель. Запросимо на сцену 2 команду

 Візитка 1 команди

Учитель. Наступний конкурс - «Блiц-турнiр «Ерудит». На сцену запрошуємо по одному учаснику вiд кожної команди.

По черзi кожен з учасникiв швидко i правильно протягом 1 хв вiдповiдає на серiю запитань з геометрії   

 

Запитання для 1 команди

1. Фiгури, якi можна розмiстити в однiй площинi, називаються ....     (Плоскими.) 2. Частину площини, обмежену двома променями iз спiльним початком, називають ....    (Кутом.)

3.      Кут,     сторони     якого     є     доповняльними     променями,     називається

....    (Розгорнутим.)

4.         Кути вимiрюють за допомогою .... (Транспортира. )

5.         60 - частину градуса називають ....   (Мiнутою.)

6.         Кут, який менший вiд прямого кута, називають ....      (Гострим.)

7.         Частину гeoмeтpii, в якiй вивчаються плоскi фiгури, називають .... 

(Планiметрiєю.)

8.              Якщо данi трикутники можна сумicтити рухом, то вони .... (Piвнi.)

9.              Сума мip двох сумiжних кyтiв дорiвнює.... (180°.)

10.         Двi прямi, перпендикулярнi до третьої прямої, будуть ....   (Паралельними.)

11.         Твердження, яке приймають без доведення, називають ....   (Аксiомою.)

12.         Двi прямi, якi перетинаються пiд прямим кутом, називаються .... 

(Перпендикулярними. )

13.   Два вiдрiзки або променi, якi лежать на паралельних прямих, називають ....  (Паралельними.)

14.   Фiгура, яка складається з ycix точок площини, рiвновiддалених вiд даної точки, називається ....     (Колом.)

15.   Якщо паралельнi двi прямi перетинаються третьою прямою, то вiдповiднi кути

....  (Piвнi.)

16. Скільки прямих кутів може мати трикутник...       (Один.)

Запитання для 2 команди

1. Науку про геометричнi фiгypи та їx властивостi називають ....     (Геометрiєю. ) 2. Кут, бiльший вiд прямого кута, але менший вiд розгорнутого називають .... (Тупим.)

3.       Два кути, на якi розбивається розгорнутий кут його внутрiшнiм променем, називають .... (Сумiжними. )

4.       Твердження, в iстинноcтi якого переконуються за допомогою логiчних мipкyвaнь, називають .... (Теоремою.)

5.       Якщо паралельнi двi прямi перетинаються третьою прямою, то сума внутрiшнix одностороннix кyтiв дорівнює (180) ....

6.       60- частину мінyти називають ....    (Секундою.)

7.       Двi прямi на площинi, якi не перетинаються, називають .... (Паралельними)

8.       Уci відємні числа на oci Ох розмiщенi лiворуч вiд .. . . (Початку вiдлiкy.)

9.       Якщо старони одного кута є доповняльними променями до cтopiн другого кута, то тaкi кути називають ....  (Вертикальними.)

10.   Скiльки тупих кyтiв може мати трикутник? (Один.)

11.   Промінь, що виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини… (Бісектриса)

12.   Кут, суміжний з гострим кутом… (Тупий)

13.   Внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною … (Рівні)

14.   Сума довжин усіх сторін трикутника… (Периметр)

15.   Замкнену ламану iз трьох ланок називають .... (Трикутником )

16.   Твердження, в якому пояснюється зміст того чи іншого поняття… (Означення)

 

Учитель. А тепер розпочинаємо третiй конкурс  «Відгадай»  Відгадати загадки за 3 хв.

 

1. Ця лінія впевнено получає дві точки,

    Серед інших вона – найкоротша.    Відрізок 2. Той, хто геометрії не знає,      Так її і за фігуру не вважає.

    Між тим, істота ця маленька

    Тут зустрічається частенько.     На прямій її загубиш –      Промінь не збудуєш.

    Не поставиш її в центрі – 

    Круг не нарисуєш.   Точка                     

3.                 Чотири рівні сторони,     Є й кути – прямі вони.

    Знають учні всі підряд,

    Що фігура ця …    Квадрат           

4.                 Першу ми обчислюємо і знаходимо,     Вимірюємо в одиницях ми квадратних.

    На іншій же проводять мітинги й паради,

    І прогулятися ми нею завжди раді.     Площа            5. Я вам назву властивості свої:     Прямі усі кути мої.

    І сторони пов’язані всі долею одною:

    Усі чотири рівні між собою. Квадрат                      6. Я прямокутний, якщо один з кутів Прямим у мене бути захотів.     Як гострі всі кути, я – гострокутний,     Як є один тупий, я – тупокутний.

    Ім’я у мене є - ….    трикутник               

7.   Нею довго можна йти,     Кінця – краю не знайти.

    І початку теж нема,

    Бо ця лінія …   пряма                   

8.   Від цієї точки промінь починається

    І далеко в нескінченність простягається.

    Кожен з хлопців і дівчаток

    Скаже: «Точка ця - …»   Початок                     

9.   Ця точка, знають діти,     Відрізок навпіл ділить.

    І неповторна, і єдина,

    Вона відрізка …    Середина            10. Поділки з штрихами має,       Нам про все доповідає.       Масу, довжину і час –        Усе показує для нас.

      І велика, і мала

      Є на прикладах …    Шкала

11.   Загадкове, нам знайоме,  В ньому є щось невідоме.  Його треба розв’язати,  Тобто корінь відшукати. 

Кожен легко, без вагання 

Відповість, що це -…Рівняння

12.   Для введення цих чисел  Вагомі є причини:

Вимірювати треба  Нам різні величини.  У прикладі, в задачі 

Ділити без остачі — 

Допомогти готові  Тут числа нам… Дробові

13.   Нам вони допомагають,  Дій порядок визначають. 

А якщо про них забудеш, 

Вийде зовсім навпаки.  Пам’ятай же про…Дужки 

14.   Наш вірний та надійний друг, 

Без нього дехто, як без рук,  І кнопки, і екран він має,  Нам результат доповідає. 

Обчислень він організатор 

Чудовий прилад….Калькулятор

15.   П’ять копачів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки копачів за 100 годин викопають 100 м канави? 5

 

Учитель. Поки учасники відгадують загадки проведемо Конкурс уболiвальникiв. Запитання для вболiвальників. Назвати прислів’я та приказки, де зустрічаються числа.

1.     Бог любить… (троїцю)

2.     Між … (трьома) соснами заблукав

3.     Гнати у … (три) шиї

4.     (Сім) чудес світу

5.     Щасливий відчуває себе на «…. небі» (сьомому)

6.     .. (Семеро) одного не ждуть

7.     .. (Сім) раз відмір, а … (один) раз відріж

8.     Де .. (сім) няньок, там дитя не купане

9.     ….(Один) із сошкою, а .. (семеро) з ложкою

 

Учитель. Оголошується п’ятий конкурс «Математична мозаїка»

Учасники отримують конверти з геометричними фiгурами, вирiзаними з кольорового паперу (квадрати, кола, трикутники тощо). За допомогою клею i бiлого аркуша необxiдно створити справжню картинку та придумати їй назву. І зробити це необхiдно за 3 хв. Максимальна кiлькiсть балiв за цей конкурс - 5.

 

Учитель.  А поки команди працюють, послухаємо iсторичну довідку про Пiфагора та його учнiв.

 Пiфaroр народився у VI ст. до н. е. на грецькому остpoвi Самос. Згiдно з легендою його батько, Мнесарх, звернувся до пiфiї з приводу дуже важливої для нього подорожi. Biн отримав вiдповiдь, що подорож буде успiшною, а його дружина народить дитину, яка буде видiлятися з-помiж ycix, хто жив колись, красою й мудрiстю, i принесе людському роду дуже велику користь на вci часи. Пiсля пророцтва Мнесарх дав своїй дрyжинi нове iм'я - Пiфаiда, а народженому - Пiфaгoр.

 Батько дав Пiфагору добру oсвіту, навчаючи в найвiдомiших учителiв того часу. Багато хто вважав, що він - син бога Аполлона. За словами Ямвлixа, «набираючи сили й  репутацiї, i вiд виховання з дитинства, i вiд богоподiбної зовнiшності він ще бiльше прагнув бути гiдним цих чеснот». Пicля cмepтi батька

Пiфагор вирушає до Miлета, де його вчителями були Ферекiд, Aнaкciмaндp i Фалес. Саме за порадою Фалеса Пiфагор у вiцi 20 poкiв iдe до Єгипту, аби в спiлкуваннi з жрецями стати ближчим до Бога й набути мудрості

 У Грецiю Пiфагор повернувся на п'ятдесятому роцi життя. В Kротонi вiн заснував «пiфaгoрiйський союз». Пiфагорiйцi багато займалися наукою, особливо математикою. Найвiдомiшим здобутком стала теорема Пiфагора, в якiй iдеться про те, що сума площ квадратiв, побудованих на катетах прямокутного трикутника, дорiвнює площi квадрата, побудованого на його гiпотенузi.

 

Учасники представляють свої роботи 

Учитель: А зараз у кожної команди є можливість отримати 4 додаткових бали (по

2 за кожнуправильну відповідь)

Задача 1. На водопій

До водички біжать лошата, 

Разом з ними хлопчики й дівчата,  Ще й веселе мале цуценя. 

Мені видно з трави двадцять три голови  Та сім дюжин маленьких ніг.  Ти скоресенько підрахуй,

 Скільки буде в них вух? (46) 

Задача № 2. Солдати

Десять солдат шикувалися в ряд, Десять солдат йшли на парад. 

Дев'ять десятих було носатих,  А скільки ж було курносих солдат? (1)

 

 Учитель.  Поки журi пiдбиває остаточні результати, ми трохи розважимося.

Запрошуємо на майданчик перед сценою 12 глядачiв. Кожному дaємо картку з написаними числами вiд 1 до 12. Проiлюструємо невеличку розповiдь. Кожен учасник, почувши своє число, пiдiймає  його i робить крок уперед, а потiм повертається назад. Починаємо!

 Одного разу 2 хлопчики пiшли на спортивнi змагання. Це був 1 вiдбiрний тур. На полi - 12 учасникiв: 6 - з однієї  команди i 6 - з другої.  До хлопцiв пiдiйшли 4 дiвчинки, кожна тримала в pyцi по 3 кульки. Одна дiвчинка запропонувала хлопцям пiти пiсля змагань на дискотеку. Один хлопчик вiдмовився, а другий - промовчав. Гра розпочалася. Сьома хвилина - зупинка. Настрiй у всix чудовий! Ще 10 хв  i перерва.

 

Учитель. А тепер перевiримо уважнicть уболiвальникiв.

 Запитання для уболівальників. Якi цифри так i не зiгpали в цiй гpi? Якi цифри зiграли два рази i бiльше?

 

Журi оголошує результати змагання. Вiдбувається нагородження переможцiв i учасникiв.

           

Додатки

Таблиця оцінювання

 

І команда

 

 

ІІ команда

 

Візитка (5 балів)

 

 

«Блiц-турнiр «Ерудит» (1 бал за правильну відповідь)

 

 

«Відгадай»  (1 бал за правильну відповідь)

 

 

Конкурс уболівальників (1 бал за правильну відповідь)

 

 

«Математична мозаїка»

(5 балів).

 

 

Всього

 

 

 

Конкурс «Відгадай»

1.     Відрізок 9. Середина                     

2.     Точка                                   10. Шкала

3.     Квадрат                     11. Рівняння

4.     Площа                       12. Дробові

5.     Квадрат                               13. Дужки 

6.     трикутник                            14. Калькулятор

7.     пряма                         15. 5

8.     Початок             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Відгадай»


1.. Ця лінія впевнено получає дві точки,     Серед інших вона – найкоротша.     ____________________ 2. Той, хто геометрії не знає,      Так її і за фігуру не вважає.

    Між тим, істота ця маленька

    Тут зустрічається частенько.     На прямій її загубиш –      Промінь не збудуєш.     Не поставиш її в центрі –      Круг не нарисуєш.   

_____________________         

3.                 Чотири рівні сторони,     Є й кути – прямі вони.

    Знають учні всі підряд,

    Що фігура ця …

_________________________

4.                 Першу ми обчислюємо і знаходимо, Вимірюємо в одиницях ми квадратних. На іншій же проводять мітинги й паради, Прогулятися ми нею завжди раді.     ____________________           5. Я вам назву властивості свої: Прямі усі кути мої.

    І сторони пов’язані всі долею одною:     Усі чотири рівні між собою.     

______________________________ 6. Я прямокутний, якщо один з кутів     Прямим у мене бути захотів.     Як гострі всі кути, я – гострокутний,     Як є один тупий, я – тупокутний. Ім’я у мене є - …. 

_____________________________ 7. Нею довго можна йти,     Кінця – краю не знайти.

    І початку теж нема,

    Бо ця лінія …  

______________________________

8. Від цієї точки промінь починається І далеко в нескінченність простягається. Кожен з хлопців і дівчаток

Скаже: «Точка ця - ____________ 9. Ця точка, знають діти,     Відрізок навпіл ділить.

    І неповторна, і єдина,

    Вона відрізка

__________________________          10. Поділки з штрихами має,       Нам про все доповідає.       Масу, довжину і час – Усе показує для нас.

      І велика, і мала

      Є на прикладах … 

____________________________

11.   Загадкове, нам знайоме,  В ньому є щось невідоме.  Його треба розв’язати,  Тобто корінь відшукати. 

Кожен легко, без вагання Відповість, що це

____________________________

12.   Для введення цих чисел  Вагомі є причини:

Вимірювати треба  Нам різні величини. 

У прикладі, в задачі 

Ділити без остачі — 

Допомогти готові 

Тут числа нам… 

______________________________

13.   Нам вони допомагають,  Дій порядок визначають.  А якщо про них забудеш,  Вийде зовсім навпаки.  Пам’ятай же про…

_______________________________

14.   Наш вірний та надійний друг,  Без нього дехто, як без рук,  І кнопки, і екран він має,  Нам результат доповідає.  Обчислень він організатор  Чудовий прилад….

_______________________________


15.   П’ять копачів за 5 годин викопують    годин викопають 100 м канави?_______ 

5 м канави. Скільки копачів за 100

1

 2

 3

4

 5

 6

7

 8

 9

 

10

 11

12

 

 

pdf
Додано
12 жовтня 2018
Переглядів
819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку