Презентація "Особливості вивчення географії у 10 класу для учнів і батьків"

Про матеріал
На початку нового навчального року у 10 класі - це вивчення нового курсу географії. Необхідно познайомити учнів і їх батьків з особливостями, змістом, практичною складовою, критеріями оцінювання знань, умінь і навичок. Презентація може нагадати учням протягом навчального року основні види діяльності на уроках географії.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ГЕОГРАФІЯ 10 клас. Особливості

Номер слайду 2

10 клас Кількість годин : на рік 52 на тиждень 1/2 Навчально-методичне забезпечення: Навчальна програма Географії 10 – 11 класи (Рівень стандарту) затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 Сайт МОН України (www.mon.gov.ua ) Основний підручник: Довгань Г. Д. Географія: підручн. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл., / ГД. Довгань, О. С. Стадник - Харків: Вид - во „Ранок”, 2018р. – 272с.: іл. Додаткові джерела: Зошит для практичних робіт/ О. Г. Стадник, В. Ф. Вовк.- , Х.: Вид - во „Ранок”, 2019р.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

У змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній, які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання

Номер слайду 6

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля й усвідомлення сталого його розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища і розвитку суспільства

Номер слайду 7

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

Номер слайду 8

Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Номер слайду 9

Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Номер слайду 10

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми

Номер слайду 11

Трансформація освітнього процесу з позицій компетентнісного підходу, полягає в забезпеченні особистісної спрямованості процесу навчання, яка реалізується через різноманітні форми проведення уроків, мотивацію і диференціацію процесу навчання, а також надає змогу розробити алгоритми формування елементів предметно-географічних компетентностей учнів, зокрема географічних фактів, номенклатури, уявлень, понять, причинно-наслідкових зв’язків, прикладних і картографічних умінь тощо. Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з географії, необхідно використовувати різноманітні форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів навчання та враховувати:

Номер слайду 12

Дослідження введено до навчальної програми з географії саме з метою поєднати виконання практичних і суспільно значущих завдань шляхом створення різноманітних творчих робіт. Цей головний принцип, покладений в основу досліджень, реалізує ідею зближення освітнього процесу з реальним життям, адже знання повинні активно використовуватися у повсякденних умовах. Дослідження як вид освітньої діяльності було включено до вивчення навчального предмета «Географія», згідно з оновленим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Під час вивчення географії на рівні стандарту пропонується орієнтовна тематика проведення 24 досліджень, на рівні профілю - 64.

Номер слайду 13

Унікальна структура дослідження орієнтована на підвищення мотивації до навчальної діяльності учнів загалом, а також сприяє активному розвитку власного пізнавального інтересу до вивчення географії як практичної науки шляхом проведення учнями власних науково-пошукових робіт. Дослідження передбачають самостійну роботу учнів, час для їх виконання є позаурочним, рекомендовано виконувати їх у вигляді міні-проектів, презентацій, есе, усних повідомлень, схем-маршрутів, карт, рефератів тощо. Існує ряд спільних рис між практичними роботами та дослідженнями – це розвиток нестандартного мислення, уміння використовувати на практиці здобуті знання, вирішувати поставлені задачі, виконувати проекти тощо. Окрім того, існують певні відмінності між особливостями проведення досліджень і практичних робіт, які призвели до виокремлення даних видів робіт. Головна з них – це спосіб виконання, а також можливість обирати різні умови проведення. Результатом такої роботи учнів можуть бути макети, розробки, карти, схеми, описання об’єктів і конкретна діяльність з їх благоустрою тощо. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Номер слайду 14

Практична частина програми

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Практична робота № 1 (підсумкова)Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів). Практична робота № 2 (поточна) Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «великої сімки (за вибором). Практична робота № 3 (поточна)Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії. Практична робота № 4 (підсумкова) Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн. Практична робота № 5 (поточна)Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку. Практична робота № 6 (підсумкова) Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії. Практична робота № 7 (поточна)Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування.

Номер слайду 17

Дослідження Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у Європі. Відновна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності. Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи. «Нове обличчя» Руру – постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі Туреччини і Сінгапуру). Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.

Номер слайду 18

11. Унікальність економічної системи Китаю.12. «Коридори зростання» в Індії.13. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.14. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.15. Канберра – політико-адміністративний центр країни.16. Нова Зеландія – високорозвинена країна зі сприятливими умовами для ведення бізнесу.17. Країни Океанії – регіон екзотичного туризму.18. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.19. Панамериканське шосе – дорога через три Америки.20. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

Номер слайду 19

21. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США22. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США23. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США24. Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації та демаркації25. Ангола: успішний розвиток після війни26. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру господарства країн Тропічної Африки27. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм28. ПАР серед країн Африки29. ПАР: одна держава – три столиці.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології;ступінь самостійності відповіді;логічність, доказовість у викладенні матеріалу;ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

Номер слайду 22

Номер слайду 23

pptx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
2785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку