Презентація по темі :Виховання громадянської свідомості в учнів

Про матеріал

Презентація по темі: Виховання громадянської свідомості в учнів на уроках історії.

Містить тему та мету виховний захід та уроки з історії

Буде цікавим для вчителів історії та класних керівників 5-9 кл.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Виховання громадянської свідомості в учнів

Номер слайду 2

Мета громадянського виховання - сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд і спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватись з потребою й умінням діяти компетентне й технологічно.

Номер слайду 3

В школі потрібен не керівник, а наставник, товариш, умілий помічник, здатний зрозуміти як окремого учня, так і весь клас, забезпечити їх партнерську взаємодію, дібрати ефективні форми й методи індивідуальної та групової роботи. Діяльність класного керівника є ключовою ланкою у виховній системі школи, основним механізмом організації індивідуального підходу до вихованців, одним із вирішальних елементів виховного процесу, що організується в школі

Номер слайду 4

Громадянська освіта – це набування теоретичних знань і формування практичних умінь і навичок основ демократії, прав і обов’язків громадян плюралістичного суспільства, вирішення конфліктних ситуацій, розвиток толерантності для розуміння і сприйняття світу. Основні завдання, програма та методи громадянської освіти

Номер слайду 5

– дати учням знання про основні права, політичні і соціальні структури суспільства, основні його закони;– дати можливість для самоствердження, самовизначення шляхом формування у школярів власної думки, активної життєвої позиції, збагачення форм і змісту спілкування з іншими людьми;– формувати в учнів критичне ставлення до оточуючої дійсності, розвиток у них критичного і творчого мислення як важливої інтелектуальної риси громадянина. У цілому ж, на мій погляд, основними завданнями громадянської освіти є:

Номер слайду 6

• людину – найвищою цінністю цивілізації;• свободи і права людини – загальнолюдськими цінностями;• гуманізм і справедливість – універсальними принципами вселюдських стосунків;• нетерпиме ставлення до порушень прав і свобод як окремих індивідів, так і цілих народів – необхідною умовою стабільного і міцного миру;Формувати моральні пріоритети, які визнають:

Номер слайду 7

– зацікавити учнів життєвою важливістю і актуальністю порушуваних при вивченні проблем;– примусити учнів задуматися над питаннями, які вивчаються, питаннями відносин між людьми, а також між громадянином і державою:– стимулювати учнів формувати свою думку і вільно її висловлювати;– вчити учнів спілкуватися один з одним, вирішувати конфлікти, які виникають між людьми на основі толерантності, поваги людської гідності і прав людини;– створювати в класі атмосферу поваги і рівності; без якої про ефективну громадянську освіту говорити немає сенсу. Методи викладання повинні відповідати наступним вимогам

Номер слайду 8

Навчальний процес: цілісна взаємодія, співпраця двох рівноправних її учасників – учня та вчителя. Мета навчання: – розвиток особистості, різноманітних форм мислення кожного учня та продуктивних способів діяльності, формування переконань, почуття відповідальності за прийняті рішення. Викладання громадянської освіти буде ефективним лише тоді, коли буде здійснюватися на методологічних принципах інноваційного навчання.

Номер слайду 9

Позиція і роль вчителя: зорієнтована на особистість учня, переважають організаційна і стимулююча функціїСтиль спілкування: демократичний: ініціатива учнів підтримується. Пізнавальна діяльність  учнів: на першому плані творчі і реконструктивні завдання, які визначають вибір репродуктивних завдань.

Номер слайду 10

Цілі і плани їх досягнення: розробляються вчителем і учнями. Форми навчання: групова і індивідуальна, що грунтується на довірі дитині, опорі на її здатність відповідати за себе, стимуляція почуття гідності та самоповаги; дослідницькі і комунікативно-діалогічні та моделюючі форми робот. Опора на: не механічне запам’ятовування „безспірних істин“, поділ на „чорне“ і „біле“, а розуміння необхідності різнобічного вивчення явища, максимальне залучення до навчання власного досвіду учня, їх мислення. Мотив діяльності учнів: досягнення успіху і самореалізація.

Номер слайду 11

Ми запамятовуємо:10% з того, що ми прочитали20% з того, що ми почули30% з того, що ми побачили50% з того, що ми почули і побачили80% з того, що самі поговорюємо90% з того, що ми самі поговорюємо і одночасно робимо. Використання іннноваційних технологій дозволяє залучити в учнів цікавість до сприйняття теми

Номер слайду 12

70% з того, що ми сказаличерез три години та 10% через три дні72% з того, що нам показали через три години та 20% через три дні85%, якщо інформацію передавали усно й одночасно показували через три години і 65% через три дні. Ми памятаємо:

Номер слайду 13

Як говорив Олівер Венцелл Галмс, американський письменник:<<Розум розтягнутий новою ідеєю, ніколи не набуває попередніх розмірів>>.Інноваційне навчання полягає у проявленості нових ідей.

Номер слайду 14

<<Такого ще земля не знала>>Що присвячена голодомору 1932-33 рр. По своїй самоосвіті- це виховання громадянської свідомості в учнів я провів виховну годину

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

7 кл. Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесло і торгівля. Міста, Магдебурзьке право. Мета: Засвоїти знання про основні верстви населення українських земель XIV-XV ст. у складі Великого князівства Литовського та інших держав; перевірка знань та ліквідація прогалин у знаннях;формування системних знань про соціальний устрій українського суспільства XIV-XV ст.;дізнатися про роль церкви у житті українського суспільства;розвинути зорову та слухову пам"ять. Систему уроків з історії України по темі:

Номер слайду 20

План уроку1. Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. 2. Князь В.-К. Острозький. 3. Становище духівництва та церковні відносини.

Номер слайду 21

Представниці землевласниць

Номер слайду 22

Велике князівство литовське

Номер слайду 23

Український міщанин

Номер слайду 24

Волховський міст у сучасності

Номер слайду 25

Симонов монастир

Номер слайду 26

Домашнє завдання1. Вивчити тему за підручником.2. Написати доповідь на 1-2 ст. про один із видів тогочасного селянства. 

Номер слайду 27

Та уроки правознавства: Знаю та реалізую свої права

Номер слайду 28

Кожна людина має права. Окрім того, як хлопець або дівчина у віці до 18 років, кожен має певні специфічні права. Ці права перелічено в Міжна-родній конвенції ООН про права дитини 1989 року. В ній також визна-чено заходи, яких держави повинні вживати, щоб допомогати здійснювати ці права.

Номер слайду 29

Моє виживання, мій захист і мій розвиток.

Номер слайду 30

Я маю право на захист своїх інтересів під часприйняття рішень, які мене стосуються, та не піддаватися дискримінації з причини,наприклад, мого походження, переконань, вірувань або статі.

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Я маю право на життя та на гармонійний і здоровий фізичний, розумовий, духовний, моральний та соціальний розвиток.

Номер слайду 33

Я маю право на задоволення всіх моїхжиттєвих потреб, таких як харчування, одяг, житло та охорона здоров’я.

Номер слайду 34

Я маю право на захист від усіх форм експлуатації, зловживань та фізичного і психологічного насильства, у тому числі вмоїй сім’ї та в дитячих виховних закладах.

Номер слайду 35

Я маю право на високоякісну освіту, що забезпечувала би в найповнішому обсязі розвиток моєї особистості, талантів та здібностей. Моя освіта повинна бути спрямована на виховання в мені поваги до прав та основних свобод інших осіб, на підготовку до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності та дружби між усіма людьми.

Номер слайду 36

Я маю право на відпочинок, дозвілля, ігри та розваги, творчу та культурну діяльність за умов, які відповідають моєму вікові та гарантуютьдотримання моїх прав.

Номер слайду 37

Моя індивідуальність, моє приватне життя і моя сім’я

Номер слайду 38

Я маю право на ім’я, громадянство та на збереження своєї індивідуальності. Якщо я належу до етнічної, релігійної або мовної меншості, то я не можу бути позбавленим права вести своє власне культурне життя, сповідувати свою релігію або користуватися мовою своєї групи.

Номер слайду 39

Я маю право на захист свого приватного життя. Ніхто не може незаконно втручатися в моє особисте або сімейне життя. Мій дім, моя кореспонденція, моя честь і репутація захищаються законом.

Номер слайду 40

Мої батьки несуть спільну відповідальністьза моє виховання та розвиток. Вони мають право та обов’язок указувати мені, як я можу здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки.

Номер слайду 41

Я маю право знати своїх батьків та виховуватися ними, за винятком випадків, коли це суперечить моїм інтересам. Я маю право знати, де знаходяться мої батьки та в’їжджати до іншої країни з метою возз’єднання з ними. Мої батьки мають таке ж саме право щодо мене. У випадку розлучення з батьками я маю право виражати свою думку щодо всіх рішень, які стосуються моїх відносин з батьками. Якщо я є розлученим з одним чи обома батьками, я маю право регулярно бачитися з ними, за винятком випадків, коли це суперечить моїм інтересам.

Номер слайду 42

Всиновлення може бути дозволеним лише, якщо це в моїх інтересах.

Номер слайду 43

Я і держава

Номер слайду 44

Держава повинна робити все необхідне для того, щоб я могла здійснювати надані мені права і свободи. • Держава повинна захищати мене та забезпечувати мій добробут. Вона має допомогати моїм батькам або особам, які піклуються про мене, створюючи установи та послуги, що забезпечували би мої інтереси та мій добробут.• Якщо я не можу жити в своїй сім’ї держава повинна захищати мене і допомогати мені. Вона має знайти таке рішення, яке враховувало би моє минуле та мою культуру; я матиму право на регулярний перегляд свого становища.• Держава повинна вжити заходів, аби захистити мене від небезпеки, пов’язаної з незаконним вживанням наркотичних засобів. • Якщо я постраждала від насильства, держава повинна допомогти мені та сприяти моєму поверненню до нормального життя.• Я маю право на правосуддя. Держава повинна забезпечувати, щоб система правосуддя була адаптованою до моїх специфічних прав і потреб.• Я не можу бути засудженою до смертної кари або до довічного тюремного ув’язнення.• Я не можу бути незаконно арештованою. Утримання під вартою повинно бути крайнім заходом, тривати протягом якомога коротшого часу та враховувати мої потреби і мій вік. Під час утримання під вартою я повинна бути відокремлена від дорослих заарештованих або ув’язнених осіб і я матиму право підтримувати зв’язок зі своєю сім’єю, за винятком особливих обставин в своїх інтересах.

Номер слайду 45

Номер слайду 46

pptx
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
2416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку