2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Презентація "Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів"

Про матеріал
Презентація до уроку та перелік тем, які пропонуються учням для створення всласного проекту.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Номер слайду 2

Мета : Формувати предметні компетентності: уміння аналізувати умову задачі; уміння розробляти план виконання навчального проекту; уміння добирати засіб опрацювання даних та засіб подання результатів навчального проекту; удосконалювати навички створення та опрацювання інформаційної моделі;Розвивати ключові компетентності: Математична компетентність (уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності);Інформаційно-комунікаційна компетентність (компетенції, що пов’язані зі створенням проектів); Громадянські та соціальні компетентності (здатність до співпраці у команді в процесі вибору, планування та розробки проекту);Навчання впродовж життя (уміння творчо мислити, планувати свої дії, реалізовувати способи діяльності);

Номер слайду 3

Проект – це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних із метою практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми Проект – це унікальна діяльність, спрямована на створення певного нового продукту (програми, книги, фільму, моделі, сценарію тощо). Проект – це сукупність дій, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення теоретичного і практичного продукту. Проект – це систематична форма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і практичних аспектів

Номер слайду 4

Види проектів за типом діяльності: Дослідницькі проекти. Творчі проекти. Рольові й ігрові проектиІнформаційні проекти

Номер слайду 5

Види проектів за предметно-змістовною ділянкою. Види проектів за характером контактів: Монопроекти Міжпредметні проекти. Внутрішні або регіональні проекти (у межах однієї країни). Міжнародні проекти Види проектів за кількістю учасників:Індивідуальні проекти. Парні проекти Групові проекти

Номер слайду 6

Проект – ЦЕ 5 «П»

Номер слайду 7

Етапи роботи над комп`ютерним проектом. Вибір теми. Постановка мети. Створення інформаційної моделі (словесний опис, блок-схема, карта-роздуму, таблиця тощо). Підбір та підготовка матеріалу. Вибір засобів реалізації проекту. Створення програмного продукту. Створення презентації проекту. Захист проекту. Оцінювання результатів.

Номер слайду 8

Планування проекту

Номер слайду 9

Підсумок уроку. Що таке проект?Які ви знаєте етапи реалізації проектів?Чим відрізняються навчальні проекти від інших проектів?Для чого складають план проекту?У яких формах може бути подано план проекту?Що таке продукт?

Перегляд файлу

Теми навчальних проектів

1. Шифрування інформації

Вивчити можливі способи і методи шифрування інформації. Від найпростіших прикладів — шифру Цезаря і Віженера — до найсучасніших методів відкритого шифрування, відкритих американськими математиками Вітфілдом Діффі та Мартілом Геллманом.

2. Методи обробки і передачі інформації

Дослідити способи передачі інформації від одного об’єкта до іншого, знайти можливі позитивні і негативні сторони того чи іншого технічного рішення.

3. Світ без Інтернету

Проаналізувати внесок Інтернету в наше життя, і яким би міг бути світ без Інтернету. Чи є, йому альтернатива? Чому Інтернет називають унікальним винаходом?

5. Кращі інформаційні ресурси світу

Представити кращі, на ваш погляд, інформаційні ресурси світу. Обґрунтувати свою думку.

6. Види інформаційних технологій

Визначити, що таке інформаційні технологи, і як вони пов’язані з науково-технічним прогресом.

7. Кіберзлочинність

Визначити, хто такі хакери, кіберсквоттери, спамери і т. д. Які існують способи профілактики кіберзлочинності та боротьби з нею?

8. Проблема захисту інтелектуальної власності в Інтернеті

Сьогодні будь-який продукт інтелектуальної власності — музична композиція, роман, стаття тощо — розміщений в Інтернеті, можна безперешкодно вкрасти і незаконно розтиражовувати. Які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми?

9. Чи існує штучний інтелект?

Визначити можливості сучасних комп’ютерів, перспективи їх розвитку з точки зору штучного інтелекту. Комп’ютер — це звичайний інструмент чи самостійний суб’єкт?

10. Комп’ютеризація XXI століття. Перспективи розвитку

Визначити, які сфери людської діяльності ще не комп’ютеризовані, де комп’ютеризація необхідна, а де вона категорично недопустима, і чи потрібна вона взагалі.

11. Клавіатура. Історія розвитку

Історія розвитку клавіатури з початку 70-х років і до наших днів. Які клавіші за що відповідають, навіщо були введені і чому клавіші, які вже не виконують тих завдань, для виконання яких були спочатку введені (наприклад, Scroll Lock), до цих пір не визначені.

12. Історія операційних систем для персонального комп'ютера

Порівняти сучасні ОС з давнішими, які вже не використовують. Виділити відмінні та подібні риси.

13. Мобільні віруси — міф чи загроза?

Визначити, що таке мобільні віруси. Чи всім мобільним пристроям вони загрожують? Як ставитися до проблеми мобільних вірусів?

14. Соціальні мережі в житті сучасних школярів

Розглянути вплив використання соціальних мереж на навчання, відпочинок і здоров’я сучасних школярів.

15. Інтернет-залежність — проблема сучасності

Визначити причини виникнення інтернет-залежності та можливі

шляхи її подолання.

16. Видатні інформатики

Систематизувати інформацію про видатних вчених, які зробили важливий внесок у розвиток інформатики як науки.

17. Комп’ютер і його дія на психологію та поведінку дитини.

18.  Цифрова інформація в нашому житті. 
Дослідити основні ідеї, теоретичні і практичні принципи, що лежать в основі сучасних цифрових технологій і пристроїв. 

Як здійснюється кодування звукової інформації? Чому колір поданий в декількох палітрах? 

Як навчити комп’ютер грамоті? Як оцінити інформацію?

19. Імена та відкриття в історії інформатики. 

Дослідити історію розвитку обчислювальної техніки, вплив видатних особистостей в галузі інформаційних технологій на розвиток інформатики.  В яких трьох основних напрямках розвивається інформатика? Як змусили комп’ютер думати? З якими іменами пов’язане становлення інформатики як науки? 

20.  Вибір комп’ютера  

 Зробити усвідомлений вибір моделі комп’ютера, згідно з наяв­ними початковими умовами; змоделювати ситуацію практичного застосу­вання матеріалу з теми «технічні характеристики складових комп’ютера»; навчитися культурі поведінки в ситуації продавець - покупець. Ключове питання: Який комп’ютер вибрати? Як визначити, виходячи з потреб користувача, найбільш підходящу конфігурацію ПК?  Які технічні характеристики основних складових персонального комп’ютера цікавлять користувача?  Як зробити розрахунок вартості вибраної комплектації? 

21. Інформаційні товари та послуги.

Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, селищі)? Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та ди­наміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів. 

22. Спільна діяльність в мережі Інтернет 

Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет? Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; про­аналізувати їх структуру та динаміку змін; з’ясувати можливості та потреби учнів у ви­користанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, об­говорення плану їх реалізації й отриманих результатів. 

23. Інформаційна безпека особистості

Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав? З’ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще ви­користовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав. 

24. Бізнес-план: планування успіху

Учні та бізнес — це реальність?  Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проана­лізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та напи­сати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї. 

25. У здоровому тілі здоровий дух». 

Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини. Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здоро­вого способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху». 

26. Добро починається з тебе»

Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні? 

Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, куль­турні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спла­нувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо. 

27.  Пишаємось, що українські. 

    Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці. 

28. Захоплення і редагування цифрового відео з використанням системи нелінійного відеомонтажу».

29. Інтернет-залежність – проблема сучасного суспільства.

30. Інформаційний бізнес

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Циган Iлля Олегович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
14 травня 2019
Переглядів
9609
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку