Програма географічного гуртка "Карта мова географії"

Про матеріал

Програма гуртка розрахована на 35 години. В програмі передбачено поєднання різних рівнів поглибленого вивчення географічної карти. Ця програма складається із п'яти розділів. В перших двох розділах розкрито історію виникнення та розвитку картографічних знань. В інших розділах поряд із навчальним матеріалом подано практичні завдання для закріплення отриманих знань. В кінці кожного розділу заплановано проведення підсумкових заняття на яких учні матимуть змогу виразити отримані знання у вигляді підготовлених проектів за темою розділу. Ці проекти учні готують на протязі вивчення теми розділу. Учнівські проекти можуть мати різні напрямки: дослідницькі, ігрові, інформаційні, практичні тощо.

Перегляд файлу

1

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО

 

Радою районного методичного

кабінету відділу освіти,

молоді та спорту

Кіцманської районної

державної адміністрації

Протокол № ___ від___________  

 

Завідувач РМК_______ Артименко Г.І.

 

СХВАЛЕНО

 

Вченою радою

Інституту післядипломної

педагогічної освіти

Чернівецької області

Протокол № ___від _____________

 

Директор  ІППОЧО _______ Білянін Г.І.

 

 

 

 

Карта – мова географії

 

Програма географічного гуртка

 

 

 

 

Укладач: Зеліско В.С., вчитель географії Неполоковецького ЗНЗ І – ІІІ ступенів

Рецензенти: Куриш Н.К., завідувач науково-методичного центру з координації діяльності РМК/ММК та менеджменту ІППОЧО, методист вищої категорії, вчитель – методист.

Пуршега Н.К., заступник директора Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, завідувач творчою лабораторією з туристсько-краєзнавчого напрямку.

 

 

 

 

 

 

Чернівці  2014

 

Пояснювальна записка

 

Вивчення географії нерозривно повязане із картами - універсальним джерелом різноманітних знань. Тому використання географічних карт на уроках географії та в позакласній діяльності дозволить не тільки підвищити ефективність навчання учнів, але сприятиме розвитку їх пізнавальної активності, просторового мислення, уяви, формуванню усвідомленої самостійної діяльності школярів.

Програма географічного гуртка «Карта – мова географії» сприятиме вирішенню таких завдань:

  • формувати в учнів знання про карту, як модель земної поверхні, що відображає просторові та часові особливості певної території чи явища;
  • навчити учнів читати та аналізувати матеріал карти, працювати із математичною основою карт, визначати географічні координати тощо;
  • ознайомити учнів із розвитком уявлень про форму та розміри Землі, історією виникнення перших карт та науки картографії;
  • розвивати та поширювати знання та вміння учнів працювати із топографічними картати та планом;
  • розвивати практичні навики орієнтування на місцевості, знімання місцевості та створення планів;
  • навчити учнів самостійно працювати із різними тематичними картами;
  • вивчати географію рідного краю використовуючи тематичні карти;
  • розвивати навички проектної діяльності учнів;
  • формувати загальнокультурний розвиток учнів, логічне та абстрактне мислення, увагу та спостережливість, уяву тощо.

Програма гуртка розрахована на 35 години. В програмі передбачено поєднання різних рівнів поглибленого вивчення географічної карти. Ця програма складається із п’яти розділів. В перших двох розділах розкрито історію виникнення  та розвитку картографічних знань. В інших розділах  поряд із  навчальним матеріалом подано практичні завдання для закріплення отриманих знань. В кінці кожного розділу заплановано проведення підсумкових заняття на яких учні матимуть змогу виразити отримані знання у вигляді підготовлених проектів за темою розділу. Ці проекти учні готують на протязі вивчення теми розділу. Учнівські проекти  можуть мати  різні напрямки: дослідницькі, ігрові, інформаційні, практичні тощо. Виходячи із завдань, які враховувались при створенні програми географічного гуртка її можна використовувати для навчання учнів 6-10 класів.

 

 

 

 

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня

 загальноосвітньої підготовки учня

5

Розділ І. Розвиток уявлень людини про форму та розміри Землі.

Знати   історію розвитку уявлень людини про форму та розміри Землі та розуміти їх значення;

Визначати особливості різних методів вимірювання земної поверхні;

Застосовувати знання про історію уявлень людини щодо форми і розміру планети для проведення сучасних вимірювань.

Характеризувати сучасні твердження про форму і розміри Землі.

 

 

1

Тема 1. Уявлення давніх вавілонян, єгиптян та індійців про Землю. Перші описи нашої планети. Знання давніх греків про форму та розміри Землі. Фалес і Анаксімандр та їхні уявлення про  світобудову. Гіпотеза Піфагора (580-500 рр до н.е.) про кулястість Землі. Арістотель(ІV ст до н.е.) і його докази  круглої форми Землі.

1

Тема 2.  Перше визначення розмірів земної кулі. Ератосфен (276-194 рр до н.е.) та його "Географія". Розвиток географічних  знань в Давньому Римі. Страбон та Макробій.

1

Тема 3. Способи вимірювання земної поверхні після Великих географічних відкриттів. В. Снелліус (1580-1626 рр) та його метод тріангуляції.

1

Тема 4. Форма Землі - геоїд. Сучасні уявлення про форму і розміри Землі. Наземні та космічні методи вимірювання земної поверхні.

1

Тема 5. Підсумкове заняття.

5

Розділ ІІ. Історія виникнення карти.

Знати історію виникнення карти та розуміти значення карти на різних етапах пізнання Землі;

Визначати особливості створення карт різними картографами в різні історичні періоди;

Оцінити вплив створених карт для пізнання Землі;

Характеризувати сучасні картографічні зображення та способи їх створення.

1

Тема 6. Перші картографічні зображення. Карта Черкащини, складена більш як 10 тис. років тому. Шумерські таблиці та вавілонські карти. Карта з неоліту (ІV тис.) знайдена під час розкопок в Чатал-Гойюку в Туреччині.

1

Тема 7. Винекнення картографії. Карта світу Анаксімандра, його трактати "Карта Землі" та "Глобус". Карти Гекатея і Геродота. Птолемей (83-162 рр н.е.) та його вклад у розвиток картографії. Карти Ель-Ідрісі. Карти арабських та китайських вчених.

1

Тема 8. Середньовічна картографія. Косьма Індикоплов і його карти. Розвиток картографії після відкриття Америки.

Фламандський картограф Герард Меркатор (1512-1594 рр).  Картографічна проекція Меркатора. Атлас Меркатора.

1

Тема 9. Створення сучасних карт. Використання комп‘ютерної графіки при створенні карт. Трьохвимірні зображення.

1

Тема10. Підсумкове заняття.

8

Розділ ІІІ. План та топографічна карта.

Знімання місцевості.

Знати і розуміти особливості  плану місцевості та топографічної  карти, способи  орієнтування на місцевості;

Уміти орієнтуватися на місцевості, визначати сторони горизонту, працювати з компасом, складати плани місцевості, визначати азимути, вимірювати висоти та відстані на місцевості та за картами;

Розрізняти умовні позначення планів та топографічних карт;

Використовувати набуті знання про знімання місцевості для практичного створення планів, орієнтування на місцевості;

Застосовувати знання про особливості топографічної карти для розв’язування практичних завдань;

Висловлювати судження про практичне значення планів та топографічних карт;

Оцінювати значення планів і топографічних карт в господарському житті людини.

1

Тема 11. Орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту. Визначення напряму на північ. Компас та робота з ним.

1

Тема 12. Азимут. Визначення азимутів. Вимірювання відстаней, визначення висоти географічних об‘єктів. Зображення напрямів та відстаней на кресленні.

1

Тема 13. Поняття про масштаб.

Види масштабу.

1

Тема 14. План місцевості. Умовні знаки. Знімання місцевості. Способи знімання: полярне та маршрутне знімання. 

1

Тема 15. Окомірне знімання місцевості з планшетом.

Практичне заняття.

1

Тема 16. Топографічні карти. Географічні та прямокутні координати. Умовні знаки топографічних карт. Відносна і абсолютна висоти. Зображення рельєфу на топографічних картах. Зображення рельєфу горизонталями.

1

Тема 17. Розв’язування практичних завдань за топографічними картами. Визначення напрямів, відстаней, азимутів та прямокутних координат об‘єктів на топографічній карті. Визначення   висоти та напрямку схилів за горизонталями. Топографічний диктант.

1

Тема18. Підсумкове заняття.

8

Розділ ІV. Географічна карта - універсальне джерело знань.

Знати і розуміти особливості географічних карт та способів їх створення;

Розрізняти способи зображення явищ та процесів на географічній карті;

Уміти читати карту, використовуючи графічний та наочний матеріал, легенду карти;

Навчитись визначати географічні координати, висоту місцевості, складати картосхеми та картодіаграми тощо;

Застосовувати набуті знання про особливості карти для розв’язування практичних завдань;

Оцінювати практичне значення карт.

1

Тема 19. Карта - модель земної поверхні. Математична основа карт. Класифікація карт. Типи карт та їх призначення.

1

Тема 20. Градусна сітка. Паралелі та меридіани. Географічні координати.

1

Тема 21. Способи зображення явищ та процесів на карті. Легенда карти, її види.

1

Тема 22. Система картографічних знаків.  Масштабні, поза масштабні та пояснювальні знаки.  Способи зображення на карті географічних об‘єктів за допомогою значків. Способи ізоліній, фону та ареалів. Картодіаграми, картограми та картосхеми.

1

Тема 23. Вивчення географічних карт. Аналіз та оцінка карти.

Прийоми дослідження карт. Правила роботи з картами.

1

Тема 24. Практичне заняття. Визначення географічних координат  об‘єктів та їх  висоти над рівнем моря  на карті. Визначення  географічних координат нашої місцевості.

1

Тема 25. Практичне заняття. Складання картосхем та картодіаграм.

1

Тема 26. Підсумкове заняття.         

9

Розділ V. Тематичні карти та робота з ними.

Розуміти особливості тематичних карт;

Застосовувати набуті знання про карти для розв’язування практичних завдань;

Набути практичних навичок роботи з тематичними картами;

Застосувати набуті знання для створення творчих, інформаційних, практичних проектів.

Набути навиків презентації проектів.

1

Тема 27. Класифікація тематичних карт. Загальні вимоги до роботи з тематичними картами.

1

Тема 28. Робота з фізичними картами.

Практична робота.

Опис рельєфу та гідрографічної сітки за фізичною картою. Побудова профілю місцевості за фізичною картою Чернівецької області.

1

Тема 29. Тектонічні та геологічні карти. Практична робота.  Опис тектонічної та  геологічної будови нашої місцевості за                картами Чернівецької області.

1

Тема 30. Кліматична карта. Аналіз кліматичних показників, графіків, діаграм тощо. Аналіз синоптичних карт та складання прогнозу погоди. Практична робота. Складання

опису клімату своєї  місцевості.

1

Тема 31. Робота з картами природних зон. Практична робота.  Складання комплексної характеристики природної зони за тематичними картами.

1

Тема 32. Економічні карти. Побудова секторних та структурних діаграм за економічними показниками карт. Складання характеристики господарства за економічними картами.

1

Тема 33. Соціальні карти. Карти, що відображають географію населення та робота з ними.

1

Тема 34. Підсумкове заняття.

1

Тема 35. Презентація проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

1. Горецкий Р.Г. Тектонические карты. М., Знание, 1977.

2. ЗагороднійВ.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. К.,  Рад. школа. 1977.

3. Жучкевич В.А. Вопросы и задачи по географической карте. Минск.,  Народная асвета, 1972.

4. Иваньков П.А. Карта как географическая модель. М., Знание,1974.

5. Карти і картографи // Кур‘єр ЮНЕСКО. серпень,1991.

6. Матусєвич К. М. Робота з картами шкільних географічних атласів. К., Рад. школа, 1987

7. Методика викладання географії в школі. За ред. С.Г.Коберника, К. Стафед-2, 2000.

8. Откаленко М.П. Методика роботи з картою на уроках георафії. К.,   Радянська школа,1966.

9. Преображенский А.И. Экономическая  картография. М.,Учпедгиз. 1953.

10. Трегуба С.Г. Система завдань для вивчення географічних карт.  К., Радянська школа, 1979.

11.Фельдман Е.С. Умей читать топографическую карту. Кишинев., Лумина,1979.

12.Шувалов Н.А. Глазомерная cъемка. М., Учпедгиз, 1963.

 

doc
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
1263
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку