22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Програма виховної роботи для учнів 1-4 класів "Я" і "МИ"

Про матеріал

Метою програми «Я» і «Ми» є перетворення дітей в активних громадян, патріотів і духовно розвинених особистостей, здатних розв'язувати завдання розвитку суспільства, які розвивають в собі такі риси, як взаємна повага, відповідальність, чесність, щирість, турбота, старанність, вихованість, і створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 Програма виховної роботи

            « Я» і « Ми»

     для учнів 1- 4 класів

 

 

 

 

                                                                                                             Підготувала

                                                                                     вчитель початкових класів

                                                                            вищої кваліфікаційної категорії

                                                                                                              Іванова Н.М.

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

1. Вступ

2. Пояснювальна записка

3. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів

3.1. Розділ І. Я – особистість

3.2. Розділ ІІ. Я – член родини

3.3. Розділ ІІІ. Я – маленький помічник

3.4. Розділ ІV. Я – в довкіллі

3.5. Розділ V. Я – в мистецтві

3.6. Розділ VІ. Я – громадянин України

4. Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

                                                                      «Виховує, - все: люди, речі, явища,

                                                          але  насамперед і найбільше – люди.

                                            З них на першому місці – батьки і педагоги»

                                                                                          А. Макаренко                                                                                     

 

     Виховання – це процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значимих норм і правил поведінки особистості.

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме тоді закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи. Віковими особливостями дітей 1-4 класів можна вважати: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування.

Основними потребами дитини в початкових класах є необхідність: у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Орієнтири  передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Головною метою виховної діяльності навчального закладу є становлення учнів як творця свого життя, який уміє визначити позитивну життєву стратегію, прагне бути компетентною, відповідальною, соціально активною і мобільною особистістю, здатною до соціальної діяльності.

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Нові соціальні запити, зміни в сфері науки і виробництва вимагають від
сучасної освіти пошуку нових шляхів і засобів, які допоможуть забезпечити
повноцінний розвиток здібностей, потреб та інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності.

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

Особистість кожної дитини повинна стати пріоритетом виховання учнів, де важливе значення має розвиток творчого потенціалу, формування почуття
впевненості у власних силах, вміння поважати і цінувати себе та інших. Метою виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатств духовної культури українського народу, своєрідність світогляду, на основі якого буде формуватись національна свідомість маленького українця, духовність, моральна, естетична, правова, трудова, фізична, екологічна культура, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

В умовах стрімкого сьогодення на вчителя покладається відповідальне завдання  - виховувати всебічно розвинуту особистість. Особливо це важливо у молодшій школі, коли в дитини тільки формується вміння аналізувати, систематизувати і робити висновки про навколишню дійсність. Педагог має допомогти дитині розкрити свій потенціал і спрямувати її думки та вчинки у позитивному напрямку, спираючись на світовий досвід людства в царині науки, культури і мистецтва.

Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Програма «Я» і «Ми» розроблена на основі власних спостережень, діагностичних даних психолога про вихованців і їхніх батьків, висновків досліджень даного питання відомих педагогів Ш.Амонашвілі, В.Сухомлинського, О.Савченко, Н.Бібік та ін.. Програма призначена для учнів 1-4 класів, розрахована на 4 роки навчання у школі І ступеня. (40 годин)

       Програма виховання розрахована на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей для роботи з учнями 1—4 класів.

 

Творчо використовуючи цю програму, класні керівники повинні осмислити сутність, зміст, форм та методи роботи з вихованцями, визначити принципи організації життєдіяльності учнівського колективу.

В основі програми є виховання особистості учня, який буде здатний навчатися впродовж усього життя та матиме змогу стати активним членом суспільства в новому світі. Адже, чим активнішою є особистість, тим багатшим є суспільство.

 

        Метою програми «Я» і «Ми» є перетворення дітей в активних громадян, патріотів і духовно розвинених особистостей, здатних розв'язувати завдання розвитку суспільства, які розвивають в собі такі риси, як взаємна повага, відповідальність, чесність, щирість, турбота, старанність, вихованість,  і створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

 

Основними завданнями програми є:

• навчити дитину мислити, розвивати прагнення власними результатами
приносити користь своїй Батьківщині;

• виховувати  почуття  патріотизму,  любові  до рідного краю, дбайливе
ставлення до природи;

• формувати національну свідомість та самосвідомість, моральні якості
особистості, активність, позитивну мотивацію дитини на здоровий спосіб життя;

• формувати художньо-естетичну та екологічну культуру вихованця;

• виховати моральні якості учнів, свідоме ставлення до праці, до виконання своїх доручень.

       Реалізовуючи програму «Я» і «Ми» по розвитку особистості кожного школяра, виховуючи активну життєву позицію учня, вчитель повинен добитись таких результатів виховної роботи, щоб у кожного вихованця

• сформувалась любов до рідної землі, до українського народу, прищепилось шанобливе ставлення до історичного минулого нашого краю,його звичаїв,традицій;

• розвинулась активність, творча ініціатива, враховуючи індивідуальний підхід до кожного учня, що є центральною фігурою педагогічного процесу;

• були виявлені різні сторони обдарованості і таланту, сформувались
гуманність, щирість, людяність, доброзичливість у ставленні до людей;

• виховалась чесність, моральна чистота, скромність, взаємоповага,
турботливість про інших, непримиримість до брехливості, дармоїдства,
користолюбства;

• забезпечувалось право вибору, розвивалось почуття колективізму і
взаємодопомоги;

• розвивалось бажання опановувати досягнення національної і світової
культури для повноцінного розвитку особистості;

 Результатами особистісного зростання є:

• дитина, що закінчила І ступінь навчання - творчо розвинена, активна, вихована, має почуття гордості за свою школу, за своє місто, за рідний край, за наш народ, рідну мову;

•дитині притаманні почуття громадянського обов'язку, відповідальність, гідність, чесність, товариськість, дисциплінованість, висока культура поведінки як в школі, так і в громадських місцях, в сім'ї;

• дитина вміє висловлювати власну точку зору, ставите запитання, брати участь у дискусії, вміє вислухати співрозмовника, виявляти власну ініціативу, вміє адаптуватись до умов суспільного життя.

Програма є системою змісту, форм, методів, прийомів педагогічних дій і ґрунтується на принципах соціальної активності, індивідуалізації, вмотивованості, взаємодії особи та колективу.

Програма морально – етичного виховання молодших школярів має вагоме значення для вирішення виховних і соціальних проблем.

       Програмою передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної,спортивної,пропагандистської,ігрової,культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються в години дозвілля, тобто у позакласний час.

 Очікувані результати:

• дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;

• організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;

• створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

• змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

• задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, самоактуалізації) в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

• реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

• оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

• створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

• співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

• інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Важливими етапами реалізації програми «Я» і «Ми» є:

Я - особистість

Я – член родини

Я – маленький помічник

Я – в довкіллі

Я – в мистецтві

Я - громадянин України!

 

     Структурними елементами Програми є:

• концептуальні засади, у яких закладені основна ідея, принципи та структура виховної моделі;

• пояснювальна записка, у якій визначається мета й завдання виховної діяльності учнів, особливості структури й змісту Програми, рекомендації класним керівникам (вихователям) щодо створення організаційно-педагогічних умов та застосування різних форм і методів виховної діяльності;

• змістове наповнення Програми для всіх ступенів навчання (початкова, основна, старша школа), побудоване за шістьма змістовими лініями;

• список використаної та рекомендованої літератури.

    Змістове наповнення Програми побудоване з дотриманням принципу концентризму, що відповідає концептуальним засадам національної програми виховання й визначається цінностями та ставленням особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці і мистецтва. Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії та вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано
орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням творчого підходу класних керівників, батьків, інтересів, запитів та потреб дітей.

    У Програмі визначено орієнтири для роботи з конкретними класними колективами. Програма виховання для роботи з конкретним класом повинна вирізнятися творчим характером, власною специфікою, що зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку, провідною діяльністю, виховними впливами мікро- та макросоціумів, рівнями розвитку особистостей та класних колективів, індивідуальними можливостями педагога.

   У проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) акцентується на таких аспектах:

• розвиток творчої особистості дитини;

• виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів;

• рівні особистісно-виховних досягнень учнів;

• створення відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів;

• функціонування системи медично-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів.

    У процесі поетапної реалізації Програми виховання класний керівник (вихователь) керується особистісно зорієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожного учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз'яснюючи дитині його сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного "переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань.

Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Я» і « МИ»

Розділ І.

 Я - Особистість

 

Мета:

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

    Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

   Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"— це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, роз­виток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу праце­здатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.

   Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

   Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.

 

 

Очікувані результати:

   - вміння  виховувати і цінувати в собі загальнолюдські якості;

   - знати і розуміти власні здібності і проявляти їх;

   - вміти цінувати в собі неповторну особистість;

   - вміти самовдосконалюватись, самореалізовуватись, проявляти власну активність;

   - виховувати в собі найкращі риси характеру людини.

 

Основні форми виховної роботи:

1 клас

Бесіда "Що я ціную у житті", "Я хочу стати кращим", "Азбука ввічливості", "Бути вихованим. Що це означає?"

Тренінг "Хто я? ""Розкажи про себе", "На кого ти хочеш бути схожим?",  "Мій настрій", "Мій день"

Класна година "Зовнішній вигляд учня", "Я  і мої друзі", "Я і мій клас",

Година спілкування "Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці?", "Кожній речі — своє місце"

Дитяче свято "Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся", "Чистота — запорука здоров'я", "Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків"

Година мислення "Вогонь буває різним",  "Абетка пішохода",  , "Я хочу стати кращим", "Хочу і можу бути здоровим"

Батьківські збори «Фізичне виховання – здоров’я нації».

 

2 клас

 

Бесіда "Життя людини – найвища цінність", "Я людина", "Я хочу бути схожим", "Чарівні слова", "Мій день народження"

Година мислення "Що потрібно знати про свій характер?"

Година спілкування "Як організувати свій день?", "Цінуй свій час і час інших", "Сам удома", "Дав обіцянку - виконуй"

Класна година "Умій слухати", "Дбай про інших", "Однокласник, товариш, друг", "Дерево міцне корінням, а людина - друзями"

Свято "Як не захворіти", "Подорож до Країни здоров'я", "Профілактика інфекційних захворювань", "Я – людина"

Гра-заняття "Старти надій"

Година відвертості "Я хочу бути схожим", "Хочу і можу бути здоровим"

Батьківські збори « Сім’я і діти»

 

3 клас

 

Година класного керівника "Найцінніше в моєму житті", "Дорога кожна хвилина" 

Тренінг "Мої «хочу», «можу» і «треба», Мої мрії ",  "Як навчитись стримуватись?", "Мої доручення", "Дисципліна і куль­тура"

Гра-заняття  "Я і мої обов’язки", "Мій день: хороше і погане"

Практична робота "Дорога до школи та додому", "Ти — вихована дитина?"

Класна година "Твій зовнішній вигляд", "Мій улюблений герой"

Година відвертості "Як я дбаю про своє здоров'я", "Продукти харчування: наші друзі й вороги"

Свято "Здоровим будь!", "Свято Мий - додіра"

Спортивна естафета "Спортивна надія",  "Хочу і можу бути здоровим"

Батьківські збори «Сім’я і родинне виховання».

 

4 клас

 

Класна година "Для чого живе людина?", "Віра у себе", "Завтрашній характер - у сьогоднішньому вчинку"

Година мислення "На кого я хочу бути схожим у житті?", "Мій ідеал",

Бесіда "Твої норми поведінки", "Що означає бути вихованим", "Чуйність і байдужість", "Зубів немає, а людину гризе", "Як зробити правильний вибір"

Тренінг "Як стати людиною",  "Не кидай слів на вітер"

Літературний журнал "Хто багато читає, той багато знає"

Свято "Козацькі забави"

Конкурс малюнків"Як я провів канікули" 

Година відвертості "Почни день з ранкової гімнастики", "Переможемо всі хвороби", "Культура харчування", "Шкідливі звички", "Хочу і можу бути здоровим"

Батьківські збори « Сім’я – головна постать у формуванні культури здоров’я»

Розділ ІІ.

 Я- Член родини

 

Мета:

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:

 • уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів;
 • здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
 • сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

      Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совістливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

        Очікувані результати:

- ознайомлення учнів з культурою сімейних стосунків;

- виховання шанобливого ставлення до членів родини, до сімейних традицій;

- єдність вимог батьків та вчителів до навчання і виховання дитини;

- розвиток активного члена родини, відповідальності за доручену справу.

 

Основні форми виховної роботи:

 

1 клас

 

Класна година"Мої обов'язки в сім'ї", "Мамо, тато, я - дружна сім'я","Сила і слава твого роду»

Бесіда "Що означає бути вихованою людиною?"

Свято "Світлофор ввічли­вості", "Чарівні слова відкривають серця", "Чесним треба бути всюди", "Свято Чепурушки"

Тренінг "Школа гарної поведінки", "Умій слухати", "Відкриваємо скриньку добрих справ", "Про дружбу",  "Кого з друзів ти візьмеш у подорож?"

Конкурс-виставка "Майстерня Діда Мороза", "Бабусина скриня", "Скриня народної мудрості", "Яким має бути добро на Землі?"

Година спілкування "Що означає бути добрим? ", "Як інших навчити поваги до себе?", "Ми йдемо до їдальні"

Рольова гра "Гість – радість у домі" 

Конкурс розумників "Слова вітання, побажання"

Індивідуальні бесіди «Пізнай, прийми і руку протягни».

Батьківські збори « Тепло батьківського дому»

 

2 клас

 

Бесіда  "Бути совісним означає...", "Мій товариш", "Моя іграшка - тобі".     Дитяче свято "Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!".  Година спілкування "Про справжню дружбу", "Школа вишуканих манер".  Гра – заняття "Ти - вихо­вана дитина?", "Як би я вчинив...".

Класна година "Турбота. Діти допомагають дітям".

Родинне свято"Шануй батька й неньку", "Берегиня"

Вікторина "Традиції та реліквії моєї родини",

Конкурс малюнків"Рушник моєї бабусі"

Година  міркування "Захоплення моїх рідних"

Гра - змагання "Правила чесної гри та змагання", «Дорога доброчинності».

Індивідуальна бесіда "За добро платять добром".

Батьківські збори « Дозвілля моєї родини»

 

3 клас

 

Класна година «Живу і навчаюся у родині», «Дерево міцне корінням, а людина - родом".

Година спілкування "Родина, родина: від батька до сина",  "Вчимося бути добрими людь­ми"

Година відвертості  "Якщо ти погано вчинив",  "Мій день, мої вчинки",  Бесіда "Чужого горя не буває",  "Якщо твій друг помилився...", "Як і чим випробовується дружба"

Рольова гра"Про правила товаришування", "Шляхетні дівчатка та лицарі - хлопці"

Гра – змагання "Ти на світі не один", "Коли я щасливий"

Усний журнал "Любов. Любов-милосердя. Добродійні справи людини"

Індивідуальні бесіди "Як стати добрим?", "Мистецтво ґречності".

Батьківські збори «Взаємовідносини між батьками в сім`ї та їхній вплив на формування особистості дитини»

 

4 клас

 

Година спілкування "Ти знаєш, що ти — людина?", "Кожна людина неповторна!"

Година міркування "Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність"

Година відвертості "Хочу і треба",  "Розкажи мені про себе"

Вікторина "Подаруй свято іншим"

Виховна бесіда  "Слово - не горобець,  вилетить - не піймаєш"

Гра – бесіда "Вихована людина: яка вона?"

Конкурс "Золоте правило ввічливості"

Родинне свято "Мама, тато, я - читацька сім'я",  "Від матері доні добро передати"

Розповідь "Пам’ятай про інших"

Тренінг "Як ми розмовляємо. Про культуру листування. Правила телефонної розмови"

Бесіда "Життя людини - найважливіша цінність", "Квіти людської душі (про людські цінності)", "Мудрість людської турботи"

Добродійна акція "Поведінка у храмі", "Іспит на вихованість"

Індивідуальні бесіди "Ні агресії і насильству", «Дорога мудрості».

Батьківські збори « У мене такий характер – як його покращити»

 

Розділ ІІІ.

 Я – Маленький помічник

 

Мета:

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:

 • повага до людини праці;
 • вміння і навички самообслуговуючої праці;
 • почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 • початкові уявлення про світ професій.

     Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

      Трудове виховання – це процес цілеспрямованого й усвідомленого прилучення зростаючої особистості до суспільних цінностей праці, які формуються у неї за допомогою пізнавальних і конкретно перетворювальних видів діяльності перманентно зростаючої складності.

       Провідною метою трудового виховання у початковій школі є виховання у молодших школярів позитивного ставлення до праці засобами організації різноманітних форм предметно-перетворювальних практичних дій. При цьому має відбуватися розвиток особистості, набуття молодшими школярами первинних уявлень про важливість праці для них самих, родини і суспільства в цілому, засвоєння правил безпеки життя під час виконання трудових завдань, пропедевтичне ознайомлення із сучасним світом професій.

      Очікувальні результати:

- прищеплювати любов до трудової діяльності;

- виховувати працелюбність;

- розширювати кругозір про світ професій;

- виховувати почуття відповідальності, наполегливості та старанності.

 

Основні форми виховної роботи:

 

1 клас

 

Година спілкування “ Вчуся все робити сам “, "Бджілка мала, та й та працює"

Розповідь "Ми працю любимо"

Гра – драматизація "Про двох братів - Умійка та Невмійка"

Ігрова вправа "Коли я виросту...", "Місто веселих майстрів"

Бесіда "Збережемо книгу"

Добродійна акція "Подарунок малюкам дитячого садка"

Театральна вистава "Знайомимось з професіями".

Індивідуальні бесіди «Як я допомагаю дорослим по господарству»

Батьківські збори « Як організувати вільний час своєї дитини»

2 клас

 

Класна година "Навіщо людина працює"

Бесіда "Землю сонце прикрашає, а людину – праця", "Діло майстра хвалить", Екскурсія "Книжкова лікарня»

Виставка малюнків "Подарунки молодшим друзям", "Професія моїх батьків"

Інсценування "Кращий мамин помічник"

Сюжетно - рольова гра “ Дізнайся, відгадай, обчисли ”.

Індивідуальні бесіди «Натруджені руки моєї бабусі»

Батьківські збори « Чи такий я ,як усі»

 

3 клас

 

Година спілкування "Праця годує, а лінь – марнує"

Бесіда "Цінуймо працю інших"

Конкурс малюнків "Мої досягнення"

Гра - мандрівка "До джерел народних ремесел"

Екскурсія "Усі професії потрібні, усі професії важливі ...".

Індивідуальна бесіда « Моя копійка примножить сімейний бюджет»

Батьківські збори «Навіщо я прожив день, якщо я не пізнав нічого нового».

4 клас

 

Класна година "Праця прикрашає людину"

Бесіда "Праця – джерело життя і головна його прикраса"

Екскурсія в бібліотеку "Допоможи книзі!"

Групова справа "Подарунки власноруч"

Оформлення альбому "Трудові традиції української родини"

Уявна подорож "Працьовита родина"

Конкурс "Калейдоскоп професій"

Розповідь "Підприємства нашого міста (селища) "

Індивідуальна бесіда "Чи знаєш ти ціну праці?".

Батьківські збори «Контроль і самоконтроль – з чого вони починаються»

 

Розділ ІV.

Я – в довкіллі

 

Мета:

Сформованість понять та уявлень про довкілля:

 •  усвідомлення краси природи як унікального явища в житті  людини;
 • пізнавального інтересу до природи;
 • -необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;
 • дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;
 • ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;
 • "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

    Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення до ступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

          Очікувані результати:

- знання проблем довкілля;

- формування екологічної свідомості, бережливого ставлення до навколишнього середовища;

- залучення до природоохоронної роботи;

- формування навичок здорового способу життя.

 

Основні форми виховної роботи:

 

1 клас

 Година спілкування "Чистий клас", "Збережемо чистим довкілля"

Уявна подорож "Екологічна стежка"

Бесіда  "Збережемо красу природи»

Виставка «Зелені друзі мого краю", "Перші весняні квіти"

Гра – конкурс "Зустріч пернатих друзів", "Ми за них відповідаємо"

Година спостереження "Тварини — не іграшки"

Вікторина "Туристська прогулянка до чистих джерел",  "Рослини"

Година милування "Милуйся красою рідної природи"

Екскурсія до зоопарку "Звірі – малята»

Індивідуальні бесіди «Знай і люби природу рідного краю»

Батьківські збори «Людина – частина природи»

2 клас

 

Класна година  "Віч-на-віч з природою", "Чисте джерело", "Чиста кри­ниця"

Уявна мандрівка "Екологічна стежка в різні пори року" (вулицею міста, села)

Бесіда "Первоцвіти просять захисту", "Наш квітник — найкращий"

Конкурс виставка "Дивовижні звірі в українських казках"

Ігрова вправа "Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах", Вікторина "Екологія в загадках", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи"

Оформлення альбому «Квітковий календар».

Індивідуальні бесіди «Дивовижна чудо – природа»

Батьківські збори « Чому природа повертає людині почуття дитинства»

З клас

 

Бесіда "Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!"

Класна година "Чисте подвір'я"

Уявна подорож "Подорож стежкою"

Екскурсія "Збережемо красу природи", "Заповідні місця мого краю", Виставка малюнків "Подарунки осені"

Добродійна акція "Посаджу дерево"

Одноденна туристська прогулянка "У поході Друзі","На квіти чарівні подивись" ,

Хвилини з мистецтвом "Таємниці Катерини Білокур", "Тварини взимку потребують твоєї допомоги"

Родинне свято "Різдво в гості прийшло"

Уявна подорож "Контурна карта виховної натуралістичної роботи", Сюжетно – рольова гра "Якби тварини вміли говорити", рухливі ігри з елементами техніки туризму

Вікторина-гра "Що покласти в рюкзак для мандрівок"

Індивідуальні бесіди "Боляче буває всім" (ставлення до тварин), "Тварини моєї місцевості".

Батьківські збори «Щастя – це бути з природою, бачити її, говорити з нею»

4 клас

 

Бесіда «Твій рідний край», "Стань природі другом, будь природі сином", Година спілкування "Себе я бачу в дзеркалі природи"

Екскурсія "Тече річка невеличка", "Чисте довкілля"

Догляд за рослинами "Збережемо красу природи", "Захистимо усе живе»

 Туристська гра-естафета "Долаємо перешкоди"

Свято "В усі пори року прекрасна земля"

Уявна мандрівка "Екологічною стежкою до лісу (гаю, поля)"

Гра – бесіда "Жива і нежива природа", "Нагодуй птахів (тварин)"

Гра - мандрівка "У лісі казкових дерев"

Оформлення альбому "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

Індивідуальна бесіда «Щастя – це бути з природою, бачити її, говорити з нею».

Батьківські збори «Мій світ і я. Я серед природи»

Розділ V.

 Я – в мистецтві

 

Мета:

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

- вміння відчувати та розуміти художні образи;

- навичок виконувати творчі завдання;

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості. Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного виховання, педагог враховує вікові особливості школярів: відкритість учнів початкової школи до сприймання художніх творів, їхню емоційну мобільність та готовність з насолодою виконувати творчі завдання.

       Очікувані результати:

- формування в учнів різнобічних духовних потреб та інтересів;

- створення умов для їх самореалізації у різних видах художньої творчості;

- виховання естетичної активності та способів її виявлення в кінцевому результаті формування внутрішньої культури.

 

Основні форми виховної роботи:

 

1 клас

 

Бесіда "Музика поруч з нами"

Рольова гра "Краса природи в пісні та слові"

Свято "Музичні фантазії"

Театральна вистава "Музика в природі: пори року",

Година спілкування "Мистецтво слова"

Гра – бесіда "Абетка мистецтва"

Хвилини з мистецтвом "Таємниця однієї картини"

Вікторина “Мова танцю”

Виставка малюнків "Малюємо разом"

Година спостереження "Як фарбами передати настрій"

Конкурс "Ліпимо казку"

Індивідуальна бесіда "Барви пір року".

 

2 клас

 

Бесіда "Музичний фольклор рідною краю"

Година милування "Народні звичаї"

Виставка малюнків "Краса природи у творах образотворчого мистецтва", "У царині мистецтва"

Гра – драматизація "Чарівне слово поезії"

Гра – бесіда "Я вишиваю рушничок"

Групова справа "Лине пісня",

Оформлення альбому «Мистецька галерея зими"

Сюжетно – рольова гра "Світ казки"

Ляльковий театр "Мистецтво ляльки"

Година спілкування "Вчимося етикету",

Екскурсія "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

Індивідуальна бесіда « Фольклор рідного краю»

 

3 клас

 

Бесіда "У царині мистецтва"

Свято "Музичні захоплення

Рольова гра  "Я вишиваю рушничок", "Кіномистецтво"

Година милування "Архітектурні перлини рідного краю"

Година спілкування "Доторкнутися словом до серця»

Виставка – ярмарок «Хоровод весняних квітів"

Екскурсія "Краса природи рідного краю"

Виставка малюнків "Малюю до картинної галереї"

Ляльковий театр "Граю у ляльковій виставі"

Школа ввічливості "Вчимося етикету"

Уявна подорож "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)

Гра – бесіда "Пісня колискова"

Свято "Музична мозаїка"

Театральна вистава "Театр актора і ляль­ки"

Оформлення альбому "Фарби осені", "Поезія зими"

Конкурс класних хорів "Я співаю у класному хорі,"Я – юний диригент".

Індивідуальна бесіда "Мелодія весни",

4 клас

 

Бесіда "Мистецькі шедеври"

Година спілкування "Влуч­не слово"

Уявна подорож "Про що розповідають картини"

Година милування "Музична спадщина рідного краю"

Хвилина поезії "Як слухати музику", "Музичні асоціації"

Хвилини мистецтва "Краса природи в мис­тецтві

 Уявна подорож "За народними ремес­лами"

Кіномистецтво: докумен­тальний фільм"

Екскурсія "Мистецькими стежками рідного краю"

Конкурс "Пісня рідного краю"

Виставка малюнків "Прекрасне очима дитини"

Ляльковий театр "Театральна афіша".

Індивідуальна бесіда « Прекрасне очима дітей»

 

Розділ VІ.

Я – Громадянин України

 

Мета:

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

 • почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
 • відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
 • любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
 • розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

       Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу,  турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.

Очікувані результати:

- знайомство з географічним і політичним місцем України в Європі;

- ознайомлення і виховання поваги до державних символів України, до народних символів;

- розвиток бажання вивчати українську мову - мову державну, рідну, мову мого народу з його віковою історією, обрядами, традиціями, примножувати його здобутки;

- виховання любові до Батьківщини, до рідного краю, стремління бути гідним
сином своєї Батьківщини.

 

Основні форми виховної роботи:

 

1 клас

 Бесіда "Та земля мила, де мати народила"

Класна година "Моя рідна Україна"

Розповідь "Символи моєї держави"

Година спілкування "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини"

Година мислення "Ми — українці"

Свято "У країні рідної мови", "Мова"

Виставка малюнків "Наша мова — солов'їна".

Індивідуальна бесіда « Секрети гостинності українців»

Батьківські збори « Світ і людство. Моя вдача, здібності , інтереси»

2 клас

 

Бесіда "Наша Вітчизна — Україна"

Літературний журнал "У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна"

Конкурс – розумників "Ми — українці"

Година спілкування "Я — син своєї землі"

Усний журнал "Українці за кордоном"

Цикл бесід "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне"

Година міркування "Я маю право... кожна людина має право".

Індивідуальна бесіда « Що я можу зробити, щоб нам жилось краще»

Батьківські збори « Доля моєї сім`ї - в долі України»

 

 

 

3 клас

 

Година спілкування "Я — маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я"

Вікторина "Чи знаєш ти свій край?"

Цикл бесід "Древня  столиця України", "Легенди нашого краю"

Бесіда по правилах дорожнього руху "Вулицями рідного міста (села)", "Година пам'яті

Класна година  "Моральні цінності мого народу.

Усний журнал Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала Батьківщина"

Свято "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня"

Конкурс  малюнків "Моя рідна вулиця"

Індивідуальна бесіда "Пам'ятаймо героїв",  "Мої права та обов'язки",  "Дитяча праця і права дитини".

Батьківські збори «Майбутнє України в наших руках. Ідеал, яким я його бачу»

4 клас

 

Бесіда "Одна-єдина на цілім світі..."

Година спілкування "Я — громадянин України і пишаюсь цим"

Дитяче свято "Люби і знай свій рідний край"

Оформлення альбому "Люди, які прославили мій край"

Уявна подорож "Сторінки історії мого міста (села)"

Виставка малюнків "І живе калина на папері"

Літературний журнал "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", Індивідуальна бесіда "Шануймося, бо ми того варті".

Батьківські збори « Хочеш бути громадянином своєї держави, навчись бути громадянином своєї школи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 листопада 2018
Переглядів
1610
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку