програми художньо-естетичного змісту

Про матеріал

Програми художньо-естетичного циклу для роботи з учнями 5-7 класів.Можливо використання на факультативних заняттях та гуртковій роботі.

Перегляд файлу

 

Управління освіти

Прилуцької міської ради

Чернігівської області

Науково-методичний центр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ушенко Н.М.

 

 

 

 

Програми художньо-естетичного циклу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017р.

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу 

 

Живопис

 

image039

 

 

Автор: Ушенко Н.М. вчитель

         образотворчого мистецтва

      Прилуцької гімназії №5

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

У контексті нових підходів до побудови національної систе­ми освіти особливої актуальності набувають дисципліни худож­ньо-естетичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах, які мають забезпечувати духовно-творчий розвиток школярів.

Програма з образотворчого мистецтва враховує традиції та сучасні тенденції розвитку національної та зарубіжної образо­творчої культури. Ґрунтується на ідеях цілісного естетичного розвитку особистості на основі свідомого розуміння поліхудожнього та полікультурного образу світу.

В основу програми покладені принципи:

 1.    єдності загальнолюдського та національного змісту обра­зотворчої освіти з пріоритетністю національного;
 2.    взаємодії компонентів соціального досвіду людини;
 3.    неперервності й наступності завдань і змісту образотвор­чої освіти у початковій та основній школі;
 4.    варіативності — націленості змісту програми на творчість учителя, його професійну компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний матеріал і, в разі необхідності, змінювати його в межах запропонованої структури;
 5.    поліхудожності, що реалізується через встановлення об'єктив­но існуючих зв'язків образотворчого та іншими видами мистецтв.

 Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті й пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості – первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставленні до світу взагалі.

 

 

 

 

 

 

Мета курсу в школі поля­гає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їхнього емо­ційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичній діяльності, інтерпретації та оціню­вання творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духов­но-естетичному самовдосконаленні.

Основні завдання курсу:

 • формування культури людських почуттів як найсильніших — любові, доброти, милосердя через сприймання тво­рів мистецтва, так і найспецифічніших: почуття кольору, лінії, ритму, композиції, колориту та ін., безпосередньо у мистецькій діяльності;
 • розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, пам'яті, художнього смаку і творчих здібнос­тей;
 • опанування вміннями та навичками в образотворчій діяль­ності; формування художньо-практичної компетентності; го­товності використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;
 • формування здатності сприймати, інтерпретувати та харак­теризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особисте ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;
 • формування уявлень про сутність, види та жанри образо­творчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та   відповідної термінології;
 • виховання духовних та моральних ціннісних орієнтирів у сфері образотворчого мистецтва, інтересів, смаків, потребу творчості; національно-патріотичної свідомості та активної життєвої позиції;
 • розуміння учнями зв'язків образотворчого мистецтва з ін­шими видами мистецтва, з природним і культурним середо­вищем життєдіяльності людини.

 

 

 

Програма факультативного курсу  Живопис

 

Тема  №1. Портрет (17 год.)

Вступ. Мета і завдання курсу.

Елементи голови людини. Гіпсові моделі. Ніс, око, губи, вухо.

Портрет людини.

Постать людини в русі. Об’ємно-просторове рішення форми, кольором.

Образи людей в творчості Т. Шевченка.

 

 

Тема №2. Натюрморт (17 год)

Не складний натюрморт з предметів побуту різних матеріалів та кольору. Закріплення знань про особистості українського національного посуду. Розробка виразного силуету.

Натюрморт з геометричних фігур. Натюрморт з овочів та фруктів.

Романтичний натюрморт.

Натюрморт з предметів побуту. Створення замкнутої композиції.

Створення живописної композиції Цвітуть, чарують квіти на моїм вікні.

Створення натюрморту Світле Хрестове воскресіння. Створення замкнутої композиції з виявленням композиційного центру.

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу „ Живопис

Портрет (17 год.)

 1. Вступ. Мета та завдання курсу „Живопис та малюнок" 1год.
 2. Елементи голови людини. Гіпсові моделі. Ніс, око ,губи, вухо 2год..
 3. Голова людини. Закріпити малювання елементів голови. 2год.
 4. Портрет людини. Композиційне вирішення. Головне та другорядне в композиції малюнка. 4год.
 5. Постать дитини в русі. Об'ємно - просторове рішення форми, кольором. 4год
 6. Образи людей в творчості Т.Шевченка. Закріпити постать людини в різних позиціях. 4год.              *•

Натюрморт (17 год).

 1. Нескладний натюрморт з предметів побуту різних матеріалів та кольору. Закріплення знань про особливості українського національного              посуду.              Розробка              виразного              силуету. 2год
 2. Натюрморт з геометричних фігур. Композиційне вирішення пошук структурно              пластичного              кольорового              рішення. 2год.
 3. Натюрморт з овочів та фруктів. Усвідомлений вибір учнями колористичного рішення для створення художнього образу. 2год.
 4. Романтичний натюрморт „У    свічнику свічка горить... „ Передача світла. Згод.
 5. Натюрморт  з  предметів  побуту.   Створення  замкнутої  композиції.

Передача плановості малюнка. 2год.

12.„Цвітуть,  чарують  квіти  на  моїм     вікні"   .Створення  живописної

композиції. Згод.

13.Натюрморт   „Світле   Христове   воскресіння".   Створення   замкнутої

композиції з виявленням композиційного центру.

Згод.

 

Очікувані результати:

 

 

 • створювати образ людини з урахуванням власного бачення та предметного оточення;
 • створювати сюжетну композицію;
 • створювати пропорції постаті людини;
 • створювати натюрморт (передавати специфіку предметів);
 • зображувати геометричні форми та спрощувати форму предметів;
 • використовувати світлотінь;
 • творчо використовувати різні техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма з курсу «Композиція»

 

 

j0149407

 

 

Автор: Ушенко Н.М. вчитель

         образотворчого мистецтва

      Прилуцької гімназії №5

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка.      

 

За умов розбудови демократизації та докорінної  трансформації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в  бездуховності, нікчемності інтересів, емоційній  нерозвиненості дітей і юнацтва,  повернуло систему освіти до загальнолюдських цінностей.

         Серед останніх у   загальному русі , за гуманізацію цієї системи зростає і роль мистецтва.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього,

 так і особистого розвитку, громадського духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим , що в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

           В аспекті зазначеного  проблема радикального поліпшення емоційно-морального виховання диктує такий розподіл завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та  художньо-розвиткові завдання передусім формують рівень художньої-творчої свідомості індивіда, що й визначає ступінь включення учнів у глобальні культурогенні процеси.

           Явище  художнього виховання засобами образотворчого мистецтва в стислій, сконцентрованій формі   можна визначити як розвиток у дітей високих естетичних ідеалів,

Формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу.

 

 

 

 

 

 

Мета курсу.

 

1. Розвивати інтерес учнів до знань:

 • вивчення основ образотворчої грамоти;
 • поглиблення уявлень про мову образотворчого мистецтва;
 • пізнання законів композиції;
 • засвоєння художніх термінів;
 • розширювати поняття про існуючи техніки;

 2.Засобами мистецтва формувати художньо-естетичне ставлення до дійсності, розвивати художньо-образне мислення.

 3.Розвивати  зорову пам’ять, мислення, бачення форми простору, відчуття пропорції, масштабу, кольору.

 4.Виховувати любов до мистецтва.

 

 

Завдання курсу.

 

1.Формувати в дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності, художнього пізнання світу та його образної оцінки.

2. Формування потреб і здібностей щодо продуктивної художньої творчості, вміти створювати  художній образ.

3.Розвиток сенсорних  здібностей  дітей, що більшою мірою сприятиме повноцінності художньо-естетичного сприймання та поліпшенню практичної художньо-творчої діяльності.

 

 

 

 

 

 

Програма з курсу «Композиція»

 

1.Вступ.Походження образотворчого мистецтва.

   Види образотворчого мистецтва.

Архітектура як художній образ.

2.Об"ємна архітектура.

  (ескізний проект комплексу для відпочинку )

   Мета. Закріпити поняття про основи композиції: тектоніку, цілісність, пропорції, масштаб. Закріпити  композиційні засоби; рівновагу, ритм, симетрія, фактура.

3.Повернення до античних форм. ”Храм на фоні грецького пейзажу”

   Мета. Трансформація традиційних архітектурних форм храмів для створення виразно-експресивних образів. Розробка форм декором що спирається на власний

   задум , але використанням культової символіки.

4.Українське  бароко. «Спасо - Преображенський собор»

    Мета. Ознайомити учнів з архітектурним стилем.

     Вчити працювати за власним спостереженням.

5. «Ажурне мереживо дерев на фоні церкви у місячну ніч».

    Мета. Світлові ефекти в нічній архітектурі.

 

Дизайн

 

6.Розпис вази стародавньої Греції.

    Мета. Розширити знання про кераміку. Створювати оригінальний  цілісний образ шляхом переосмислення, узагальнення та стилізації форм.

7.Декоративний ескіз для віконної рами.

    Мета. Усвідомлення специфіки українського орнаменту, його образної структури, знакової системи, в замкнутій композиції.

 

8.Імпровізація на тему ювелірна прикраса „ Талісман „

    Мета. Розуміння умовності зображення елементів: високий ступінь стилізації, силует, замкненість композиції, лаконічність колірного рішення.

9.Дизайн в предметах побуту. Сучасний посуд.

    Мета. Уміння створити замкнуту, цілісну , урівноважену композицію. Пошуки гармонійних співвідношень плями та фону.

 

Графіка

10.”Екслібрис-книжковий знак. ”Техніка високого друку.

      Мета. Закріпити поняття техніки високого друку. Дати поняття про екслібрис як книжковий знак.

11.Рекламне оголошення. Виготовлення листа „Похвальної грамоти”.

     Мета. Виконати композицію використовуючи  рублений шрифт.

12.Промислова графіка. Фірмовий знак для приватного бізнесу.

     Мета. Створити композицію цілісного, компактного силуету фірмового знаку.

13. Створення композиції „Шевченківськими стежками”

Мета. Створювати композиції за творами Т.Шевченка.

 

Натюрморт

 

14.Декоративний натюрморт.

Мета. Створення замкнутої композиції. Передача плановості у композиції.

15.Романтичний натюрморт „Горить свічка на моєму підвіконні „

Мета. Передача освітленості від невеликого джерела світла. Усвідомлений підбір колірної гами.

16.Петриківський розпис( панно ).

Мета. Створення  ускладненої асиметричної ,замкнутої композиції.

17. Підготовка до виставки. Оформлення виставки.

 

18.Розробка посуду з срібла.

Мета. Створити замкнуту, цілісну, урівноважену композицію. Акцентування декором певних ділянок предмета.

19.Створення композиції „ Крашене яєчко”.

Мета. Створення композиції з виявленням композиційного центру. Використання

Колірної гами з метою створення радісної, оптимістичної композиції.

20. Мініатюра.

Мета. Створення мініатюрних композиції на дереві.

 

Декоративний пейзаж.

 

21.Багатопланова композиція „Натягне дощ свої осінні струни...”

   Мета. Вивчення засобів художньої виразності під час створення декоративного образу. Переробка рослинних форм у декоративні.

22. Створення композиції „Зимовий бір, мов чорний звір, зі срібними рогами...”

Мета. Розширити знання про гармонічну єдність форми й декору.

23.Створення композиції „В житечку зеленім, факели вогненні.”

 Мета. Побудова врівноваженої відкритої  композиції на основі рівномірного розташування елементів. Переробка рослинних форм у декоративні.

24.Створення композиції „Чарівні сни”

Мета. Виконання композиції у відповідній кольоровій гамі.   

25. Створення композиції „Цвітуть сади , біліють хати...”

Мета. Побудова відкритої композиції на основі безперервного ритму. Розробка форми декором, що тяжіє до ажурності.  

26. Створення  декоративної композиції з природного матеріалу.

Мета. Створення  декоративної композиції з сухих квітів та рослин.

27.  Створення композиції „Українська писанка”

Мета. Узгодження  композиційних  та змістовних особливостей розпису писанок у різних регіонах країни. Створювати замкнуту композицію при допомозі символів та знаків.

28.Орнамент для української печі.

Мета. Створити  орнаменти, розвивати уміння  декорування орнаментом різних форм та поверхонь.

29.Український національний  костюм створений на основі національних мотивів.

Мета. Вчитись використовувати характерні  елементи для українського національного костюму. Використовувати кольорову гаму по регіонам.

30. Створити композицію „Моя  Прилуччино , мій краю , з тобою   мрію і живу ...”(2 год.)

Мета. Вчити передавати  простір в пейзажі , вміти виділити основне та другорядне в спостережуваних явищах.

31.Підготовка до виставки. Оформлення виставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати:

 

 

 • створювати образ людини з урахуванням власного бачення та предметного оточення;
 • створювати сюжетну композицію;
 • створювати пропорції постаті людини;
 • створювати натюрморт (передавати специфіку предметів);
 • зображувати геометричні форми та спрощувати форму предметів;
 • використовувати світлотінь;
 • творчо використовувати різні техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу з скульптури (ліплення) для учнів 5-6 класів

 

 

 

Автор: Ушенко Н.М. вчитель

         образотворчого мистецтва

      Прилуцької гімназії №5

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Зображувальна діяльність учнів включає такі види роботи як малювання, ліплення , аплікація. Кожен з  цих видів  має свої можливості у відтворенні уявлень дитини про оточуючий світ.

          Своєрідність ліплення полягає в тому, що за допомогою цього виду діяльності передається форма предмета в трьох вимірах.

Діти з задоволенням ліплять людей, тварин ,  посуд, транспортні засоби, овочі та іграшки. Предмети ,  які  вони створюють, використовуються в  ігровій діяльності.

Під час підготовки до ліплення дитина дістає багато знань про предмет    ( назва, форма , будова, колір, призначення  ) Разом  з тим  збагачується і розвивається її словник, зв’язна    мова, за допомогою якої можна описати образ по пам’яті. Це сприяє розвитку її мислення. Уваги, уяви та інших психічних процесів.

            На заняттях дитина дістає відомості про способи ліплення  і сама навчається це робити. На основі свого досвіду вона  намагається самостійно розв’язувати навчальні завдання, а згодом ця самостійність переростає у   т в о р ч і с т ь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета курсу:

 1. У процесі ліплення більше, ніж за будь-якої іншої  діяльності, можна домогтися максимальної активності обох рук, розвивати та зміцнювати пальці, особливо великі, вказівні , середні. Щоб засвоїти техніку  ліплення, дитині потрібно  розвинути спеціальні рухи щодо їх сили, точності , темпу, спрямованості, плавності, ритмічності. Ці якості допоможуть учню надалі оволодіти різними видами навчальної , трудової діяльності.
 2. Під час ознайомлення з предметом дитина навчається розуміти його красу. Вона сама  починає передавати в ліпленні окремі виразні його ознаки, намагається ретельно обробити поверхню виробу, оздоблює його  орнаментом і т.д.
 3. Ознайомлюючи учнів з деякими зразками скульптури і  декоративно-прикладного мистецтва, ми виховуємо в них любов і повагу до людей, що створили ці  чудові речі.
 4. Ліплення допомагає виховувати цікавість до образотворчої діяльності. Дитина ставить перед собою певну мету і доводить почату справу до кінця, а це сприяє розвитку  організованості, цілеспрямованості і наполегливості, дисциплінує її.
 5. Вчителям потрібно пам’ятати, що вони повинні навчати дитину ліпити, а не зробити з неї скульптора, і ліплення не самоціль, а лише засіб всебічного розвитку і виховання.

Завдання курсу.

 1. Вчить  звертати увагу  на  правильне відображення предметів,  добиватися  точності у відтворенні їх характерних ознак.
 2. Відмічати риси  подібності та відмінності, дотримуватися пропорцій, співвідносити окремі деталі із загальним зображенням.
 3. Ліпити предмети різними способами.
 4.  Вчити розпізнавати скульптурні твори видатних митців.

 

 

Методичні рекомендації

У роботі з учнями  використовують такі способи ліплення: конструктивний, пластичний і комбінований.

Конструктивний – найпростіший з них. Предмет ліпиться з окремих частин. Наприклад, пташка : спочатку ліпиться тулуб, голівка, підставка, а далі з’єднаються усі частини і надають фігурці  характерних ознак.

Пластичний спосіб складніший. Це ліплення із цілого шматка глини, з якого  відтягуються усі дрібні деталі, частини тіла та ін.

Комбінований спосіб поєднує в собі і  ліплення з цілого  шматка глини і з окремих деталей або частин. Наприклад,  із шматка глини ліпимо основну частину курочки: тулуб,  голову, а дрібні  деталі та підставку готуємо окремо, а потім  з’єднаємо  їх.

          Крім того, під  час виготовлення птахів. Тварин, людей користуються прийомами рельєфного ліплення: невеличкі шматочки глини або пластиліну накладаються на основну форму, а  потім стекою або пальцями примазуються. Після чого  виробу надають форми.

           Робочим матеріалом для ліплення може бути як глина, так і пластилін.

Глина більш еластична, слухняна та піддатлива, має нейтральний колір. Добути її можна на березі річки чи озера, при дорозі. Але не всяка глина придатна для ліплення, її треба перевіряти на пластичність. Для цього шматок глини розкочують, роблять з нього ковбаску, згинають у кільце. Якщо його поверхня залишається гладкою і не потріскалася, то глина придатна для ліплення. Засмічену глину очищають від паличок, камінців та іншого, подрібнюють, висипають у таз. Відро. Каструлю або інший посуд і заливають водою так , щоб отримати рідку масу ; проціджують крізь решето або сітчату тканину в чистий посуд і залишають для випаровування. Коли вона  загусне, вимішують, поділяють на шматочки і складають у целофанові куль очки або загортають у клейонку, щоб вона не пересихала. У такому вигляді глину зберігають, інколи збризкуючи водою.

            Пластилін не такий пластичний, та він дає змогу створювати кольорові комбінації з окремих предметів, іграшок та інше. Він гірше піддається обробці, потребує розігрівання, гірше змивається водою і залишає жирні плями.

            У тому разі, коли глину придбати неможливо, використовують пластилін. Для того щоб виріб з нього довго зберігав свою форму, не брався до рук, був твердішим, його обсипають зубним порошком, дрібно розтертою просіяною крейдою або борошном. Після того . як зубний порошок або крейда вберуть у себе жир з пластиліну, виріб можна розфарбувати і покрити лаком.

             Столи на яких працюють учні, накривають клейонкою. Для кожної дитини має бути підкладна дошка, на якій ліплять і просушують предмет. Вироби , котрі ліплять на підкладних дошках, зручно повертати будь-яким боком до виконавця, що необхідно для надання фігурці об’ємності.

Для роботи з глиною та пластиліном слід мати стеку, якою роблять надрізи, знімають зайву глину або пластилін, загладжують нерівності, з’єднають та виділяють дрібні деталі та інше. Стеки можна придбати у магазині або виготовляти їх самим. Для загладжування поверхні  виробу використовують мокрі ганчірки або поролон, які кладуть у мисочки для кожної дитини. Вироби з пластиліну вирівнюють стекою або пальцями.

Щоб просушити, вироби виставляють на поличку, шафу або підвіконня на  5-6 годин. Якщо є муфельна піч, їх випалюють. Після цього вони стають міцнішими. Коли вироби підсохнуть, їх покривають  густим шаром білої гуаші, а потім розфарбовують відповідно до зразка кольоровими фарбами.

               Для роботи з ліплення слід  мати наочні посібники: іграшки, муляжи, ілюстрації. У школі влаштовують виставки дитячої творчості  .     

 

 

 

 

 

Програма факультативного курсу з скульптури (ліплення) для учнів 5-6 класі.

Тема. Вступна бесіда. Знайомство з матеріалом: глина , пластилін.

Робоче місто скульптора.

Мета. Дати поняття „Ліплення та скульптура”, майоліка, теракота, кераміка.

Ознайомити з прийомами ліплення.                                     2 год.

Тема. „Пташка”

Мета. Розширити поняття учнів про ліплення конструктивним способом. 2 год.

Тема. „Півник”

Мета. Розширити поняття про ліплення  комбінованим способом  .2 год.

Тема. „Качка”.

Мета. Розширити поняття про ліплення пластичним способом з цілого

шматка. 2год.

Тема. „Гусак”.

Мета. Продовжувати вчити  ліпити пластичним способом.2 год.

Тема. „Лебідь”

Мета. Продовжувати  ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема. „Снігур”

Мета. Продовжувати ліпити пластичним способом з використанням фарб.2 год.

Тема. „Білочка” або  „Зайчик”.

Мета. Продовжувати ліпити  конструктивним способом, використовуючи стеку,

           різачок.2 год.

Тема. „Котик”.

Мета. Продовжувати ліпити  конструктивним способом. Вміти користуватись

            стекою.2 год. 

Тема. „Лисичка”.

Мета. Продовжувати ліпити конструктивним  способом. Вміти користуватись   

            Стекою та різачком. Фарбування готової іграшки.2 год.

Тема.  „Ведмедик”.

Мета.  Продовжувати ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема.  „Слоненя”.

Мета.  Продовжуємо ліпити конструктивним способом використовуючи  примазування та витягування елементів.2 год.

Тема. „Жабеня”

Мета.  Продовжувати ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема. „Мишеня”

Мета.  Продовжуємо  ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема. „ Жирафа”.

Мета. Продовжуємо ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема. „Клоун”

Мета. Продовжуємо ліпити конструктивним способом.2 год.

Тема. „Коник” за мотивами української кераміки.

Мета. Продовжуємо ліпити пластичним способом .Готову роботу

           розфарбовуємо.2 год.

 

Очікувані результати:

 

 

 • створювати образ людини з урахуванням власного бачення та предметного оточення;
 • створювати сюжетну композицію;
 • створювати пропорції постаті людини;
 • створювати натюрморт (передавати специфіку предметів);
 • зображувати геометричні форми та спрощувати форму предметів;
 • використовувати світлотінь;
 • творчо використовувати різні техніки.

 

 

 

 

 

Естетичне виховання учнів.

„Ошибана – це живопис рослинами”

 

 

image023

 

 

 

 

 

Автор: Ушенко Н.М. вчитель

         образотворчого мистецтва

      Прилуцької гімназії №5

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

З прийняттям Конституції України ще більшого значення у системі освіти набули загальнолюдські цінності. Тому важливо знайти сили для відновлення „храму душі людської”, шукаючи істину в вірі, надії та любові, в історичних витоках нашої багатогранної культури.

Найціннішим джерелом   відновлення  є мистецтво,  яке  формує емоційну сторону свідомості та естетичні ідеали особистості.

Програма „Ошибана – це живопис рослинами” розрахована для  учнів 6-9 кл. у гуртковій роботі.  Систематизує   знання,   отримані   в   школі, збагачуючи   їх   новою    інформацією ,   використовує    наступність    у викладанні предмета, розвиває бачення, творчий потенціал та інтерес до набутих знань з основ образотворчої грамоти засобами мистецтва, формує художньо-естетичну й творчу свідомість. Основними принципами є:

-        єдності загальнолюдського та національного змісту образотворчої освіти з пріоритетністю національного;

- розвиток   в   учнів   бачення,   сприйняття   навколишнього   світу,розуміння світу природи;

- розвиток і розкриття творчого потенціалу учнів.

 

 

 

Мета гуртка полягає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їхнього емоційно – естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу й художньо – практичній діяльності, інтерпретації та оцінювання творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно – естетичному самовдосконаленні.

                                          Основні завдання курсу

 

 1. Формувати художньо-естетичне ставлення до дійсності, розвивати художньо-образне мислення, фантазію.
 2. Підтримувати ефективність гурткової роботи, створюючи атмосферу зацікавленості, емоційного задоволення.
 3. Розвивати   в  учнів  бачення   кольорів,   зорову   пам'ять,   творче мислення, відчуття пропорцій.
 4. Сприяти    розвитку   інтересу   до   сучасного   та   давнього українського мистецтва.
 5. Виховувати любов до природи, рідного краю, держави

 

 

 

Програма гуртка „Ошибана – це живопис рослинами” 

 

 1. Вступ. Культура та охорона праці. Що потрібно для роботи ?                                                                                                                                                                                 1 год.
 2. Які рослини потрібні для роботи? Виготовлення предметної композиції

„Пташка на гілці".                       1 год.

 1. Як заготовляти та сушити рослини на зиму. Складання композиції на тему  „Риби та водорості в акваріумі".                                                                                            1 год.
 2. 3акони складання композиції. Пейзаж „Місячна ніч".   1 год.
 3. 3аготовка ескізів. „Візерунок на склі".                1 год.
 4. Види аплікацій. Складання тематичної композиції „Пори року". 1 год.
 5. Види аплікацій. Складання тематичної композиції ,,На річці". 1 год.
 6. Складання композиції з підмальовком.                       1 год.
 7. Сюжетна композиція з підмальовком. Створення композиції з незабудками.                                                                                                                                                       1год.
 8. Створення композиції „Берези”                 1 год.
 9. Об’ємна композиція з сухих рослин .        1 год.
 10. Складання композиції на березовій корі.        1 год.
 11. Складання композиції з квітів на глині.       1 год.
 12. Складання букетів з сухих рослин та квітів.      1 год.
 13. Підготовка до виставки. Оформлення картин.        1 год.
 14. Підсумкове заняття.                  1год

 

        17 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до гуртка „Ошибана – це живопис рослинами”

 

В наш час широку популярність здобула аплікація з квітів, рослині природного матеріалу, яка називається флористикою. Робота з природним матеріалом доступна учням, як молодшого шкільного віку, так і середнього.

Для учнів дуже корисно спілкуватися з природою. Воно розвиває творчість, мислення, спостережливість, працелюбність, художній смак.

Яку багату фантазію треба мати, щоб з листя викласти яблуко або з листя тополі - річку. Природа нам дає неповторну палітру фарб та досконалість готових форм. Заняття з природним матеріалом - це засіб виховання у дітей любові до рідної природи, бережного до неї ставлення. Корисні вони і тим, що проходять на свіжому повітрі.

Як же цікаво провести урок? Що для цього потрібно? Приготуйте -цупкий картон, оксамитовий папір, однотонну тканину (шовк, полотно, сукно, оксамит, флізелін, льняні серветки), шкіру, шпон (тонкі листки фанери), кору сосни, берези, декоративний картон. Усе це - фон наших композицій та пейзажів. Назбирайте якомога більше обгорток кукурудзяних качанів. Наклейте під певним кутом, вони імітуватимуть небо, рух повітря, горизонтально - річку.

Який же набір інструментів нам потрібен?   Скальпель, пінцет, ножиці різних розмірів та форм, лінійка, олівець (чорний, білий). Щоб перебивати малюнки, потрібен копіювальний папір або калька. Найкращий клей - ПВА. Наносять його на широке листя пензликом, на маленькі деталі - тонкою в'язальною спицею або голкою - циганкою. Для окантовки або паспорту годиться чорний фотопапір, шпалери "під дерево". Але краще звернутися до майстерні, де вашу роботу  належно оформлять професіонали.

Приготуйте також старі книжки з волого поглинаючим папером.

 Між сторінок покладіть туалетний папір з гладкою поверхнею.

Як же саме рослини збирати?

Назбирайте листя конвалії (різних відтінків - від яскраво-зеленого до чорно-коричневого, а також дуба, в'яза, осики, клена. Зверніть увагу на золотаво-оранжеві розсипи дрібних листочків таволги (рос. спірей) Вангутта, пурпурово-рожеве листя винограду п’ятилистного. Для малювання зимових пейзажів не обійтися без листочків тополі сріблястої (знизу вони білі) та малини садової, моху сфагнового, перстачу сріблястого та полину гіркого, вицвілих білих пелюстків волошок. листочків цинерарії (їх фрагменти нагадують гілочки засніженої ялини).

Назбирайте дрібних листочків для імітації дерев та гілок (деревій, полин, перстач, папороть). З цією метою використовують і траву сорго, з якої виготовляють віники. Обов'язково застосовуйте мох він потрібен для створення переднього плану. Не забудьте і про насіння та   плоди  різних  рослин.   Надзвичайно   -  ефективний   вигляд  має лушпиння цибулин гладіолусів, цибулі та часнику. У часникового-перламутровий відтінок від молочно-білого до темно-бузкового кольору, а цибулинне та гладіолусів виграє пурпурно-золотими барвами. Оскільки лушпиння швидко висихає, перед роботою його варто трохи зволожити, загорнувши у мокру марлю на 15 хвилин. Потім обережно розправити, пропрасувати теплою праскою та покласти під легкий прес. Орнамент із цих матеріалів нагадує перламутрову або золоту інкрустацію. Не забудьте назбирати насіння "китиці" кропиви, "носики - вертольотики " з клену (імітують солом'яні дахи сільських хат), а розтерті сухі сережки берези "розлетяться тисячами маленьких пташок". Не пройдіть повз прілі залишки "мереживних осінніх листочків, пошкоджених шкідниками." Ними можна "намалювати' прозору далечінь або крону осіннього дерева. Теж саме можна сказати й про засушені "ліхтарики" фізалісу, якщо їх обробити цупкою металевою щіткою. У нічних зимових пейзажах білі хмарки та сніг можна зобразити за допомогою тополиного пуху.

Коли і як правильно засушити рослини?

Збирати рослини, які згодом стануть вашими "фарбами", з ранньої весни до пізньої осені й навіть ранньої зими.

 

Запам’ятайте ці правила:

 1. Рослини   збирайте  тільки   за  сухої погоди.
 2. Стебла    й    листя    сушіть    окремо    від    квітів.    Складноцвіті (чорнобривці ,жоржини, сальвію, півники, лілію лісову та тигрову, мак)  засушуйте  по  частинах,  відокремлюючи  пелюстки.   Ромашки, фіалки, пірей, зонтичні, злакові, сокирки, верес сушіть цілими.
 3. Рослини   закладайте   між   аркушами   паперу   гак.   щоб   воли   не зморщувалися. Зверху кладуть вагу від 4-5 до 10-15кг. Температура повітря не нижче 22-24 градусів. Восени та взимку засушуйте рослини поблизу    опалювальних    батарей.    Через    добу    перевірте    якість засушування,  якщо треба  поміняйте   папір  -   гак  до  цілковитого висушування рослини протягом 2-3 тижнів.
 4. Не викладайте рослин, які втратили природній колір. В роботі може знадобитися вся палітра пастельних тонів.

Як краще сушити рослин?

 • На повітрі.

Рослини підвішують квіткою вниз в сухому теплому місці, вдалі від сонячних променів (троянди, злакові, дельфініум). Через тиждень квіти знімають, тепер їх можна поставить в букет. Вони прикрасять ваш інтер'єр восени та взимку.

 • Без води. Мак, колоски, дев'ятисил поставте в воду без води. Квіти, засушені таким чином, виглядають як живі.
 • В гліцерині.

Гарні гілки дерев, маючи тверде листя (дуб.  клен) треба на 2 тижні поставити в вазу з водою та гліцерином (співвідношення 2:1).

 • В піску.

Якщо    бажаєте    щоб    квіти    троянд,    ромашки    в    композиції виглядали, як живі, сушіть їх в піску. На дно коробки насипте пісок, потім покладіть квіти, засипте квіти піском. В коробці зробіть дірочки, щоб квіти "дихали". Коробку поставте в тепле місце.

 • В книжках.

Тендітні квіти, рослини - "Лінотипі очі", фіалку - сушать між сторінками книг. Такі рослини підуть для композиції під скло.

Види аплікацій

З засушених рослин виконують аплікації, предметні, сюжетні, декоративні, їх можна складати з цілих форм рослини, так із окремих його частин, крім того, виразні композиції виготовляють з вирізаних рослин. З цілих форм рослин малюють нескладні мініатюри. Як вибрати сюжет?

Погортайте старі книги та журнали, перегляньте ваші листівки, знайдіть те, що вам до вподоби. Перемалюйте композицію на свій формат. Композиція - це розміщення ідеї на малюнку. Латинське слово "компонере" означає „розмістити”, „укласти”, „створити”, Краще аби сюжети, які ви хочете відтворити в флористиці, були не запозичені, а власні. Розвивайте свою уяву, фантазуйте, вигадуйте - лише тоді мистецтво флористики відгукнеться у вашому серці наймилішим дзвоном творчого задоволення. Для складання аплікації потрібно знати закони.

Які ж закони аплікації?

 1. Розкладіть   на   папері   матеріали. Права   сторона   композиції повинна   мати   більшу   кількість   елементів, а ліва - меншу. Розмістити їх треба групами - так вони будуть більш виразними.
 2. Зразу розкладіть великий , а потім дрібний матеріал. Якщо рослина тендітна, її треба зволожити.
 3. Клей нанесіть у  такій послідовності.  Накладайте його на центр рослини.
 4. Ось і головне! Оберіть правильно фон. Композиції "малюйте" в  певній послідовності.

Починають з складання контура композиції - розкладання елементів, обрамляючи картину. Для цієї роботи мені потрібні ажурні рослини: папороть, зонтичні,- вони придають аплікації легкість. Далі заповнюють внутрішню частину картини. Складають рослини від країв до центру. При цьому необхідно слідкувати за тим, щоб нижня частини кожної рослини була прикрита верхньою частиною наступної рослини, наче „луска”.

У роботі велике значення має розміщення центральних елементів композиції.

            „Малювання” мініатюр

Мініатюри можна складати не тільки з цілої квітки, а й з її елементів.   Цікавий   матеріал для цих композицій  з пелюсток жоржин, гайстрів, тюльпанів. Ці рослини гарно зберігають колір при засушуванні. Так ,наприклад з пелюсток шипшини складають гілку гладіолуса, з листя верби та пелюсток тюльпана – декоративні квіти.

Дуже оригінальні композиції з насіння ясеня та клена - це стилізовані ромашки, васильки, гвоздики. У насіння клена врізають під кутом стовщення , серцевину квітів можна зробити так: використати ягоди шипшини або овальний кольоровий папір , змастити клеєм та присипати маком. Потім приклеїти пелюстки до середини. Ці квіти можна розмістити на гілці глоду.

Аплікації можна зробити не тільки з рослин, а й з насіння. Цікаві  композиціі з оболонки цибулин квітів, часнику, цибулі. Насіння, кісточки, горіхи також можуть бути аплікаційним матеріалом.

Наприклад: з горіхів можна виготовить гроно винограду. Щоб приклеїти горіх до паперу, треба шкарлупу напхати ватою. Апельсинова кожура - гарний матеріал для об'ємної аплікації. Наприклад: троянди. Для цього потрібно ножем тоненько по колу зрізати кожуру апельсина. Викласти спіралькою, дати їй підсохнути при кімнатній температурі. Далі приклеїти до паперу троянду. Фон для аплікації бажано - чорний оксамитовий папір.

Бажаю Вам успіху! До робити!

Очікувані результати:

 створювати образ людини з урахуванням власного бачення та предметного оточення;

 • створювати сюжетну композицію;
 • створювати пропорції постаті людини;
 • створювати натюрморт (передавати специфіку предметів);
 • зображувати геометричні форми та спрощувати форму предметів;
 • використовувати світлотінь;
 • творчо використовувати різні техніки.

 

ЗМІСТ

 1. Програма курсу «Живопис»
 2. Програма курсу « Композиція»
 3. Програма курсу « Скульптура»
 4. Програма курсу « Ошибана – це живопис рослинами»

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Ушенко Наталія
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
5907
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку