Психологічний супровід інклюзивної освіти

Про матеріал
В основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психологічний супровід інклюзивної освіти

Номер слайду 2

В основі інклюзивної освіти лежить право на освіту для всіх дітей, проголошене в ряді міжнародних документів

Номер слайду 3

Конвенція ООН про права інвалідів (2006) Ст. 24. Освіта. 1. Держави-учасниці визнають право осіб з обмеженими можливостями на освіту. Для реалізації цього права без дискримінації й на основі рівних можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя … 2. Під час реалізації цього права держави-учасниці забезпечують, щоб: а) особи з обмеженими можливостями не виключались із причини інвалідності з системи загальної освіти, а діти з особливими потребами – із системи безкоштовної початкової або середньої освіти; б) діти з особливими потребами мали рівний доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної початкової й середньої освіти за місцем проживання…

Номер слайду 4

Грудень 2009 року Україна ратифікувала основний міжнародний документ у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти – КОНВЕНЦІЮ ООН про права осіб з інвалідністю.

Номер слайду 5

Наказ МОН від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» Метою розроблення Концепції є визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, втілення  міжнародної практики щодо збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Номер слайду 6

Закон України“Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”

Номер слайду 7

Закон України «Про дошкільну освіту» Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження 5. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства. {У статтю 11 включено частину п'яту згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Номер слайду 8

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. {Частину третю статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1324-VII від 05.06.2014; в редакції Закону № 2541-VIII від 06.09.2018} Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти. {Абзац третій частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1324-VII від 05.06.2014; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Номер слайду 9

Стаття 14.  Комплектування груп закладу дошкільної освіти в інклюзивних групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Номер слайду 10

Закон України “Про загальну середню освіту” Стаття 8.  "Заклади загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в обов’язковому порядку утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами".

Номер слайду 11

Стаття 16.  Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти "Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове - 35-40 хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин». В закладах дошкільної освіти – відповідно вікової групи.

Номер слайду 12

Стаття 16-1. Інклюзивне навчання 3. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Номер слайду 13

Психолого-педагогічні послуги - комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Корекційно-розвиткові послуги - комплексна система заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання (складова освітнього/навчального плану закладу), що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення, яка здійснюється фахівцями закладу.

Номер слайду 14

Стаття 18. Зарахування учнів "Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти» Ст. 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти 2. Дитина має гарантоване державою право на: діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. {Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Номер слайду 15

ПОРЯДОК  організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 09.08.2017 №588). Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (Додаток до листа МОН від 13.11.18 № 1/9-691)

Номер слайду 16

4. Керівник загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку ІРЦ та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівників тощо.

Номер слайду 17

8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Номер слайду 18

Групові заняття (два - шість учнів) проводяться відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій ІРЦ. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти”

Номер слайду 21

3. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП. 4. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності. 5. Заклад освіти на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Номер слайду 22

2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять: У закладі дошкільної освіти: постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо; залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

Номер слайду 23

Основні функції практичного психолога як учасника команди супроводу

Номер слайду 24

Практичний психолог: вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП; психологічний супровід дитини з ООП; надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP№; надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП; консультативна робота з батьками дитини з ООП; просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Алгоритм діяльності практичного психолога в умовах інклюзивної освіти включає:

Номер слайду 27

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особливістю протікання захворювання, співбесіду з представником ІРЦ. 2. Бесіду з дитиною та її батькам з метою визначення рівня можливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальних можливостей, самоконтролю поведінки, емоційно-вольової сфери тощо). 3. Оцінку освітнього середовища, визначення щодо його відповідності до потреб і можливостей дитини. Психолог надає пропозицію щодо здійснення організаційних, функціональних, методичних змін. 4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку дитини. 5. Участь в роботі команди психолого-педагогічного супроводу дитини (розробка ІПР). 6. Проведення корекційно-розвиткових занять або надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП. 7. Проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи), педагогами з метою формування їх психологічної готовності до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами . 8. Відстеження психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі. 9. Моніторинг рівня психічного розвитку дитини. 10. Взаємодію з фахівцями ІРЦ.

Номер слайду 28

Оформлення висновків психологічного вивчення дитини з ООП (ІПР, карта стану здоров’я і розвитку дитини)

Номер слайду 29

Документація практичного психолога з інклюзивного навчання включає: 1. Перелік нормативно-правової бази з інклюзивної освіти. 2. Ксерокопія витягу ІРЦ (ПМПК). 3. Ксерокопія наказів (про організацію інклюзивного навчання в закладі). 4. Індивідуальна програма розвитку. 5. Інструкція з охорони праці психолога, затверджена директором, з підписом про ознайомлення. 6. Календарне планування корекційно-розвиткової роботи практичного психолога на навчальний рік, затверджена директором.

Номер слайду 30

Робота практичного психолога з психологічного супроводження інклюзивного навчання відображується: Річний план роботи Журнал щоденного обліку роботи Журнал обліку кореційно-розвиткового блоку (окремий в закладі, заповнюється всіма залученими фахівцями в т.ч. практичним психологом) Протоколи індивідуальних консультацій (за потребою) Протоколи групової, індивідуальної діагностики Плани-конспекти заходів (з інклюзивного навчання), в яких брав участь практичний психолог Портфоліо дитини (фото, зразки робіт, малюнки, зошити з кореційно-розвиткової роботи тощо) – відповідно до наказу директора закладу.

Номер слайду 31

Дякую за увагу

ppt
Додав(-ла)
Холоша Оля
Пов’язані теми
Дошкільна освіта, Інші матеріали
Інкл
Додано
8 квітня
Переглядів
130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку