20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Робоча навчальна програма з дисципліни «Захист Вітчизни (основи медичних знань)»

Про матеріал
Робоча навчальна програма з дисципліни «Захист Вітчизни (основи медичних знань)». Загальна кількість годин за робочим планом - 70. Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для студентів усіх навчальних закладів системи загальної середньої освіти» (від 23.10.2017 № 1407).
Перегляд файлу

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (Основи медичних знань)»

 

загальна кількість годин за робочим планом __70__

робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми, рекомендованої міністерством освіти і науки України для студентів для навчальних закладів системи загальної середньої освіти» (від 23.10.2017 № 1407).

                                                                   


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання предмету «Захист Вітчизни» спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти. Метою є: розвиток і соціалізація особистості студентів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Провідним  чинником розвитку такої особистості є формування у студентів умінь застосовувати знання у реальних життєвих умовах, під час розв'язку практичних завдань та  здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України.

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в студентської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес на основі ключових компетентностей як результату навчання.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань:

- ознайомлення студентської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

- усвідомлення студентом свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;

- засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни;

- підготовка студентів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист Вітчизни» буде здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.Засвоєння теоретико-методичних знань. 

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Програма предмету «Захист Вітчизни» («Основи медичних знань») передбачає вивчення студентами таких розділів:

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги.

Розділ 2. Основи цивільного захисту.

Розділ 3. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення.

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах.

Взагалі на вивчення дисципліни відводиться 70 години.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

1. Види оцінювання.

Основними видами оцінювання є: поточне; семінар; пісумкове за семестр та диференційний залік

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і вправ, письмових робіт; створення навчальних комп'ютерних (та іншого виду) моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (мішеней). Необхідність поточного оцінювання визначає викладач.

2. Індивідуальна оцінка.

Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів

1

2

3

I. Початковий рівень

1

Студент (студентка) може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що відтворюються студентом окремими словами чи реченнями з постійною допомогою викладача, виконує лише фрагменти практичних завдань

2

Студент (студентка) фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні, має елементарні навички, практичні завдання виконує лише з допомогою викладача

3

Студент (студентка) відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог і здатний виконати незначну їх частину

II. Середній рівень

4

Студент (студентка) знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення викладача

5

Студент (студентка) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки. За допомогою викладача може логічно відтворювати значну його частину

6

Студент (студентка) виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, за допомогою викладача може його аналізувати, порівнювати та робити висновки

III. Достатній рівень

7

Студент (студентка) виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу, здатний застосовувати його на рівні стандартних вимог, частково контролювати власні навчальні дії

8

Знання студента (студенткки) достатньо повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань.

9

Студент (студентка) вільно володіє вивченим матеріалом, вміє узагальнювати інформацію, застосовує її на практиці

IV. Високий рівень

10

Студент (студентка) володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань.

11

Студент (студентка)володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності.

12

Студент (студентка)має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на бездоганному рівні

ЗВЕДЕНІ ДАНІ

Курс навчання

І

Всього

Семестр

1

16т

2

19т

 

Всього годин на дисципліну

32

38

70

У тому числі аудиторних занять

32

38

70

З них: лекції

22

28

50

семінарські

10

10

20

практичні

0

0

0

індивідуальні

0

0

0

Кількість годин на самостійну роботу

0

0

0

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п

Розділ, тема

К-сть годин

Разом

Лекції

Семінари

1

Вступний урок

2

2

-

 

Розділ І. Основи медичних знань і домедичної допомоги

36

26

10

2

Тема 1. Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини

 

2

-

3

Тема 2. Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця.

 

2

2

4

Тема 3. Домедична допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах.

 

2

2

5

Тема 4. Загальні поняття про травму. Механізм травми.

 

4

-

6

Тема 5. Надання домедичної допомоги при кровотечах.

 

2

2

7

Тема 6. Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок.

 

4

-

8

Тема 7. Домедична допомога при опіках, тепловому та сонячному ударі, обмороженні, електротравмах, утопленні.

 

4

4

9

Тема 8. Отруєння. Домедична допомога при отруєннях, укусах комах, змій та диких тварин.

 

6

-

 

Розділ 2. Основи цивільного захисту

12

8

4

10

Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту

 

-

2

11

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру

 

2

-

12

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

 

4

2

13

Тема 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

 

2

-

 

Розділ 3. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення

6

4

2

14

Тема 1. Основні положення МГП

 

2

-

15

Тема 2. Застосування МГП

 

-

2

16

Тема 3. Засоби і методи ведення воєнних дій

 

2

-

 

Розділ 4. Домедична допомога в умовах бойових дій (тактична медицина)

14

10

4

17

Тема 1. Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

 

2

-

18

Тема 2. Надання допомоги на етапі під вогнем.

 

2

2

19

Тема 3. Надання допомоги в зоні тактичних умов.

 

6

2

 

Разом

70

50

20

 


ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

Назва розділу, теми, короткий зміст заняття

Кількість годин

Форми контролю

Всього

Аудиторні

Семінарі

1. Вступне заняття

2

2

-

 

І

1

1.1 Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань. Підготовка до захисту Вітчизни.

2

2

 

поточна

2. Основи медичних знань і домедичної допомоги

36

26

10

 

 

 

2.1 Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини

2

2

-

 

І

2

Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя і здоров’я людини в Україні. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Закон України «Про екстрену медичну допомогу». Аналіз стану здоров’я людей в Україні.Основні принципи охорони здоров'я України.

 

2

 

поточна

 

 

2.2 Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця

4

2

2

 

І

3

2.2.1. Рятувальний ланцюжок при раптовій зупинці серця. Основні правила та порядок проведення реанімації. Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів. Штучне дихання.

 

 

2

поточна

І

4

2.2.2. Непрямий масаж серця. Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятору. Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками. Правила виклику бригади екстреної медичної допомоги. Визначення, усунення та запобігання головних факторів, які загрожують життю постраждалого та оточуючих.

 

2

 

семінар

 

 

2.3 Домедична допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах

4

2

2

 

І

5

2.3.1. Причини порушення прохідності дихальних шляхів.

Основні прояви  повної та неповної непрохідності верхніх дихальних шляхів. Алгоритм відновлення прохідності верхніх  дихальних шляхів. Прийом Хеймліка.

 

2

 

поточна

І

6

2.3.2. Алгоритм надання допомоги  при втраті свідомості.

Послідовність надання допомоги при різкому погіршенні загального стану. Основні причини виникнення судом, прояви, послідовність надання домедичної допомоги.

 

 

2

семінар

 

 

2.4 Загальні поняття про травму. Механізм травми

4

4

-

 

І

7

2.4.1 Поняття про травму. Види та класифікація травм. Типи травм при дорожньо-транспортних пригодах та падінні з висоти. Поняття про тупу та проникаючу травму. Вплив мінно-вибухової травми на організм людини.

 

2

 

поточна

І

8

2.4.2 Основні ознаки травм окремих анатомічних ділянок. Правила поведінки при знаходженні у потенційно небезпечному місці та при виявленні небезпечних предметів.

 

2

 

поточна

 

 

2.5 Надання домедичної допомоги при кровотечах

4

2

2

 

І

9

2.5.1. Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі. Алгоритм дій при кровотечі.

 

 

2

поточна

І

10

2.5.2. Техніка застосування прямого тиску на рану. Техніка накладання турнікета  на верхні та нижні кінцівки. Техніка тампонування рани.

Техніка накладання компресійної пов’язки

 

2

 

семінар

 

 

2.6 Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок

4

4

-

 

І

11

2.6.1. Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів. Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів. Порядок надання  домедичної допомоги при переломах і вивихах. Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки.

 

2

 

поточна

І

12

2.6.2. Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі голови, травмі хребта, травмі грудної клітки, травмі живота. Порядок надання допомоги при травмі очей. Тренування у наданні допомоги при переломах.

 

2

 

поточна

 

 

2.7 Домедична допомога при опіках, тепловому та сонячному ударі, обмороженні, електротравмах, утопленні

8

4

4

 

І

13

2.7.1. Поняття про опіки. Характеристика та  домедична допомога термічних та  хімічних  опіків. Тепловий та сонячний удар, причини їх виникнення та симптоми розвитку. Домедична допомога при тепловому та сонячному ударах.

 

 

2

поточна

І

14

2.7.2. Обмороження,  його періоди та класифікація. Домедична допомога при обмороженнях. Домедична допомога постраждалому при утопленні.

 

2

 

семінар

І

15

2.7.3. Дія електричного струму на організм людини. Електротравма. Надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом. Ураження блискавкою. Домедична допомога при ураженні блискавкою. Правила безпеки під час допомоги при ураженні електричним струмом і блискавкою.

 

2

 

поточна

І

16

2.7.4. Підсумкове заняття.

 

 

2

контрольна семестрова робота

 

 

2.8 Отруєння. Домедична допомога при отруєннях, укусах комах, змій та диких тварин

6

6

-

 

ІІ

17

2.8.1. Поняття про отруту і отруєння. Причини та способи потрапляння отрути до організму, шляхи її виведення. Основні ознаки та класифікація отруєнь. Характеристика побутових і виробничих отруєнь. Загальні принципи надання домедичної допомоги при отруєнні.

 

2

 

поточна

ІІ

18

2.8.2. Особливості функціонального отруєння нейротропними препаратами, алкоголем та нікотином. Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки під час надання домедичної допомоги. Шлункові отруєння.

 

2

 

поточна

 ІІ

19

2.8.3. Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна картина дії отрути комах. Укуси отруйних змій. Симптоми загального отруєння від укусу змій. Домедична допомога. Укуси диких тварин, особливості надання домедичної допомоги.

 

2

 

поточна

Розділ 3. Основи цивільного захисту

12

8

4

 

ІІ

20

3.1 Нормативно-правова база цивільного захисту

2

-

2

 

 

 

3.1.1 Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування.

 

 

2

семінар

ІІ

21

3.2 Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру

2

2

-

 

 

 

3.2.1 Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час. Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання. Потенційно небезпечні об’єкти міста (району) та їх коротка характеристика. Попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

 

2

 

поточна

 

 

3.3 Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

6

4

2

 

ІІ

22

3.3.1. Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку. Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях. Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.

 

2

 

поточна

ІІ

23

3.3.2. Порядок дій в умовах особливого періоду, під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету. Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) при перебуванні в екстрених ситуаціях. Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів тощо).

 

2

 

поточна

ІІ

24

3.3.3. Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами

 

 

2

семінар

ІІ

25

3.4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

2

2

-

 

 

 

Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо). Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять. Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд.

 

2

 

поточна

Розділ 4. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного населення

6

4

2

 

ІІ

26

4.1  Основні положення МГП

2

2

-

 

 

 

Історія виникнення МГП як галузі міжнародного публічного права. Призначення, сфера застосування МГП. Відмінність МГП від права людини. Принципи і норми МГП щодо захисту життя, інших прав цивільних осіб, захисту жертв збройних конфліктів. Женевські Конвенції 1949 року і Додаткові протоколи до них 1977 року – основні нормативно-правові акти МГП.

 

2

 

поточна

ІІ

27

4.2  Застосування МГП

2

-

2

 

 

 

Захист цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які знаходяться захистом МГП. Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення: захист жінок у випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни – поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії корабля. Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

 

-

2

семінар

ІІ

28

4.3 Засоби і методи ведення воєнних дій

2

2

-

 

 

 

Засоби ведення воєнних дій, що заборонені нормами МГП: конкретні види звичайної зброї невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні страждання й ушкодження. Заборонені методи (способи) воєнних дій у збройних конфліктах. Відповідальність держав і фізичних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права.

 

2

 

поточна

Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах

14

10

4

 

ІІ

29

5.1. Основні принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тактична медицина

2

2

-

 

 

 

5.1.1 Вступ до курсу тактичної медицини. Причини превентивних смертей  при бойовій травмі. Етапи надання домедичної допомоги

 

2

 

поточна

 

 

5.2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу

4

2

2

 

ІІ

30

5.2.1 Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire).

План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони

 

2

 

поточна

ІІ

31

5.2.2 Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога. Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care)

 

 

2

семінар

 

 

5.3 Надання допомоги в зоні тактичних умов

8

6

2

 

ІІ

32

5.3.1 Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні причини зміни стану свідомості.

Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання компресійної пов’язки. Прямий тиск на рану

 

2

 

поточна

ІІ

33

5.3.2 Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне введення носового (назофарингеального) повітроводу. Проникаючі поранення грудей. Огляд грудної клітки. Використання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення легень. Напружений пневмоторакс

 

2

 

поточна

ІІ

34

5.3.3 Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених

Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, відмороженнях, проникаючому пораненні ока. Накладання шин. Застосування жорсткого щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок

Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-мозкової травми

Підготовка до евакуації. Документація.

 

2

 

поточна

ІІ

35

5.3.4. Підсумкове заняття.

 

 

2

контрольна семестрова робота

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основні підручники та навчальні посібники

Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти

Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.

Астон

2018

Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти

Гудима А. А., Пашко К. О.,

Гарасимів І. М., Фука М. М.

Астон

2019

Додаткові підручники та навчальні посібники

Захист Вітчизни (основи медичних знань): Підручник для 11 класу

Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.

Астон

2011

Порадник: Дії населення на випадок виникнення небезпечних побутових подій та нестандартних ситуацій.

Ященко М. Д., Жуковський С.Є., Чолпан О. Б.

Миколаїв

2017

Перша медична допомога: посібник для вчителя.

Гудима А.А., Герасимів І.М.

Центр оперативної поліграфії

2006

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю: Навчальний посібник.

Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М.,

Східноукр.нац.ун-ту ім.Даля

2006

Основи цивільного захисту

Биков О.В., Осипенко С.І.

Фореста-а

2008

Основи медико-санітарної підготовки

Фука М.М.

Астон

2006

Захист Вітчизни. Курс навчання, 10 клас: Розробки уроків

Лелека В. М., Винограденко Е. В.

Ранок

2011

Захист Вітчизни: Підручник для навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 10–11 клас.

Герасимів І.М., Пашко К.О.

Астон

2008

Захист Вітчизни: Зошит для контролю знань, 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Лелека В. М., Винограденко Е. В.

Нова тема

2010

Перша медична та долікарська допомога: Навчаль-

ний посібник.

Горбатенко І. Ю., Коновалов С. Г., Долгий С. М., Денисюк Л. І.

Чуєв

2004

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Терпан Вікторія Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Василенко Катерина
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Захист Вітчизни, Планування
Додано
27 січня 2020
Переглядів
3434
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку