Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

РОЗРОБКА УРОКУ ГЕОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ ТЕХНОЛОГІЙ тема: «Екологічні проблеми Харківщини»

Про матеріал
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про джерела техноген¬ного забруднення навколишнього середовища; показати на конкрет¬них прикладах негативний вплив людини на природу; розвивати по-чуття особистої відповідальності за збереження природи. Навчальне завдання: виявити зв'я¬зок людини з навколишнім середо¬вищем, сформувати правила пове¬дінки її в природі з метою збере-ження здоров'я, удосконалювати вміння працювати над доповіддю, виступати з повідомленням, вивча¬ти додаткову літературу. Обладнання: карта «Геоекологічна ситуація в Україні», роздавальний матеріал, ТЗН, презентація »Екологія Харківщини». Схаменіться, будьте люди, Бо лихо вам буде.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА   УРОКУ ГЕОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ ТЕХНОЛОГІЙ

 тема:

«Екологічні проблеми Харківщини»

 

 8 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про джерела техноген­ного забруднення навколишнього середовища; показати на конкрет­них прикладах негативний вплив людини на природу; розвивати по­чуття особистої відповідальності за збереження природи.

Навчальне завдання: виявити зв'я­зок людини з навколишнім середо­вищем, сформувати правила пове­дінки її в природі з метою збере­ження здоров'я, удосконалювати вміння працювати над доповіддю, виступати з повідомленням, вивча­ти додаткову літературу.

Обладнання: карта «Геоекологічна ситуація в Україні», роздавальний матеріал, ТЗН, презентація »Екологія Харківщини».

Схаменіться, будьте люди,

Бо лихо вам буде.

Т. Г. Шевченко

Наш девіз: «Збережемо красу Землі для наших нащадків».

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності

 

Подивіться на мене добрими очи­ма! Погляньте у вічі й подаруйте доброзичливий погляд один одному. Посміхніться. Ми бажаємо вам на цьому уроці творчих успіхів, взає­морозуміння і співпраці. Сьогодні на уроці ми поговоримо про нашу рідну землю, про проблеми, які з нею пов'язані. Але спочатку я хочу, щоб ви подумали над та­ким питанням: «Яким ви б хотіли бачити навколишнє середовище?» Спробуйте декількома реченнями описати ваш ідеал.

 •    А як ви гадаєте, чи відповідає ваш ідеал дійсності? Чи все в при­роді добре?
 •    Картина, скажу вам, досить сум­на: нашу землю заполонили звали­ща, над якими ширяють граки і во­рони, у річки стікають потоки бру­ду, чадять труби, отрута лежить на ланах, зникають рідкісні види тва­рин. Хворіє земля, вода, повітря; хворіють, дорослі, діти.

Учитель:

Тому сьогодні на уроці у нас відбу­деться розмова про красу і біль на­шої рідної землі. Ми оглянемо її з висоти пташиного польоту, про­пливемо її річками і морями, про­йдемось по її поверхні і з'ясуємо причину всіх її бід.

Немає кращої землі, ніж наша Харківщина. Ми любимо її веселі
доли, зажурені діброви, зелені верховини і стихію моря. Мову і пісню, що споконвіку живуть у серцях її людей. Любимо тебе, Харківщина - наш тихий, зелений раю.

Гармонія і краса не  обминули при роду Харківщини, таке багатство, таке різноманіття ландшафтів на порів­няно невеликій території не зразу знайдеш на земній кулі. Говорили в давнину: «Тут усього вдосталь».

Рідна природа... неосяжний чарів­ний світ.

Та чи ж вічна вона? Чи буде отак і завтра, і завжди, через роки, сто­ліття?

Побоювання ці не безпідставні. Чи мало лиха навколишньому середо­вищу заподіяло людство?

Вирубано ліси, затоплено землі, за­бруднено річки і моря. Людина ак­тивно впливає на природу. І вплив цей не завжди бажаний. Тисячоліт­тями ми боролися з нею, підкоряли її, перетворювали й безжалісно зни­щували. Кинутий нами бумеранг повертається. Ми самі занесли меч над власною головою.

І лунає сьогодні всім: «Майбут­нє Землі в небезпеці». Це крик.

За цими словами гірка істина. Люд­ство стоїть на порозі екологічної катастрофи. Так далі жити немож­ливо - суворий висновок нового тисячоліття.

Екологічна криза все більше ніве­чить природу нашої країни. Заги­нули сотні малих річок, деградують Чорне і Азовське моря, перетворю­ються на брудні відстійники дні­провські та інші водосховища.

Задихаються від промислових і транспортних забруднень міс­та, знищуються останні ліси, за­бруднюються і виснажуються орні землі.

Рятувати потрібно чисте повітря, воду, квіти, тишу, землю, небо. А від кого рятувати?..

Від себе, поки ще не пізно, і можна хоч щось зберегти.

А сьогодні хочем розказати,

Що країна наша у біді.

Якщо будем далі всі мовчати,

Що нащадкам лишимо тоді?

Людству загрожує загибель, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, стилю своєї діяльності та існування. А для цьо­го потрібно усвідомити цінність на­вколишнього середовища, зрозу­міти особисту відповідальність за його збереження.

 

II. Актуалізація опорних знань

 

 1. Якою була тема попереднього уроку?
 2. Які проблеми називають гло­бальними проблемами людства?
 3. Яка з цих проблем, на ваш по­гляд, найбільш актуальна для на­шої держави?
 4. Які проблеми належать до еколо­гічних?
 5. Що таке екологія?

Ще донедавна чужоземне слово «екологія» жило хіба тільки в слов­никах і не мало такого тривожно­го змісту.

 1. Коли взаємини між людським суспільством і природою набу­ли особливо критичного харак­теру?
 2. Що є основною причиною еколо­гічних проблем?

 

III. Оголошення теми та мети уроку

 

На сьогоднішньому уроці ми обговоримо основні екологічні проблеми Харківщина і виявимо причини їх виникнення. На жаль, протягом ти­сячоліть людина втручалася в жит­тя природи, не дбаючи про дотри­мання в ній рівноваги. Господарські навантаження стали перевищува­ти здатність екосистем до самоочи­щення й відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка й спричинила такі екологічні проблеми: забруднення до критич­них меж атмосфери, літосфери і гід­росфери. (Запис на дошці)

Тому головна проблема, яку ми по­винні розв'язати на уроці, буде зву­чати так:

Як поліпшити навколишнє середо­вище і вмираючу природу зробити придатною для існування для нас і наступних поколінь?

Для того, щоб розв'язати цю про­блему, ми повинні знайти відповіді на такі питання:

 1. Причини виникнення екологічних проблем та джерела забруднення навколишнього середовища.
 2. Екологічні проблеми

Забруднення до критичних меж:

а) атмосфери;

б) літосфери;

в) гідросфери.

3. Шляхи розв'язання екологічних проблем.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

1. Організація роботи в групах

Для того, щоб розглянути ці питан­ня і з’ясувати, яка реальна ситуація в Харківщині, ми єднаємо вас у гру­пи - експертні комісії з питань ви­вчення:

а) атмосфери;

б) літосфери;

в) гідросфери;

г) експерти ООН з охорони довкілля {розповідь про правову основу
екологічних проблем);

д) експерти з охорони здоров'я (розповідь про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини).

Зараз кожна комісія буде працюва­ти, використовуючи додаткову лі­тературу, та підготує звіт з відповід­ного питання.

Під час звіту решта комісій уваж­но слухає доповіді своїх товаришів і коротко занотовує все необхідне у схеми 1, 2. На виконання роботи вам відводиться 10 хвилин. Слід­куйте, будь ласка, за регламентом.

2. Самостійна робота учнів у групах (під музику)

3. Звіт експертних комісій

Експерти з питань охорони атмо­сфери:

Без чого людина не зможе прожи­ти і п'яти хвилин? (Без повітря). Повітряна оболонка Землі, її ат­мосфера є однією з головних умов життя. Атмосфера має велике зна­чення, але на Землі практично не лишилось такого місця, де повітря зберігало б свою первозданну чи­стоту і якість. Отже, першою гло­бальною екологічною проблемою є забруднення атмосфери до кри­тичних меж.

 •   Яка ж екологічна ситуація з повітряним океаном склалася в Україні?
 •   Назвіть джерела забруднення ат­мосфери.
 •   Який можна зробити висновок? (З розвитком промислового вироб­ництва вплив людини на стан атмо­сферного повітря постійно зростав і тепер досяг максимуму.)
 •   В яких містах найскладніша си­туація?
 •   Які наслідки забруднення атмо­сфери?
 • Парниковий ефект;
 • антивиставка.

Я пропоную вам подивитися антивиставку. Тут представлені речі - продукти діяльності людини. Усі вони працюють на фреоні - газі, який руйнує озоновий шар атмо­сфери, що захищає нашу планету від ультрафіолетового випроміню­вання. (Фреони виділяються під час роботи холодильних установок, ви­користовуються в промисловості як розчинники, аерозольні розпилю­вачі в балончиках з фарбами, лака­ми, парфумами. Строк життя фрео­нів в атмосфері - до 80 років. Щоб атмосфера позбавилася від фреонів, необхідно майже 150 років.)

Руйнуванню озонового шару сприяє газ - оксид Нітрогену, який виді­ляється внаслідок використання в сільському господарстві добрив, а також під час польотів надзвуко­вих літаків. Цьому також сприяє військова діяльність. (Запуск баліс­тичних ракет. Під час запуску по­тужних ракетоносіїв «Сатурн-5» ви­никає «дірка» діаметром 1800 км, що затягується лише через півто­ри години.)

 • Що ви пропонуєте?

(Потрібно відмовитися від вико­ристання фреонів (ось вони перед вами) і використовувати безпечніші, кулькові, сухі, без аерозолів. А вче­ним пропонуємо відмовитися від ракетоносіїв і замінити їх на кораб­лі багаторазового використання, які менше руйнують атмосферу.)

Смог. Хмара шкідливих газів, яка виникає через посилену роботу со­тень котелень, у топках яких горить вугілля, мазут та ін. Білий смог - це загазованість території автотран­спортом.

Тож давайте будемо озеленювати міста і селища, автотраси з напру­женим рухом прокладати за ме­жами житлових районів, а промис­лові райони розміщувати якомога далі один від одного.

Оксиди Сульфуру й Нітрогену, що викидаються в атмосферу внаслі­док роботи ТЕС і автомобільних двигунів, поєднуються з атмосфер­ною вологою та утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кис­лот. Ці дощі, які називають кислот­ними, вкрай шкідливо діють на на­вколишнє середовище:

 • знижується врожайність сіль­ськогосподарських культур;
 • гинуть ліси;
 • отруюється вода, гинуть живі ор­ганізми;
 • збільшується кількість онкозахворювань.

Висновок: вугілля, мазут необхідно замінити екологічно чистими енер­гоносіями, шкідливі гази вловлюва­ти з диму фільтрами, щоб запобігти викиданню їх у повітря.

Учитель географії. Яким же брудним повітрям ми дихаємо. Аж страшно подумати. Людина недба­ло ставиться до цього безцінно­го дарунка. Один західний вчений якось спересердя вигукнув: «Або люди зроблять так, щоб на Зем­лі було менше диму, або дим зро­бить так, що на Землі стане мен­ше людей!»

 • Як ви гадаєте, невже нічого не можна зробити?
 • Чи є шляхи розв'язання цієї проблеми?

Звіт експертів з питань охорони літосфери

 •         А тепер спустимося на землю і поговоримо про те, які проблеми пов'язані з надрами землі та земель­ними ресурсами:

а) джерела забруднення літосфери;

б) негативний вплив людини на рельєф Харківщини;

в) на ґрунти;

г) наслідки забруднення ґрунтів:

 • ерозія;
 • засолення.

Ґрунти - це «шкіра» Землі. Ерозія її руйнує, хімія отруює.

 •   Які докази у вас є щодо взає­мозв'язку здоров'я людини із забрудненням літосфери?

(Виступ учнів.)

Висновок: забруднюючи грунти отруйними речовинами, люди­на через рослини і тварини сама може отруїшся. Людина легко може перенести дозу 150-200 мг нітратів удень, 600 мг - токсич­на доза, яка викликає отруєння. Нітрати накопичуються у верхній і нижній частинах коренеплодів, а в огірках навіть і в шкірці.

Учитель географії. За висло­вом В. Федорова, «Земля - не веч­ная благодать. Когда далекого по­томка ты пустишь по миру с котом­кой, ей будет нечего подать».

Чи в змозі ми щось зробити для того, щоб ці слова не стали проро­чими?

Чи є якісь шляхи розв'язання проб­леми грунтів?

(Виступ учнів.)

Звіт експертів з охорони гідросфери

Вода - це життя, головна складо­ва частина всіх живих організмів. Вода - мінерал, без якого немож­ливе життя на планеті. В результа­ті інтенсивного використання вод­них ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни. (Зменшу­ється кількість води, придатної для споживання; якісні зміни зумов­лені тим, що більшість річок є не лише джерелом водопостачання, але й стічною ямою, куди скида­ються промислові, сільськогоспо­дарські та побутові стоки.)

а) Проблема водопостачання;

б) забруднення суходолу;

в) проблеми Чорного й Азовського морів.

Учитель біології. Вода - кров землі. Вона повинна текти кришталевими потоками, а не гни­ти в брудних клоаках; венозна кров біжить до серця - артеріальна від нього. Бажаючі повернути ці течії навпаки хай спробують спочатку це на собі.

(Виступ учнів.)

Висновок: отже, використовуючи воду, людина забруднює її, що від­бивається на її здоров'ї та призво­дить до загибелі рослин і тварин водойми.

Учитель гeoграфії. Що ж не­обхідно зробити, щоб припинити забруднення водойм?

Нам обов'язково слід пам'ятати слова Ж. І. Кусто: «Нас, жителів Землі, можна порівняти з пасажи­рами корабля, яким дано-певний запас води. Але пасажири судна можуть розраховувати, що в разі нестачі води якесь інше судно до­поможе їм, тоді як ми у Всесвіті самотні, цілком самотні з нашим невеликим запасом води, необхід­ної для життя».

Мікрофон «Факти»

Наведіть приклади фактів, які ха­рактеризують сучасну екологічну ситуацію в Харківщині, Кому надати мікрофон?

(Виступи учнів.)

Наведені факти ще раз підтверджу­ють один з головних парадоксів сучасності: повна невідповідність наших бажань і нашого реально­го життя. Всі хочуть дихати чистим повітрям, пити чисту воду, жити в екологічно чистому, красивому середовищі. Але тоді хто створив те, що ми маємо реально?

Висновок: отже, суть конфлікту людини і природи полягає в тому, що людство намагається взяти, у природи значно більше, ніж вона може дати без шкоди для свого «здоров'я». Природа, що оточує нас, дуже чутлива.

Про те, що треба жити в мирі і зла­годі з природою, з самим собою, за­вжди сповідувалося в неписаному законі народної мудрості.

Що ж стверджує кодекс народної моралі?

(Звертаю увагу учнів на вислови - листочки дерева мудрості.)

4. Райони найбільшого екологічного забруднення

(Показ їх на карті.)

5. Робота з картою Харківщини

Розгляньте уважно ту частину кар­ти, де знаходиться наша область. До якої території за ступенем забруд­неності вона належить? Які види забруднень спостерігалися на те­риторії області протягом 2001 року? Які, на вашу думку, головні джерела забруднення нашої території?

6. Вплив забруднення території на здоров'я людини

Учитель біології. Чи впливає забрудненість території на здоров'я людини? Чи спостерігається між цим зв'язком взаємозалежність?

(Відповіді за картою)

Висновок: люди розуміють залеж­ність здоров’я від стану навколишнього середовища, але свої­ми ж діями порушують рівновагу природного середовища, викли­каючи її забруднення, підривають своє здоров'я.

Назвіть основні причини, що спри­чинили таку складну екологічну си­туацію в Харківщині.

а) Застаріла технологія виробництва;

б) відсутність сучасних очисних споруд;

в) надлишок «брудних підприємств»;

г) байдуже ставлення людей до екологічних проблем;

д) недостатня увага до екологічних проблем державних органів.

Чи є вихід із такого становища?

Які ви можете запропонувати шля­хи розв'язання цих екологічних проблем?

(Відповіді учнів)

7. Вікторина «Охорона природи»

Про які заповідники йдеться?

1. Цей заповідник є масив цілин­ного степу, єдиний, що зберігся в Європі. В заповіднику налічується понад 300 видів рослин, утри­муються рідкісні тварини з усіх частин світу. (Асканія-Нова)

2. На території цього заповідника знаходиться найвища вершина України. Унікальною є фауна амфібій заповідника, а запашні весняні квіти, які ми звикли бачити на клумбах, ростуть тут в одній із долин. Який це за­повідник? («Долина нарцисів» у Карпатах)

 1.  Де знаходиться сад, закладений Т. Шевченком, який згодом оголошено «Заповідником Т. Г. Шевченка»? (На п-ві Ман­гишлак у Казахстані)
 2.  «Найстрашніший звір на Землі» проголошує напис на вході до одного із зоопарків Німеччини. Що бачить зацікавлений глядач, притуляючись до масивних ґрат, за якими встановлено дзеркало? (Себе)
 3.  Чи безпідставним є цей напис? (Ні. Людина настільки змінює природу, що це почасти загрожує існуванню самої людини)

8. Конкурс «Плоди діяльності людини»

Представники підходять до «дере­ва», на якому розвішані різні пред­мети. Необхідно з'ясувати пробле­му, яка пов'язана з цими предмета­ми і знайти вихід.

(На «дереві»: аерозоль, протигаз, це­лофановий пакет, картоплина, пус­та консервна банка)

Висновок: людська діяльність нега­тивно впливає на природу, тим са­мим породжуючи екологічні проб­леми.

 

V. Закріплення вивченого

 

 1.               Що таке екологічні проблеми?
 2.               На які види поділяються джерела забруднення навколишнього се­редовища?
 3.               Назвіть:

а) природні джерела забруднення навколишнього середовища;

б) антропогенні джерела.

4. Які наслідки забруднення:.

 • атмосфери;
 • літосфери;
 1.  Які головні шляхи розв'язання цих екологічних проблем?
 2.  Яка правова основа розв'язання екологічних проблем? (Доповідь експерта з охорони довкілля)

 

VI. Робота з краєзнавчим матеріалом

 

 •   А чи актуальні екологічні проб­леми для нашого міста? Чи мож­ливий у нашому місті екологічний рай?
 •   Давайте разом подумаємо над цією проблемою. А для того, щоб знайти відповіді на поставлені за­питання і дійти згоди, проведемо «Мозковий штурм».

Діти наводять приклади фактів, що стосуються першої колонки, роб­лять висновки.

 

VII. Інтелектуальна гра «Міцний горішок»

 

1. Жителі села часто скаржаться: «Знову кислотний дощ випав, огірки пропали». Чому виника­ють кислотні дощі? Чи є можли­вість запобігти цьому явищу?

 1.               Ви директор підприємства. На­дайте пропозиції, як зробити його екологічно чистим.
 2.               Останнім часом біля багатьох во­дойм з'явилися таблички з попе­редженнями: «Купатися і ловити рибу заборонено!» Поясніть, чим може бути викликана така забо­рона. Що можете зробити ви, щоб відпала потреба в таких по­передженнях?
 3.               Природа щедро наділила нашу країну своїми дарами. Серед них і українські чорноземи. Якби ви були агрономом, які б запропо­нували заходи, щоб повернути грунтам їх родючість?

 

VIII. Поетична сторінка

 

Які вислови відомих людей чи вір­шовані рядки ви підготували до уроку?

 

Вимирають на планеті звірі,

І зникають ріки на землі,

Треба жить у злагоді і вірі,

Мати хліб й до хліба на столі.

Нам треба всім запам'ятати.

Що це від нас залежить

майбуття.

Тож бий тривогу!

Має кожен знати,

Що під загрозою саме наше

життя.

Зупинімось - останній є шанс!

Озирнімось, благаємо Вас!

Все задумано мудро

в природі -

Жити треба у мирі і згоді.

Зупинімось - останній є шанс!

Ця планета не тільки для нас!!!

 

IX.  Заключне слово вчителя

 

Нині ми боремося проти знищення природи: думаємо про те, як зберегти  воду і повітря, як посадити сади по всій  Харківщині, як знову барвисти­ми квітами прикрасити нашу зем­лю. Все це потребує воістину геро­їчної праці. Але перш за все потре­бує доброго серця, невтомних рук та розуміння того, що без щоден­ної роботи по збереженню приро­ди нам просто не вижити.

Кожна людина не має морально­го права стояти осторонь екологіч­них турбот, бути пасивним спосте­рігачем, бо все менше й менше за­лишається на нашій землі місць, де людина почувала б себе у цілкови­тій безпеці.

Багато чого ще не пізно виправи­ти. А для того, щоб допомогти при­роді, треба її вивчати. Тут у пригоді стануть книги, екскурсії, екологічні експедиції рідним краєм.

Головне - пам'ятайте: чим швидше ви надасте допомогу пошкоджено­му дереву, тварині, яка потрапила в біду, тим багатшою і прекрасні­шою буде Природа рідної Харківщини, тим більше користі й радощів по­дарує вона нам.

Від кожного з нас залежить доля природи і людей, які є частиною цієї природи. Хочеться зачитати такі рядки:

Доглядайте наші землі, наші

води,

І тонесеньку билиночку любіть.

Не вбивайте звірів у природі,

Звіра убивайте лиш в собі.

 

X. Підсумок уроку

 

 1.               Про що йшла розмова сьогодні на уроці?
 2.               Чи досягли ми мети уроку?
 3.               Чи розв'язали проблему уроку?
 4.               Що нового дізнались на уроці?
docx
Додав(-ла)
Яценко Инна
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
11 лютого
Переглядів
40
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку