Розробка уроку хімії в 11 класі на тему " Узагальнення й систематизація знань з теми "Вуглеводи"

Про матеріал

Пропоную Вашій увазі урок узагальнення і закріплення знань (РДН- розвиваюче диференційоване навчання) з
елементами ігрової технології (хімічна розминка, хімічний тренажер), тестування із взаємоперевіркою, робота в гомогенних групах. Можна проводити і в профільних класах і, при деякому спрощенні, у звичайних (академічного рівня) класах.

Перегляд файлу

11 клас                              Урок  97 -98      

(Профільний рівень, інтегральна технологія)

Тема : Узагальнення й систематизація знань з теми «Вуглеводи».

Мета: узагальнити  знання про  вуглеводи, знати  склад молекул вуглеводів,

молекулярні формули  глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози, полімерну будову  крохмалю і целюлози; вміти пояснювати відмінність складу  моно- , ди-,та полісахаридів, а також розрізняти тетрози, пентози, гексози;  властивості  вуглеводів, реакції гідролізу крохмалю і целюлози, записувати відповідні рівняння хімічних реакцій, пояснювати  знаходження  вуглеводів у природі, їх біологічну  роль ; розвивати у учнів екологічне і економічне мислення, здоровий спосіб життя.

Обладнання: таблиці: „Будова глюкози”, Будова крохмалю”, підручники, роздатковий матеріал на картках, мультимедійна презентація.

Тип уроку: закріплення знань (РДН- розвиваюче диференційоване навчання)

Форми проведення: елементи ігрової технології (хімічна розминка, хімічний тренажер), тестування , взаємоперевірка, робота в гомогенних групах.

Хід уроку:

Епіграф: «Просто знати - мало,

Знання потрібно вміти використати.»

(Гете)

І . Організація класу.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІ.1. Формулювання учнями очікуваних результатів від уроку (що потрібно знати, вміти на кінець уроку)

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ.1. Прийом «Хімічна розминка» (Пвторюємо визначення понять, які вивчили у даній темі)

  • За кожну усну відповідь учні отримують по 1 балу, які виставляють собі в зошит на полі, так як у кінці уроку буде здійснюватися самооцінка роботи на уроці, і порівнюватиметься з оцінкою вчителя.

ІІІ.2. Прийом «Хімічний тренажер» (учням пропонується кілька вправ, які активізують їх мислительну діяльність та стимулюють до застосування набутих при вивченні теми знань)

1. Знайди пару:

крохмаль

глюкоза

сахароза

фруктоза

целюлоза

лактоза

(Учні відшукують ознаку, за якою можна згрупувати речовини попарно та групують: крохмаль, целюлоза – полісахариди; сахароза, лактоза – дисахариди;

глюкоза, фруктоза – моносахариди).

2. Встановіть відповідність -  реагент для якісного визначення - речовина:

1. Сu(OH)2;

А)  крохмаль

2. Сu(OH)2, t0;

Б) оцтова кислота

3. I2.

В) глюкоза

 

Г) гліцерин

3. Лови помилку!

Сахароза добре розчиняється у воді.

О12Н6С6;              Н22С11О12;

С3Н10ОН;  СН4ОН; Крохмаль – рідина за звичайних умов;

4. Закінчіть схеми:

5. Розв’яжіть задачу:

Який об’єм вуглекислого газу виділиться в результаті спиртового бродіння

25%-ого розчину глюкози, масою 50г? (Відповідь: 3,1л )

ІV. Основна частина уроку.

ІV.1. Робота в гомогенних групах по рівнях(диференційовано).

Завдання групі середнього рівня

Заповніть таблицю

Порівняльна характеристика крохмалю і целюлози.

Показник

Крохмаль

Целюлоза

Молекулярна формула

 

 

Лінійна чи розгалужена будова молекули

 

 

Фізичні властивості

 

 

Взаємодія з йодом

 

 

Придатність до споживання в їжу

 

 

Завдання групі достатнього рівня

№1

У результаті гідролізу фільтрувального паперу масою 36г у присутності конц. хлоридної кислоти одержали 32г глюкози. Визначте вихід глюкози.

№2

Масова частка крохмалю в картоплі складає 20%. Яку масу глюкози можна добути з картоплі масою 1620кг, якщо вихід продукту 75%?

 

Завдання групі високого рівня

№1

З 1т картоплі, що містить 0,2 масової частки крохмалю, добули 100л етанолу (густина – 0,8г/мл). Визначте вихід спирту.

№2.

З крохмалю масою 8,1г отримали глюкозу, вихід якої становив 70%. До глюкози додали надлишок аміачного розчину оксиду аргентуму. Яка маса срібла утворилась?

 

Розв’язки задач високого рівня

№1

Дано:

m (картоплі) = 1000кг

w (крохмалю) = 20%

m2Н5ОН) =100л

густина – 0,8г/см3

Знайти:

вихід спирту

Відповідь: 70%

Розв’язання:

М (С6Н12О6) = 180 г/моль

М (С6Н10О5) = 162 г/моль

m ((C6Н10О5)n) = 1000кг•0,2 =200кг

n ((С6Н10О5)n) = 200кг/162n г/моль = 1,234n моль

n (крохмалю) = n (глюкози)

m6Н12О6) = 1,234кг • 180n г/моль = 222,2 кг

mт2Н5ОН) = 222,2 кг • 92 г/моль / 180 г/моль = 113,5 кг

mпр 2Н5ОН) = 80кг •100% / 113,5кг = 70%

№2

Дано:

m ((С6Н10О5)n) = 8,1г

w вих. (С6Н12О6) = 70%

Знайти: m (Ag) - ?

Відповідь: маса срібла 7,56г

 

Розв’язання:

М (С6Н12О6) = 180 г/ моль

М (С6Н10О5) = 162 г/моль

n6Н10О5)n = 8,1г /162n г/моль = 0,05 моль

m (nС6Н10О5) = 8,1г •180n г/моль /162n г/моль = 9г

mпр = 9г • 70% / 100% = 6,3г

С6Н12О6 + Ag2О = СН2ОН – (СНОН)4 – СООН + 2 Ag

n (C6Н12О6) = 2n (Ag)

m (Ag) = 6,3г • 216 г/моль / 180г/моль = 7,56г

 

Достатній рівень

№1

Дано:

m6Н10О5)n = 36г

mпр6Н12О6) = 32г

Знайти: wвих. – глюкози - ?

 

 

Розв’язання:

6Н10О5)n + nН2О = nС6Н12О6

М (С6Н10О5) = 162 г/моль

n6Н10О5) = 36г / 162 г/моль = 0,222 моль

n6Н12О6) = n6Н10О5)

М (С6Н12О6) = 180 г/моль

m6Н12О6) = 0,222 моль •180 г/моль = 40г

W6Н12О6) = 32г •100% / 40г = 80%

Відповідь: вихід глюкози – 80%

№2

Дано:

m (картоплі) = 1620кг

W (крохмалю) = 20%

Знайти:

m 6Н12О6) - ?

 Відповідь:

 m 6Н12О6) = 270кг

Розв’язання:

М (С6Н12О6) = 180 кг/моль

М (С6Н12О5) = 162 кг/моль

m ((С6Н10О5)n) = 0,2 • 1620кг = 324кг

mт6Н12О6) = 324 кг•180 кг/моль / 162 кг/моль = 360кг

mпр6Н12О6) = 0,75 • 360кг = 270кг

 

Правильні відповіді проектуються на екран і таким чином перевіряються, та коректуються в разі виникнення запитань чи помилок.

ІV.2. Додаткові завдання

1. «Чомучка»

- Чому целюлоза і крохмаль, маючи однакову молекулярну формулу, відрізняються за властивостями?

-Чим відрізняються штучні волокна від синтетичних?

V. Контролююча частина уроку.

Учням пропонується виконати контролюючий тест, завдання якого подібні до вправ, що виконувалися протягом уроку. Цим самим ми стимулюємо учнів не ухилятися від роботи на уроці.

V.1. Контролюючий тест І варіант

1. Молекула целюлози має будову:

А) лінійну;     Б) розгалужену;    В) лінійну та розгалужену.

 2. Декстрини – це…

А) продукт повного гідролізу крохмалю;

Б) проміжний продукт гідролізу крохмалю;

В) продукт повного гідролізу целюлози;

Г) проміжний продукт гідролізу целюлози.

3. Вкажіть продукт гідролізу крохмалю :

А) етиловий спирт;         Б) α-глюкоза;  

В) β-глюкоза;                   Г) сахароза.

4. Зазначте мономерну ланку целюлози:

А) С6Н12О6                                         Б) С6Н10О5

В) (С6Н10О5)n                                  Г) (С6Н12О6)n

5. Виберіть правильне твердження стосовно целюлози:

А) добре перетравлюється в організмі тварин;    

 Б) добре перетравлюється в організмі людини;

В) утворюється в організмі тварин;  

 Г) утворюється в рослинних організмах.

6. Розв’яжіть задачу

Достатній рівень

У результаті гідролізу фільтрувального паперу масою 46г у присутності конц. хлоридної кислоти одержали 42г глюкози. Визначте вихід глюкози.

Високий рівень

З 1т картоплі, що містить 0,4 масової частки крохмалю, добули 100л етанолу (густина – 0,8г/мл). Визначте вихід спирту.

7. Закінчіть схеми:

С12Н22О11 С6Н12О6 С2Н5ОН С2Н5ОNa

 

Контролюючий тест ІІ варіант

1. Молекула крохмалю має будову:

А) лінійну;     Б) розгалужену;   В) лінійну та розгалужену.

2. Патока – це…

А) продукт повного гідролізу крохмалю;

Б) продукт неповного гідролізу крохмалю;

В) продукт повного гідролізу целюлози;

Г) проміжний продукт гідролізу целюлози.

3. Вкажіть продукт гідролізу целюлози:

А) етиловий спирт;          Б) α-глюкоза;  

В) β-глюкоза;                    Г) сахароза.

4. Зазначте мономерну ланку крохмалю:

А) С6Н12О6                                         Б) С6Н10О5

В) (С6Н10О5)n                                  Г) (С6Н12О6)n

5. Виберіть правильне твердження стосовно крохмалю:

А) добре перетравлюється в організмі тварин;   

Б) добре перетравлюється в організмі людини;

В) утворюється в організмі тварин;  

 Г) утворюється в рослинних організмах.

6. Розв’яжіть задачу

Достатній рівень

Масова частка крохмалю в картоплі складає 15%. Яку масу глюкози можна добути з картоплі масою 1620кг, якщо вихід продукту 70%?

Високий рівень

З крохмалю масою 8,1г отримали глюкозу, вихід якої становив 60%. До глюкози додали надлишок аміачного розчину оксиду аргентуму. Яка маса срібла утворилась?

7. Закінчіть схеми:

6Н10О5)n  С6Н12О6  → СО2 → С6Н12О6

 

V.2. Перевірка тесту. Прийом «Взаємоперевірка» (правильні відповіді проектуємо на екран)

Варіант 1

Варіант 2

1

А

2

Б

3

Б

4

В

5

А,Г

1

В

2

Б

3

В

4

В

5

Б,Г

 

V.3. Самооцінка роботи на уроці.

(Пропонуємо учням картку самооцінки, яка допоможе оцінити свою роботу)

Поставте кількість балів, яка відповідає рівню Ваших знань:

  1. Усна відповідь (по 1 балу) -
  2. Робота в групі:
  • виконав сам – 2 бали;
  • виконав із допомогою групи – 1 бал;
  • не виконав – 0 балів;

3. Складання рівнянь реакцій (0-2 бали)-

4. Контролюючий тест за завдання 1-5 (5 балів) -

     За завдання 6: (1бал - достатній рівень, 2 бали- високий рівень) -

Загальна кількість балів за урок ________

 

VІ.  Підведення підсумків уроку.

VІ.1. Рефлексія

 

VII. Домашнє завдання.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
3 березня 2018
Переглядів
4090
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку