Розробка відкритого бінарного заняття з дисциплін «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» та «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Про матеріал

Розробка відкритого бінарного заняття з дисциплін «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА» та «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Тема: Проведення розрахунків використовуючи електронні таблиці Ms. Excel. Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств. Визначення показників забезпеченості та ефективності використання і використання основних засобів, окупності капітальних інвестицій.

Дана розробка може використовуватись на заняттях з інформатики для студентів економічних спеціальностей коледжів або профільних класів.

Перегляд файлу

Розробка відкритого бінарного заняття

з дисциплін «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» та «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Тема: Проведення розрахунків використовуючи електронні таблиці Ms. Excel. Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств. Визначення показників забезпеченості та ефективності використання і використання основних засобів, окупності капітальних інвестицій.

Навчальна мета: закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок з методики визначення показників використання та руху основних засобів, використовуючи електронні таблиці Ms. Excel, методами амортизації основних засобів.

 Розвиваюча мета:

 • Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті.
 • Вміння порівнювати набуті знання.
 • Розвивати вміння аналізувати.
 • Розвивати пізнавальну активність та самостійність, логічне мислення при вирішенні конкретних виробничих ситуацій.
 • Вміння проводити розрахунки використовуючи комп’ютерні програми.

Виховна мета:  формування професійних рис:

 • колективізму
 • відповідальності за спільну справу
 • зосередженості
 • охайності

Обладнання: конспект лекції, лічильна техніка, комп’ютери.

 

Рекомендована література:

 1. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 727 с.
 2. Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: практикум: навч. посіб. /О.В.Березін, Н.В. Бутенко. — К. Знання, 2009.
 3. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.
 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с. 
 5. Верлань А.Ф. Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник. – К.: Освіта, 2007.
 6. Інформатика (підручник) Володіна І.Л., Володін В.В. 9 Гімназія 2009
  Інформатика (підручник) Гуржій А.Н., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю. 10-11 Факт, Навчальна книга, 2002,2004, 2006
 7. Гаєвський О.Ю. Інформатика : 7-11 кл. Навч. Посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 512 с.: іл.
 8. Руденко В.Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс информатики / Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с.
 9. Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл./В.А. Ребрина, Й.Я.Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; За заг. ред. М.З.Згуровського. - К.:Генеза, 2008. - 344 с.: іл. ISBN 978-966-504-617-2.

Хід роботи:

Завдання 1. Фронтальне опитування студентів.

 1. Дайте визначення й трактування поняття “основні засоби”?
 2. Як класифікують основні засоби для чіткого обліку та оцінки ефективності їх використання ?
 3. Скільки існує показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів?
 4. Дайте характеристику показникам: фондозабезпеченість, фондоозброєність, фондовіддача, фондомісткість?
 5. Залежно від моменту і характеру проведення оцінювання стану основних засобів розрізняють такі види їх оцінювання?
 6. Дайте визначення й трактування понять “первісна вартість, переоцінена вартість, залишкова вартість, справедлива вартість, ліквідаційна вартість”?
 7. Дайте визначення  й трактування поняття “амортизація” та “зношування”?
 8. На які чотири групи поділяються основні засоби відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства»?
 9. Що таке електронні таблиці?
 10. Основні об’єкти електронних таблиць?
 11. Клітинки, які розміщенні поряд називаються…?
 12. Дайте визначення й трактування поняття «адреса клітинки»?
 13. Графічне відображення даних таблиці називають…?
 14. Що при відкритті електронних таблиць завантажується в першу чергу?
 15. З якого знаку починається формула?
 16. Що таке абсолютна адреса клітинки?

 

Завдання2.

Вправа 1.  Підприємство використовує 5 машин, які придбані 3 роки тому по ціні 12000 грн. кожна. Нормативний термін їх служби 6 років. Теперішня ціна машини такого класу 10500 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машини.

Методика виконання:

 1. Коефіцієнт фізичного зношування основних засобів (Кф знош) можна обчислити так:

Кф.знош. = А/Вп або Кф.знош. = Тф/Тн*100

де, А – сума амортизаційних відрахувань від початку служби, грн.;

Вп – первісна вартість обладнання основних засобів, грн.;

Тф, Тн – відповідно, фактично та нормативний строк служби обладнання, роки

А = Вп*На/100

де, На – норма амортизації,%

На = 1/Т*100

де, Т – нормативний термін служби обладнання, роки.

 1. Коефіцієнт морального зношення І роду (Кмор.знош.) можна обчислити так:

К мор.знош.1 = Вп – Вв / Вп

де, Вв – відповідна вартість основних засобів, грн.

 1. Загальний коефіцієнт зношування основних засобів (Кзнош. заг.) визначається:

Кзнош. заг. 1 = 1 – (1 – Кф. знош.) х (1 – Кмор.знош. 1)

Розв’язок:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вправа 2.  Підприємство придбало виробниче обладнання початковою вартістю 410 тис.грн. Очікується, що за весь термін експлуатації обладнання загальний обсяг виробленої за його допомогою продукції становитиме 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання після його ліквідації, за попередніми оцінками, становить 10 тис. грн. Очікуваний термін корисного використання обладнання становить 4 роки. Визначити суму амортизації за кожний рік експлуатації обладнання.

Методика виконання

Амортизація основних засобів за бухгалтерським обліком може здійснюватися за такими методами.

Метод прямолінійної (рівномірної) амортизації.

Метод передбачає, що протягом усього строку корисного використання об'єкта основних засобів його вартість, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) на поточні витрати підприємства та відноситься на собівартість виготовлюваної продукції, виконаних робіт та послуг, що надаються. Щорічна сума амортизаційних відрахувань (АВ) визначається за формулою:

АВ = Вп – Вл / Тк.в.

де Вп - початкова вартість основних засобів, грн.;

Вл - ліквідаційна вартість основних засобів, грн.;

Тк.в.- строк корисного використання основних засобів, роки.

Метод прямолінійної (або рівномірної) амортизації зручно застосовувати, коли підприємство щороку виробляє та реалізовує продукцію у більш-менш стабільних обсягах.

Роки

Первісна вартість, тис. грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань,

тис. грн.

Сума накопиченої амортизації,

тис. грн.

Залишкова вартість,

тис. гри.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Розв’язок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вправа 3. У   випадках   нерівномірного   виробництва   продукції   більш   виваженим   буде застосування виробничого методу нарахування амортизації

Виробничий метод нарахування амортизації.

Метод базується на припущенні, що об'єкт основних засобів амортизується тільки під час його експлуатації. При цьому тимчасові строки його бездіяльності ніяк не впливають на процес нарахування амортизації^ річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

АВ=Оф х Нв.а.

 де , Оф - факгачний річний обсяг продукції (робіт, послуг), нат. од.;

Нв.а. - виробнича ставка (норма) амортизації, грн./од.

Виробнича ставка (норма) амортизації визначає, яка частка вартості об'єкта основних засобів, що амортизується, припадає на одиницю продукції, виходячи з очікуваного обсягу її випуску за весь термін його корисного використання. Вона обчислюється за формулою:

Нв.а.-Вп-Вл/Ооч.

де Ооч - загальний розрахунковий (або очікуваний) обсяг виробництва за весь термін використання об'єкта основних засобів, нат. од.

 

Роки

Первісна вартість, тис.грн.

Фактичний обсяг виробництва, тис. од.

Річна сума амортизаційних відрахувань, тис.грн.

Сума накопиченої амортизації, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Розв’язок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Розвиваюче завдання. Кросворд.

Додаткове завдання 4.

Кумулятивний метод.

Цей метод амортизації ще називають методом списання вартості за сумою кількості років. Річна сума амортизації обчислюється за формулою:

АВ= к х (Вп-Вл),

де к - кумулятивний коефіцієнт, який обчислюється так:

к = Кількість років, що залишається до кінця строку служби об'єкта / Сума років строку служби об'єкта

Роки

Первісна вартість, тис. грн.

Річна сума

амортизаційних

відрахувань, тис. грн.

Сума накопиченої амортизації, тис. грн.

Залишкова вартість, тис. грн.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Розв’язок:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткове завдання 5.

Метод зменшення залишкової вартості.

 Річна сума амортизаційних відрахувань за цього методу обчислюється за формулою:

АВ=Вз х На,

На = 1 – Тк.в. х 100

де В з- залишкова вартість основних засобів, грн.;

На - річна норма амортизації, %;

Ткв - кількість років корисного використання об'єкта основних засобів.

Роки

Первісна вартість, тис. грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань,

тис. грн.

Сума накопиченої амортизації,

тис. грн.

Залишкова вартість,

тис. гри.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Розв’язок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та пропозиції:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент   повинен    вміти:    визначити   показники,    що    характеризують    ефективність використання та зношування основних засобів, вміти нарахувати суму амортизації.

Дата____________       Оцінка_______________         Підпис______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Оксана Мирна Михайлівна
  Цікаве поєднання дисциплін для бінарного заняття.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
11 січня 2018
Переглядів
2731
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку