Розробка заняття з георафії для 10 класу на тему "Міжнародні організації світу"

Про матеріал

Нове суспільство вимагає нової людини. Духовність – це ціннісний показник соціальної значимості людини, яка формується в процесі співпраці педагога та студента, особливо при вивченні такої дисципліни як географія. Вивчення країн світу має сформувати в студентів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв'язок природи, населення, господарства Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю.

Методична розробка виконана у відповідності до методичних вимог. Автор використала в повному обсязі основну і додаткову літературу, Інтернет - мережу. Оригінальне компонування тексту забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Дана методрозробка орієнтує на отримання оформлених, впорядкованих та структурованих знань. Ці знання подані в зручній для сприймання і розуміння формі і відповідають вимогам методики проведення.

Методична розробка може бути використана викладачами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Перегляд файлу

Мета заняття:

навчальна

 • дати  студентам уявлення про міжнародні організації;
 • сформувати основні поняття з даної теми;
 • вчити студентів працювати з різними джерелами знань;

розвивальна

 • розвивати спостережливість та логічне мислення;
 • розвивати пізнавальний інтерес до географії;
 • розвивати навички та вміння висловлювати свої думки;

виховна

 • виховувати інтерес до знань, застосовувати їх на практиці;
 • прививати екологічну культуру.

Тип заняття: конференція

Обладнання: мультимедійна дошка, атлас з гео­графії для 10-11 класів, робочий зошит, настінна карта (політична карта світу), ілюстрації і фотоматеріали, роздатковий матеріал.

Література для викладача

 1. Навчальні програми для 12-річної школи. Географія. Програма для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл/рівень стандарту/офіційний сайт Міністерства освіти і науки.
 2. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 класу/ За ред. Б.П.Яценка. - К.: Форум, 2004. - С.27-30.
 3. КобернікС.Г., Коваленко Р.Р. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. - К.: Навчальна книга, 2005. - 319 с.

Література для студента

 1. Навчальний атлас. Економічна та соціальна географія світу, 10-11 класи.

Хід заняття

І. Організаційна частина

Викладач.

«Добрий день, пані та панове! Я рада вітати вас на конференції Міжнародних організацій. Сьогодні ви представляєте найбільш впливові та важливі для людства організації, адже головна мета їх – приносити користь людству!»

Посміхніться одне одному. Я сподіваюся, що наше сьогоднішнє  заняття створить вам гарний настрій на весь день. Щаслива людина – успішна людина.

      Послухайте вірш С.Островського й поміркуйте над цими словами.

И пусть бывает в жизни не легко

И не всегда судьба тебе послушна,

Живи красиво, вольно, широко,

Люби людей – светло и простодушно,

Ищи свою дорогу с малых лет,

Уверенно вперёд иди сквозь годы,

Оставь на этой лучшей из планет

Свой яркий след, свои живые всходы.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Викладач

На минулому занятті  ми з вами розглядали  тему «Сучасна політична карта світу».  І зараз ми проведемо вікторину  на дану тему.

 

 ІІІ. Мотиваційна діяльність

Викладач. 

Чому люди дружать? Загалом лю­дина не може існувати одноосібно. Вона завжди стикається з іншими людьми, щоб щось обговори­ти, вирішити якісь питання. Для того, щоб було до кого звернутися по допомогу в скрутній ситуації. Інші люди об'єднуються, щоб комусь протистояти. У таких випадках напівсерйозно запитують: проти кого дружимо? Це непросто запитання, відповіді на нього допоможуть краще зрозуміти, як і чому дружать не тільки люди, але й країни. Звичайно, відносини між ними більш складні, різноманіт­ніші, але таке порівняння цілком доречне. І там, і тут в основі об'єднання, дружби лежать інтереси, вигоди, які одержують усі учасники-співтовари­ства країн.

Таким чином, сьогодні на занятті ми дізнаємося про діяльність міжнародних організацій. Скажіть мені, будь-ласка, які міжнародні організації ви знаєте (ООН, НАТО, ЄС, СНД тощо)? Добре, а до яких міжнародних організацій належить Україна? (Відповіді.) Молодці, ви назвали багато орга­нізацій, отже, наша держава бере активну участь у міжнародному співробітництві.

Отже, ми маємо збагнути, що собою являють міжнародні організації, з якою метою їх створю­ють, та проаналізувати їхню діяльність.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

На початку XXI ст. світ постає єдиним соціально-економічним організмом. Часи, коли стосунки між державами вирішу­валися силовими методами, поступово відходять у минуле. Порозуміння через домовленість, пошук взаємовигідних варіантів розв'язання проблем — цивілізовані методи міждержавного спілкування. Для координації діяльності світового співтовари­ства, вирішення суперечок, боротьби з глобаль­ними і регіональними проблемами створено низ­ку міжнародних організацій.

Перші постійні міжнародні об'єднання з'явилися в Стародавній Греції в VI ст. до н.е. у вигляді союзів міста та общин. Схожі об'єднання були прообразами майбутніх міжнародних організацій. Сьогодні у світі нараховується понад 4000 міжнародних організацій.

Що таке МО?

Міжнародна організація — це об'єднання трьох або більше урядів, міжурядових або гро­мадських співтовариств, спрямоване на вирі­шення певних спільних питань чи реалізації проектів.

Як ви думаєте, хто бере участь у роботі орга­нізацій?

Так, правильно — це уповноважені осо­би, які представляють інтереси своєї держави чи співтовариства, дотримуючись поваги, порядку та норм міжнародного права.

Які ознаки МО?

Розглянемо класифікацію МО?

Розглянемо детальніше загальнополітичні

Випереджальне завдання студентів

       Виступи групи студентів,  що готували виперед­жальні завдання-повідомлення про організації. Інші студенти, що не готували повідомлень, слухають, ставлять запитання та записують у зошит необхід­ну інформацію.

Перша група.

Організація Об’єднаних Націй

       ООН — універсальна організація, яка вико­нує і загальнополітичні, і спеціалізовані функ­ції, оскільки містить понад ЗО взаємопов'язаних об'єднань. Заснована ще в 1945 р., нині вона охо­плює 193 країни світу і є центром розв'язання про­блем, з якими зіштовхується людство. Щоденно ця організація проводить роботу зі сприяння до­тримання прав людини, охорони довкілля, бороть­би з хворобами і скорочення масштабів бідності. ООН розробляє норми і правила безпечного й ефек­тивного повітряного сполучення, приділяє увагу удосконаленню телекомунікацій і захисту інтер­есів споживачів. Вона є ініціатором міжнародних кампаній у боротьбі з обігом наркотиків і терориз­мом. Діючи в усіх регіонах світу, ця організація надає допомогу біженцям, допомагає збільшити обсяги виробництва продовольства, відіграє про­відну роль у боротьбі зі СНІДом. Головними орга­нами ООН є Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Міжнародний Суд, Секретаріат та ін. На особливу увагу заслуговують галузеві організації, створені ООН для вирішення певних завдань міжнародного розвитку.

На засіданнях Генеральної Асамблеї розгляда­ють кардинальні питання світової політики, кож­на країна незалежно від кількості її населення й економічного потенціалу має один голос. Участь у роботі сесій Генеральної Асамблеї відкриває для суверенних країн світу широкі можливості для об­міну думками, розробки важливих рішень, перего­ворів і консультацій з життєво важливих для них проблем світової політики.

Рада Безпеки — відповідальна за дотриман­ня миру та безпеки, складається з 15 країн-чле- нів: 5 постійні (СІЛА, Росія, Великобританія, Франція, Китай), 10 послідовно обирають на певний термін. Рада має виключні повноважен­ня для запобігання війни та створення мирного співробітництва. У роботі Ради головна роль на­лежить її постійним членам — тільки за їхньої одностайної згоди рішення Ради Безпеки ють прийнятим.

Економічну і Соціальну Раду (ЕКОСОР) обирають на Генеральній Асамблеї, вона здійснює координацік економічної та соціальної діяльності ООН. У ній обговорюють міжнародні глобальні та міжгалузе ві проблеми світового господарства, організовуюті дослідження з питань економіки, екології, культу ри, освіти та прав людини.

Міжнародний Суд ООН — розв'язує суперечки між державами та надає консультації з правовий питань.

Секретаріат — забезпечує нормальні умови роботи організації.

Друга група

Рада Європи

Рада Європи (1949 р.) — завдан­ня — захист прав людини та верховен­ство права; допома­гає утвердженню де­мократії в Європі, підтримуючи полі­тичні, законотворчі та конституційні ре­форми.

Третя  група

СНД

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — утво­рено у 1991 р. Це господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії, України та 8 колишніх республік Радянського Союзу: Азер­байджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Мол­дова, Таджикистан, Узбекистан, Грузія (з 2009 р. не є членом)

Викладач. 

А зараз поговоримо про спеціальні організаувї: ЄС, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та інші організації, зокрема СОТ, НАФТА, МБРР

Прошу наступні групи розповісти нам детальніше про ЄС(випереджальне завдання  студентам)

 Четверта група

ЄС

ЄС — політико-економічне інтеграційне об'єд­нання 28 країн Європи, утворене в 1993 р. ЄС по­єднує ознаки міжнародної організації і держави, однак формально не є ні тим, ні іншим. Країни ЄС пройшли довгий інтеграційний шлях: від підпи­сання у 1951 р. договору про створення Європей­ського об'єднання вугілля і сталі, до Лісабонського договору 2007 р. про реформування ЄС. Він відіграє значну роль у міжнародних відносинах. Країни ЄС зобов'язалися проводити спільний зовнішньополі­тичний курс, узгоджувати основні напрямки еко­номічної, екологічної і соціальної політики.

П’ята  група

НАТО

НАТО, або Північноатлантичний Альянс — між­народна військово-політична організація, ство­рена в 1949 р. Нині в своєму складі вона налічує 28 держав. До цієї організації прагне в майбутньому долучитися й Україна. Основним принципом діяльності організації є система ко­лективної оборони — спільні організовані дії всіх її членів, якщо виникне загроза ззовні. Нині НАТО — один із провідних компонентів безпеки в усьому світі.

Шоста група

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – спеціа­лізований підрозділ ООН із питань освіти, науки і культури. Ме­тою цієї міжурядової організації є сприян­ня миру і зміцнення міжнародної безпеки шляхом розвитку співробітництва між державами в гуманітарній сфер ЮНЕСКО об'єднує 195 країн. Одним із напрямів діяльності є охорона культурної і природної світо­вої спадщини та її використання для потреб між­народного туризму. Список світової культурної спадщини, складений під егідою ЮНЕСКО, налі­чує 962 об'єктів (станом на 2012 р.).

Із численних пам'яток України до нього вклю­чено Києво-Печерську лавру і Софійський собор у Києві, історичний центр Львова, ліси Україн­ських Карпат тощо.

Сьома група

ФАО

Восьма група

СОТ

(Світова організа­ція торгівлі) організована 1947 р., штаб-квартира у Женеві. Організація опікується правилами тор­гівлі між країнами, врегульовує торговельні су­перечки.

І нарешті, звернемо увагу на таку організа­цію, як

Девʹята група

Римський Клуб.

Організація була створе­на за ініціативи італійського громадського діяча А. Печчеі у 1968 р. Римський Клуб — неурядова організація, що об'єднує науковців, економістів, політичних діячів, керівників великих корпорацій та ін. з метою поглиблення розуміння особливостей розвитку людства в епоху НТР. Основною формою діяльності Римського Клубу є організація велико­масштабних наукових досліджень в області еконо­міки та її впливу на розвиток людства. Результати роботи публікуються у так званих доповідях Рим­ського Клубу.

Таким чином, ми дізналися багато корисної ін­формації про міжнародні організації.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Викладач. А зараз пригадаймо, що ми засвоїли на занятті. Для цього увага на пре­зентацію. Я називаю організацію, а ви повинні назвати рік утворення та штаб-квартиру. Хто знає відповідь, піднімає руку. Отже, розпочинаємо!

VI. Висновки  заняття

Викладач запитує кількох студентів, про що вони дізналися на заняття, дає завдання ще раз пере­лічити загальнополітичні та спеціальні міжна­родні організації та назвати ту, яка найбільше запам'яталася.

VIІ. Підсумки заняття

Викладач підбиває підсумки заняття, відмічає найактивніших студентів, заохочує їх оцінками, ар­гументує своє рішення.

VIІІ. Домашнє завдання

 • Вивчити конспект
 • Позначити на контурній карті МО світу.

 

docx
Додано
12 лютого 2018
Переглядів
964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку