Розвиток соціокультурних компетенцій учнів у процесі вивчення іноземної мови

Про матеріал
Дана методична розробка являє собою узагальнений досвід з розвитку соціокультурної компетенції учнів засобами вивчення іноземних мов, проведення урочної та позаурочної роботи з предмета, використання проектної технології та технології проблемного навчання. Вашій увазі пропонується тематика ситуативного спілкування та проектні завдання для учнів 5-9 класів.
Перегляд файлу

Розвиток соціокультурних компетенцій учнів у процесі вивчення іноземної мови

 

 

Концепція модернізації української освіти, що закладена у Державному стандарті,визначає цілі та завдання загальної середньої освіти та підкреслює необхідність орієнтації освіти не тільки на засвоєння учнями певної суми знань, але і на розвиток їхньої особистості, їхніх пізнавальних та творчих здібностей.

Відповідно до основних положень Державного стандарту загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за результати навчання, тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання.

У Державному стандарті також визначені основні завдання, а саме: формування в учнів громадської відповідальності та правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до соціалізації в суспільстві. Все це стосується насамперед значного оновлення змісту навчання та приведення його у відповідність до вимог часу і завдань, що стоять перед країною.

Таким чином, впровадження компетентнісного підходу в освіті - це спроба привести у відповідність потреби суспільства з однієї сторони та потреби інтеграції особистості з іншої.

Введення компетентнісного підходу, на думку А.В.Хуторського, в нормативну і практичну складову навчального процесу дозволить вирішити проблему, типову для української школи, коли учні володіють теоретичними знаннями, проте зазнають значних труднощів в діяльності, що вимагає використання їхніх знань для вирішення конкретного завдання чи проблемної ситуації.

Що ж таке компетенція? Компетенція розглядається як наперед задана вимога до освітньої підготовки учня (державний стандарт, програми тощо).

Компетентність - це результат особистісної підготовки учня, що дозволяє найбільш ефективно і адекватно здійснювати освітню діяльність і забезпечує його розвиток. Це готовність і здатність людини діяти в тій чи іншій сфері діяльності.

Компетентність означає відповідність конкретним вимогам, критеріям, стандартам у відповідній сфері діяльності і при вирішенні конкретних завдань, наявність необхідних знань, здатність добиватись результатів і володіти ситуацією.

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов слід розглядати як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання і тим самим досягнення цілей навчання при вирішенні певних проблемних завдань.

Головною метою навчання іноземних мов у школі є формування комунікативної компетенції.

Оскільки іноземна мова має безпосереднє відношення до сучасного життя, то моє завдання як учителя іноземної мови полягає в тому, щоб дати учням не тільки мовну підготовку, але і зорієнтувати їх на практичне використання іноземної мови в техніці (працюючи з комп’ютером), бізнесі (ділові папери іноземною мовою), науці (статті, монографії) і таким чином вивчати мову для життя і професійної діяльності.

Оволодіння мовою як засобом спілкування для сприйняття світу, людей і ідей проходить ефективніше в рівноправній співпраці, активному пошуку, в вирішенні проблемно-пошукових завдань і досягненні значимих цілей через подолання перешкод.

Чому своєю методичною проблемою я обрала саме розвиток соціокультурних компетенцій?

Соціокультурна компетенція - знання культурних особливостей носія мови, його традицій, норм поведінки і етикету, уміння розуміти і адекватно використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури. Формування соціокультурної компетенції в своїй основі має на меті інтеграцію особистості в систему світової та національної культури.

На мій погляд, особистісно-комунікативне навчання передбачає не лише мовленнєве спрямування навчання, а й його індивідуалізацію, принципи функціональності, ситуативності, новизни.

Під час планування уроків я намагаюся дотримуватися всіх перелічених принципів, а також умов, необхідних для формування комунікативних та соціокультурних компетенцій учнів.

Тема методичної роботи, над якою я працюю вже 3-й рік, має на меті формування таких компетенцій як уміння спілкуватися, уміння вести діалог, працювати в команді.

Під соціокультурною компетенцією учня розуміється така властивість особистості, що виражається в гармонії країнознавчої,
лінгвокраїнознавчої, соціолінгвістичної компетенцій, які дозволяють індивідові розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, збереження і передачі загальнолюдських цінностей, орієнтуватись у традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не лише свого народу, але й інших націй, уміти спілкуватися іноземною мовою в сучасному світі, оперуючи культурними поняттями і реаліями різних народів.

 

Структура соціокультурної компетенції учнів


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працюючи за прогресивними педагогічними технологіями, на своїх уроках я використовую такі форми роботи як створення мотиваційної установки до навчання, постановка навчальної проблеми, використання проблемних завдань, диференціація навчання, індивідуальна робота, робота творчих груп, захист індивідуальних і колективних проектів, створення на уроці ситуації успіху, співробітництва, діалогу, самооцінки.

Обираю такі типи і види уроків, які розвивають творче, логічне і критичне мислення учнів, комунікативні та соціокультурні компетенції.

Головне завдання вчителя на сучасному уроці - залучення до творчої співпраці всіх учнів, спонукання до пошуку істини.


Головною метою навчання іноземної мови в сучасній школі (незалежно від того, перша вона чи друга) є розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур, якщо він прагне брати участь у міжкультурній комунікації цією мовою, самостійно вдосконалюватися в іншомовній мовленнєвій діяльності.

Практичного результату навченості іноземної мови можна досягти передусім у процесі особистісно- комунікативного навчання, яке передбачає й вирішення завдань, пов’язаних з освітою, вихованням та розвитком особистості школяра.

Освіта спрямована на отримання, а в подальшому - на розширення й поглиблення країнознавчих та культурознавчих знань, що передбачають знання особливостей способу і стилю життя зарубіжних однолітків, їхнього соціального статусу в суспільстві, національної молодіжної культури, соціальних ініціатив.

Виховання засобами іноземної мови передбачає, на мою думку. підвищення культури мовленнєвого спілкування в процесі оволодіння прийнятими правилами мовленнєвого етикету, формування шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв представників іншого соціокультурного середо вища.

Розвиток засобами іноземної мови передбачає цілеспрямоване формування інтелектуальних умінь школярів; мовну та мовленнєву спостережливість, мовленнєво-мисленнєву діяльність, готовність до пізнавально-пошукової творчості.

Протягом усього періоду навчання формується й комунікативна компетенція, складовими якої є:

 •        лінгвістична компетенція (словниковий запас, синтаксичні правила);
 •       соціологічна компетенція (вміння перетворювати мовні форми, виходячи з ситуації спілкування);
 • дискурсивна компетенція (здатність сприймати й породжувати висловлювання);
 •       стратегічна компетенція (здатність вдаватися до вербального й невербального спілкування);
 • соціокультурна компетенція (знання національно- культурних особливостей країни, культури мовленнєвої поведінки);
 •       соціальна компетенція (бажання вступати у спілкування, впевненість у собі, вміння орієнтуватися у соціальних взаєминах).

На мій погляд, особистісно-комунікативне навчання передбачає не лише мовленнєве спрямування навчання, а й його індивідуалізацію, принципи функціональності, ситуативності, новизни.

Під час планування уроків я намагаюся дотримуватися всіх перелічених принципів, а також умов, необхідних для формування комунікативної компетенції учнів.             

Тема методичної роботи, над якою я працюю на уроках французької мови, має на меті формування комунікативних компетенцій; уміння спілкуватися, уміння вести діалог, працювати в команді, розвиток зв’язного мовлення.

Тому на уроках використовую такі форми роботи як створення мотиваційної установки до навчання; постановка навчальної проблеми, використання проблемних завдань; диференціація навчання; індивідуальна робота, робота творчих груп; захист індивідуальних і колективних проектів; створення на уроці ситуації успіху, співробітництва, діалогу, самооцінки; використання інтерактивних форм навчання.

Обираю такі типи і види уроків, які розвивають творче, логічне і критичне мислення учнів та комунікативні компетенції.

Головне завдання вчителя на сучасному уроці - залучення до творчої співпраці всіх учнів, спонукання до пошуку істини, розв’язання проблем з ними.

Реалізувати це завдання допомагає використання на уроці інтерактивних технологій.

Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання, в якому і вчитель, і учні є суб’єктами; учитель виступає лише в ролі організатора навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення. Уроки з використанням таких технологій сприяють активізації навчальних можливостей учнів, формуванню соціального досвіду, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Розвиток соціокультурної компетенції учнів - провідна задача вчителя - мовника в сучасній школі. Учня необхідно «ввести в світ» іншої мови, культури, духовних надбань свого та інших народів. Так відбудеться його становлення як людини світу, його власної Я - концепції, станеться духовне зростання молодої людини в широкому і мінливому світі.

Основні підходи такої дії:

 • надання широкого варіативного вибору;
 • продуктивна результативна діяльність;
 • рефлексивна наповненість навчального простору;
 • широка задіяність різноманітних сенсорних стимулів;
 • проблемна насиченість;
 • партнерська взаємодія;
 • інформаційна насиченість тощо.

Виходячи з тематичного розмаїття програми з викладання іноземної як другої мови, мною узагальнено власний досвід з розвитку соціокультурної компетенції учнів засобами вивчення іноземних мов, проведення урочної та позаурочної роботи з предмета, використання проектної технології та технології проблемного навчання.

Вашій увазі пропонується тематика ситуативного спілкування та проектні завдання для учнів 5-9 класів.

 

Тема: Свята. Перший рік навчання.

 • Склади список предметів одягу, шкільного приладдя, які б ти хотів отримати на Новий Рік.
 • Дізнайся, про які подарунки на Різдво найбільше мріють твої однолітки у Франції.
 • Створи листівку - привітання з Різдвом, яку б самому хотілося купити в супермаркеті.

 

 Другий та інші роки навчання.

 • Зателефонуй своєму другу у Францію і розпитай про його вибір подарунків на Новорічні свята.
 • Зроби фотоальбом - презентацію «Світ моїх захоплень». Підпиши його французькою мовою, відправ подрузі у Францію як подарунок.
 • Разом з однокласниками організуй і проведи акцію «Улюблену іграшку - дитині». Зберіть по одній улюбленій іграшці, зробіть підписи французькою мовою. Віднесіть до найближчого дитячого будинку, подаруйте дітям.

 

Тема: Покупки. Харчування. Другий та інші роки навчання.

 • Зроби альбом - «Міні-магазин» продовольчих та промтоварів, магазину з продажу галантерейних виробів, тощо. Презентуй на уроці французької мови.
 • З групою однолітків зробіть газету (постер) з теми: «Здорове харчування». Проведіть захист проекту на уроці французької мови.
 • Дізнайтеся від Вашого французького друга про мережу магазинів у Франції, етикет продавця та покупця в іншій країні. Зробіть повідомлення на уроці французької мови.
 • Знайдіть в Інтернеті типове меню для шкільної їдальні у Франції. Порівняйте із своїм меню в школі. Розкажіть про це однокласникам на уроці французької мови.
 • Складіть перелік продуктів для покупки (французькою мовою), щоб приготувати улюблену страву до приїзду гостей із Франції.
 • Складіть цікаві маршрути туристичних подорожей Францією. Додайте складені діалоги у туристичному бюро на придбання путівки для подорожей.

 

Тема: Знайомство. Перший рік навчання.

 • Відрекомендуй себе друзям.
 • Відрекомендуй себе малознайомій компанії однолітків.
 • Відрекомендуй себе новим друзям у Франції - твоїм одноліткам.
 • Відрекомендуй себе батькам твоїх друзів у Франції.
 • Відрекомендуй свою подругу із Франції (друга) своїм батькам.
 • Дізнайся, чи так, як в нашій країні, вітається при зустрічі молодь у Франції. Розкажи про це у класі.
 • Наших співвітчизників називають за ім'ям, по батькові та за прізвищем. А як звертаються до громадян Франції? 

 

Тема: Мої друзі. Другий та інші роки навчання.

 • Зателефонуй своїм родичам у Францію. Відрекомендуйся, запитай про давню подругу. Дізнайся, чи такі самі норми етикету спілкування телефоном в іншій країні.
 • Склади розповідь про відвідування Дніпропетровського театру опери і балету разом з французьким другом. Включи діалог з представленням французькому другу своїх знайомих, яких зустрів у театрі.
 • Склади електронного листа французькому другу, в якому надішлеш фото близької подруги та даси її характеристику.
 • Дізнайся, без яких предметів, явищ і подій не уявляють себе твої однолітки (склади анкету-опитувальник).
 • Дізнайся, які якості в людині найбільш цінують твої французькі однолітки з листування з іноземним другом. Зроби повідомлення про це на виховній годині.
 • Склади разом з двома однокласниками альбом: «Видатні люди моєї школи» або «Видатні люди нашого міста», «Видатні люди нашої країни» (вклей фото, малюнки, портрети). Стисло опиши видатні вчинки цих людей. Підпиши його для подарунку друзям з Франції.
 • За допомогою газет, журналів, Інтернету збери матеріал для повідомлення про найяскравіші події у Франції 2013 року. Презентуй на уроці.
 • Разом з власне обраною командою друзів розроби макет та зроби журнал: «Хто це?», де за описами зовнішності відомих акторів, музикантів Франції можна відгадати їх імена та прізвища.

 

Тема: Спорт. Перший рік навчання.

 • Зробіть постер з малюнків (фото) видів спорту та відповідних частини тіла, які беруть участь в цьому виді спорту. Підпишіть.
 • Разом з другом зроби паперову (дерев’яну, тканинну...) іграшкову валізку з надписом «Спорт» та вклади туди іграшкове спортивне знаряддя. Продемонструй на уроці французької мови.

 

Другий та інші роки навчання.

 • Зроби фото або ілюстративний проект «Зірки спорту Франції». Опиши спортсменів.
 • Склади листа другу з Франції про відкриття найбільшого стадіону нашого міста «Дніпро-Арена».
 • Дізнайся про улюблені види спорту французів. Розкажи про це на уроці французької мови.
 • Запроси листівкою свого французького друга на шкільні змагання з футболу.
 • Візьми у шкільного вчителя фізкультури рекомендації щодо крокового щоденного навантаження для учнів. Переклади французькою мовою. Надішли ці рекомендації другу у Францію.
 • Напиши 5-7 веселих гасел - підтримок від вболівальників. Запитай у французького друга, чи мають вони такі гасла?
 • Вияви свою творчість. Спробуй скласти українською та французькою мовами вірш - лічилку для спортивних змагань.
 • Склади спортивно-туристичні маршрути подорожей найкращими місцями Дніпропетровщини для гостей із Франції.
 • Підготуйте з групою однодумців інсценізацію для тижня іноземних мов «Олімпійські ігри. Історія зародження».
 • Розробіть і виконайте проект. Залучіть до нього учнів інших класів: «П’єр де Кубертен. Історія Олімпійських ігор».
 • Розкажіть своєму французькому другу про видатних параолімпійців Дніпропетровщини.
 • Дізнайтеся про розвиток параолімпійського руху у Франції.
 • Розкажіть французьким друзям про участь українських спортсменів у ХХІІ зимових Олімпійських іграх у Сочі та запитайте про успіхи французьких спортсменів.

 

Хайнацька З.М.

Вчитель французької мови

Дрогобицької гімназії №8

doc
Додано
14 травня 2020
Переглядів
387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку