Презентація "Селекція рослин, тварин і мікроорганізмів"

Про матеріал

Презентація містить ілюстровані матеріали з теми "Селекція рослин, тварин, мікроорганізмів". Може бути використана під час підготовки до ЗНО.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН ТВАРИН І МІКРООРГАНІЗМІВ

Номер слайду 2

Основні завдання : поліпшення існуючих сортів культурних рослин й одомашнених тварин; створення нових міжвидових гібридів, порід, сортів і штамів; введення в культуру нових видів (наприклад, введення в культуру ламінарії, салатних рослин - руколи, спаржі, базиліку). СЕЛЕКЦІЯ (від лат. selectio - добір) - наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. селекція реалізовує можливості, що є нереальними для природної еволюції.руколаспаржабазилік

Номер слайду 3

Основними завданнями сучасної селекції є:виведення сортів рослин із високою врожайністю;виведення порід тварин із високою продуктивністю;виведення стійких до захворювань та дії несприятливих факторів форм рослин і тварин;забезпечення адаптації сортів і порід до умов сучасного сільськогосподарського виробництва;зниження витрат на вирощування рослин і тварин. Доказ ефективної роботи селекціонерів

Номер слайду 4

Класичні методи селекції

Номер слайду 5

 Рослини як об’єкт селекціїхарактеристики:висока плідність (велика кількість нащадків);крім статевого розмноження, їм властиве і нестатеве (а саме вегетативне);рослинам притаманне явище поліплоїдії;не надто вибагливі до умов середовища;не вимагають великих економічних витрат.методи, що використовуються:а) висока плідність, численність потомства дозволяють використовувати обидві форми штучного добору: як індивідуальний, так і масовий;б) наявність видів, що самозапилюються і самозапліднюються, дає можливість виводити чисті лінії шляхом застосування індивідуального добору;в) завдяки вегетативному розмноженню можна тривалий час зберігати цінні гетерозиготні комбінації, або ж соматичні мутації, які, як нам відомо, не успадковуються при статевому розмноженні;г) впливаючи на проросле насіння, сходи певними хімічними речовинами чи радіацією (тобто, здійснюючи штучний мутагенез) селекціонерам вдається одержувати матеріал для добору;д) у селекції рослин можна застосовувати поліплоїдію – один із шляхів поліпшення сортів культурних рослин.

Номер слайду 6

Гетерозис(від грец. heteros — інший і -ois — стан)А. Гібридні сорти кукурудзи, качани яких розташовані посередині, унаслідок гетерозису мають більший розмір. По боках показані батьківські форми. Б. Схема, що пояснює виникнення й зникнення гетерозису за ознакою врожайності.збільшення життєздатності гібридів внаслідок успадкування певного набору алелей різних генів від своїх різнорідних батьків F1

Номер слайду 7

Тварини як об’єкт селекціїОсобливості тварин нечисленність потомства (часто одне або декілька нащадків)значна тривалість життя, повільніший темп розвитку (часто статевої зрілості тварини досягають не в перший рік розвитку, а через кілька років)роздільностатевість (що ускладнює інбридинг – споріднене схрещування)наявність (у вищих тварин) тільки статевого способу розмноженнянеобхідна гомозиготність чистих ліній досягається за рахунок близькоспорідненого схрещування, але це в свою чергу має негативні наслідки і призводить до деякої депресії (зниження життєздатності організмів, виродження)кожен об’єкт являє собою значну селекційну цінністьтварини вимагають значних економічних витрат на утримання. На відміну від рослина) не застосовується масовий добір, з огляду на співвідносну (кореляційну) мінливість, коли зміна структури або функції однієї спадкової одиниці нерідко обумовлює також зміну інших;б) використовується метод визначення якості плідників за якостями нащадків; цей метод використовують тому, що у великої рогатої худоби серед самців не проявляються такі ознаки як молочність, жирність молока (наприклад, бугая залишають як плідника, якщо його сестри дають багато молока); у півнів не проявляється така ознака як несучість;в) здійснюється вивчення родоводу та проводиться відбір за якістю нащадків, це найбільш надійний, але найповільніший шлях;г) використовується штучне запліднення, завдяки чому можливе одержання цінних порід великої рогатої худоби у штучних умовах („у пробірці”);

Номер слайду 8

Явище гетерозису в селекції тварин2 - червону білопоясу породу м’ясних свиней використовують для отримання гетерозисних форм свиней1 - бройлер - приклад ефекту гетерозису (ліворуч) та курчатко вихідної м’ясної породи (праворуч);

Номер слайду 9

Мікроорганізми як об’єкти селекції характеристики:не мають типового статевого процесумають гаплоїдний набір хромосом, а прокаріоти – кільцеву молекулу ДНК, що дає можливість мутаціям виявлятися вже в першому покоління нащадківшвидкі темпи розмноження дають можливість одержувати велику кількість клітин-нащадків.методи селекції мікроорганізмів:а) штучний добір;б) індукований мутагенез;в) штучне схрещування різних штамів за допомогою вірусів-бактеріофагів;г) застосування методів генної та клітинної інженерії;д) не використовується метод гібридизації. Етапи отримання генетично модифікованих мікроорганізмів

Номер слайду 10

Сучасні методи селекціїдобір за молекулярними маркерамимікроклональне розмноженняклітинна інженеріягенна інженерія. Юрій Юрійович Глеба (народ. 1949 р.) - видатний український біолог, фізіолог рослин, генетик, академік НАН України; засновник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

Номер слайду 11

Добір за молекулярними маркерами. Молекулярні маркери - невеликі сегменти ДНК, розміщені поблизу гена (або групи генів), що визначають бажані для селекціонера ознаки (наприклад, стійкість рослини до певних паразитів)Порівняння звичайної селекції (1) та селекції із застосуванням ДНК-маркерів (2). У другому випадку селекціонер може відібрати рослини-кандидати для подальшої селекційної роботи ще до того, як вони виростуть і дадуть урожай

Номер слайду 12

Мікроклональне розмноженняметод вегетативного розмноження рослин «у пробірці»Етапи мікроклонального розмноження рослин : Шматочки тканин вихідної рослини розміром 0,1 мм переносять на поживне середовище, у яке добавлено фітогормони, що стимулюють поділ клітин та утворення пагонів або подібних до них структур, які формуються у зародків. Далі новоутворені рослини розвиваються і ростуть на штучному середовищі в пробірці, потім їх переносять у ґрунт

Номер слайду 13

Культури клітин і тканин рослин. Рослинні регулятори росту, які містить поживне середовище, стимулюють необмежене розмноження клітин і утворення недиференційованої клітинної маси - калюсу. Якщо потім калюс розділити на окремі клітини і продовжити культивувати ізольовані клітини на поживних середовищах, то з окремих клітин можна отримати повноцінні рослини. Калюс женьшеню (1)Отриман з калюсу рослини (2)Клітинна інженерія - це сукупність методів і підходів, які використовують для конструювання клітин нового типу. За допомогою методів клітинної інженерії отримують гібриди соматичних клітин неспоріднених і еволюційно віддалених видів або вносять у соматичну клітину окремі клітинні органели, ядро, цитоплазму.

Номер слайду 14

Методи генної інженерії Схема трансформації клітин рослин за допомогою бактерії: 1 - виділення та генно-інженерне конструювання (2) спеціальної плазміди; 3 - інфікування агробактеріями рослинних клітин; 4 - отримання трансгенних рослинвикористовують для отримання трансгенних організмів, у яких усі клітини несуть чужорідний ген.

Номер слайду 15

Методи генної інженерії Внесення чужорідної ДНК у рослинні клітини за допомогою мікроін’єкції (1) чи «генної гармати» (2)Трансгенні рослини отримують також методами мікроін’єкції та «бомбардування» клітин. Мікроін’єкцію проводять під мікроскопом за допомогою скляної голки, уводячи через неї ДНК у ядро клітини. Під час «бомбардування» клітин золоті кульки діаметром 0,4-1,2 мкм укривають шаром ДНК і «вистрілюють» у суспензію клітин зі спеціальної «генної гармати». Цей метод дає змогу вбудовувати потрібні гени не тільки в хромосоми рослин, але і в геном їхніх пластид, наприклад хлоропластів.

Номер слайду 16

Методи генної інженерії Отримання трансгенных тварин за допомогою мікроін’єкції ДНК у овоцити. Генетично модифікованих тварин отримують: за допомогою мікроін’єкції ДНК у запліднену яйцеклітину уведенням генетично модифікованих ембріональних стовбурових клітин в ембріон на ранніх стадіях його розвитку; пересаджуванням генетично модифікованих ядер соматичних клітин в яйцеклітину; застосуванням векторів, створених на основі ретровірусів

Номер слайду 17

Селекційну роботу в Україні здійснюють : Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса), де виведено та зареєстровано у реєстрі сортів України 139 сортів і гібридів зернових культур;Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (м. Харків), де створено та зареєстровано 213 сортів і гібридів зернових й олійних культур;Інститут садівництва (с. Новосілки, Київська обл.), де у результаті багаторічної наукової діяльності створено близько 300 сортів плодових і ягідних культур;Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» (смт Таїрове, Одеська обл.), де створено близько 130 сортів столового та технічного винограду;Інститут овочівництва і баштанництва (с. Селекційне, Харківська обл.), там створено близько 500 сортів і гібридів овочевих та баштанних рослин;Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла (с. Центральне, Київська обл.), створено 276 сортів зернових колосових культур, серед яких шедеври світової селекції - сорти пшениці озимої Українка та Миронівська 808;Інститут картоплярства (смт Немішаєве, Київська обл.). Селекціонери цього інституту створили понад 100 сортів картоплі. Найбільші селекційні центри рослин в Україні

Номер слайду 18

сорт «Миронівська 808» - холодо- та посухостійкий, високоврожайний, пластичнийсорт Кредит МВ - гібрид з швидким початковим ростом, високою стійкістю до стеблових гнилей, кукурудзяному до метеликасорт «Амулет» - імунний до парші, стійкий до борошнистої роси, зимостійкий.сорт Щедрикстійкий до звичайного і двох агресивних патотипів раку, відносно стійкий до вірусних та бактеріальних хвороб, фітофторозу, колорадського жука

Номер слайду 19

Селекційну роботу в Україні здійснюють : Наукові установии України, які здійснюють селекційно-племінну роботу у тваринництвіІнститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова (смт Асканія-Нова, Херсонська обл.)Інститут тваринництва (м. Харків)Інститут рибного господарства (м. Київ) Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича (м. Київ)Ці та інші інститути співпрацюють з племінними господарствами, яких багато в Україні. Наприклад: у Київській області – 160,у Херсонській - 61, у Харківській - 80.на Рівненщині працює близько 30 суб'єктів племінної справи у тваринництві. Серед них – 22 племінні заводи та племінні репродуктори з розведення ВРХ, 3 племінні репродуктори з розведення свиней, по одному племінному птахо- та конерепродуктору.; функціонує одне племінне підприємство, яке займається штучним осіменінням ВРХ. На Радивилівщині працює племінний бджолорозплідник, а на Острожчині та Млинівщині – по одній племінній пасіці. Крім того, в області діють 3 племінні репродуктори з рибництва. Зокрема, 2 підприємства у Дубенському та Радивилівському районах спеціалізуються на вирощуванні коропа, а рибне господарство, що у селі Святе на Здолбунівщині,  – форелі райдужної.

Номер слайду 20

Вівці Асканійська тонкорунна порода (таврійський тип)ВРХЛебединська молочно-м'ясна порода

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Машкіна Тетяна Володимирівна
  Дуже вдячна за якісну та інформативну презентацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Юсин Надія Улянівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Левкова Лариса Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Терещенко Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Сарницька Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
12 травня 2020
Переглядів
12466
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку