Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках природознавства та географії . Презентація

Про матеріал

Загальноосвітня школа покликана формувати «нову систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, тобто сучасні ключові компетентності.

Перегляд файлу«Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи й до учня, він – досконалий учитель».

                             Л. Толстой

Загальноосвітня школа  покликана формувати «нову систему універсальних

знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої

відповідальності учнів, тобто сучасні ключові компетентності.

Визначена таким чином мета освіти орієнтує на компетентнісний підхід до організації освітнього процесу.

Державний стандарт середньої освіти:

 

Компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини

 

 

Компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці

 

 

Ключова компетентність

спеціально структурований комплекс характеристик особистості, що дає її можливість активно діяти в різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

Чому повинні  навчиться учні, щоб оволодіти ключовими компетенціями?

1. НАВЧАТИСЯ  

 

v  уміти отримувати  користь із набутих знань, умінь, навичок;

v  організовувати взаємозв'язок знань, вміти їх упорядковувати;

v  організовувати свої власні прийоми навчання.

2. ШУКАТИ

запитувати різні бази даних;

отримувати інформацію з різних джерел;

уміти працювати з документами, класифікувати їх.

3.  ДУМАТИ 

займати позицію в дискусіях і вміти відстоювати  власну  думку;

оцінювати соціальні звички, пов'язані з екологією навколишнього середовища, зі здоров'ям людей

4. АДАПТУВАТИСЯ 

 

вміти використовувати нові технології інформації та комунікації і знаходити нові рішення

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Спілкування державною     Інформаційно-цифрова (і рідною у разі відмінності) компетентність  мовами.

 

Спілкування іноземними Уміння навчатися впродовж мовами життя. 

Математична Загальнокультурна грамотність грамотність

Компетентності в природничих Підприємливість

науках і технологіях

Соціальні і громадянські Екологічна грамотність і

компетентності здорове життя

Уміння вчитися впродовж життя  

Метою даної компетентності є виховання в учнів активного, відповідального, ініціативного ставлення до навчання, заохочення вольових зусиль, формування прагнення до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення.  

Завдання:

-   створення програми самоосвітньої діяльності учнів;

-   формування стійкої позитивної мотивації до саморозвитку та постійного вдосконалення;

-   залучення учнів до пошукової та дослідницької діяльності;

-   виконання випереджуючих завдань;

-   складання учнями опорних конспектів, виконання творчих завдань; - організація самостійної роботи з інформаційними джерелами;  - розробка учнями вікторин, тестів, написання рефератів.

 Компетентності в природничих науках   і технологіях

 

Метою даної компетентності є навчити учнів застосовувати природничі науки в реальному житті, розуміти зміст і метод природничого моделювання, будувати природничу модель, досліджувати її, інтерпретувати отримані результати.

Завдання:

-    забезпечення свідомого опанування учнями системи природничих знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти;

-    інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції);

-    формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи географії та її роль у пізнанні навколишнього світу;

-    практичне застосування знань в галузі природознавства і техніки.

Інформаційно- цифрова  компетентність

Метою даної компетентності є навчити учнів здобувати потрібну інформацію, використовуючи доступні джерела (довідники, підручники, словники, ЗМІ) та передавати її.

Завдання:

-          впровадження інформаційно - комп’ютерних технологій навчання;

-          залучення учнів до роботи з різними джерелами інформації;

-          удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу, складати схеми, таблиці;

-          проведення інформаційних хвилинок, диктантів;

-          формування стійкої позитивної мотивації до навчання;

-          активізація пізнавальної діяльності учнів;

-          залучення учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, МАН;

-          організація додаткових занять (гуртків, факультативів, спецкурсів).

 

Соціальна і громадянська  компетентність

Метою даної компетентності є навчити учнів продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків з метою розвитку демократичного суспільства.

Завдання:

-          стимулювання діалогічного спілкування;

-          проведення факультативів, гуртків;

-          проведення уроків, позакласних заходів у формі ситуативних занять, дискусій, рольових ігор;

-          формування засобами предмета патріотичних почуттів, традицій українського народу;

-          використання групових, парних, колективних форм організації навчальної діяльності;

-          упровадження технологій і методів навчання, що сприяють формуванню правильної оцінки і самооцінки, умінь застосовувати власний досвід, адаптуватися до змін.

Спілкування державною      (і рідною у разі відмінності) мовами.

 

Метою даної компетентності є навчити учнів усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів).  

Завдання:

-          проведення  уроків у формі дискусії, брейн – рингів; - вчити учнів аргументовано доводити власну точку зору.

-          залучення учнів до складання кросвордів, шарад, ребусів, казок, віршів, виготовлення саморобок.

-          залучення учнів до роботи в парах та групах з обговорення певних навчальних питань, проведення взаємоопитування та взаємооцінки.  

 

Спілкування іноземними мовами.

   

Метою даної компетентності є навчити учнів належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди

Завдання:

       запрошення іноземних студентів під час вивчення тих чи інших країн світу, забезпечення живого спілкування з носіями мови та культури.  

       спілкування з іноземними ровесниками, у тому числі за допомогою інтернету.

       створення візитки-презентації країни, що вивчається, у тому числі користуючись іноземними мовами.  

 

Загальнокультурна компетентність

Метою даної компетентності є використання відомостей із різних галузей знань, формування грамотного логічного мовлення.

Завдання:

Використання досягнень культури країни, що вивчається (прослуховування музичних фрагментів, демонстрація слайдів архітектурних пам'яток, творів живопису тощо).

Проведення інтегрованих уроків, наприклад, географія — іноземна мова з теми «Велика Британія», географія — історія з теми «Світові релігії» тощо.

Проведення узагальнюючих уроків, наприклад, «Фестиваль народів світу».

Використання випереджувальних завдань, наприклад, історія відкриття материків, населення та національний склад, давні культури тощо.

Використання етнографічного матеріалу під час вивчення відповідних тем з курсу географії, наприклад, «Народні художні промисли, їх зародження та розвиток».

  Проведення екскурсій до краєзнавчого чи етнографічного музеїв.

Проведення дидактичних ігор.

  Реалізація роботи в групах з диференціюванням тематики, наприклад, у темі «Народи Африки» вивчення побуту, звичаїв, традицій конкретних народів.

Стимулювання учнів до опрацювання питань полікультурного характеру в періодичній пресі.

Проведення політичних оглядів, наприклад, подій у гарячих точках.

 

 

Підприємницька компетентність

 

Метою даної компетентності є допомогти учням зрозуміти, як можна застосовувати набуті на уроках математики знання, уміння та власний досвід у підприємницькій діяльності, у життєвих ситуаціях.

 

Завдання:

-         складання проектів;

-         розв’язування задач на відсотки, економічного змісту, задач практичного змісту;

-         використання інтерактивних методів навчання; - проведення інтегрованих уроків; - позакласна робота з предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя

Метою даної компетентності є навчити учнів дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей.

 

Завдання:

-         забезпечення й дотримання санітарно-гігієнічних умов на уроках;

-         використання текстів здоров’язбережувального змісту при розв’язуванні задач;

-         проведення фізкультхвилинок і релаксацій тощо.

-         організація екологічної стежки.

-         організація природоохоронної, краєзнавчої та туристичної роботи.

 

 Математична грамотність. 

 

Метою даної компетентності є навчити учнів застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності.  Завдання:

      використання завдань, пов'язаних з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків тощо. 

      розв'язування  географічних задач  математичними методами                                              

         У формуванні ключових компетентностей допомагають інтерактивні технології, метод проектів, нестандартні уроки з презентацією проведених досліджень з теми.

      На уроках географії та природознавства  учні повинні розв’язувати питання , які спонукають думати, зіставляти різні методи; сприяють розвитку мислення (творчого, критичного) і застосуванню різних способів вираження думки; інтуїції – здатності передбачати результат і знаходити шлях до розв’язання; знаходити їм практичне застосування.

     Навчання географії має бути спрямоване на забезпечення в учнів розвитку процедур узагальнення, порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу та синтезу. 

      

 

  Програмою виділені наскрізні  змістові  лінії   

  Екологічна безпека та сталий розвиток Громадянська відповідальність   Здоров'я і безпека Підприємливість та фінансова грамотність

Вони є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей,  навчальних  предметів  та предметних  циклів.

Дані змістові лінії є ключовими для формування громадянина України, людини, яка на практиці і з користю для себе може використати набуті знання.

 

Вчитель географії розлучається зі своїми учнями. Але випускник школи не розлучається з потребою в

географічних знаннях, необхідних

йому протягом усього життя, знаннях, отриманих в школі...

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Поліщук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
26 березня 2018
Переглядів
13635
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку