Свідоцтво досягнень для 3-4 класу

Про матеріал
Свідоцтво досягнень для ІІ циклу навчання (3-4 клас) за типовою освітньою програмою під керівництвом Романа Шияна
Перегляд файлу

                                                               

          

Характеристика результатів навчання                                  

 

 

Рівень

результату навчання

В. Д. С. П.

 

 

Дотримуєтеся правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди. 

 

 

Рішення педагогічної ради про переведення до наступного класу _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації вчителя

 

 

 

 

 

Учитель ________________                                              

                           (підпис)                                                                   (ініціали, прізвище)

 

Побажання батьків (інших законних представників)   _____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(будь ласка, заповніть або поверніть екземпляр до школи)

 

Батьки/особи, що їх замінюють __________                           _________________________

                                                           (підпис)                                         (ініціали, прізвище)                                                                           

 

Керівник закладу освіти ­­­­­­­­­­­­­­­_____________________                

                                                            підпис, печатка (за наявності)                                  (ініціали, прізвище)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                

                                                                                                КУ Сумська загальноосвітня школа

                                                                                                 І-ІІІ ст. № 00 ім. ………

                                                                                                                  назва закладу освіти

                                                                                                

                                                                                                                        

 

                                

                                                                                       ___________________________________________

                                                                               Прізвище та ім’я учня /учениці

2021-2022 навчальний рік          4-А   клас

 

                               

Характеристика навчальної діяльності

Сформовано (v) /формується

Виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань.

 

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід.

 

Співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує емоціями.

 

Проявляє самостійність у роботі, логічно обґрунтовує свою думку.

 

Планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.

 

Бере відповідальність за свої дії, пропонує шляхи розв’язання проблем, критично оцінює свої дії та дії інших.

 

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за обраною ознакою/ознаками.

 

Спостерігає за об’єктом/об’єктами, формулює припущення, досліджує, доходить висновків про взаємозв’язки між об’єктами,  пояснює їх.

 

Добирає до виконання завдань джерела інформації, презентує отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів.

 

Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраці.

 

Характеристика результатів навчання

Рівень результату навчання

В. Д. С. П.

 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Українська мова як державна

Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиново-наслідкові зв`язки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні  запитання.

 

Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки.

 

Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формулює висновки.

 

Переказує усну і письмово прочитаний/прослуханий текст твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненням.

 

Будує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення дотримується правил культури спілкування.

 

Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє і редагує написане.

 

Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення.

 

                            

 

Характеристика результатів навчання

 

Рівень

результату навчання

В. Д. С. П.

 

Іноземна мова (англійська)

Сприймає і розуміє іноземну мову на слух.

 

Читає з розумінням іноземною мовою.

 

Висловлюється іноземною мовою.

 

Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.

 

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа.

 

Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел.

 

Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення; розв’язує рівняння, добирає розв’язок нерівності зі змінною.

 

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок.

 

Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігур.

 

Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання.

 

ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Установлює взаємозв’язки між об’єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів.

 

Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причинно-наслідкові зв’язки між ними.

 

Обирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх.

 

Орієнтується на місцевості за об’єктами природи і з допомогою компасу.

 

Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання.

 

Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил.

 

СОЦІАЛЬНА І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА     ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати.

 

Розповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля.

 

Пояснює свої права і обов’язки з сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами.

 

Розрізняє першочергові та другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживання товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власнпх потреб.

 

                               

 

Характеристика результатів навчання                                  

       

 

 

Рівень

результату навчання

В. Д. С. П.

 

Пояснює, від кого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики на прикладах.

 

Моделює звернення про допомогу в різні служби в разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки на свої дії.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці.

 

Планує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє його.

 

Планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл.

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань.

 

Створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах. 

 

Складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом. 

 

Збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії.

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ (образотворче мистецтво)

Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології. 

 

Створює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами.

 

Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість, пояснює, що вдалося.

 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ (музичне мистецтво)

Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології. 

 

Співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та в групі), імпровізує з ритмами.

 

Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість, пояснює, що вдалося.

 

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Добирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль самочуття у процесі виконання фізичних вправ.  

 

Пояснює значення фізичного навантаження і загартування для організму та виховання силі волі.

 

 

docx
Додав(-ла)
Burieva Anna
Додано
20 жовтня 2022
Переглядів
229
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку