Тест "Агоритми розгалуження в середовищі візуального програмування "

Про матеріал

Розробка використовується для створення електронних тестів, підготовки до тестування з теми "Агоритми розгауження в середовищі візуального програмування". Тести можна використовувати дя 11 класу.

Перегляд файлу

Тест з теми «Розгалуження» Завдання 1 Вопрос:

Який оператор визначає, чи лежить точка з координатами (х; у) у першій координатній чверті?

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді: 1)  if (x>0) and (y>0) then ...

2)  if (x>0) or (y>0) then ...

3)  if (x<0) or (y<0) then ...

4)  if (x<0) and (y>0) then ...

 

 

Завдання 2 Вопрос:

Блок схема

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)  алгоритму неповного розгалуження

2)  лінійного алгоритму

3)  алгоритму вкладеного рогалуження

 

 

Завдання 3 Вопрос:

Обчислення  y 

y=  

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)       if (4-sqr(x+2)) >=0 then y:= -sqrt  (4-abs(x+2)) 

2)       y:= -sqrt (4-sqr(x+2)) 

3)       if (4-sqr(x+2)) >=0 then y:= -sqrt  (4-sqr(x+2)) 

4)       if x<> -2 then y:= -sqrt  (4-sqr(x+2)) 

Завдання 4 Вопрос:

Об'єднання двох логічних виразів в одне за допомогою операції or називають

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)  інверсія

2)  кон'юнкція

3)  диз'юнкція

 

 

Завдання 5 Вопрос:

Встановіть відповідність   

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)       If <логічний вираз> Then begin < послідовність команд 1> end

Else begin < послідовність команд 2> end;

2)       If <логічний вираз>Then begin <послідовність команд> end;

3)       If <логічний вираз> Then begin < послідовність команд 1> end;

Else begin < послідовність команд 2> end;

 

Завдання 6 Вопрос:

Встановіть відповідність   

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)       If <логічний вираз>Then begin <послідовність команд> end;

2)       If <логічний вираз> Then begin < послідовність команд 1> end;

Else begin < послідовність команд 2> end;

3)       If <логічний вираз> Then begin < послідовність команд 1> end

Else begin < послідовність команд 2> end;

 

Завдання 7 Вопрос:

встановіть відповідність

 

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:

1)  not

2)  or

3)  and

 

__ логічне заперечення

__ логічне множення

__ логічне додавання

 

Завдання 8 Вопрос:

Команда обчислення виразу y=   

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)   If (tg(x) <> 0) then y:= sqr(sin(x)+ 23*x/(sin(x)/cos(x))-4.5*x

2)   If (sin(x) <> 0) and (cos(x)<>0) then y:= sqr(sin(x)+ 23*x/(sin(x)/cos(x))-4.5*x

3)   If (x > -3) and (x < (sin(x) <> 0) and (cos(x)<>0)  Then  y := 23*x/(sin(x)/cos(x))-4.5*x

 

Завдання 9 Вопрос:

Який складений логічний вираз має значення true при х = -5, у = 8?  

 

Оберіть один із 2 варіантів відповіді:

1)  (x > 0) and not (y < 0) or (x < 0) and (y > 0)

2)  (x > 0) and (y > 0) or (x < 0) and (y < 0)

 

 

Завдання 10 Вопрос:

Команда обчислення виразу y =  

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)   If  x < -2 then y:= 5*x/(x+2)  

2)   If  x <> -2 then y:= 5x/x+2  

3)   If  x <> -2 then y:= 5*x/(x+2)

 

 

Завдання 11

Вопрос: Команда обчислення функції

  

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)   If  x-3<> 0 then y:= 1/(x - 3) else y:= 7 - 8*x

2)   If  x <> 0 then y:= 1/x - 3

3)   If (x > -3) and (x < 5) Then y := 2*x - 12 Else y := 7 - 8*x;

 

Завдання 12 Вопрос:

Який оператор відповідає поданій блок-схемі?

 

 

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)   If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1;  

2)   If A<5 Then A := A-1;  

3)   If A<5 Then A := A+1;

4)   If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1;  

 

 

Завдання 13 Вопрос:

Який оператор відповідає поданій блок-схемі?

  

Оберіть один із 4 варіантів відповіді: 1) If A<5 Then A := A+1;  

2)   If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1;  

3)   If A<5 Then A := A-1;  

4)   If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1;  

 

 

Завдання 14 Вопрос:

Який оператор реалізує дію: 

Змінній К: Boolean присвоїти значення True, якщо числа А, В, С упорядковані за зростанням, і значення False в протилежному випадку?

 

Оберіть декілька із 4 варіантів відповіді:

1)   K := (A < B) And (B < C);  

2)   K := (A < B) Or (B < C);  

3)   If (A < B) And (B < C) Then K := True Else K := False;  

4)   If (A < B< C) Then K := True Else K := False;  

 

 

Завдання 15 Вопрос:

Який оператор реалізує дію:

Якщо А - від’ємне число, змінити його знак на протилежний.

 

Оберіть декілька із 4 варіантів відповіді:

1)   If A < 0 Then A := -A Else A := 0;

2)   If A < 0 Then A := Abs(A);

3)   If A < 0 Then A := -A;  

4)   If A > 0 Then A := -A;

 

 

Завдання 16 Вопрос:

Визначте, якого значення набуває змінна В після виконання фрагмента програми. 

var A, B, C, Max: Integer; begin

A := 13; B := 12;

If A > B*B Then B := A-B;

If B > A-1 Then begin B := B-A; A:= A-B end

                  Else begin A := A-B; B := B-A end;

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  13

2)  1

3)  0

4)  11

5)  12

 

Завдання 17 Вопрос:

Величина - це…

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)  значення змінної  

2)  назва змінної  

3)  константа

4)  окремий інформаційний об’єкт  

 

 

Завдання 18 Вопрос:

Правильні ідентифікатори

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)   IF 

2)   9A 

3)   Primer 1 

4)   summa  5) MAX1

 

Завдання 19 Вопрос:

Тип величини визначає…

 

Оберіть декілька із 4 варіантів відповіді:

1)  засіб використання величини в алгоритмі  

2)  обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;

3)  операції, які можна виконувати над величиною

4)  множину допустимих значень величини;

 

Завдання 20 Вопрос:

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань: 

Х := 10; Y := 3*Х; Х := Х + Y;

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)  60

2)  10

3)  40

4)  30

 

Завдання 21 Вопрос:

службове слово real - це

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  опис логічного типу даних

2)  опис цілого типу даних

3)  опис дійсного типу даних

4)  команда присвоєння

5)  команда розгалуження

 

Завдання 22 Вопрос:

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком... 

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

2)  procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

3)  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

4)  procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 

 

Завдання 23 Вопрос:

Визначте, в яких операторах допущені помилки. 

 

Оберіть декілька із 4 варіантів відповіді:

1)   Label1.Captіon := Бажаю успіху!;  

2)   Button1.Width := true;  

3)   Label1.Color := clYellow;  

4)   Button1.Top := 40;  

 

Завдання 24 Вопрос:

Логічні помилки - це…  

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)  помилки в написанні або розміщенні ключових слів 

2)  помилки, які припущені під час розробки алгоритму 

3)  спроби опрацювати неприпустимі дані 

 

Завдання 25 Вопрос:

Укажіть правильний порядок етапів створення проекту.

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді:

1)                Налагодження програмного коду. Написання процедур обробки подій. Розміщення компонентів на формі. Налаштування властивостей компонентів 

2)                Розміщення компонентів на формі. Налаштування властивостей компонентів. Написання процедур обробки подій. Налагодження програмного коду. Налаштування властивостей компонентів  3) Написання процедур обробки подій. Налагодження програмного коду. Розміщення компонентів на формі. Налаштування властивостей компонентів 

 

 

Завдання 26 Вопрос:

Які значення можуть набувати властивості 

Label1.Captіon, Label1.Color, Label1.Height

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

1)  'Red', clYellow , 500 

2)  30 , clYellow , 500 

3)  'A=', clYellow , True 

4)  500, 'A=', clYellow 

 

Завдання 27 Вопрос:

Встановіть відповідність між назвами вікон і їхнім призначенням 

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1)  Візуальне вікно програми 

2)  Вікно, в якому записується програмний код 

3)  Вікно, в якому задаються властивості різних компонентів 

4)  Дозволяє вибрати потрібні об’єкти для розміщення їх на формі 

 

__ Інспектор об’єктів 

__ Палітра компонентів 

__ Редактор коду 

__ Вікно форми 

 

Завдання 28 Вопрос:

Установіть відповідність між фрагментами програмного коду і типами помилок, які в них допущені

 

 

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:

1)  Синтаксична помилка 

2)  Помилка виконання

3)  Немає помилки

 

__ a := 6; b := 0; X := a/b;

__ a := 16; b := 2; X:= a/b;

__ a = 6; b := 8; X := a/b;

 

 

Завдання 29 Вопрос:

Встановіть відповідність між значеннями величин і типами, до яких належить значення

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1)  'Назва'

2)  3.5

3)  True

4)  56

 

__ String 

__ Boolean 

__ Integer 

__ Real 

 

Завдання 30 Вопрос:

Який оператор визначає, чи лежить точка з координатами (х; у) у другій координатній чверті?

 

Оберіть один із 4 варіантів відповіді: 1) if (x>0) or (y>0) then ...

2)        if (x<0) and (y>0) then ...

3)        if (x<0) or (y<0) then ...

4)        if (x>0) and (y>0) then ...

 

Завдання 31 Вопрос:

Визначте, якого значення набуває змінна В після виконання фрагмента програми. 

var A, B, C, Max: Integer;

begin

A := 13; B := 12;

If A > B*B Then B := A-B;

If B > A-1 Then begin B := B-A; A:= A-B end

                  Else begin A := A-B; B := B+A end;

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  -1

2)  12 3) 0

4)  11

5)  13

 

Завдання 32 Вопрос:

Який оператор реалізує дію: 

Змінній К: Boolean присвоїти значення True, якщо числа А, В, С упорядковані за зростанням, і значення False в протилежному випадку?

 

Оберіть декілька із 4 варіантів відповіді:

1)   If (A < B< C) Then K := True Else K := False;  

2)   K := (A < B) Or (B < C);  

3)   If (A < B) And (B < C) Then K := True Else K := False;  

4)   K := (A < B) And (B < C);  

 

Завдання 33 Вопрос:

Правильні ідентифікатори

 

Оберіть декілька із 5 варіантів відповіді:

1)  summa  

 

2)  вад

3)  9A

4)  MAX 1

5)  Primer1

 

Завдання 34 Вопрос: службове слово integer - це

 

Оберіть один із 5 варіантів відповіді:

1)  команда присвоєння

2)  опис дійсного типу даних

3)  опис цілого типу даних

4)  команда розгалуження

5)  опис логічного типу даних

 

 

Завдання 35 Вопрос:

label, edit , button -це

 

Оберіть один із 3 варіантів відповіді: 1) поле редагування, напис,  кнопка

2)  напис, поле редагування, кнопка

3)  кнопка,напис, поле редагування, 

 

Завдання 36 Вопрос:

Встановіть відповідність

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1)  Функція переведення рядка у ціле число

2)  Функція переведення числа з плаваючою десятковою крапкою у рядок 3) Функція переведення рядка у число з плаваючою десятковою крапкою

4) Функція переведення цілого числау рядок

 переведення цілого числау рядок

 

__ IntToStr

__ StrToInt

__ StrToFloat

__ FloatToStr

 

 

pdf
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
3069
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку