11 кл. Електричний струм у різних середовищах

Додано: 14 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Електричний струм - це

варіанти відповідей

упорядкований рух заряджених частинок

хаотичний рух заряджених частинок

упорядкований рух атомів та молекул

хаотичний рух вільних електронів

Запитання 2

Якими носіями електричних зарядів створюється струм у металах?

варіанти відповідей

вільними електронами та позитивними йонами

позитивними та негативними йонами

вільними електронами

позитивними йонами

Запитання 3

Зі збільшенням температури опір провідника :

варіанти відповідей

залишається сталим

зменшується

збільшується

Запитання 4

Суть явища надпровідності полягає в тому, що за умови охолодження нижче певної критичної температури питомий опір провідника

варіанти відповідей

плавно зменшується

стрибкоподібно збільшується

стрибкоподібно зменшується

Запитання 5

У чому полягає явище електролітичної дисоціації?

варіанти відповідей

В напрямленому русі вільних йонів.

В утворенні йонів, внаслідок дії полярних молекул розчинника.

В хаотичному русі вільних йонів.

Запитання 6

Що являє собою електричний струм у розчинах і розплавах електролітів?

варіанти відповідей

Напрямлений рух вільних йонів.

Впорядкований рух електронів.

Хаотичний рух вільних йонів.

Запитання 7

Електроліз – це процес виділення речовин на електродах, пов’язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

1 закон Фарадея: Маса речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, прямо пропорційна …

варіанти відповідей

…силі струму та часу його проходження через електроліт.

…силі струму та обернено пропорційна часу його проходження через електроліт.

заряду, що пройшов через електроліт


заряду, що пройшов через електроліт та його температурі.


не має правильної відповіді

Запитання 9

При збільшення температури опір електроліту…

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

залишається без змін

Запитання 10

Процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді -

варіанти відповідей

 деструкція

 асоціація

дисоціація

гідратація

Запитання 11

Які речовини являються електролітами

варіанти відповідей

 солі

 прості речовини

 основи

органічні речовини

кислоти

кислотні оксиди

Запитання 12

Надпровідність відкрив

варіанти відповідей

Ньютон

Галілей

Камерлінг - Оннес

Стюарт

Запитання 13

Провідність у чистому напівпровіднику, зумовлена однаковою кількістю електронів і дірок називають


варіанти відповідей

Донорною

Акцепторною

Електронною

Власною

Запитання 14

Виберіть істинні твердження:


варіанти відповідей

Напівпровідники з донорною домішкою є напівпровідниками р-типу

Провідність напівпровідників збільшується із збільшенням освітленості

Опір p-n - переходу залежить від напрямку

струму

Напівпровідники з акцепторною

домішкою є напівпровідниками n -типу

Запитання 15

Основною властивістю р - n – переходу є...

   


варіанти відповідей

залежність провідності від кількості переходів

залежність провідності від кількості домішок

однобічна провідність

надпровідність

Запитання 16

Що необхідно для створення електричного струму у вакуумі?

варіанти відповідей

наявність йонізованого газу

наявність вільних електронів в вакуумі

наявність електричної напруги

наявність електричного опору

відсутність електричної напруги

Запитання 17

Що являє собою електричний струм у вакуумі?

варіанти відповідей

хаотичний рух вільних електронів

хаотичний тепловий рух йонів

напрямлений рух електронів

напруга між катодом і анодом

Запитання 18

Як називається напівпровідник з донорною домішкою, електропровідність якого забезпечується електронами?

варіанти відповідей

n-напівпровідником

p-напівпровідником

i-напівпровідником

Запитання 19

Які недоліки притаманні вакуумним електронним пристроям?


варіанти відповідей

Великі розміри


інертність при включенні


чутливість до зовнішніх випромінювань


великі теплові втрати


крихкість


Запитання 20

Який тип провідності у напівпровідників?


варіанти відповідей

електронна

іонна


діркова

електронно-іонна


дірково-іонна

дірково-електронна

Запитання 21

Електричний струм, що виникає в газі під дією іонізатора, називається ...


варіанти відповідей

іонізаційний розряд


самостійний розряд

несамостійний розряд

насичений розряд

Запитання 22

Які процеси сприяють виникненню самостійного розряду у газах?


варіанти відповідей

Електролітична дисоціація

Термоелектронна емісія

Іонізація електронним ударом

Утворення електронних лавин


Вибивання електронів із катода ударами іонів


Вибивання іонів із катода ударами електронів


Запитання 23

За допомогою електричного розряду в газах здійснюють ...


варіанти відповідей

електрозварювання металу


гальванопластику

односторонню провідність


рафінування металу


не має правильної відповіді

Запитання 24

Щоби збільшити силу струму насічення в газорозрядній трубці потрібно...


варіанти відповідей

збільшити напругу

зменшити тиск газу в трубці

збільшити потужність іонізатора

не має правильної відповіді.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест