Агроценози. Біосфера

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 59 разів
40 запитань
Запитання 1

Властивість екосистем відновлювати свою чисельність

варіанти відповідей

самовідтворення

саморегуляція

стійкість

цілісність

Запитання 2

Властивість екосистеми, яка полягає у протистоянні несприятливим зовнішнім впливам

варіанти відповідей

саморегуляція

самовідтворення

цілісність

стійкість

Запитання 3

Спрямовані послідовні зміни угрупувань організмів, які призводять до перетворення екосистеми - це

варіанти відповідей

клімакс

біогеоценоз

межі витривалості

сукцесія

Запитання 4

Тип сукцесії, при якій з′являється і розвивається рослинне угрупування, де рослинності раніше не було - це

варіанти відповідей

первинна

вторинна

гетеротрофна

катастрофічна

Запитання 5

Прикладом агроценозу є

варіанти відповідей

ліс

поле

лука

степ

Запитання 6

Причина, за якої агроценози не здатні до саморегуляції:

варіанти відповідей

відсутність продуцентів;

відсутність редуцентів;

переважають організми одного виду;

відсутність консументів.

Запитання 7

Агросистеми. на відміну від природниїх екосистем не можуть існувати без...

варіанти відповідей

людини;;

продуцентів;

редуцентів;

консументів.

Запитання 8

Агроценози складаються з...

варіанти відповідей

продуцентів;

редуцентів;

консументів;

продуцентів, консументів, редуцентів.

Запитання 9

Агроценоз - це

варіанти відповідей

природна екосистема;

штучна екосистема;

природна або штучна екосистема.

Запитання 10

Наука, що вивчає закономірності процесів, що відбуваються в агроценозах:

варіанти відповідей

біологія;

екологія;

агроценологія;

агрохімія.

Запитання 11

Разом з урожаєм людина вилучає з агроценозу поживні речовини, що викликає необхідність їх поповнення через:

варіанти відповідей

сівозміни;

гербіциди;

удобрення;

прополювання.

Запитання 12

Сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним одне ціле - це

варіанти відповідей

а) популяція

б) угруповання

в) екосистема

 г) вид

Запитання 13

Генетичне різноманіття культурних організмів менше ніж у диких видів, тому що...

варіанти відповідей

несприятливі умови;

жорсткий відбір людиною;

поширення хвороб;

поширення шкідників.

Запитання 14

Шляхи підвищення продуктивності агроекосистем

варіанти відповідей

а) фітомеліорація, накопичення у верхніх шарах ґрунту солі

б) сівозміна, впровадження біологічних методів боротьби зі шкідниками

в) застосування сидератів, засолення ґрунту

г) застосування гідропоніки, аеропоніки, органічного землеробства, пермакультури

Запитання 15

Екологічні проблеми сучасного землеробства

варіанти відповідей

а) засолення ґрунтів, підтоплення ґрунтів

б) забур'яненість ґрунтів, фітомеліорація

в) Ерозія ґрунту, засолення ґрунту, сівозміна

г) спустелювання ґрунтів, забруднення ґрунтів

Запитання 16

Вкажіть відмінності агроценозів від природних біоценозів

варіанти відповідей

а) діє штучний добір; здатність до саморегуляції

б) здатність до самооновлення; неможливість існування без підтримки людини

в) обмежене видове різноманіття; відсутність природного добору

г) джерело енергії - Сонце та діяльність людини; довгі трофічні ланцюги

Запитання 17

Продуктивність штучної екосистеми підвищується за рахунок:

варіанти відповідей

а) селекційної роботи

б) внесення добрив

в) вилучення з агроценозу речовин (споживання вирощеної в них продукції)

г) технології сівозмін

Запитання 18

Системи, створені людиною для отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

поле

агросистеми

екосистеми

виноградники

Запитання 19

До абіотичних чинників належить:

варіанти відповідей

діяльність мікроорганізмів

 господарська діяльність людини

 сильний снігопад

збирання птахів у колонії

Запитання 20

До біотичних факторів належить:


варіанти відповідей

 вологість повітря

 нашестя сарани

 вміст кисню в атмосфері

  господарська діяльність людини

Запитання 21

Популяцію характеризують такі основні показники:


варіанти відповідей

 чисельність

 щільність

 приріст

 температурний режим

Запитання 22

Агроценози-це:


варіанти відповідей

 штучні екосистеми, які створені людиною

 природні екосистеми

степ,озеро

город, сад

Запитання 23

Біосфера займає:


варіанти відповідей

 гідросферу

всю атмосферу


частину літосфери

 частину атмосфери

Запитання 24

Біосфера складається з:


варіанти відповідей

 біогенної речовини

мертвої речовини

 живої речовини

біокосної речовиної

живої речовини

Запитання 25

Біомаса кожного із наступних рівнів екологічної піраміди зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії:

варіанти відповідей

витрачається на утворення нових рослинних тканин

витрачається на процеси життєдіяльності та розсіюється у вигляді тепла

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 26

Сукцесія, що спричиняється природною чи антропогенною катастрофою

варіанти відповідей

Автотрофна

Гетеротрофна

катастрофічна

первинна

Запитання 27

Процес спрямованого розвитку екосистеми, який відбувається через послідовне заміщення простого угруповання більш складним

варіанти відповідей

Заселення

Сукцесія

Відновлення

Запитання 28

Термін "екосистема" ввів?

варіанти відповідей

В.Сукачов

А.Тенслі

К.Мьобіус

В.Ліндеман

Запитання 29

Оберіть абіотичні чинники

варіанти відповідей

Хімічний склад

Вологість

Забруднення повітря

Температура

Вирубка лісів

Світло

Запитання 30

Ноосфера — це...

варіанти відповідей

сфера діяльності людини

сукупність тварин і рослин на певній території

частина оболонок Землі, населена живими організмами

певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку

Запитання 31

Усю сукупність організмів на планеті Земля, включно з людиною учений Вернадський називав...

варіанти відповідей

 живою речовиною

ноосферою

екосистемою

Запитання 32

Прикладами детритного ланцюга живлення є:

варіанти відповідей

 хвоя сосни - гусениця - синиця - яструб

нектар квітки - осоподібна муха - павук - ящірка

мертва тварина - личинки мух - жаба - вуж

конюшина - заєць - яструб - лисиця

Запитання 33

Укажіть штучну екосистему:

варіанти відповідей

ліс

степ

садок

болото

Запитання 34

Екосистема складається з:

варіанти відповідей

рослини, світло, тепло, тварини, бактерії

повітря, вода, світло і тепло

гриби, бактерії, рослини, тварини, чинники середовища

Запитання 35

Вперше термін "біосфера" запропонував:


варіанти відповідей

 Ч. Дарвін

  І. Шмальгаузен

 Е. Зюсс

  М.Вавилов

Запитання 36

Цілісне вчення про біосферу створив:


варіанти відповідей

 Ж. Б. Ламарк

 В. І. Вернадський

  Т. Шванн

  М. М. Мечников

Запитання 37

Елементарними одиницями біосфери є:


варіанти відповідей

біохори

біоценози

 біотопи

 екосистеми

Запитання 38

Жива речовина біосфери -це


варіанти відповідей

флора

фауна

 біота

 біотоп

Запитання 39

. Основні ідеї про біосферу В. І. Вернадський сформулював у своїй найвідомішій праці :

варіанти відповідей

«Біосфера» (1926);

«Жива речовина і біосфера»;

«Хімічна будова біосфери Землі і її оточення»;

«Наукова думка як планетарне явище».

Запитання 40

За В,І,Вернадським організація сталого розвитку людської цивілізації може стати :

варіанти відповідей

початком формування ноосфери;

крахом людської цивілізації;

стратегією виживання людства;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест