Аналіз витрат, доходів і результатів підприємства

Додано: 12 березня
Предмет: Економіка
20 запитань
Запитання 1

Загальні витрати підприємства в короткостроковому періоді:

варіанти відповідей

різниця постійних і змінних витрат

сума постійних і змінних витрат

витрати упущених можливостей

витрати, що не передбачаються

Запитання 2

Економія або перевитрата за собівартістю продукції залежать від 

варіанти відповідей

обсягу реалізованої продукції

ціни за 1 одиницю випущеної продукції

обсягу випуску продукції

від залишків готової продукції на складі

Запитання 3

Під час аналізу витрат підприємства не використовують

варіанти відповідей

відносні показники рентабельності

валові витрати

витрати на 1 гривню товарної продукції

собівартість окремих видів продукції

Запитання 4

Аналіз фонду оплати праці як елемента витрат на виробництво здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

звіту про фінансові результати

балансу

статистичної форми 1-ПВ

звіту про рух грошових коштів

Запитання 5

При здійсненні аналізу фінансового стану підприємства дають оцінку:

варіанти відповідей

граничного рівня витрат

економічної рентабельності підприємства

ефективності використання виробничих ресурсів

фінансової стійкості

Запитання 6

При аналізі оборотності оборотних активів визначають

варіанти відповідей

плече фінансового важеля

коефіцієнт оборотності оборотних активів

коефіцієнт фінансової незалежності

ступінь ліквідності оборотних активів

Запитання 7

При здійсненні аналізу майнового стану підприємства дають оцінку

варіанти відповідей

структури і динаміки активів підприємства

економічної рентабельності підприємства

забезпеченості підприємства основними і оборотними активами

фінансової стійкості

Запитання 8

При аналізі фінансової стійкості обчислюють

варіанти відповідей

коефіцієнт фінансової залежності

коефіцієнт оборотності

частку простроченої дебіторської заборгованості

фінансовий результат діяльності

Запитання 9

Аналіз економічного потенціалу підприємства включає

варіанти відповідей

аналіз стану розрахунків з підзвітними особами

аналіз руху грошових коштів

оцінка інвестиційної діяльності

аналіз майнового стану

Запитання 10

В процесі аналізу змін у складі і структурі балансу застосовують такі методи

варіанти відповідей

індексний і динамічних рядів

абсолютних і відносних величин, середніх величин

горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний

групування, середніх величин

Запитання 11

Методика маржинального аналізу фінансових результатів базується на розподілі витрат на:

варіанти відповідей

прямі і непрямі

постійні і змінні

виробництво і збут

загальновиробничі і адміністративні

Запитання 12

Аналіз фінансових результатів починають з вивчення

варіанти відповідей

складу та структури доходів і витрат підприємства

складу і динаміки чистого прибутку

виконання плану по прибутку

залежності показників фінансових результатів від певних факторів

Запитання 13

Від результатів аналізу обсягу реалізації продукції залежать

варіанти відповідей

перспективні напрямки розвитку підприємства

управлінські рішення по фінансовій діяльності

розмір чистого фінансового результату

всі відповіді правильні

Запитання 14

Факторний аналіз фінансових результатів розкриває

варіанти відповідей

структуру прибутків і збитків

комерційну таємницю підприємства

вплив окремих факторів на результативний показник діяльності підприємства

якісні зміни показників конкурентів

Запитання 15

Форма № 2 бухгалтерської звітності за НП(С)БО 1– це :

варіанти відповідей

"Звіт про фінансові результати"

"Додаток до бухгалтерського балансу"

"Звіт про прибутки й збитки"

"Звіт про рух капіталу"

Запитання 16

Аналіз рентабельності підприємства проводиться шляхом розрахунку

варіанти відповідей

відношення чистого прибутку до витрат підприємства

абсолютного відхилення рентабельності за звітний період у порівнянні із плановим

прибутку від реалізації продукції та собівартості продукції

відношення валового прибутку до середньої вартості основних і оборотних активів

Запитання 17

Аналіз рентабельності продукції проводиться шляхом:

варіанти відповідей

факторного аналізу прибутку від реалізації й витрат на виробництво й реалізацію продукції

факторного аналізу відносини чистого прибутку й величини власного капіталу

зіставлення результатів від реалізації продукції й витрат виробництва

зіставлення результатів аналізу по валовому прибутку й загальному обсязі реалізації

Запитання 18

Маржинальний аналіз дозволяє визначити оптимальне співвідношення між

варіанти відповідей

собівартістю й прибутком

змінними й постійними витратами

змінними витратами, ціною й обсягом реалізації

фондом оплати праці й чисельністю робітників

Запитання 19

Основна мета аналізу розподілу прибутку підприємства

варіанти відповідей

порівняння фінансових результатів звітного періоду з показниками попереднього періоду або аналогічного періоду минулого року

порівняльний аналіз фінансових результатів: показників підприємства з середньогалузевими значеннями, з конкурентами, показників окремих центрів відповідальності, фактичних показників із запланованими

оцінка доцільності та пропорційності між поточним його споживанням і нагромадженням для забезпечення виробничого розвитку

факторний аналіз чинників формування фінансових результатів за допомогою прийомів елімінування, економіко-статистичних методів

Запитання 20

Який показник характеризує максимально можливий відсоток зменшення фактичного чистого доходу до того рівня, поки

діяльність залишиться беззбитковою?

варіанти відповідей

маржинальний дохід

поріг рентабельності

запас фінансової стійкості

зона фінансової стійкості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест