12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Класифікація господарських засобів та джерел утворення

Додано: 17 вересня 2019
Предмет: Економіка
12 запитань
Запитання 1

Матеріальні активи - це:

варіанти відповідей

група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству.

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством для використання протягом періоду більше року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму; наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.

Запитання 2

Нематеріальні активи  - це

варіанти відповідей

це група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству.

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством для використання протягом періоду більше року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

це активи, що їх утримує підприємство для збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Запитання 3

За характером участі в господарському обороті і швидкістю їх обігу  господарські засоби підприємства поділяють на:

варіанти відповідей

виробничі та невиробничі

оборотні та необоротні

матеріальні та нематеріальні

Запитання 4

Основні засоби - це

варіанти відповідей

це сукупність майнових цінностей, які, або багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності, або мають термін погашення більше одного року.

це група засобів підприємства, які можуть бути конвертовані у грошову форму без утрат своєї поточної (балансової) вартості тільки протягом значного періоду часу.

це матеріальні активи, що їх підприємство утримує для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше року (або одного операційного циклу, якщо він довший за рік).

Запитання 5

Оборотні засоби - це

варіанти відповідей

активів підприємства є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.

це сума податку на прибуток підприємства, що підлягає відшкодуванню у подальших періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою і податковою базами оцінки.

це готові вироби, призначені для реалізації. Грошові кошти є готівкові, які зберігаються у касі підприємства, та безготівкові - на його розрахункових, валютних та інших рахунках у банках. До коштів в розрахунках належить дебіторська заборгованість.

Запитання 6

Джерела господарських засобів поділяються на:

варіанти відповідей

власні

оборотні

залучені

ліквідні

Запитання 7

Власний капітал поділяють на:

варіанти відповідей

пайовий

резервний

статутний

залучений

Запитання 8

Зобов'язання та розрахунки - це

варіанти відповідей

кредиторська заборгованість, що виникає в результаті заборгованості суб'єкта господарювання постачальникам та підрядникам за отримані від них, але не оплачені матеріальні цінності, виконані роботи та послуги.

дебіторська заборгованість, що виникає в результаті заборгованості суб'єкта господарювання постачальникам та підрядникам за отримані від них, але не оплачені матеріальні цінності, виконані роботи та послуги.

сукупність господарських операцій, пов'язаних з придбанням товарів, сировини і різних матеріалів. 

Запитання 9

Статутний капітал - це

варіанти відповідей

сума пайових внесків членів спілок, кооперативів та інших суб'єктів господарювання, що передбачена установчими документами.

загальна вартість господарських засобів (активів), які є внеском власників (учасників) суб'єкта господарювання до його капіталу.

додатково вкладений капітал (сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість) та інший вкладений капітал (сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих суб'єктом господарювання від інших юридичних або фізичних осіб та інші види).

Запитання 10

Особливим джерелом формування господарських засобів є:

варіанти відповідей

додатково вкладений капітал

страхові резерви

прибуток

Запитання 11

До залучених засобів або зобов'язань належать:

варіанти відповідей

кредити та інші позичкові кошти

зобов'язання та розрахунки

сума резервів, створених суб'єктом господарювання за рахунок прибутку з метою покриття непередбачених видатків, збитків, для сплати боргів суб'єкта господарювання при його ліквідації.

Запитання 12

Господарський процес - це

варіанти відповідей

сукупність близьких за економічним змістом господарських операцій

сукупність господарських операцій, пов'язаних з придбанням товарів, сировини і різних матеріалів.

сукупність господарських операцій, пов'язаних з реалізацією готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест