Онлайн-тести з економіки

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Який із перелічених рахунків є активним
Приклад запитання: Що означає «бартер»?
Приклад запитання: Категорія, яка відображає грошові відносини між державою та юридичними й фізичними особами з приводу створення фонду грошових коштів держави та його використання на розширене відтворення – це:
Економіка, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Назвіть смакові товари загальної дії ...
Економіка, 11 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Від працівника банку надійшла в банк готівка як залишок виданого авансу. Вказати документ, яким буде оформлено надходження коштів в касу:
Економіка
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку чи власного доходу називається ...
Приклад запитання: Виберіть правильне продовження визначення «Потреби - це...»
Економіка, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: За термінами висіву злакові культури розрізняють ...
Приклад запитання: Ступінь задоволення матеріальних потреб людини і суспільства, їх якість життя називається
Приклад запитання: Доходи сім′ї за джерелами їх отримання поділяють на
Приклад запитання: Стаття 42 Господарського кодексу України стверджує, що самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризикгосподарська діяльність, що здійснюється суб’єктами го-сподарювання (підприємцями) з метою досягнення еконо-мічних і соціальних результатів та одержання прибутку називається
Економіка, 11 клас
Створено 19 жовтня
Приклад запитання: Скількі методів нарахування амортизації основних засобів згідно з П(С)БО 7?
Економіка, 11 клас
Створено 18 жовтня
Приклад запитання: иьбт
Економіка
Створено 17 жовтня
Приклад запитання: Продукт праці або благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для купівлі та продажу - це...
Економіка, 11 клас
Створено 17 жовтня
Приклад запитання: Основними фондами називаються: 
Приклад запитання: Процес перетворення, перебудови організаційної структури та управління підприємством за збереження його виробничого потенціалу, зокрема основних фондів називають ...
Економіка
Створено 12 жовтня
Приклад запитання: 1.    Ведеться контроль за документальним оформленням звітності та виплатою підприємства всіх необхідних платежів при…
Економіка
Створено 12 жовтня
Приклад запитання:  Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішення проводиться  при…
Приклад запитання: Всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу називають…
Приклад запитання: Спосіб господарювання, за якого збільшення виробництва продукції досягається за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на широке використання досягнень науко­во-технічного прогресу, застосування більш ефективних засобів виробництва і прогресивних технологій, що забез­печує підвищення продуктивності земельних угідь і по­голів'я худоби називають ...
Приклад запитання: Сукупність інтегрованих галузей об’єднаних спільною метою забезпечити населення продуктами харчування , а промисловість сировиною називають ….
Приклад запитання: Науку, яка вивчає дію об’єктивних економічних законів і форми їх прояву у сільськогосподарському виробництві називають…
Економіка, 11 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: За збереження всіх цінностей, що знаходяться в касі, повну матеріальну відповідальність несе:
Приклад запитання: Який із перелічених рахунків є активним
Приклад запитання: Визначте найважливіший параметр, що характеризує стан трудового потенціалу на підприємстві
Економіка, 11 клас
Створено 6 жовтня
Приклад запитання: Державний кредит – це ...
Економіка, 11 клас
Створено 6 жовтня
Приклад запитання: Бюджет як економічна категорія – це ...
Приклад запитання: Сукупність надходжень із різних джерел, які отримує сім'я як в грошовій, так і натуральній формі називають...
Економіка, 11 клас
Створено 6 жовтня
Приклад запитання: Ознаки цільового призначення притаманні ...