12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Предмет, метод та об`єкти бухгалтерського обліку

Визначити вірні відповіді

Додано: 11 вересня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Метод бухгалтерського обліку це:

варіанти відповідей

заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди

це сукупність прийомів і способів, що забезпечують формування повної і достовірної інформації про діяльність суб'єкта господарювання з метою прийняття управлінських рішень.

це основні джерела коштів підприємства. До них відносяться статутний капітал, інші види капіталу, прибуток, тобто власний капітал і позиковий капітал.

Запитання 2

Оцінка – це

варіанти відповідей

це спосіб обчислення собівартості продукції. 

це спосіб економічного групування та узагальнення інформації про майно підприємства за складом, розміщенням та джерелами утворення в єдиній грошовій оцінці на певну дату. 

спосіб вираження в грошовому вимірнику господарських явищ, що підлягають обліку

Запитання 3

Подвійний запис – це

варіанти відповідей

спосіб відображення на рахунках змін, викликаних господарськими операціями в об'єктах бухгалтерського обліку. 

 вторинна реєстрація здійснених господарських операцій.

це система показників, що характеризує господарську діяльність підприємства за певний період.

Запитання 4

Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації це:

варіанти відповідей

власники та учасники підприємства

кредитори і постачальники

 банки

фіскальна служба та Пенсійний фонд України

Запитання 5

Кредитори потребують отримання даних про підприємство щодо:

варіанти відповідей

обсягу кредиторської заборгованості підприємства

платоспроможності підприємства

заробітної плати менеджерів та економістів

 податків, що сплачуються підприємством

Запитання 6

Які об`єкти входять до складу активів?

варіанти відповідей

Грошові кошти та їх еквіваленти

Кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість

Власний капітал

Запитання 7

Які об`єкти входять до складу пасивів?

варіанти відповідей

Статутний капітал

Кредиторська заборгованість

Готова продукція

Податки

Запитання 8

Господарські засоби поділяються на:

варіанти відповідей

власні та залучені

власні та необоротні

оборотні та необоротні

Запитання 9

Визначіть вірну послідовність господарских операцій

варіанти відповідей

виробничий; постачальницько-заготівельний; реалізації

постачальницько-заготівельний; виробничий; реалізації

реалізації; виробничий; постачальницько-заготівельний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест