Біохімія 1 модуль

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
78 запитань
Запитання 1

У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м'язів, судит розумова відсталість. В крові підвищений рівень фенілаланіну. Який з перелічени необхідно застосувати для встановлення діагнозу цієї ензимопатії?

варіанти відповідей

Популяційно-статистичний

Електрофізіологічний

Генеалогічний

Біохімічний

Цитогенетичнний

Запитання 2

У людини діагностовано галактоземію хворобу накопичення. Цю хворобу можна діагнос за допомогою якого методу?

варіанти відповідей

Біохімічного

Цитогенетичного


Генеалогічного

Близнюкового

Популяційно-статистичного

Запитання 3

При проведенні лабораторної діагностики гепатиту С визначають наявність антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці крові хворого. Яке дослідження при цьому слід провести?

варіанти відповідей

 Метод гібридизації нуклеїнових кислот з посиленням сигналу

Метод гібридизації нуклеїнових кислот

ІФА

Метод лігазної ланцюгової реакції

Метод нуклеїнових зондів

Запитання 4

Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез'ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час знаходився у службовому відрядженні у США, де отримав травму, лікувався у шпиталі, після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозволяють підтвердити попередньо встановлений діагноз у даного пацієнта?

варіанти відповідей

Електронна мікроскопія

Реакція зв'язування комплементу

Реакція Відаля

РГГА - реакція гальмування гемаглютинації

Імуноферментний аналіз

Запитання 5

Оптимум рН для дії пепсину:

варіанти відповідей

2-3

3-4

1-2

4-5

Запитання 6

Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

варіанти відповідей

Етанол

Тетурам

Протаміну сульфат

Налоксон

Ацетилцистеїн

Запитання 7

Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування лише D-амінокислот. Яка властивість ферментів тоді виявляється?

варіанти відповідей

Абсолютна специфічність

Стереохімічна специфічність

Залежність від рН


Термолабільність

Відносна специфічність

Запитання 8

Фермент гістидиндекарбоксилаза, що каталізує перетворення гістидину до вазоактивного медіатора гістаміну, відноситься до класу:

варіанти відповідей

 Ліаз

Ізомераз

Гідролаз

Трансфераз

Оксидоредуктаз

Запитання 9

Пацієнт госпіталізований з попереднім діагнозом: гепатит В. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв'язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?

варіанти відповідей

Радіоімунологічний метод

Імуноферментний аналіз

Реакція імобілізації

Реакція зв'язування комплементу

Запитання 10

Фермент, що з'єднується із субстратом, взаємодіє з ним тільки частиною молекули.Назвіть її.

варіанти відповідей

Кофактор

Алостеричний центр


Ділянка поліпептидного ланцюга

Активний центр

Кофермент

Запитання 11

При дослідженні слини людини необхідно оцінити її гідролітичні властивості. Що з наведеного потрібно при цьому використати як субстрат?

варіанти відповідей

Білки

Крохмаль

Клітковина

Амінокислоти

Жири

Запитання 12

Фермент зумовлює переніс структурного фрагменту одного субстрата на інший з двох продуктів. Назвіть клас цього ферменту:

варіанти відповідей

Ізомераза

Оксидоредуктаза

Лігаза

Трансфераза

Гідролаза

Запитання 13

Фермент L-глутамат: аміак-лігаза, що каталізує утворення глутаміну, відноситься до класу

варіанти відповідей

Трансфераз

Синтетаз

Оксидоредуктаз

Гідролаз

Ізомераз

Запитання 14

Ферменти, що беруть участь в синтезі речовин з використанням енергії, відносяться до


варіанти відповідей

 Оксидоредуктаз

Гідролаз

Лігаз

Ліаз

Трасфераз

Запитання 15

Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування лише D-амінокислот. Яка властивість ферментів тоді виявляється?

варіанти відповідей

 Відносна специфічність

Термолабільність

Залежність від рН

Стереохімічна специфічність

Абсолютна специфічність

Запитання 16

Абсолютна специфічність властива ферменту:

варіанти відповідей

 Амілазі

Уреазі

Алкогольдегідрогеназі

Фосфатазі

Пепсину

Запитання 17

3 наведених тверджень вірним є:

варіанти відповідей

К не залежить від рН, температури та іонної сили ферментативної реакції

V залежить від концентрації ферменту

К залежить від концентрації ферменту

К дорівнює концентрації субстрату, при якій швидкість ферментативної реакції становить половину від V

Запитання 18

Основними тригерами, що вмикають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ- залежного фосфорилювання. Який з наведених ферментів с активним у фосфорильованій формі?

варіанти відповідей

Ацетил-КоА-карбоксилаза

Піруваткіназа

Глікогенсинтаза

ГОМГ-КоА-редуктаза

Глікогенфосфорилаза

Запитання 19

Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат структурний аналог фолієвої кислота, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез

варіанти відповідей

 Моносахаридів

Гліцерофосфатидів

Нуклеотидів ДНК

Жирних кислот

Глікогену

Запитання 20

У відділення надійшла дитина з носовою кровотечою та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами. Введення якого засобу припинить кровотечу у дитини?

варіанти відповідей

Фраксипарин

Тромбін

Вікасол

Фепранон

Адреналін

Запитання 21

У процесі фібринолізу кров'яний тромб розсмоктується. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією протеолітичного ферменту плазміну, який у крові в неактивній формі плазміногену. Активується плазміноген шляхом обмеженого протеолізу за участю фермента:


(А Урокіназа


В. Трипсин


С. Хімотрипсин


D. Пепсин


Е. Ентерокіназа

варіанти відповідей

Урокіназа

Трипсин

Хімотрипсин

Пепсин

Ентерокіназа

Запитання 22

Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти 3 дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?

варіанти відповідей

Гангліозиди

ДНК

Білок

Гомополісахариди

Глікозаміноглікани

Запитання 23

 Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:

варіанти відповідей

 Хімотрипсину

Трипсину

Карбоксипептидази

Еластази

Гастриксину

Запитання 24

В присутності 2,4-динітрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії?

варіанти відповідей

Активація ферменту АТФ-аз

Переніс субстратів за межі мітохондрії

Роз'єднання окиснення і фосфорилювання в мітохондріях

Стимуляція гідролізу утвореного АТФ

Інгібуваних ферменту цитохромоксидаза

Запитання 25

Під дією деяких речовия проходить блокування окисного фосфорилювання в мітохондріях, проте споживания кисню відбувається і субстрат окиснюється. Вкажіть сполуку, яка роз'єднує цей процес.

варіанти відповідей

Вазопресин

Окситоцин

Тироксин

Естрадіол

Соматостатин

Запитання 26

У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?

варіанти відповідей

Роз'єднання окисного фосфорилювания

Порушення синтезу глікогену

Зниження утилізації глюкози тканинами

Порушення дезамінування амінокислот

Зниження окислення жирів у печінці

Запитання 27

При деяких спадкових хворобах (наприклад синдром Кернса-Сейра) спостерігається деструкція мітохондрій. Які процеси у клітині можуть бути порушені внаслідок цього?


варіанти відповідей

Синтез білків

Синтез ліпідів

Кросинговер

Поділ ядра

Синтез АТФ

Запитання 28

При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондрій?

варіанти відповідей

Активують окисне фосфорилювання

Активують субстратне фосфорилювання

Блокують субстратне фосфорилювання

Блокують дихальний ланцюг

Роз'єднують окислення та окисне фосфорилювання

Запитання 29

Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації?

варіанти відповідей

Комплекс Гольджі

Лізосоми

Клітинний центр

Рибосоми

Ендоплазматичний ретикулум

Запитання 30

Хворому поставили попередній діагноз інфаркт міокарда. Характерною ознакою цієї хвороби суттєве підвищення активності в крові:

варіанти відповідей

Альфа-амілази

Креатинфосфокінази

Каталази

Г-6-ФДГ

Аргінази

Запитання 31

Патогенні бактерії здатні активно проникати у внутрішнє середовище організму та інтенсивн поширюватися в тканинах. Який фермент забезпечує інвазивні властивості бактерій?


варіанти відповідей

 Гіалуронідаза

Лактаза

Каталаза

Плазмокоагулаза

Оксидоредуктаза

Запитання 32

Визначення якого ферменту в крові є найбільш інформативним у перші години після виникнення інфаркту міокарда?

варіанти відповідей

Аспартатамінотрансферази

Креатинфосфокінази

Глутаматдегідрогеназ

Лактатдегідрогенази

Аланінамінотрансферази

Запитання 33

При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?

варіанти відповідей

Панкреатит

Холецистит

Інфаркт міокарда


Гепатит

Ревматизм

Запитання 34

На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

варіанти відповідей

Трансформація

Диференціація

Спеціалізація

Дегенерація

Автоліз

Запитання 35

 У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу лікар для локального лікування призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат:

варіанти відповідей

Стрептокіназа

Панзинорм

Пепсин

Трипсин

Аспарагіназа

Запитання 36

В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгі- бітора факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:

варіанти відповідей

Колагену

Гепарину

Гіалуроновій кислоті

Кератан-сульфату

Дерматан-сульфату

Запитання 37

Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який з наведених чинників активує ліпазу?


варіанти відповідей

Ентерокіназа

Пепсин

Жовчні кислоти

Соляна кислота

Coлi Na

Запитання 38

Ціаніди блокують дію цитохромоксидази, сполучаючись з іонами заліза, які входять до активного центру ферменту. Який вид гальмування (інгібування) має місце?

варіанти відповідей

Конкурентне

Алостеричне

Неконкурентне

Зворотне

Безконкурентне

Запитання 39

Багато слизових оболонок людини продукують фермент, що викликає лізис бактерій. Його у слізній рідині, слині та в слизі шлунково-кишкового тракту. Вкажіть цей фермент

варіанти відповідей

Фібринолізин

Гіалуронідаза

Лізоцим

Комплемент

Опсонін

Запитання 40

До лікарні госпіталізовано пацієнта з попереднім діагнозом: гострий панкреатит. Активність якого ферменту в крові та сечі буде різко підвищена у цьому разі?

варіанти відповідей

Альфа-амілази

Аланінамінотрансферази

Лактатдегідрогези

Креатинфосфокінази

Аспартатамінотрансферази

Запитання 41

В середовище, що містить сукцинат-та фермент сукцинатдегідрогеназу (СДГ), додали інгібітор малат. При збільшенні концентрації субстрату активність ферменту відновилась. Назвіть інгібування:

варіанти відповідей

Алостеричие

Необоротне

Оборотне неконкурентне

Зворотне

Оборотне конкурентне

Запитання 42

Препарати ртуті, миш'яку, вісмуту є інгібіторами ферментів, що мають тіолові групи (ЅН-групи) тих центрах. Яку амінокислоту використовують для реактивації цих ферментів?

варіанти відповідей

Гліцин

Серин

Цистеїн

Валін

Гістидин

Запитання 43

Пацієнту для зниження артеріального тиску призначено каптоприл - інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту, який перетворює ангітензии I в ангіотензин II (профермент у фермент) шляхом:

варіанти відповідей

Метилювання

Фосфорилювання

Дезамінування

Обмеженого протеолізу

Декарбоксилювання

Запитання 44

Аналіз сироватки крові пацієнта з гострим гепатитом показує підвищений аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному призвести до таких показників?

варіанти відповідей

Пошкодження генетичного апарату клітин

Порушення енергопостачання клітин

Порушення міжклітинних взаємодій

Порушення клітинних ферментних систем

Руйнування клітин

Запитання 45

У людини трапляються хвороби, пов'язані із порушенням розщеплення і накопичення у клітинах глікогену, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність ферментів у:

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці


Мітохондріях

Лізосомах

Мікротрубочках

Ядрі

Запитання 46

 Цитохімічне дослідження виявило високий вміст гідролітичних ферментів у цитоплазмі. Про активність яких органел із наведених свідчить цей факт?

варіанти відповідей

Мітохондрій

Лізосом

Полісоми

Клітинного центру

Ендоплазматичної сітки

Запитання 47

Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася ст лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту слід чекати у цьому?

варіанти відповідей

ЛДГ1

ЛДГ2

ЛДГ3

ЛДГ4

ЛДГ5

Запитання 48

У плазмі крові пацієнта підвищилась активність ізоферментів ЛДГ1 і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?


варіанти відповідей

Міокард

Печінка

Мозок

Нирки

Скелетні м'язи

Запитання 49

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена впродовж перших двох діб?

варіанти відповідей

Аланінамінопептидаза

Сорбидегідрогеназа

Аспартатамінотрансфераза

Аланінамінотрансфераза

Лужна фосфатаза

Запитання 50

Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

варіанти відповідей

Відновлення цитоплазматичної мембрани


Інтенсивний синтез білків

Формування веретена поділу

Інтенсивний синтез енергії

Часткове чи повне руйнування клітини

Запитання 51

У експериментальних тварин з харчування виключили ліпоєву кислоту, при цьому у них спостерігалось гальмування піруватдегідрогеназного мультиферментного комплексу. Ліпосва кислота для цього ферменту є:

варіанти відповідей

Продуктом

Субстратом

Інгібітором

Алостеричним регулятором

Коферментом

Запитання 52

Під час патологічних процесів, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному панцюзі і накопичення пероксиду водню. В фермент, який забезпечує його руйнування:

варіанти відповідей

Кетоглутаратдегідрогеназа

Аконітаза

Цитохромоксидаза

Сукцинатдегідрогеназа

Каталаза

Запитання 53

Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон'югації з


варіанти відповідей

Аспарагіновою кислотою

Ѕ-Аденозилметіоніном

Глутатіоном

Гліцином

Фосфоаденозином

Запитання 54

Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал с обов'язковою складовою цих ферментів?

варіанти відповідей

Fe

Zn

Mn

Mg

Co

Запитання 55

 При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

варіанти відповідей

Псевдохолінестераза

Ацетилтрансфераза

Метгемоглобінредуктаза

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

Каталаза

Запитання 56

У лікарню надійшла робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірнішою причиною отруєння:

варіанти відповідей

Відновлення органічних перекисів

Мікросомальне окиснення

Відновлення метгемоглобіну

Окислювальне декарбоксилювання ПВК

Знешкодження супероксидних іонів

Запитання 57

Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н2О2, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?

варіанти відповідей

Флавінзалежні оксидаза

Цитохромоксидаза, цитохром

Пероксидаза та каталаза

Оксигенази та гідроксилази

Оксигеназа та каталаза

Запитання 58

У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз В2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових оболонок, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит

варіанти відповідей

Цитохрому А

Цитохрому В

Цитохрому С

Флавінових коферментів

Цитохромоксидази

Запитання 59

Яка кислота проміжний продукт циклу трикарбонових кислот бере участь у зв'язує кальцію?

варіанти відповідей

Оцтова

Яблучна

Лимонна

Бурштинова

Фумарова

Запитання 60

Окне декарбоксилювання піровиноградної кислоти каталізується складним полиферментним комплексом з участю кількох функціонально зв'язаних коферментів. Вкажіть цей комплекс:

варіанти відповідей

ФАД, ТЕФК, ПАЛФ, ТДФ, холін

ТДФ, ФАД. КоА-ЅН, НАД, ліпоєва кислота

КоА-ЅН, ФАД, ПАЛФ, ТЕФК, карнітин

Ліпоєва кислота, ТГФК, ПАЛФ, метилкобаламін

НАД ПАЛФ, ТДФ, метилкобаламін, бістин

Запитання 61

Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується:

варіанти відповідей

Глутатіонредуктаза

Глутатіонпероксидаза

ПВК-дегідрогеназний комплекс

Метгемоглобінредуктаза

Мікросомальне окиснення

Запитання 62

При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окислению ацетил-КоА. Скільки молекул АТФ утворюється при повному окисненні однієї молекули ацетил-КоА?

варіанти відповідей

38

36

12

8

24

Запитання 63

Центральним проміжним продуктом всіх видів обміну (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

варіанти відповідей

Лактат

Сукциніл-КоА

Щавелевооцтова кислота

Ацетил-КоА

Цитрат

Запитання 64

Цикл трикарбонових кислот являє собою кінцевий загальний шлях окиснення енергетично багатих молекул (вуглеводів, амінокислот, жирних кислот). Вкажіть із якою кислотою вступає в першу реакцію у ЦТК ацетил КоА:

варіанти відповідей

Щавелевооцтовою

Цитратною

Ізоцитратною

Фумаровою

Яблучною

Запитання 65

При серцевих захворюваннях для покращення енергозабезпечення за рахунок інтенсифікації окисних процесів застосовують кокарбоксилазу (тіамінпірофосфат). Вкажіть метаболічний процес, який вона активує:


варіанти відповідей

Окисне фосфорилування

Субстратне фосфорилування

Окисне декарбоксилування пірувату

Дегідрування сукцинату

Фосфорилування фруктозо-6-фосфату

Запитання 66

Пацієнту призначили ферментний препарат, що містить цитохром С. Який процес посилюється під дією цього ферменту?

варіанти відповідей

Синтез колагену

Гліколіз

Цикл трикарбонових кислот

Синтез фосфоліпідів

Тканинне дихання

Запитання 67

Піддослідній тварині ввели блокатор цитохромоксидази, що призвело до її миттєвої смерті. Як сполука калію може викликати таку реакцію?


варіанти відповідей

Ціанід

Фосфат

Сульфат

Оксалат

Нітрит

Запитання 68

По приїзді групи експертів на місце злочину виявлено тіло без ознак життя. В ході дос крові загиблого виявлена велика концентрація іонів ціанової кислоти. Інгібування якого комплекс дихального ланцюга мітохондрій стало причиною смерті?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

IV

V

Запитання 69

Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми виконавцями апоптозу в клітині в особливі ферменти каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіт його функцію в нормальній клітині:

варіанти відповідей

Фермент дихального ланцюга переносу електронів

Компонент Н-АТФ-азної системи

Фермент ЦТК

Фермент В-окиснення жирних кислот

Компонент піруватдегідрогеназної системи

Запитання 70

Судово-медичний експерт при розтині тіла 20-річної дівчини встановив смерть внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу, найімовірніше, стало причиною смерті?

варіанти відповідей

Синтез гемоглобіну

Транспорту кисню гемоглобіном

Тканинного дихання

Синтезу сечовини

Транспорту амінокислот

Запитання 71

Встановлено, що токсична дія ціанідів виявляється у гальмуванні клітинного дихання. Який органоїд клітини є найбільш чутливим до цих отрут?


варіанти відповідей

Рибосоми

Мітохондрії

Лізосоми

Клітинний центр

Комплекс Гольджі

Запитання 72

До лікарні доставлено хворого з отруєнням інсектицидом ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?


варіанти відповідей

Цитохром С-оксидаза

НАДН-коензим Q-редуктаза

Сукцинат-коензим Q-редуктаза

АТФ-синтетаза

Коензим Q-цитохром С-редуктаза

Запитання 73

Ціанистий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій:

варіанти відповідей

Цитохром B5

Флавінові ферменти

НАД+ -залежні дегідрогенази

Цитохром Р-450

Цитохромоксидаза [аа3]

Запитання 74

Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. Він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. Порушенням функції якого ферменту можуть бути зумовлені зазначені симптоми?

варіанти відповідей

Каталаза

Цитохромоксидаза

Лактатдегідрогеназа

Сукцинатдегідрогеназа

Піруватдегідрогеназа

Запитання 75

При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.

варіанти відповідей

Цитохром с

Сукцинатдегідрогеназа

НАДН-дегідрогеназа

Цитохром b1

Цитохром аа3

Запитання 76

Процес синтезу АТФ, який супряжений з реакціями окиснения за участі системи дихальних ферментів мітохондрій, називається:

варіанти відповідей

Вільним окисненням

Субстратним фосфорилуванням

Окисним фосфорилуванням

Фотосинтетичним фосфорилуванням

Перекисним окисненням

Запитання 77

У жінки, у якої наявний тиреотоксикоз, спостерігається роз'єднання окисного фосфорилювання До яких змін це призводить?

варіанти відповідей

Збільшення утворення АТФ

Зменшення теплоутворення

Збільшення теплоутворення

Теплоутворення не змінюється

Зменшення частки вільного окислення

Запитання 78

Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат при розмноженні туберкульозної палички.

варіанти відповідей

Реплікація

Окислювальне фосфорилювання

Трансляція

Транскрипція

Трансамінування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест