Електричний струм у різних середовищах

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 334 рази
28 запитань
Запитання 1

Виберіть частинки, які є носіями струму у металах:

варіанти відповідей

позитивні йони

негативні йони

вільні електрони

йони та вільні електрони

Запитання 2

Вкажіть, як змінюється опір металів із підвищенням температури:

варіанти відповідей

не змінюється

спочатку зростає, а потім зменшується

спочатку зростає, а потім не змінюється

лінійно збільшується

Запитання 3

Виберіть формулу залежності опору металів від температури:

варіанти відповідей

R =R0 (1-αt)

R =ρl/S

R=qt

R=R0(1+αt)

Запитання 4

Вкажіть, у чому полягає явище надпровідності:

варіанти відповідей

у зникненні сили струму

у збільшенні опору металів

у зниженні втрат електроенергії

у зникненні опору металів

Запитання 5

Виберіть частинки, що є носіями струму у електролітах:

варіанти відповідей

електрони

лише позитивні йони

тільки негативні йони

позитивні та негативні йони

Запитання 6

Вкажіть назву процесу розпаду молекул електроліту на йони:

варіанти відповідей

електроліз

газовий розряд

електролітична дисоціація

рекомбінація

Запитання 7

Закінчіть формулювання першого закону Фарадея: "Маса речовини, що виділяється на електроді, прямо пропорційна..."

варіанти відповідей

напрузі на електролітичній ванні

заряду, що переноситься через електроліт

опору електроліту

температурі електроліту

Запитання 8

Вкажіть назву коефіцієнта пропорційності у першому законі Фарадея:

варіанти відповідей

хімічний еквівалент

стала Фарадея

електрохімічний еквівалент

валентність

Запитання 9

Вкажіть назву позитивно зарядженого електрода в електролітичній ванні:

варіанти відповідей

анод

аніон

катод

катіон

Запитання 10

Вкажіть, під впливом чого відбувається електролітична дисоціація:

варіанти відповідей

полярних молекул води

електричного поля

нагрівання

ударної йонізації

Запитання 11

Вкажіть процес очищення металів від домішок за допомогою електролізу:

варіанти відповідей

гальвонопластика

гальваностегія

рафінування

електрометалургія

Запитання 12

Вкажіть характер провідності чистих напівпровідників:

варіанти відповідей

електронна

йонна

електронно-йонна

електронно-діркова

Запитання 13

Вкажіть, як змінюється опір напівпровідників із підвищенням температури:

варіанти відповідей

зменшується

спочатку зменшується, а потім збільшується

збільшується

спочатку збільшується, а потім зиеншується

Запитання 14

Закінчіть речення: "Напівпровідником p-типу називають такий напівпровідник, у якому..."

варіанти відповідей

кількість вільних електронів дорівнює кількості дірок

вільними носіями заряду є тільки дірки

кількість дірок менша від кількості вільних електронів

кількість дірок більша від кількості вільних електронів

Запитання 15

Речовини, розплави або розчини яких проводять електричний струм внаслідок дисоціації на іони називать

варіанти відповідей

неелектролітами

кислотами

солями

електролітами

Запитання 16

Яку речовину треба додати до Ge (германію), щоб отримати напівпровідник р-типу?

варіанти відповідей

Арсен

Фосфор

Індій

Силіцій

Запитання 17

Основними носіями електричного струму у вакуумі є

варіанти відповідей

електрони

протони

негативні йони

позитивні йони

позитрони

Запитання 18

При проходженні через розчин струму протягом 60 хв на катоді виділилося 2 г речовини. Визначте електрохімічний еквівалент речовини, якщо сила струму 3 А.

варіанти відповідей

3⋅10-6 кг/Кл

0,18⋅10-6 кг/Кл

0,3⋅10-6 кг/Кл

0,4⋅10-6 кг/Кл

Запитання 19

Розряд якого типу відбувається в газовій трубці за умови зниженого тиску?

варіанти відповідей

іскровий

тліючий

коронний

дуговий

Запитання 20

Укажіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується перенесенням речовини.

варіанти відповідей

електроліт

напівпровідник

метал

вакуум

Запитання 21

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 22

Де застосовують тліючий газовий розряд?

варіанти відповідей

У дугових електропечах

У прожекторах

У електрозварюванні

У неонових рекламних трубках

Запитання 23

Який розряд являє собою блискавка?

варіанти відповідей

іскровий

коронний

тліючий

дуговий

Запитання 24

Яким є електрохімічний еквівалент свинцю, якщо протягом 5 год електролізу за сили струму 5 А на катоді виділилося 97 г свинцю?

варіанти відповідей

0,093 мг/кл

1,078 мг/кл

1,12 мг/кл

2,36 мг/кл

Запитання 25

Унаслідок нікелювання пластини її поверхня вкривається шаром нікелю завтовшки 0,05 мм. Визначте середню густину струму, якщо нікелювання триває 2,5 год.

варіанти відповідей

165 А/м2

120 А/м2

95 А/м2

60 А/м2

Запитання 26

Скільки атомів двовалентного металу виділиться на 1 см2 поверхні електрода за 5 хв., якщо густина електричного струму 10 А/м2?

варіанти відповідей

6,2·1015

1,4·1016

3,6·1017

9,4·1017

Запитання 27

Як зміниться струм насичення в несамостійному газовому розряді, якщо, не змінюючи дії зовнішнього іонізатора, зменшити відстань між електродами в газорозрядній трубці вдвічі?

варіанти відповідей

зменшиться у 2 рази

не зміниться

збільшиться у 2 рази

збільшиться у 4 рази

Запитання 28

У скляній розрядній трубці міститься криптон під зниженим тиском. Яку напругу потрібно прикласти до плоских паралельних електродів, що перебувають усередині трубки, для початку самостійного розряду? Відстань між електродами 4,3 см, потенціал іонізації атомів криптону 13,99 В, відстань вільного пробігу електронів 100 мкм.

варіанти відповідей

32,5 мВ

13,99 В

6 кВ

139,9 кВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест