Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона (самостійна робота)

30 запитань
Запитання 1

У чому вимірюється електричний заряд?

варіанти відповідей

Кл

Н

Дж

Вт

Запитання 2

Що відбувається між двома різнойменно зарядженими кульками?

варіанти відповідей

відштовхуються

притягуються

нічого

Запитання 3

Що відбуваєтся між однаково зарядженими тілами?

варіанти відповідей

Не взаємодіють

відштовхуються

притягуються

Запитання 4

Яким символом позначають електричний заряд?

варіанти відповідей

Q

q

E

P

Запитання 5

Який заряд має електрон?

варіанти відповідей

1,6*10-19 Кл

-1,6*10-19 Кл

16*10-19 Кл

1,6*10-20 Кл

Запитання 6

З віддаленням від заряду електричне поле...

варіанти відповідей

Стає сильнішим

Стає слабшим

Не змінюється

Зникає

Запитання 7

Електричне поле створюється:

варіанти відповідей

а) Будь-якими тілами


 


б) Будь-якими зарядженими тілами

в) Вакуумом

Запитання 8

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qA= –10 Кл і qВ = 10 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

0 Кл

-5 Кл

5 Кл

20 Кл

Запитання 9

Електричне поле — це ...

варіанти відповідей

особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла.

особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд.

особлива форма матерії, що діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд.

частина простору, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд.

Запитання 10

Силові лінії електричного поля – це ...

варіанти відповідей

умовні лінії, уздовж яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

зручний спосіб наочного опису електричного поля.

умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля.

Запитання 11

Що відбувається під час електризації?

варіанти відповідей

розділення наявних зарядів на електрони і протони

перерозподіл наявних зарядів, а не створення нових

нічого не відбувається

 створення нових зарядів

Запитання 12

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qA= 0 Кл і qВ = 20 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником? 

варіанти відповідей

а) q1 = q2 = 10 Kл

б) q1 = q2 = 0 Кл

в) q1 = q2 = 20 Кл

Запитання 13

Як називається особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд?

варіанти відповідей

електричний струм

напруга

електризація

електричне поле

Запитання 14

Які властивості має електричне поле? Оберіть дві відповіді.

варіанти відповідей

може існувати у вакуумі

може існувати лише в рідинах

може існувати лише в газах

має енергію

Запитання 15

Чи існує електричне поле навколо організму людини?

варіанти відповідей

існує

не існує

існує, якщо людина знаходиться біля джерела струму

Запитання 16

Як впливає електричне поле на організм людини? Оберіть дві правильні відповіді.

варіанти відповідей

Покращення пам'яті

Підвищення відчуття втоми

Зміна гормонального стану

Підвищення активності

Запитання 17

Заповніть прогалини в реченні: "Поверхня Землі заряджена ____________ (1), а верхні шари атмосфери — __________ (2). 

варіанти відповідей

1. позитивно; 2. негативно.

1. негативно; 2. позитивно.

Запитання 18

Закінчіть речення: "Чим сильніше електричне поле, тим ...".

варіанти відповідей

рідше розташовані лінії електричного поля

щільніше розташовані лінії електричного поля

однаково розташовані лінії електричного поля

Запитання 19

Заповніть прогалини в речення: "Силові лінії електричного поля починаються на ___________ (1) заряді й закінчуються на ______________ (2)".

варіанти відповідей

 1. позитивному; 2. негативному.

 1. негативному; 2. позитивному.

Запитання 20

Електроскоп призначений для

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Вимірювання зарядів

Визначення знаків зарядів

Запитання 21

Провідниками називаються речовини, в яких є вільні

варіанти відповідей

Нейтрони

Протони

Електричні заряди

Запитання 22

Під електрично замкненою системою розуміють таку систему тіл, ...

варіанти відповідей

в якій електронів більше, ніж протонів.

в якій кількість електронів дорівнює кількості протонів.

в яку не проникають заряджені частинки ззовні і яка не втрачає «власних» заряджених частинок.

Запитання 23

Тіло електризується, коли воно одержує або віддає

варіанти відповідей

протони

електрони

нейтрони

Запитання 24

Тіло заряджене позитивно, якщо воно має...

варіанти відповідей

надлишок протонів

надлишок електронів

недостачу електронів

недостачу протонів

Запитання 25

Як зміниться сила електричної взаємодії, якщо відстань між двома зарядженими частинками збільшити втричі?

варіанти відповідей

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 9 разів

збільшиться в 9 разів

Запитання 26

На якій відстані два точкові заряди 36 нКл і -25 нКл притягуються один до одного із силою 4 мН?

варіанти відповідей

4,5 см

30 м

25 м

21 м

Запитання 27

Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла провідником із Землею називають

варіанти відповідей

зануленням

приземленням

ізолюванням

заземленням

Запитання 28

Якщо атоми тіла приймають електрони, то тіло ...

варіанти відповідей

заряджається позитивно

заряджається негативно

стає нейтральним

Запитання 29

Як називається сила, з якою електричне поле діє на заряджене тіло? 

варіанти відповідей

а) Магнітнаб) Виштовхувальна


в) Електрична

Запитання 30

Як називається фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію?

варіанти відповідей

Елементарний заряд

Електричний заряд

Електронний заряд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест