ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Додано: 8 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 94 рази
37 запитань
Запитання 1

Пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну

варіанти відповідей

Мас-спектрометр

Циклотрон      

Електричний двигун

Генератор

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 

варіанти відповідей

Вб (вебер)

В (вольт)

Тл(тесла

Гн (генрі)

Запитання 3

Як зміниться опір металевого провідника без ізоляції, якщо його скласти вдвічі та скрутити?

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 2 рази

не зміниться

Запитання 4

Носіями електричного струму в напівпровідниках є...

варіанти відповідей

Аніони та катіони

Йони та електрони

Електрони

Електрони та дірки

Запитання 5

Вакантне місце в системі електронних зв’язків між атомами напівпровідника (тобто місце, не зайняте електроном), якому приписують позитивний заряд, називають ...

варіанти відповідей

Анодом

Катодом


Позитивним йоном

Діркою

Запитання 6

Для електрозварювання використовують...

варіанти відповідей

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Коронний розряд

Тліючий розряд

Запитання 7

В якому середовищі електричний струм створюється виключно напрямленим рухом електронів?

варіанти відповідей

В напівпровідниках

В електролітах

В газах

В металах

Запитання 8

Проходження струму у газах називається...

варіанти відповідей

Іонізація

Рекомбінація 

Розряд

Дисоціація

Запитання 9

Блискавка – це...

варіанти відповідей

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Коронний розряд

Тліючий розряд

Запитання 10

Коли виникає явище надпровідності?

варіанти відповідей

При підвищенні температури

При зменшенні температури близько абсолютного нуля

При сталій температурі

Таке явище не існує

Запитання 11

Який вид самостійного розряду відбувається в лампах денного світла?

варіанти відповідей

Коронний

Тліючий

Іскорний

Дуговий

Запитання 12

Як називається процес виділення речовини на електродах у ході протікання електричного струму?

варіанти відповідей

Електричною дисоціацією

Електролізом

Іознізацією

Електролітом

Запитання 13

При нагріванні напівпровідника його опір...

варіанти відповідей

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 14

Який з наведених виразів може бути визначенням поняття «електричний струм»?

варіанти відповідей

Зміна положення одних частинок щодо інших

Хаотичний рух заряджених частинок

Упорядкований рух атомів і молекул

Напрямлений рух заряджених частинок

Запитання 15

З підвищенням температури речовини електричний опір збільшується в...

варіанти відповідей

металах і електролітах

металах

напівпровідниках

металах і напівпровідниках

Запитання 16

Як називають процес проходження електричного струму через газ?

варіанти відповідей

Електроліз

Іонізація

Газовий розряд

Рекомбінація

Запитання 17

Що є основним носієм електричного струму у напівпровідниках p-типу?

варіанти відповідей

Іони

Дірки 

Електрони

Запитання 18

З якою метою використовують напівпровідниковий діод?

варіанти відповідей

Для підсилення слабких сигналів

Для регулювання сили струму в колі

Для дистанційного вимірювання температури

Для випрямлення змінного струму

Запитання 19

Встановіть відповідність між видом самостійного розряду та прикладом.

1. Тліючий

2. Коронний

3. Дуговий

4. Іскровий

А) Блискавка

Б) Лампа денного світла

В) Світіння гострих виступів під час грози

Г) Електрозварювання

варіанти відповідей

1.Б; 2.В; 3.Г; 4.А.

1.В; 2.А; 3.Б; 4.Г.

1.Б; 2.В; 3.А; 4.Г.

1.А; 2.В; 3.Г; 4.Б. 

Запитання 20

Яка особливість дії сили Лоренца на заряджену частинку у магнітному полі?

варіанти відповідей

Виконує роботу по переміщенню заряду.

Не виконує роботу по переміщенню заряду.

Не змінює напрям вектора швидкості.

Змінює напрям вектора швидкості.

Запитання 21

Що є силовою характеристикою магнітного поля?

варіанти відповідей

магнітна проникність

магнітний потік

вектор магнітної індукції

сила Ампера

сила Лоренца

Запитання 22

Напівпровідники відрізняються від металів тим що в них ...

варіанти відповідей

опір металів з підвищенням температури не змінюється а в напівпровідниках, навпаки, зменшується

опір металів з підвищенням температури зменшується а в напівпровідниках, навпаки, збільшується

опір металів з підвищенням температури зростає а в напівпровідниках, навпаки, зменшується

в обох випадках підвищується

Запитання 23

Електрорушійу силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного мангнітного поля, називають

варіанти відповідей

електрорушійною силою самоіндукції

законом самоіндукції

силою струму

індуктивністю

Запитання 24

Індуктивність позначають .... і вимірюють в СІ ...

варіанти відповідей

L ... Гн

І ... А.

L ... В

ε ... Гн

Запитання 25

Визначте магнітний потік, що пронизує котушку індуктивністю 0,6 Гн, якщо сила струму в ній дорівнює 5 А.

варіанти відповідей

3 Вб

5 Вб

30 Вб

3 В

Запитання 26

При збільшенні сили струму в 2 рази , енергія магнітного поля в котушці ...

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 27

(Оберіть усі вірні відповіді!)

Індуктивність залежить:

варіанти відповідей

від магнітних властивостей середовища

від розмірів і форми провідника

від наявності та форми осердя

Запитання 28

фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зніни сили струму на 1 ампер за 1 секунду

варіанти відповідей

закон мамоіндукції

індуктивність

електрорушійна сила самоіндукції

енергія магнітного поля

Запитання 29

Електрорушійу силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного мангнітного поля, називають

варіанти відповідей

електрорушійною силою самоіндукції

законом самоіндукції

силою струму

індуктивністю

Запитання 30

Одиниця індуктивності в СІ

варіанти відповідей

ампер

генрі

вебер

вольт

Запитання 31

Який вигляд має траєкторія руху електрона, що влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до силових ліній ?

варіанти відповідей

коло

пряма лінія

гіпербола

гвинтова лінія

парабола

Запитання 32

Вкажіть одиницю магнітної індукції в СІ

варіанти відповідей

вольт 

ньютон

ампер

вебер

тесла

Запитання 33

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 

варіанти відповідей

F A=BIlsinα

FA=ρVg

B=F/ Il

F A=BIlcosα 

Запитання 34

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

магнітна дія постійного магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Магнітне поле є найсильнішим біля полюсів 

якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, у яких знову буде два полюси

якщо постійний магніт нагріти до певної температури, або стукнути об тверду поверхню — він розмагнітиться

якщо магніт потерти об шовкову тканину, то він наелектризується

якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, один із яких матиме тільки північний полюс, інший – тільки південний

різнойменні полюси магнітів притягуються

Запитання 35

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Кулона

Силою Архімеда

Силою Струму

Запитання 36

Силову дію магнітного поля характерезую векторна фізична величина, яка називається...

варіанти відповідей

Сила магнітного поля

Сила Ньютона

Сила Ампера

Індукція магнітного поля

Запитання 37

Наявність магнітного поля можна виявити за допомогою...

варіанти відповідей

Електрометра

Магнітної стрілки

Електроскопа

Вольтметра

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест