Ферменти та молекулярні механізми реплікації ДНК. Транскрипція – біосинтез РНК

Додано: 24 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
32 запитання
Запитання 1

Генний апарат людини містить біля 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл? 

варіанти відповідей

Рекомбінація генів

Ампліфікація генів 

Реплікація ДНК 

Репарація ДНК 

Утворення фрагментів Оказакі 

Запитання 2

Значущі, несучі структурну інформацію ділянки ДНК називаються:

варіанти відповідей

Кодони

Інтрони

Гістони

Оперони

Екзони

Запитання 3

Реплікацією є синтез:

варіанти відповідей

ДНК на РНК

ДНК на ДНК

Білка на рибосомах

РНК на ДНК

Білка на м.РНК

Запитання 4

Реплікація ДНК протікає по механізму:

варіанти відповідей

Репресивному

Консервативному

Депресивному

Напівконсервативному

Реплікативному

Запитання 5

Реплікація однієї молекули ДНК у еукаріот відбувається:

варіанти відповідей

З декілька десятків реплікаційних вилок

З однієї реплікаційної вилки

З декількох тисяч реплікаційних вилок

З декілька сот реплікаційних вилок

З декількох реплікаційних вилок

Запитання 6

Репликативна вилка утворюється за участю:

варіанти відповідей

ДНК-полімерази

Хелікази

 РНК-полімерази

РНК-залежної ДНК-полімерази

Ендонуклеази

Запитання 7

Синтез праймера-фрагмента РНК-відбувається на стадії:

варіанти відповідей

Трансляції

Елонгації

Термінації

Реплікації

Ініціації

Запитання 8

Праймери (затравки) синтезуються:

варіанти відповідей

Ревертазою

Ліпазою

Гіразою

Праймазою

Хеліказою

Запитання 9

В утворенні фосфодиефірного зв’язку між мононуклеотидами при реплікації приймає участь фермент:

варіанти відповідей

Лігаза

Ревертаза

ДНК-полімераза

Ендонуклеаза

Праймаза

Запитання 10

Фрагменти оказакі синтезуються:

варіанти відповідей

Ревертазою

Праймазою

Гіразою

ДНК-полімеразою

Хеліказою

Запитання 11

Із нітратів, нітритів і нітросполук в організмі утворюється азотиста кислота, яка зумовлює окисне дезамінування азотистих основ нуклеотидів. Це може привести до точкової мутації- заміни цитозину на:

варіанти відповідей

Тимін

Урацил

Аденін

Гуанін

Гіпоксантин

Запитання 12

При дії ультрафіолетового випромінення спостерігається утворення ковалентних зв’язків між сусідніми залишками тіміну, які протидіють процесу:

варіанти відповідей

Транскрипції РНК

Реплікації ДНК

Репарації ДНК

Ампліфікації генів

Трансляції

Запитання 13

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові. 

варіанти відповідей

мя-РНК

т-РНК

р-РНК 

м-РНК

ДНК

Запитання 14

 Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу. 

варіанти відповідей

Ампліфікація генів

Репарація

Реплікація

Рекомбінація генів 

Зворотна транскрипція 

Запитання 15

Чоловік 58 років переніс операцію з приводу рака простати. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. В комплекс лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридін - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?

варіанти відповідей

ДНК

і-РНК

р-РНК

т-РНК

Білка

Запитання 16

ДНК-діагностика має першорядне значення в діагностиці спадкових хвороб, виявленні присутності в організмі людини певних вірусів, ідентифікації особистості. За допомогою якого із процесів це здійснюється?

варіанти відповідей

Процесінг РНК

Репарація

Реплікація

Транскрипція

Ампліфікація генів

Запитання 17

В діагностиці ВІЛ-інфекції використовується метод полімерної ланцюгової реакції (ПЛЦ). Що лежить в основі ПЛЦ?

варіанти відповідей

Рекомбінація генів

 Ампліфікація генів

Транскрипція

Трансляція

Розрізання геному

Запитання 18

У юнака діагностовано ВІЛ-інфекцію за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Укажить, що є основним в цій реакції:

варіанти відповідей

Генна мутація

Транскрипція

Генетична рекомбінація

Ампліфікація генів

 Хромосомна мутація

Запитання 19

Репарація

варіанти відповідей

Є синтезом ДНК на РНК

 Виправляє пошкодження ДНК

Є синтезом РНК на ДНК

Є завершальним етапом реплікації

Відбувається у цитоплазмі

Запитання 20

У хворих на пігментну ксеродерму шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватись рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Який процес порушується?

варіанти відповідей

Реплікації ДНК

Зворотньої транскрипції 

Репарації ДНК

Транскрипції

Трансляції

Запитання 21

При дії ультрафіолетового випромінення на клітини кожі хворих на пігментну ксеродерму відновлення нативної структури ДНК іде повільніше, ніж у здорових людей внаслідок дефекту фермента репарації. Назвіть цей фермент:

варіанти відповідей

ДНК-гіраза

РНК-лігаза

Праймаза

ДНК-полімераза

Ендонуклеаза

Запитання 22

При отруєнні аманітином – отрутою блідої поганки блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється: 

варіанти відповідей

Синтез рРНК 

Синтез мРНК

Зворотня транскрипція

Синтез праймерів 

Дозрівання мРНК 

Запитання 23

Ферментом, що бере участь в транскрипції є:

варіанти відповідей

Лігаза

ДНК-полімераза

Зворотня транскріптаза

РНК-полімераза

Ендонуклеаза

Запитання 24

В експериментальних досліджен-нях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив. 

варіанти відповідей

Синтез специфічних р-РНК.

Синтез АТФ

Синтез специфічних т-РНК. 

Синтез ГТФ. 

Синтез специфічних м-РНК.

Запитання 25

В клінічній практиці знайшли застосування антибіотики, що є інгібіторами біосинтезу нуклеїнових кислот у прокариотичних та еукаріотичних организмів. Який із процесів гальмують рифаміцин та рифампіцин?

варіанти відповідей

Термінація реплікації

Елонгація транскрипції

Елонгація трансляції

Ініціація транскрипції

 Ініціація реплікації

Запитання 26

Антибіотик ріфаміцин, який використовується при лікуванні туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси.Назвіть їх:

варіанти відповідей

Інгібує ДНК – полімеразу на стадії ініціації 

Інгібує РНК – полімеразу на стадії ініціації

Інгібує ДНК – лігазу 

Інгібує аміноацил –т.РНК – синтетази 

 Інгібує дію білкових факторів у синтезі білка 

Запитання 27

Назвіть мінорну сполуку, що приймає участь в утворенні „КЕПу” в м.РНК:

варіанти відповідей

Метилцитозин

1-метиладенозин

Інозин

7-метиладенозин

7-метилгуанозин

Запитання 28

У ході дозрівання матричної РНК відбувається:

варіанти відповідей

Приєднання до 5΄ кінця 7-метилгуанозину

 Утворення мінорних основ

Формування структури клеверного листа

Видалення димерів тиміну

Видалення екзонів

Запитання 29

Дозрівання м.РНК включає:

варіанти відповідей

Приєднання ЦЦА-фрагменту

Утворення мінорних нуклеотидів

 Видалення інтронів і зв’язування екзонів

Утворення полірибосом

Приєднення метиладеніну

Запитання 30

Дозрівання т.РНК включає:

варіанти відповідей

Приєднання кепу

 Утворення мінорних нуклеотидів

Приєднання поліаденілату

Видалення інтронів і зв’язування екзонів

Гідролітичне розщеплення нуклеазами

Запитання 31

 В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих пігментною ксеродермою повільніше віднов-люють нативну структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект фермента репарації. Виберіть фермент цього процесу.

варіанти відповідей

 ДНК-полімераза III

РНК-лігаза

Праймаза

Ендонуклеаза

ДНК-гіраза

Запитання 32

Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики,  можуть пригнічу-вати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

варіанти відповідей

Репарації

Процесінгу

Реплікації

Трансляції

Транскрипції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест