14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

фотоефект

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 26 разів
12 запитань
Запитання 1

У чому полягає Гіпотеза Планка?

варіанти відповідей

Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції обернено пропорційна частоті випромінювання.

Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції прямо пропорційна частоті випромінювання.

Світлові хвилі, що падають на будь-яке тіло, передаючи йому свій імпульс, мають чинити на нього тиск.

Такої гіпотези не існує

Запитання 2

Як називається фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання?

варіанти відповідей

Поляризатор

Дифракційна гратка.

Абсолютно чорне тіло.

Сонце

Запитання 3

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Енергія фотона рентгенівського випромінювання менша за енергію фотона ультрафіолетового випромінювання.

Енергія фотона інфрачервоного випромінювання більша за енергію фотона видимого світла.

Енергія фотона видимого світла більша за енергію рентгенівського фотона.

Енергія фотона видимого світла менша за енергію рентгенівського фотона.

Запитання 4

В якому з явищ виявляються хвильові властивості світла?

варіанти відповідей

Поглинання світла.

Проходження світла через дифракційну гратку.

Фотоефект.

Фотосинтез

Запитання 5

На рисунку зображено графік залежності затримуючої напруги від частоти електромагнітного випромінювання, яке діє на катод вакуумного фотоелемента. Яка затримуюча напруга відповідає точці А на графіку?

варіанти відповідей

6.2 В

10 В

12 В

1.2 В

Запитання 6

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм.

варіанти відповідей

45,6 . 10-19 Дж

3,6 . 10-19 Дж

2,4 мДж

55 МДЖ

Запитання 7

Робота виходу електронів з Цинку дорівнює 4 еВ. Якою має бути довжина хвилі випромінювання, що освітлює поверхню цинкової пластини, щоб при фотоефекті максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнювала 2,9.10–19 Дж?


варіанти відповідей

2,14 . 107 м

14 . 107 м

3,17. 106 м

11 . 106 м

Запитання 8

Позначте всі правильні відповіді. 

а) Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.

б) При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий.

в) Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома.

г) Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.

д) Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.

е) За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.

варіанти відповідей

а,б

а,б,г

б,в,г

Запитання 9

Котрі із запропонованих тверджень є законами фотоефекту?

варіанти відповідей

 Кіль­кість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, обернено пропорційна інтенсивності світла.

 Кіль­кість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, прямо пропорційна інтенсивності світла.

Для кожної речовини існує максимальна довжи­на світлової хвилі λчерв (червона межа фотоефекту), за якої по­чинається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями більшої довжини фотоефекту не викликає.

Макси­мальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується зі збільшенням частоти пада­ючого світла і не залежить від інтенсивності 

світла.

Запитання 10

У якому приладі НЕ використовується внутрішній фотоефект?

варіанти відповідей

у вакуумних фотоелементах 

у сонячних батареях


 у напівпровідникових фотоелементах 

У фоторезисторі

Запитання 11

Імпульс фотона певного електромагнітного випромінювання дорівнює

1.1 * 10-27 кг*м/с. Довжина хвилі цього випромінювання становить

варіанти відповідей

400 нм

500 нм

600 нм

700 нм

Запитання 12

Для іонізації атома оксигену необхідна енергія 14 еВ. Знайдіть частоту випромінювання яке може викликати таку іонізацію.

варіанти відповідей

6.5 * 10 -7 Гц

14 * 10 14 Гц

3.39 * 10 15 Гц

3.14 * 10 16 Гц

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест