Фотоефект. Закони фотоефекту.

Додано: 17 лютого 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 283 рази
22 запитання
Запитання 1

Яке явище лежить в основі роботи сонячних батарей?

варіанти відповідей

Явище заломлення світла.

Явище фотоефекту.

Явище поляризації.

Явище відбивання.

Явище дифракції.

Явище інтерференції.

Запитання 2

Явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випромінюванням електронів називають ...

варіанти відповідей

... вириванням електронів.

... роботою виходу електронів.

... фотоефектом.

... фотографією.

Запитання 3

Найбільше значення сили фотоструму називають ...

варіанти відповідей

... силою струму нагнітання.

... силою струму насичення.

... силою струму ненасичення.

... силою струму максимуму.

Запитання 4

Що відбувається при досягненні певної затримуючої напруги?

варіанти відповідей

Припиняється нагрівання провідника.

Припиняється світло.

Появляється світло.

Припиняється фотострум.

Припиняється перетворення енергії.

Розпочинається перетворення енергії.

Запитання 5

Як називають максимальну довжину світлової хвилі, за якої починається фотоефект?

варіанти відповідей

Крайня межа фотоефекту.

Червона межа фотоефекту.

Фіолетова межа фотоефекту.

Інфрачервона межа.

Ультрафіолетова межа.

Максимальна межа.

Запитання 6

Фотоефект використовують у...

Виберіть всі правильні відповіді


варіанти відповідей

фотоелементах

фотокамерах

сонячних батареях

ксероксах

Запитання 7

Робота виходу електрона з металу позначається:

варіанти відповідей

h

А

Е

Р

Запитання 8

Що таке червона межа фотоефекту?


варіанти відповідей

Це найбільша довжина світової хвилі, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Це найбільша частота світла, за якої фотоефект відбувається, але вибитим електронам кінетична енергія не надається.

Це найменша енергія фотона, здатного викликати явище фотоефекту.

Запитання 9

Чому рівна маса спокою фотона?

варіанти відповідей

1 кг

0 кг

1,6 ⋅10-19кг

9,1 ⋅10-31 кг

Запитання 10

За якої умови можливий фотоефект?

варіанти відповідей

hϑ <Aвих

hϑ= Aвих

hϑ≥ Aвих

Запитання 11

Яка дія світла є основою життя на Землі?


варіанти відповідей

Хімічна

Фізична

Теплова

Електромагнітна

Запитання 12

У чому полягає Гіпотеза Планка?

варіанти відповідей

Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції обернено пропорційна частоті випромінювання.


 Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції прямо пропорційна частоті випромінювання.

Світлові хвилі, що падають на будь-яке тіло, передаючи йому свій імпульс, мають чинити на нього тиск.

Такої гіпотези не існує

Запитання 13

Укажіть, що впливає на роботу виходу електрона

варіанти відповідей

імпульс фотона

маса фотоелектрона

матеріал поверхні

частота випромінювання

Запитання 14

Чи світло будь-якої довжини може спричинити фотоефект?


варіанти відповідей

Так

Ні

Тільки ультрафіолетові промені

Тільки рентгенівське випромінювання

Запитання 15

З ім'ям якого вченого пов'язують виникнення квантової фізики?

варіанти відповідей

Г. Герц

М. Планк

О. Столєтов

А. Ейнштейн

Запитання 16

Яке припущення запропонував М.Планк для пояснення існування максимуму у розподілі енергії випромінювання?

варіанти відповідей

 світло випромінюється постійно

світло не випромінюється

світло випромінюється безперервно

світло випромінюється порціями

Запитання 17

Енергія кванта обчислюється наступним чином...

варіанти відповідей

сталу Планка поділити на частоту хвилі випромінювання

сталу Планка помножити на довжину хвилі випромінювання

сталу Планка помножити на частоту хвилі випромінювання

сталу Планка поділити на довжину хвилі випромінювання

Запитання 18

Хто з вчених висунув гіпотезу про те, що електромагнітне випромінювання не

тільки випускається порціями (квантами), а й поширюється і поглинається речовиною у вигляді окремих частинок електромагнітного поля — фотонів?

варіанти відповідей

А. Ейнштейн

М. Планк

Г. Герц

О. Столєтов

Запитання 19

Коли і ким було відкрито явище фотоефекту?

варіанти відповідей

1905, Г. Герц

1887, Г. Герц

1887, А. Ейнштейн

1888, О. Столєтов

Запитання 20

Хто сформолював наступний закон: фотострум насичення прямо пропорційний освітленості цинкової пластинки.

варіанти відповідей

Г. Гершель

Г. Герц

О. Столєтов

М. Планк

Запитання 21

Як називається явище виривання електронів з поверхні речовини під дією електромагнітного випромінювання?

варіанти відповідей

внутрішній фотоефект

зовнішній фотоефект

фотоіонування

фотографування

Запитання 22

Котрі із запропонованих тверджень є законами фотоефекту?

варіанти відповідей

 Кіль­кість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, обернено пропорційна інтенсивності світла.

 Кіль­кість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, прямо пропорційна інтенсивності світла.

Для кожної речовини існує максимальна довжи­на світлової хвилі λчерв (червона межа фотоефекту), за якої по­чинається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями більшої довжини фотоефекту не викликає.

Макси­мальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується зі збільшенням частоти пада­ючого світла і не залежить від інтенсивності 

світла.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест