"Хімічні реакції"

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Укажи кількість теплоти, що утвориться під час згоряння метану СН4 кількістю речовини 2 моль за термохімічним рівнянням

СН4 (г.) + 2О2(г.) = СО2(г.) + Н2О(г.); ∆ Н = -890 кДж/моль

варіанти відповідей

890 кДж

2 670 кДж

1 335 кДж

1 780 кДж

Запитання 2

Проаналізуйте рівняння оборотних реакцій, що відбуваються в закритих системах і перебувають у стані хімічної рівноваги хімічної рівноваги. Зниження тиску зумовить зміщення хімічної рівноваги в бік прямої реакції у рівнянні...

варіанти відповідей

СО(г.) +Cl2(г.) ↔ СОCl2(г.)

2SO2(г.) + О2(г.) ↔ 2SO3(г.)

СН4(г.) + H2O(г.) ↔ СО(г.) + 3Н2(г.)

4НCl(г.) + О2 (г.) ↔ 2Cl2(г.) + 2Н2О(г.)

Запитання 3

Укажи рядок, у якому правильно зазначено середовища водних розчинів відповідних солей

варіанти відповідей

Кислотне - АlCl3; Нейтральне - K2SO4; Лужне - Na2S

Кислотне - K2SO4 ; Нейтральне - АlCl3 ; Лужне - Na2S

Кислотне - АlCl3; Нейтральне - Na2S; Лужне - K2SO4

Кислотне - Na2S; Нейтральне - K2SO4; Лужне - АlCl3

Запитання 4

Для якої солі показник рН розчину буде мати більше значення?

варіанти відповідей

NaNO3

NaNO2

Запитання 5

Укажіть колір фенолфталеїну у водному розчині Na2СО3

варіанти відповідей

Синій

Малиновий

Білий

Жовтий

Запитання 6

Які солі гідролізують за катіоном:

варіанти відповідей

Na2CO3

Zn SO4

Pb(NO3)2

KCI

Запитання 7

Вказати забарвлення лакмусового папірця у розчині солі FeSO4

варіанти відповідей

Синє

Червоне

Жовте

Біле

Запитання 8

Позначте правильну відповідь.

1. Гальванічний елемент перетворює хімічну енергію на електричну.

2. У гальванічному елементі відбувається окисно-відновна реакція.

варіанти відповідей

вірне 2 твердження;

 всі твердження невірні;

вірні всі твердження;

вірне 1 твердження.

Запитання 9

За кількістю і складом реагентів і продуктів реакції, хімічні реакції поділяють на...

варіанти відповідей

необоротні і оборотні

окисно- відновні, без зміни ступенів окиснення елементів

екзотермічні, ендотермічні

сполучення, розкладу, заміщення, обміну

Запитання 10

Укажіть реакцію заміщення, що належить до ендотермічних:

варіанти відповідей

MnO2 + 2C = Mn + 2CO; ΔΗ = +293 кДж

2CO + O2 = 2CO2; ΔΗ = -282 кДж

H2O + C = CO + H2; ΔΗ = -132 кДж

SiO2 + 2Mg = Si + 2MgO; ΔΗ = +392 кДж

Запитання 11

Дано термохімічне рівняння реакції горіння карбон(ІІ) оксиду:

2СО (г) + О2 (г) = 2СО2 (г), ΔН = – 566 кДж. Вказати умови, при яких хімічна рівновага зміситься у бік прямої реакції


варіанти відповідей

Зниження концентрації СО2

Зниження концентрації СО і О2

Підвищення температури

Зниження температури

Підвищення тиску

Зниження тиску

Збільшення концентрації СО і О2

Запитання 12

Сіль сильної основи і слабкої кислоти:

варіанти відповідей

Піддається незворотньому гідролізу

Не піддається гідролізу

Піддається гідролізу по катіону

Піддається гідролізу по аніону

Запитання 13

Є два водні розчини солей: 1-калій броміду та 2- ферум(ІІІ) нітрату Проаналізуй наведені твердження й укажи правильні.

І. У розчині 1 фіолетовий лакмус набуває синього забарвлення.

ІІ. Значення рН розчину 2 менше, ніж значення рН розчину 1

варіанти відповідей

Лише І

Лише ІІ

Обидва вірні

Обидва неправильні

Запитання 14

Під час взаємодії азоту об'ємом 112 л (н.у.) із воднем отримали амоніак масою 136 г. Обчисліть відносний вихід продуктів реакції. (Фото розв'язку надіслати)

варіанти відповідей

89%

80%

85%

90%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест