29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Контрольна робота за ІІ семестр

За підручником Ярошенко О.Г.

Додано: 15 травня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 316 разів
28 запитань
Запитання 1

Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів.

варіанти відповідей

 Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

 Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

 Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

Запитання 2

 Укажіть неметалічний елемент одного із Сульфуром періоду. 

варіанти відповідей

Na

 P

 Cr

N

Запитання 3

Укажіть символ неметалічного елемента, атом якого на зовнішньому 

енергетичному рівні має 4 електрони.

варіанти відповідей

Ti

 Pb

 Si

 Be

Запитання 4

Укажіть ряд неметалічних елементів однієї групи з Бромом.

варіанти відповідей

 Оксиген і Флуор

 Хлор і Манган

 Селен і Криптон

 Флуор і Астат

Запитання 5

Укажіть ряд неметалічних елементів, що належать до однієї підгрупи.

варіанти відповідей

Нітроген і Фосфор

Алюміній і Скандій

Літій і Натрій

 Хлор і Аргон

Запитання 6

 Укажіть ряд, який складається лише з назв алотропних модифікацій.

варіанти відповідей

 сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ

 графіт, алмаз, карбін

фосфор білий, фосфор червоний, фосфін

кисень, озон, вода

Запитання 7

Укажіть  сполуку  неметалічного  елемента  з  Гідрогеном,  водний  роз-

чин якої має лужне середовище.

варіанти відповідей

 гідроген хлорид

 гідроген сульфід

метан

амоніак

Запитання 8

Укажіть газоподібну речовину, густина за повітрям якої менше одиниці.

варіанти відповідей

 азот

 озон

хлороводень

 сульфур(ІV) оксид

Запитання 9

Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді.

варіанти відповідей

кисень

 водень

 амоніак

азот

Запитання 10

Установіть відповідність між назвою та формулою сполук Нітрогену.

Назва Формула

1 нітроген(ІV) оксид А NH3

2 амоніак Б NH4NO3

3 амоній нітрат В HNO3

4 нітратна кислота Г NO2

Д HNO2

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3В, 4Д

1Г, 2Б, 3А, 4В

1Г, 2А, 3Б, 4В

1Г, 2А, 3Б, 4Д

Запитання 11

 Укажіть,  якому  хімічному  елементу  належить  електронна  формула 

1s22s22p63s23p1

варіанти відповідей

 Силіцію

 Алюмінію

 Сульфуру

Натрію

Запитання 12

Укажіть назву частинки, яка має однакову із сульфід-аніоном електронну формулу. 

варіанти відповідей

атом Флуору

аніон Хлору

атом Аргону

катіон Магнію

Запитання 13

Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв’язку сполук 

Сульфуру.

а) SO2 б) H2SO4 в)  BaSO4 г) SO3

варіанти відповідей

А-Б-В-Г

А-Г-Б-В

В-Б-Г-А

Г-А-Б-В

Запитання 14

Проаналізуйте твердження  1 і 2 й  укажіть  правильний  варіант відповіді.

 1  Алотропія  Оксигену  зумовлена  різним  кількісним  складом  моле-

кул алотропних модифікацій. 

2. Ґрунти з рН < 7 належать до кислотних ґрунтів.

варіанти відповідей

правильне лише твердження 1

правильне лише твердження 2

правильні обидва твердження 

неправильні обидва твердження

Запитання 15

Установіть  відповідність  між  йонами  та  речовинами,  за  допомогою 

яких можна виявити в розчині присутність кожного з них


варіанти відповідей

1Г, 2Б, 3В,4Д

1В, 2Д, 3Г, 4А

1Г, 2А, 3В, 4Д

1Д, 2В, 3Б, 4Г

Запитання 16

Укажіть речовини, у реакції між якими Нітроген виявляє відновні властивості.

варіанти відповідей

азот і водень

натрій гідроксид і нітратна кислота

нітроген(ІІ) оксид і кисень

мідь і нітратна кислота (конц.)

Запитання 17

Укажіть назву речовини, за допомогою якої можна визначити в розчині йони Феруму(3+)

варіанти відповідей

аргентум(I) хлорид

хлоридна кислота

натрій гідроксид

барій нітрат

Запитання 18

 Укажіть назву хімічного елемента V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HЕO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5.

варіанти відповідей

Фосфор

Арсен

Ванадій

Нітроген

Запитання 19

Укажіть назви металічних елементів, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають 2 електрони.

варіанти відповідей

Кальцій

Гелій

Ферум

Магній

Запитання 20

Укажіть ознаку металічного зв’язку.

варіанти відповідей

притягування різнойменно заряджених йонів

утворення спільних електронних пар

притягування між катіонами металу й вільними спільними електронами

сполучення двох атомів різних молекул або однієї молекули за рахунок частково заряджених атомів Гідрогену

Запитання 21

Позначте, що є спільним у будові атомів Алюмінію і Хлору.

варіанти відповідей

кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

кількість енергетичних рівнів

кількість неспарених електронів

кількість нейтронів

Запитання 22

Укажіть метали, які за звичайних умов взаємодіють з водою.

варіанти відповідей

калій

кальцій

залізо

мідь

Запитання 23

Укажіть речовини, з якими взаємодіє натрій гідроксид.

варіанти відповідей

сульфур(ІV) оксид

цинк гідроксид

хлоридна кислота

барій сульфат

Запитання 24

Позначте пару речовин, взаємодією яких можна добути ферум(ІІ) гідроксид.

варіанти відповідей

ферум(ІІ) оксид і вода

залізо й вода

залізо й сульфатна кислота

ферум(ІІ) сульфат і калій гідроксид

Запитання 25

Укажіть, осад якої речовини розчиняється в надлишку лугу

варіанти відповідей

барій сульфат

алюміній гідроксид

ферум(ІІ) гідроксид

аргентум(І) оксид

Запитання 26

Укажіть речовину, яка взаємодіє з амоній карбонатом, ферум(ІІ) сульфатом, алюміній нітратом і ферум(ІІІ) хлоридом

варіанти відповідей

аргентум(І) нітрат

натрій гідроксид

сульфатна кислота

барій хлорид

Запитання 27

Назвіть одновалентний метал, наважка якого масою 18,4 г у реакції з водою витісняє водень об’ємом 8,96 л (н. у.).

варіанти відповідей

Na

Cs

Ag

Cu

Запитання 28

Обчисліть масу осаду, утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 21,2 г з магній хлоридом масою 20 г.

варіанти відповідей

8,4

16,8

19,32

9,7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест