22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Менеджмент організацій

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Організація - це:

варіанти відповідей

функція розподілу завдань між підрозділами або працівниками встановлення взаємодії між ними

систематизоване, свідоме об'єднання людей, які переслідують досягнення певних цілей

громадська осередок, яка виступає у вигляді соціального інституту

все перераховане

Запитання 2

Менеджер - це фахівець, який:

варіанти відповідей

Займається координацією, здійснює керівництво та управління, приймає рішення

оцінює ринок і його сегменти, визначає потреби, запити і перевагу споживача, за допомогою ціни доводить до споживача ідею цінності товару, вибирає посередників, рекламує і просуває товар

психологічно визнаний оточуючими, як єдиний, хто здатний забезпечити задоволення їх потреб

Запитання 3

Структурними методами вирішення конфліктів є:

варіанти відповідей

 ухилення, згладжування, примус

компроміс, вирішення проблеми

роз'яснення вимог до роботи, встановлення комплексних цілей, використання системи винагород

Запитання 4

Менеджер нижчого рівня менеджменту забезпечує:

варіанти відповідей

виконання оперативних завдань. 

розробляє тактику, забезпечує реалізацію стратегії;

ставить цілі і розробляє стратегію;

виконує всі перелічені функції

Запитання 5

Менеджмент як система включає:

варіанти відповідей

Адміністрування і керівництво;

Цілі, принципи, методи, кадри, технологію, інформацію, техніку управління

Управління різними галузями соціальної системи;

Механізм функціонування суспільства на різних історичних етапах.

Запитання 6

Зміст управлінської діяльності полягає в поєднанні трьох складових елементів:

варіанти відповідей

завдань, функцій, ролей; 

планування, організації і контролю;

діяльності менеджерів нижчого, середнього і вищого рівнів;

лідера, керівника, наглядача.

Запитання 7

Вкажіть, що є причиною, яка спонукає людей вступати до неформальних груп?


варіанти відповідей

 опір змінам

спілкування

несанкціоноване встановлення виробничих норм

 всі відповіді вірні

Запитання 8

В якій з організаційних структур управління розподіл на окремі елементи та блоки відбувається за видами товарів та послуг, групами споживачів, географічним регіонам?

варіанти відповідей

 лінійна структура

функціональна структура

дивізіональна структура

програмно-цільова структура

Запитання 9

Визначите суть функції мотивації:

варіанти відповідей

визначає регламент діяльності;

  


спонукує працівника до діяльності;

коректує діяльність.

Запитання 10

До методів реалізації рішення належить:


варіанти відповідей

дерево рішень;

факторний аналіз;

теорія ігор

мережний графік.

Запитання 11

До класифікації потреб Д.МакКлелланда не відносять потреби:

варіанти відповідей

в успіху;

у владі;

у безпеці;

у приналежності

Запитання 12

На що направлений аналіз зовнішнього середовища організації?

варіанти відповідей

 на визначення сильних сторін організації

на виявлення слабких сторін організації

на виявлення зовнішніх можливостей та загроз

 всі відповіді вірні

Запитання 13

Основною метою комунікаційного процесу є:

варіанти відповідей

забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну.

забезпечення повноти інформації, що є предметом обміну.

забезпечення вірогідності інформації, що є предметом обміну.

Запитання 14

Прийняття управлінських рішень це:

варіанти відповідей

максимілізація прибутку;

досягнення місії фірми;

вибір оптимального рішення з декількох альтернатив;

зростання іміджу фірми.

Запитання 15

Сформулюйте визначення поняття „Лідерство„

варіанти відповідей

це здатність;

чинити вплив;

проектувати ефективні організаційні структури;

на окремих працівників та їхні групи;

в процесі спрямування їх діяльності;

що враховують об’єктивні умови розвитку організації;

на досягнення цілей організації.

Запитання 16

У чому полягає призначення контролю?


варіанти відповідей

ліквідувати невизначеність у діяльності організації

запобігати виникненню кризових ситуацій

 сприяти ефективній мотивації

всі відповіді вірні

Запитання 17

Що не відноситься до загальних характеристик організації?

варіанти відповідей

наявність ресурсів   

необхідність управління

горизонтальний розподіл праці

соціальний контроль

Запитання 18

Яке з наведених положень відповідає сутності процесного підходу до управління?


варіанти відповідей

сукупність всіх управлінських функцій складає процес управління

організація є системою відкритого типу

оточення організації постає зовнішнім середовищем її функціонування

 використання ситуаційного мислення допомагає керівникам швидко орієнтуватись в проблемах організації

Запитання 19

Яка з перепон на шляху комунікацій відноситься до перепон в організаційних комунікаціях?

варіанти відповідей

інформаційні перевантаження

незадовільна структура організації

перекручення повідомлень

всі відповіді вірні

Запитання 20

Яка з типових моделей менеджменту використовується для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування по відношенню до потреби в них?

варіанти відповідей

моделі теорії ігор

моделі теорії черг

моделі управління запасами

всі названі моделі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест