Метали. Металічні елементи

Додано: 14 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 177 разів
12 запитань
Запитання 1

У промисловості видалення домішок олова з чорного свинцю грунтується на хімічній реакції, схема якої

Sn + NaOH + NaNO3    →Na2SnO3 + N2 + H2O

 У цій реакції Нітроген

варіанти відповідей

не змінює ступінь окиснення


лише відновлюється

лише окиснюється

як окиснюється, так і відновлюється 

Запитання 2

Водний розчин солі Х розділили на дві пробірки. У першу добавили хлоридну кислоту, унаслідок чого виділився газ. А в другу пробірку – вапняну воду в надлишку, спостерігали утворення осаду. Укажіть формулу солі Х

варіанти відповідей

K2SO4

Na2SiO3

NaHCO3

CH3COOK

Запитання 3

У водний розчин солі Х занурили цинкову пластинку. Згодом її вийняли, висушили й зважили. Маса пластинки збільшилася. Укажіть формулу солі Х


варіанти відповідей

Ni(NO3)2

Pb(NO3)2

Mg(NO3)2

Ba(NO3)2

Запитання 4

Визначте формули речовин Х та Y в перетвореннях:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Чому карбон (ІІ) оксид використовують для добування металів з оксидів металічних елементів?

варіанти відповідей

Є несолетворним оксидом

Він виявляє відновні властивості

Його густина майже така сама, як у повітря

Це речовина молекулярної будови

Запитання 6

Формули йонів, що зумовлюють постійну твердість (жорсткість) води, наведено в рядку

варіанти відповідей

Na+, K+, HCO3-

Na+, K+,SO3-

Ca2+, Mg 2+, HCO3-

 Ca2+, Mg 2+, SO42-

Запитання 7

  У посудину з водою помістили шматочок натрію. Унаслідок цього відбулася бурхлива реакція з виділенням безбарвного займистого газую Укажіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо цієї реакції

варіанти відповідей

Щоб дослідити середовище розчину, який утворився в посудині після реакції, можна використати фенолфталеїн

Атоми Натрію віддають електрони з утворенням катіонів

Для якісного виявлення газу – одного з продуктів реакції – потрібно вкористати вапняну воду

Ця реакція є екзотермічною

Запитання 8

Ферум (ІІ) хлорид утворюється внаслідок реакції між двома речовинами, формули яких


1 FeCl3  і   Fe

2 Fe   і  HCl

3 Fe2O3  і  HCl

4 Fe   і  Cl2

варіанти відповідей

1,2

3,4

1,3

2,3

Запитання 9

Барій хлорид розчинили у воді. Для підтвердження якісного складу цієї солі потрібно використати водні розчини речовин, формули яких

варіанти відповідей

KNO3 і AgNO3

K2SO4 і  AgNO3

K2SO4 і  NaNO3

KNO3  і Na2S

Запитання 10

Потрібно визначити, у якій із трьох пронумеровинх пробірок міститься водний розчин магній хлориду, у якій – цинк хлориду, а в якій – натрій хлориду. У кожну пробірку добавляли краплями водний розчин калій гідроксиду. У пробірках 1 і 3 утворився осад, а в пробірці 2 змін не було. Потім до осадів у пробірках 1 і 3 добавили надлишок розчину лугу. Спостерігали швидке розчинення осаду в пробірці 3. У пробірці 1 осад не розчинився. У якому рядку таблиці записано правильний висновок, зроблений за результатами дослідів?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Укажіть символ хімічного елемента Е в речовині, формула якої   Na[E(OH)4]

варіанти відповідей

Li

Al

Mg

Zn

Запитання 12

У водний розчин плюмбум (ІІ) етаноату занурили пластинки, виготовлені з металів Х та Y (див.рисунок). Відомо, що одним з металів був кадмій, а іншим – мідь. Згодом пластинки вийняли, висушили й зважили. Змінилася лише маса пластинки, виготволеної з металу Х .


Проаналізуйте наведені твердження.


І. Маса пластинки, виготовленої з металу Х, зменшилася

ІІ. Метал Y, з якого виговтолено пластинку, - мідь.

Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

обидва правильні

немає правильних

правильне лише І

правильне лише ІІ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест