12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Додано: 12 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
24 запитання
Запитання 1

Моделювання - це

варіанти відповідей

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту 

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод 

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей 

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

Запитання 2

До складових математичної моделі належить

варіанти відповідей

зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень

перелік вхідних даних

перелік суттєвих ознак об‘єкта 

перелік результатів, які потрібно отримати 

Запитання 3

Зведена таблиця - це

варіанти відповідей

сортування, фільтрування та групування полів і елементів 

таблиця, що забезпечує фільтрування даних за вибраними стовпцями та підбиття проміжних підсумків

графічне подання даних 

аналіз великих обсягів даних і прийняття обґрунтованих рішень 

Запитання 4

Для підведення підсумків по даних, які розташовані в декількох незалежних таблицях, можна застосувати:

варіанти відповідей

інструмент Дані → Консолідація 

інструмент Дані → Підсумки 

надбудови MS Excel 

інструмент Вставлення → Зведена таблиця

Запитання 5

Які дії можна виконати за допомогою зведеної таблиці?

варіанти відповідей

Фільтрувати, сортувати, групувати і форматувати підмножини даних 

Підвести проміжні підсумки  

Здійснити підбір параметра 

Застосувати статистичні функції до числових даних, підсумувати дані по категоріях і підкатегоріях, а також створити додаткові розрахунки і формули

Запитання 6

Вибірка (або вибіркова сукупність) - це

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних 

множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню 

процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників 

множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні 

Запитання 7

Варіаційний ряд - це

варіанти відповідей

упорядкований розподіл одиниць сукупності на групи за кількісною ознакою

перелік частот  

такий ряд розподілу, в якому варіанта як величина кількісної ознаки може набувати тільки певне значення 

вибіркова сукупність  

Запитання 8

Варіаційні ряди бувають

варіанти відповідей

частотними  

випадковими 

інтервальними 

дискретними  

Запитання 9

Деякі статистичні дані подано у вигляді полігона частот. Які істинні висловлювання щодо інформації надає цей полігон?


варіанти відповідей

Обсяг вибірки дорівнює 15 

Варіанти 3 і 4 мають однакову частоту 

Максимальне значення варіанти дорівнює 6 

Обсяг вибірки дорівнює 18 

Запитання 10

Якого вигляду набуває формула, що записана в комірці С1, після її копіювання в комірку С2?

варіанти відповідей

=$A$2*B1 

=$A$2*B2 

=$A$1*B1 

=$A$1*B2 

Запитання 11

У переліку функцій позначте статистичні характеристики, що є показниками центру варіаційного ряду.

варіанти відповідей

Стандартне відхилення 

Мода 

Медіана 

Дисперсія 

Запитання 12

У переліку функцій позначте статистичні характеристики, що є показниками варіації варіаційного ряду.

варіанти відповідей

Стандартне відхилення 

Мода 

Медіана 

Дисперсія 

Запитання 13

У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії статистичних.

варіанти відповідей

MEDIAN(), MAX(), VAR.S() 

MAX(), MIN(), IF() 

MIN(), MAX(), SUМ() 

MIN(), MAX(), AVERAGE() 

Запитання 14

Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для

варіанти відповідей

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам 

графічного подання табличних даних 

обчислень 

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді 

Запитання 15

За допомогою якого виду графіків ряду розподілу зображують дискретні варіаційні ряди?

варіанти відповідей

Полігон 

Міні-діаграма

Лінія тренду 

Гістограма 

Запитання 16

За допомогою якого виду графіків ряду розподілу зображують інтервальні варіаційні ряди?

варіанти відповідей

Полігон 

Міні-діаграма

Лінія тренду 

Гістограма 

Запитання 17

Якими параметрами характеризується лінія тренду? 

варіанти відповідей

Рівнянням (функціональною залежністю)  

Довжиною 

Кількістю екстремумів 

Величиною достовірності апроксимації R2 

Запитання 18

У вікні Параметри лінії тренду тренд можна доповнити такими параметрами

варіанти відповідей

змінити колір ліні 

показати рівняння апроксимуючої кривої 

задати назву 

замовити прогноз: вперед або назад (на n періодів) 

Запитання 19

Який інструмент Excel допоможе дібрати оптимальне значення змінних, які впливають на результат рішення?

варіанти відповідей

Підбір параметра 

Пошук розв’язування 

Сценарії 

Таблиця підстановки 

Запитання 20

Який інструмент застосовується в Excel для розв’язування оптимізаційних задач?

варіанти відповідей

Підбір параметра 

Сценарії 

Оптимізатор 

Пошук розв'язування

Запитання 21

До задач оптимізації належать задачі на пошук

варіанти відповідей

цільової функції 

розв’язування системи нерівностей

розв’язування системи рівнянь 

максимума або мінімума цільової функції 

Запитання 22

Обмеження в задачі оптимізації - це

варіанти відповідей

обмеження на значення цільової функції 

розв'язування системи нерівностей 

визначені межі, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються 

максимума або мінімума цільової функції 

Запитання 23

Цільову функцію можна визначити як

варіанти відповідей

аналітичну залежність між критерієм оптимальності й параметрами, що підлягають оптимізації, із зазначенням напряму екстремуму 

критерій оптимальності 

умови, що накладаються на параметри

числове значення, що показує, наскільки оптимальним є знайдене рішення

Запитання 24

Побудова математичної моделі задачі оптимізації передбачає

варіанти відповідей

визначення похибки знайденого розв’язування

завдання системи обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей 

визначення критерію оптимізації цільової функції  

завдання цільової функції 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест