18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

MS ACCESS

Додано: 27 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
32 запитання
Запитання 1

Як називається СУБД пакету Microsoft Office

варіанти відповідей

Excel

Word

Access

FoxPro

Запитання 2

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

запис

поле

комірка

Запитання 3

Як називається стовпець таблиці і СУБД Access?

варіанти відповідей

запис

форма

поле

стовпець

Запитання 4

До якого типу належить СУБД Access?

варіанти відповідей

ієрархічна

мережа

реляційна

Запитання 5

Як називається перехрещення поля і запису в БД?

варіанти відповідей

комірка

гніздо

значок

Запитання 6

База даних - це

варіанти відповідей

сукупність правил і обмежень, які відображають зв'язки між окремими частинами даних

сукупність взаємопов'язаних файлів, призначених для спільного застосування

комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з даними

факти ти ідеї, подані у формалізованому вигляді для обробки та передачі за допомогою певного процесу

Запитання 7

Щоб створити структуру таблиці, треба виконати команду?

варіанти відповідей

відкрити

конструктор

створіть

нова таблиця

Запитання 8

Що таке система управління базами даних?

варіанти відповідей

Прикладна програма, призначена для створення, збереження та використання баз даних.

Комп'ютер, на якому розміщується одна або декілька баз даних.

Програма для пошуку даних у базі даних.

Система для несанкціонованого входу і керування базами даних будь-якої організації.

Спеціалізована операційна система для створення, редагування та зберігання баз даних.

Запитання 9

Якi основнi об'єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

таблицi, форми ,запити, звiти.

структури, макроси, запити, сторiнки.

модулi, макроси ,запити, фiльтри.

колонтитули, об'єкти керування, елементи оформлення.

рядки, стовпчики, макроси.

Запитання 10

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 11

Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

варіанти відповідей

"один" за всiх i всi за "одного"

"один" до "одного", "один" до "багатьох" i "багато" до "багатьох"

"один" до "кожного", "кожен" до "багатьох" i "багато" до "всiх"

"один" до "жодного", "один" до "двох" i "багато" до "багатьох"

"один" до "одного", "один" до "двох" i "один" до "багатьох"

Запитання 12

Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

варіанти відповідей

кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає тiльки одному запису iншої

це роздiлення однiєї таблицi на двi, з тiєю ж кiлькiстю записiв

кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає кiльком записам iншої

це роздiлення однiєї таблицi на двi, з меншою кiлькiстю записiв

це роздiлення однiєї таблицi на двi, з бiльшою кiлькiстю записiв

Запитання 13

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 14

Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

Виведення даних на друк 

Подання зв’язків між таблицями 

Засоби для роботи з даними 

Зберігання даних

Запитання 15

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 16

Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів.

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 17

Для зберігання значення дати між роками 100 і 9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59 включно.

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 18

Яке призначення звiтiв?

варіанти відповідей

звiти слугують для створення документiв призначених для друку

забезпечують зручне введення та редагування даних

це об'єкти якi пiдтримуютьт зв'язки мiж таблицями

вони слугують для створення таблиць

вони призначенi для формування запитiв

Запитання 19

Якi об'єкти призначенi для введення та перегляду даних?

варіанти відповідей

таблицi

форми

запити

звiти

зв'язки

Запитання 20

Як можна створити запит з використанням конструктора запитiв?

варіанти відповідей

у дiалоговому вiкнi "Новый запрос" вибрати режим "Записи без подчиненных"

у дiалоговому вiкнi "Новый запрос" вибрати режим "Простой запрос"

у дiалоговому вiкнi "Новый запрос" вибрати режим "Конструктор"

у дiалоговому вiкнi "Новый запрос" вибрати режим "Перекрестный запрос"

у дiалоговому вiкнi "Новый запрос" вибрати режим "Повтояющиеся записи"

Запитання 21

У чому полягає особливість поля "лічильник"?

варіанти відповідей

служить для введення числових даних

має властивість автоматичного нарощування

має обмежений розмір

служить для введення дійсних чисел

Запитання 22

Як розшифровується СУБД

варіанти відповідей

Система управління базами даних

Структура утворення бази даних

Система уточнення бази даних

Запитання 23

Для даного поля був використаний...

варіанти відповідей

логічний

числовий

текстовий

поле OLE

Запитання 24

Яке розширення файлів програми MS Access?

варіанти відповідей


db

exe

doc

gif

Запитання 25

Яке подання (вид) потрібно обрати, щоб відредагувати таблицю в Access?

варіанти відповідей

режим таблиці

режим конструктора

подання таблиці

майстер таблиць

Запитання 26

Який тип даних потрібно обрати, для створення вказаного поля?

варіанти відповідей

поле МЕМО

числовий

текстовий

автонумерація

Запитання 27

В даному полі використовується наступний тип даних

варіанти відповідей

числовий

текстовий

лічильник

текстовий і числовий

Запитання 28

Запити дозволяють відібрати:

варіанти відповідей

дані з фільтрів

 дані з команд 

дані з таблиць

дані зі зв’язків

Запитання 29

Запит, за якими вибирають дані за критерієм одного поля однієї таблиці називають?

варіанти відповідей

 простий

 перехресний

складними

Запитання 30

Запит, за якими вибирають дані за критерієм кількох полів з кількох таблиць називають?

варіанти відповідей

простий

перехресний

складний

Запитання 31

Запити, які забезпечують добір потрібних даних із таблиць називають?

варіанти відповідей

запити на вибірку даних

запити на змінення

запит із параметрами

запити з полями, що обчислюються

Запитання 32

Запити на вибірку даних із можливостями групування записів називають?

варіанти відповідей

простий

перехресний

складний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест