Написання слів іншомовного походження

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3404 рази
24 запитання
Запитання 1

Подвоєння літер в усіх словах іншомовного походження відбувається в рядку

варіанти відповідей

буд..ист, ім..іграція, мадон..а

котр..озвідка, шос..е, одіс..ея

Апол..он, ем..іграція, ал..о

Ніц..а, ван..а, ак..уратний

тон..а, барок..о, сюр..еалізм

Запитання 2

Укажіть рядок, де в словах іншомовного походження НЕ відбувається подвоєння приголосних

варіанти відповідей

дон..а, новел..а

піц..а, барок..о

мок..о, мул..а

фін.., Ват..

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому в словах іншомовного походження на місці крапок потрібний АПОСТРОФ

варіанти відповідей

інтер..єр, Н..ютон

п..юпітр, кал..ян

мар..яж, конферанс..є

миш..як, О..Коннор

Запитання 4

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар..єра, коп..ютер, куп..юра

бар..єр, прем..єра, п..юре

інтер..єр, п..єдестад, мавп..ячий

ф..юзеляж, Монтеск..є, кап..юшон

об..єктив, ар..єргард, ін..єкція

Запитання 5

Помилку в написанні запозиченого слова допущено в рядку

варіанти відповідей

каса, піца, апеннінський

маса, буддизм,оперетта

теніс, Діккенс, комісія

хобі, спагеті, Марокко

група, новела, Канни

Запитання 6

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ем...ігрант, ім...ігрант, ас...амблея

іл...юстрація, ір...аціональний, спагет...і

ім...ітація, тал...ін...ський, ак...умуляція

ім...унітет, дис...кусія, кол...ектив

Запитання 7

Укажіть рядок, у словах якого на місці пропуску треба писати и

варіанти відповідей

д...ктатор, д...відент, експер...мент

ор...гінал, брав...симо, к...парис

пер...метр, пр...нтер, реч...татив

п...кулі, с...ртакі, ф...аско

Запитання 8

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Інкас...атор, клас..ицизм, ал...о

Ексцес, ак..омпанемент, пен..і

Ком..ентар, кол..екція, кол...ега

Прес..а, проблем..а, кальк..утський

Запитання 9

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 Ір..аціональний, терас..а, іл...юзія

Ак..умулятор, клас..ний, міс..ія

  Ген..адій, ім..унітет, лібрет..о

 Сирок..о, Шил..ер, діаграм..а

Запитання 10

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ін..овація, ан..отація, рок..око

Дол..ар, ас..ортимент, новел..а

Груп..овий, шас..і, сюр..еалізм

Гол..андець, мас..а, шос..е

Запитання 11

У якому рядку всі слова написано правильно

варіанти відповідей

Пенні, тона, булла, вілла, група

манна, бароко, комісія, голандець, апарат

Мадона, панна, група, нетто, брутто

Ірреальний, донна, імміграція, Діккенс Таллінн

Запитання 12

Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбуваються подвоєння приголосних

варіанти відповідей

Ел..ада, ман..а, інтермец..о, примадон...а

Апол..он, гун..и, гол..андський, брут..о

Ком..уна, віл...а, тон..а, ім..іграція

Бул..а, сюр..еалізм, мадон...а, нет..о

Запитання 13

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння

варіанти відповідей

віл...а, ман...а, марок...анський, тон...а

Рус...о, мул...а, пен...і, барок...о

мадон...а, антен...а, ван...а, гол...андський

Брюс...ель, Одіс...ей, контр...еволюція, трас...а

Запитання 14

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

д..ктант, такс..ст, Лейпц..г

Ч..каго, х..мера, функц..я

кред..т, д..плом, Шексп..р

Ч..лі, реж..м, тр..умфатор

Запитання 15

Подвоєння літер не відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

брут..о, кон..отація, міс..іонер

іл..юмінація, ім..ітація, бон..а

епіграм..а, ал..ергія, бар..икади

ус..урійський, мас..они, коміс..ія

кол..екціонер, і..радіація, колон..а

Запитання 16

Подвоєння не відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

іп..одром, і..реальний, хоб..і

е..мігрант, тер..аса, інтермец..о

ал..ергія, коміс..ія, Гул..івер

конт..революція, груп..а, шас..і

Рус..о, конфет..і, дис..идент

Запитання 17

Правильно написані всі слова іншомовного походження в рядку

варіанти відповідей

Голландія, тона, метал

Россіні, ванна, комісія

колектив, нето, Яффа

Руссо, філіпінка, сума

Міссурі, інтелект, шассі

Запитання 18

Знайдіть слово, у якому є подвоєння

варіанти відповідей

піц..а

барок..о

хоб..і

нет..о

шас..і

Запитання 19

Знайдіть слово, у якому пишеться м’який знак:

варіанти відповідей

н..юанс

ад..ютант

грав..юра

шампін..йон

іл..юзія

Запитання 20

Знайдіть іншомовне слово, у якому пишеться апостроф:

варіанти відповідей

компан..йон

інтерв..ю

грав..юра

дос..є

деб..ют

Запитання 21

Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

варіанти відповідей

пат..тичний

рен..санс

д..алект

пол..мічний

експер..мент

Запитання 22

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

нет..о, коміс..ія, крос..ворд

тер..аса, і..реальний, хокей

шос..е, і..раціональний, шас..і

оперет..а, мас..аж, беладон..а

коміс..ія, ван..а, піц..а

Запитання 23

Літеру й треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

міль..он, сер..озний, с..омга

пле..єр, бо..овий, буль..он

сер..озний, лиць..овий, лось..он..

зна..омство, кра..овий, кань..он

шампінь..он, фе..єрверк, сень..ор

Запитання 24

Літеру и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ч..каго, х..мера, аналог..я

ц..тата, такс..ст, реч..татив

Шексп..р, д..плом, с..гнал

акс..ома, Ч..лі, Ват..кан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест