Орфографія

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: Орфографія
Тест виконано: 5 разів
36 запитань
Запитання 1

1. Літеру ина місці крапок треба писати в усіх словах рядка:


варіанти відповідей

ш..потіти, ш..рокий, сп..татик..сіль, кош..ня, зал..вати

мереж..во, гл..бінь, п..ріг

мар..во, згар..ще, мороз..во

Запитання 2

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний

совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

шіс..надцять, очис..ний, доблес..ний

учас..ник, зап'яс..ний, швидкіс..ний

Запитання 3

Правильно утворено обидва прикметники в рядку
варіанти відповідей

Магдебург — магдебурський, солдат — солдатський

хижак — хижацький, викладач — викладачський

Единбург — единбургзький, матрос — матроський

половець — половецький, стрілець — стрілецький

Запитання 4

М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

безсил..ля, постав..те, борот..бист

сімдесят.., колодяз..ник, кобзар..

мистец..кі, північ... майбут..нє

ниточ..ці, повіл..но, славет..ність

Запитання 5

Апостроф треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

в..їжджати, р..яска, міжбрів..я

з..ясувати, олов..яний, реп..ях

вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище

бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати

Запитання 6

Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ


варіанти відповідей

невблага(н/нн)ою заметі(л/лл)ю

довгожда(н/нн)ою зустрі(ч/чч)ю

нескінче(н/нн)ою спіра(л/лл)ю

бездо(н/нн)ою глибі(н/нн)ю

Запитання 7

Літеру стреба писати па місці крапок у всіх словах рядка


варіанти відповідей

..казаний, ..палахнути, ..тягнення

..каламутити, ..паяний, ..сипати

ро..хитати, ..худнути, ..тулити

..пресувати, ..формувати, ..літати

Запитання 8

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві


варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята

З(з)апорозька С(с)іч

В(в)ерховна Р(р)ада

Є(є)вропейський С(с)оюз

Запитання 9

. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка


варіанти відповідей

рал..і, проф..сор, ап..ерцепція

Пікас..о, кор..еспондент, піц..а

папарац..і, суф..ікс, іл..юстрація

ак..редитація, інтел..ект, Ан..на

Запитання 10

. Разом треба писати кожне слово рядка


варіанти відповідей

напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний

пів/острів, пів/місяць, пів/куля

пів/озера, пів/Ялти, напів/провідник

напів/забутий, пів/фінал, пів/Дніпра

Запитання 11

. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядкуваріанти відповідей

не/покоїтися про сина

ще не/завершена праця

не/довга, але цікава лекція

досі не/прочитана книжка

Запитання 12

. Прислівниками є всі слова рядка


варіанти відповідей

пліч-о-пліч, опівдні, дехто

нарешті, вранці, казна-що

усередині, без кінця, чий-небудь

збоку, завглибшки, ніколи

Запитання 13

Літеру е (є) треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

озимин..ю, майстерн..ю, іде..ю

крамниц..ю, перелаз..м, танц..м

палац..м, полуниц..ю, олівц..м

воротар..м, аркуш..м, синиц..ю

Запитання 14

Граматично правильне продовження речення «Ректорат університету щиро вітає з перемогою в олімпіаді...»


варіанти відповідей

Степана Бондар

Василя Пономаренко

Світлану Дрімлюга

Оксану Князевич


Запитання 15

Букву ина місці пропуску треба писати в усіх словах рядкаваріанти відповідей

зас..нати, дзв..ніти, др..жати

тр..мтіти, сп..нити, прокл..нати

с..рпанок, кр..мезний, оз..ратися

л..ман, добр..во, кр..шталевий

Запитання 16

. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

безпристрас..ний, кар'єрис..ці, тиж..ні

радіс..ний, безчес..ний, турис..ці

хвас..ливий, влас..ний, шіс..надцять

заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но

Запитання 17

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

волен..ці, навчаєт..ся, камін..чик

лікарен.., азовс..кий, піс..ня

карпат..ський, слиз..кий, матусен..ці

винос..те, поділ..ський, заволз..кий

Запитання 18

Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів варіанта


варіанти відповідей

пізно, Юрій

дев'ять, шия

лікоть, хвиля

слізний, рай

Запитання 19

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

сап..яновий, матер..ями, обов..язок

дзв..якати, торф..яник, об..їждчик

пуп..янок, крем..яний, потьм..янілий

надбрів..я, знічев..я, полум..я

Запитання 20

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

ві(д/дд)звеніти, щоде(н/нн)ик, завда(н/нн)ь

числе(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, незмі(н/нн)ий

попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати

гости(н/нн)ість, бо(в/вв)аніти, (л/лл)яний

Запитання 21

. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві


варіанти відповідей

Б(б)абин Я(я)р

К(к)нязівство М(м)онако

Д(д)он К(к)іхот

А(а)ндріївський У(у)звіз

Запитання 22

Разом треба писати кожне складне слово рядка


варіанти відповідей

чорно/бровий, зоо/парк, яблучно/виноградний

сіро/зелений, північно/кавказький, складно/підрядний


навчально/виховний, кіно/репортаж, мікро/травма

над/важливий, ранньо/стиглий, ультра/модний

Запитання 23

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка


варіанти відповідей

телеграм..а, крос..ворд, оперет..а

ван..а, кор..екція, профес..ор

а..симетрія, еф..ект, Дарданел..и

шил..інг, мас..аж, дік..енсівський

Запитання 24

Частка НЕ пишеться разом

варіанти відповідей

не/веселі часи, мені не/можна

не/мовчи, не/відомий нікому співак

не/перший випадок, не/цікаві розповіді

не/святкове вбрання, позбулися пут не/волі

Запитання 25

Правильно написано всі слова рядка

варіанти відповідей

юнацький, волзький, петербургзький

товариський, криворізький, пражський

козацький, солдатський, норвезький

грекський, молодецький, герцогський

запорізький, студентський, латишський

Запитання 26

Правильно утворено обидва прикметники в рядку


варіанти відповідей

Карпати — карпатський, чумак — чумацький

Бахмут — бахмутський, Кавказ — кавказський

тюрки — тюрцький, Лохвиця — лохвицький

киргиз — киргизький, дивак — дивакський

студент — студентський, ткач — ткачський

Запитання 27

СПРОЩЕННЯ приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка


варіанти відповідей

перс..ні, випус..ний, тріс..нути

аген..ство, капос..ний, якіс..ний

артис..ці, хрус..нути, зас..ланий

невіс..чин, тиж..невик, умис..ний

влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути

Запитання 28

Правильно написано всі слова рядка

варіанти відповідей

допомогати, коровай, зломити

отаман, горячий, ламати

солдат, богато, качан

ганяти, багач, паганий

калач, допомога, гонити

Запитання 29

Букву О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

к..тушка, ак..рдеон, ..ренда

ак..мпанемент, к..жан, ..ренда

п..ром, сарк..фаг, трансп..рант

к..нфорка, пат..логія, к..шалот


ф..нікулер, ді..рама, п..ролон

Запитання 30

Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юр..сдикція

ф..стиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти

зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж

ал..горія, скл..піння, ш..ренга, дон..чка


бр..ніти, вел..тень, зайч..ня, Водохр..ще

Запитання 31

Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

р..кламний, тр..нування, цуц..ня

поч…нати, дощ..чка, р..монтний

зд..вований, п..стливий, ож..ледь

буз..на, м..режка, справ..дливий

обл..денілий, пр..стиж, л..бонь

Запитання 32

Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тихес..нький, вос..ни, видов..ще

куч..рявий, зн..нацька, пл..скатий

об..реги, зас..лити, невм..рущий

л..ментувати, стр..міти, скр..бти

вир..нути, дал..чінь, оч..видець

Запитання 33

Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

промов..стий, сх..литися, тр..мати

пр..звисько, вр..ватися, зб..регти

виховат..ль, сел..ще, тр..валий

к..рпатий, т..рплячий, розх..тати

очищ..ння, нам..стинка, поз..чати

Запитання 34

Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

схв..лювати, ос..ледець, пряд..во

пал..чка, в..сочина, кош..чок

д..плом, створ..ння, вогн..ще

 м..лькати, гл..бінь, скр..піти

 кр..шити, сем..ро, х..мерний

Запитання 35

Літеру И на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..потіти, ш.рокий, сп..тати

к..сіль, кош..ня, зал..вати

мереж..во, гл..бінь, п..ріг

мар..во, згар..ще, мороз..во


книж..чка, вул..чка, вузл..чок

Запитання 36

Знайдіть прикметник, який потрібно писати через дефіс:

варіанти відповідей

а) ліво/бережний

б) загально/людський

в) далеко/східний

г) світло/червоний 

д) сільсько/господарський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест