Підготовка до ЗНО (комплексний тест 30 питань)

Додано: 22 травня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
30 запитань
Запитання 1

Кіммерійські племена

варіанти відповідей

здійснювали грабіжницькі набіги.

засновували торговельні факторії.

зводили систему прикордонних укріплень – валів.

освоювали нові території для розвитку землеробства.

Запитання 2

На картосхемі відображено похід великого князя київського

варіанти відповідей

Володимира Великого.

Ярослава Мудрого

Володимира Мономаха

Мстислава Володимировича

Запитання 3

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«Народ же цей… спустошені землі заселяв своїми людьми й на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з часом усю [землю руську] перейняв від татар у своє володіння й став володіти широкими її просторами, і баскаків, що збирали з неї данину для заволзького царя [хана], прогнав...»

У результаті якої битви українські землі звільнено від «заволзького царя [хана]»?

варіанти відповідей

під Оршею

на річці Ворскла

під Вількомиром

на річці Сині Води

Запитання 4

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання до нього.

«Народ же цей… спустошені землі заселяв своїми людьми й на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з часом усю [землю руську] перейняв від татар у своє володіння й став володіти широкими її просторами, і баскаків, що збирали з неї данину для заволзького царя [хана], прогнав...»

Хто з указаних історичних діячів «усю [землю руську] перейняв від татар у своє володіння»?

варіанти відповідей

Ольгерд

Вітовт

Свидригайло

К. І. Острозький

Запитання 5

Зображеного на картині історичного діяча називали

варіанти відповідей

«Самодержцем усієї Русі».


«Руським батьком козацтва».

«Першим руським професором».

«Некоронованим королем Русі».

Запитання 6

Проаналізуйте фрагмент історичного документа

та виконайте завдання 39–41 до нього.

«Він (гетьман) з’єднався в полі вище Базавлука з мурзою Тугай-беєм і вже хотів був іти зі своїм військом просто на Чигирин, щоби привітати головного свого ворога Чаплинського.

Однак від пійманців, яких перестріли на січовому шляху татари, він довідався, що польські війська та [реєстровців] уже відправлено: одних – водою до Кодака, а інших – суходолом через Крилов на Жовту Воду й також до Кодака…»

 

Події, описані в історичному джерелі, відбулися

варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1652 р.

Запитання 7

За наведеною картосхемою можна визначити

варіанти відповідей

пересування московських військ під час Кримських походів (1687 р., 1689 р.

дії козацьких полків під час Азовських походів московського царя Петра І (1695, 1696 рр.).

перебіг подій Північної війни на території України (1708–1709 рр.).


напрямок походу П. Орлика на Правобережжя (1711 р.).

Запитання 8

Унаслідок освітніх реформ Марії-Терезії та Йосипа ІІ в Австрійській імперії

варіанти відповідей

ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій.

закрито Львівський університет і «Руський інститут».

підпорядковано всі навчальні заклади Римсько-католицькій церкві.

запроваджено систему початкових шкіл із навчанням рідною мовою.

Запитання 9

Слова Т. Шевченка «Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий… за “Чорну раду”. Я вже її двічі прочитав і третій раз, і все-таки не скажу більше нічого, як спасибі. Добре, дуже добре ти зробив, що подарував “Чорну раду” по-нашому» адресовано

варіанти відповідей

П. Кулішу.

В. Антоновичу.

М. Костомарову.

І. Котляревському.

Запитання 10

Укажіть картину, де Т. Шевченко втілив центральний образ одного зі своїх поетичних творів.

варіанти відповідей
Запитання 11

На яку сферу життя Наддніпрянської України найбільше вплинув Емський указ російського імператора Олександра ІІ?

варіанти відповідей

громадсько-культурну

соціально-економічну

міжнародно-правову

військово-політичну

Запитання 12

Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російської імперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов’язане

варіанти відповідей

зі скасуванням виплат викупних платежів.

з утворенням монополістичних об’єднань.

із запровадженням реформ П. Столипіна.

з поглибленням економічної кризи.

Запитання 13

Події Першої світової війни, описані в уривку джерела «Дії цього фронту врятували Італію від розгрому та виходу її з війни, окрім того, полегшили становище англійців і французів на фронті, спонукали Румунію стати на бік [Антанти] та зіпсували всі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік...», сприяли

варіанти відповідей

повторній окупації російськими військами частини Галичини та Буковини.

реорганізації Головної української ради в Загальну українську раду.

ліквідації Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.

створенню легіону Українських січових стрільців.

Запитання 14

З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення

варіанти відповідей

Головної української ради.

Української Центральної Ради.

Загальної української ради.

Головної руської ради.

Запитання 15

Терміни «чорна дошка», «розкуркулення» пов'язані з

варіанти відповідей

коренізацією.

колективізацією.

індустріалізацією.

культурною революцією.

Запитання 16

Що характерно для розвитку науки в Україні в 1930-ті рр.?

варіанти відповідей

розрив зв’язків між прикладною наукою і виробництвом

поглиблення співпраці вітчизняних і зарубіжних науковців

фінансування наукових розробок громадськими організаціями

установлення партійно-ідеологічного контролю за науковою діяльністю

Запитання 17

Політику якої країни щодо українських земель описано в уривку з історичного джерела:

«Уряд запланував високі темпи “осадження” колоністів на Східних кресах: у 1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб...»?

варіанти відповідей

Румунії

Польщі

Угорщини

Чехословаччини

Запитання 18

Яка подія часів Великої Вітчизняної війни стала темою для створення зображеної карикатури?

варіанти відповідей

Битва за Дніпро

Київська оборонна операція

Корсунь-Шевченківська операція

Карпатсько-Ужгородська операція

Запитання 19

Підписання генерал-лейтенантом К. Дерев’янком від імені СРСР Акта про капітуляцію Японії відбулося

варіанти відповідей

9 травня 1945 р.

26 червня 1945 р.

16 серпня 1945 р.

2 вересня 1945 р.

Запитання 20

За оцінкою історика О. Бойка «…характерним для стратегії радянського керівництва в процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства».

Що було покладено в основу зазначеної моделі?

варіанти відповідей

розвиток базових галузей промисловості за рахунок ресурсів сільського господарства

співіснування державного, кооперативного та приватного секторів народного господарства

спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість і соціальну сферу

скорочення обсягів державних дотацій підприємствам воєнно-промислового комплексу

Запитання 21

«..це один з керівників уніатської Церкви на Західній Україні.., що він має ненависть до радянської влади, і що уніатське духовенство заявляло про необхідність відірвати Україну від Москви.., що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу...» - такі «злочини» інкримінувала радянська влада

варіанти відповідей

Андрею Шептицькому.

Йосипу Сліпому.

Мирославу Любачівському.

Любомиру Гузару.

Запитання 22

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

варіанти відповідей

«відбудови».

«відлиги».

«застою».

«перебудови».

Запитання 23

Л. Костенко, В. Симоненко - діячі, яких об'єднує

варіанти відповідей

членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

Запитання 24

Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів

варіанти відповідей

політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.

утвердження принципів політичного плюралізму.

активізації дисидентського правозахисного руху.

становлення багатопартійності в суспільстві.

Запитання 25

Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР влітку 1989 р. започаткували

варіанти відповідей

шахтарі

учителі

металурги

лікарі

Запитання 26

Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність

варіанти відповідей

1985 р.

1991 р.

1996 р.

2004 р.

Запитання 27

Події «Революції гідності» стали каталізатором

варіанти відповідей

підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄC).

входження України до Світової організації торгівлі (СОТ).

створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

обрання України членом Ради Європи (РЄ).

Запитання 28

Установіть послідовність подій.

А життя легендарного засновника Києва — Кия

Б подорож княгині Ольги до Константинополя

В похід Аскольда на Візантію

Г походи Святослава проти волзьких болгар і Хозарського каганату

варіанти відповідей

АБВГ

АВБГ

ВАБГ

АГВБ

Запитання 29

1.    Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.

1Г. Сковорода 2І. Григорович-Барський 3М. Березовський 4Й. Пінзель

АСпівак італійської оперної трупи в Орієнбаумі, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія».

БПрацював у Львові, Монастириську, Бучачі. Автор трьох кам’яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові (кінна статуя св. Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева).

ВНавчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у колегіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божественних пісень».

ГБрав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, забудові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект розбудови Покровської церкви в Києві.

ДНавчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, романсів, перший композитор у Росії, музичні твори якого виходили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії.

варіанти відповідей

1Г 2Д 3В 4Б

1А 2Б 3В 4Д

1В 2Г 3А 4Б

1В 2Д 3А 4Б

Запитання 30

Укажіть три «надпрограми» М. Хрущова.

варіанти відповідей

освоєння цілинних земель

ліквідація колгоспної системи

розширення посівів кукурудзи

поширення фермерських господарств

створення машинно-тракторних станцій

упровадження «Продовольчої програми»

реалізація заходів з випередження США у виробництві м’яса й молока на душу населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест