30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Підсумкова контрольна робота

Додано: 17 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 457 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Як називають процес засвоєння людиною знань, норм та цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства?

варіанти відповідей

А індивідуалізація; 

Б асиміляція; 

В соціалізація 

Г. демократизація; 

Запитання 2

2. Сукупність своєрідних і неповторних якостей, що відрізняють одну людину від іншої, визначає зміст терміна

                                           

                                                     

варіанти відповідей

А індивідуальність  

 Б особа 

В персона        

 Г громадянин 

Запитання 3

3. Функції первинної соціалізації здійснюється

                                                         

                                             

варіанти відповідей

А школою  

 Б сім'єю

В однолітками      

 Г мас-медіа  

Запитання 4

4.Що серед наведеного НЕ вважають основою співіснування та співпраці в полікультурному суспільстві?

                                    

                                  

варіанти відповідей

А толерантність        

 Б плюралізм

В дискримінація           

 Г конкуренція      

Запитання 5

5. Процес людської діяльності з метою встановлення контактів між окремими людьми й цілими групами називається

                                              

                                             

варіанти відповідей

А комунікація   

 Б конфронтація 

В спілкування     

Г конкуренція 

Запитання 6

6. Яким поняттям характеризують зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів?

                                              

                                                    

варіанти відповідей

А упередження

 Б медіація  

В консенсус  

Г конфлікт

Запитання 7

7. За якої виборчої системи передбачено такий порядок визначення результатів голосування, коли розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів?

                                                     

                                                                

варіанти відповідей

А представницька       

Б мажоритарна 

В пропорційна

 Г змішана 

Запитання 8

8. Одним із головних принципів функціонування місцевої громади є

варіанти відповідей

А співпраця різних людей заради спільної користі   

Б задоволення власних потреб за допомогою інших людей 

В доступ до використання державних ресурсів

Г проживання на спільній території

Запитання 9

9. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

          

варіанти відповідей

А реклама   

Б лобізм  

В цензура

 Г «джинса» 

Запитання 10

10. Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

А виховування патріотичних громадян своєї країни

Б формування суспільної думки, корисної для суспільного блага

В забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

Г надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 11

11. Як в середовищі журналістів називають приховану рекламу?

                             

варіанти відповідей

А «джинса»

Б фейк  

В медіа

Г маніпуляція

Запитання 12

12. Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є  

               

варіанти відповідей

А професійним 

Б неупередженим 

В маніпулятивним

Г інформативним 

Запитання 13

13. Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує 

                         

варіанти відповідей

А реклама 

Б преса 

В телебачення 

Г Інтернет  

Запитання 14

14. Економічна раціональність передбачає таку поведінку людей, за якої...

варіанти відповідей

А кожен суб'єкт економічних відносин ощадливо витрачає гроші

Б кожна людина робить вибір відповідно до своїх вигод

В кожен суб'єкт ринкових відносин має діяти відповідно до інструкцій

Г усі люди діють однаково в однакових умовах

Запитання 15

15. Основними перевагами ринкової економіки є:

варіанти відповідей

А забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної свободи

Б рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості

В забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів

Г ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення довкілля

Запитання 16

16. Причиною дефіциту товару на ринку є те, що

варіанти відповідей

А ціна на товар перевищує рівноважну ціну

Б ціна на товар нижча від рівноважної ціни

В товар не відповідає державному стандарту якості

Г обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту

Запитання 17

17. Обмеженість трудових ресурсів зумовлена

варіанти відповідей

А загальною кількістю населення і часткою працездатних людей

Б загальною кількістю безробітних у країні

В загальною кількістю робочих місць на підприємствах

Г зменшенням потреб виробництва в робочій силі

Запитання 18

18. Як називають посадовця, який здійснює парламентський контроль за дотриманням державою прав людини?

варіанти відповідей

А омбудсмен

Б дипломат

В депутат

Г гарант

Запитання 19

19. Здатність і можливість свідомого вольового вибору індивідом своєї поведінки називається

варіанти відповідей

А свободою

Б правом

В обов'язком

Г відповідальністю

Запитання 20

20. Гуманізм визначає як основну цінність

варіанти відповідей

А людину

Б природу

В соціум

Г право

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест