29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З КУЛЬТУРОЛОГІЇ - 1

Підсумковий контрольний тест з дисципліни «Культурологія»  призначені для визначення рівня знань студентів коледжів, виявлення глибини і повноти засвоєння закономірностей та особливостей розвитку вітчизняного та світового культурного процесу, розуміння культури як специфічного та унікального феномена людства.

Тести укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Культурологія».

Критерії оцінювання ґрунтуються на співвідношенні вірних/невірних відповідей у відсотковому вираженні:


Додано: 22 травня 2020
Предмет: Художня культура, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
30 запитань
Запитання 1

Що в перекладі з латині означає слово, від якого отримала свою назву наука культурологія?


варіанти відповідей

Духовне надбання.

 Олюднення.

Обробіток та обробка.. 

Правильні відповіді 1-3

Запитання 2

Людина, на думку культурологів, є продук­том ...


варіанти відповідей

лише культурної еволюції;

лише біологічної еволюції;

біологічної та культурної еволюції;  

технічної еволюції.

Запитання 3

Хто з науковців XIX ст. виділив п'ять ознак цивілізації та розглядав її як наступний після варвар­ства етап розвитку людства?варіанти відповідей

Леслі Уайт.  

Л. Морган

Карл Маркс.

Ф. Ніцше.

Запитання 4

До якої культури належать такі поняття, як кроманьйонець, фетишизм, неоліт, піктографічне пись­мо і рубило?варіанти відповідей

До постмодернізму.

До середньовіччя.

До первісної культури.

До культури козацько-гетьманської доби.

Запитання 5

Представники якої країни вперше створили каталог медичних книг і фармакологічний трактат?


варіанти відповідей

Китаю

Японії.

Вавилону.


Єгипту. 

Запитання 6

Учення якого філософа було канонізовано і по­кладено в основу офіційної ідеології феодального Китаю?


варіанти відповідей

Будди.                     

  Лао Цзи.                

Конфуція.

Сократа.

Запитання 7

Походження культури від ушанування Бога перевага у ній духовного компонента характерна для представників такої концепції культури як 

                    

                     

варіанти відповідей

богословська;

   символічна;  

  циклічна;

   антропологічна.

Запитання 8

   Пам'яткою романського стилю в архітектурі є....

варіанти відповідей

     Собор Паризької богоматері;

    Собор Святого Марка у Венеції;

    Пантеон;

    Стоунхендж.

Запитання 9

 Для якого художньо-стильового напряму ха­рактерною є тема зображення життя міста з високорозвиненою технікою?


варіанти відповідей

Для імпресіонізму.     

 Для модернізму.         

Для натуралізму.

Для футуризму.

Запитання 10

        Розвиток культури є прогресивним, якщо за

критерій прогресу культури вважати....
варіанти відповідей

складність художніх засобів;

реалістичність зображуваного;

збереження традицій;

зростання свободи митця.

Запитання 11

Нині налічується така кількість визначень терміна "культура":

   

за 500;                      за 100.


варіанти відповідей

за 100;

за 1000;                   

за 500;                     

за 250.

Запитання 12

У чому полягає особливість ролі культури що­ до людини з точки зору культурології?

варіанти відповідей

Культура лише пристосовує людину до певного природного середовища.

 Культура є універсальним фактором саморозвитку людства.

   Культура є лише сукупністю матеріальних цін­ностей і не впливає на

             становлення особистості.

 Культура формує суспільство в цілому, а не ок­рему людину зокрема.

Запитання 13

Віра в існування душі та духів, які панують над предметами та явищами світу, - це... .варіанти відповідей

фетишизм;     

міф; 

анімізм;  

тотемізм.

Запитання 14

Візантійська культура мала величезний вплив на розвиток культур таких країн як....

  Болгарія, Сербія та Чорногорія;

  

 

варіанти відповідей

Болгарія, Сербія, Грузія, Вірменія та Київська Русь;

Болгарія, Сербія та Чорногорія;

Болгарія, Сербія, Чорногорія та Київська Русь;

Грузія, Вірменія та Київська Русь.

Запитання 15

Синтез досягнень національних культур, що стали загальнолюдським надбанням, - це....


варіанти відповідей

національна культура;

масова культура;

професійна культура;

світова культура.

Запитання 16

Хто з українських письменників започаткував назву "неоромантизм", тобто одну із течій модернізму в українській літературі?

варіанти відповідей

Олександр Олесь.        

Леся Українка.

М. Вороний.               

М. Черемшина.

Запитання 17

Хто з нижченаведених культурних діячів Укра­їни є відомим скульптором, автором пам'ятника Т. Шев­ченку на Сумщині в 1918 році?варіанти відповідей

О. Архипенко.           

Т. Василенко.

 С. Кавалерідзе.

М. Бойчук.   

Запитання 18

Яка концепція культури наголошує на існуванні прогресу в культурі?


варіанти відповідей

Антропологічна.  

Національна.  

Циклічна. 

Еволюційна.

Запитання 19

Філософські погляди якого філософа XIX ст.

стали основою художнього стилю неоромантизму вУкраїні?

  

варіанти відповідей

 М. Хайдегера.

Ф. Ніцше.  

Г. Сковороди.      

М. Грушевського.

Запитання 20

Етнос- це....


варіанти відповідей

історична сукупність людей, утворена на певній території, якій властиві

спільні риси та спільні особливості культури і психічного складу;

великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в історично визначеній

системі суспільного вироб­ництва;

спільність, що історично йде за племенем і передує нації.

сукупність громадян однієї держави;

Запитання 21

Оберіть із нижчеперелічених особливості людської діяльності (2 відповіді).

варіанти відповідей

Свідомо поставлена мета.

Інстинктивність.

Спонтанність.

Ілюзорність.

Цілепокладання діяльності.

Мовне оформлення.

Запитання 22

Оберіть із нижчеперелічених функції культурології (З відповіді),

варіанти відповідей

Пізнавальна.

Прогностична.

Інтегративна.

Комунікативна.

Соціального планування.

Господарська.

Запитання 23

"Культурну єдність" людини та природи ха­рактеризують такі фактори:


варіанти відповідей

розвиток точних наук;

анімізм;

будівництво міст;

міфологічний світогляд;

фетишизм;

розвиток виробництва.

Запитання 24

Визначте три основні ознаки цивілізації.


варіанти відповідей

Письмо.

Демократичний уряд.

Наявність доріг.

Монументальна архітектура.

Міста.

 Користування вогнем.

Запитання 25

Які архітектурні пам'ятки Стародавнього Вавилону належали до так званих Семи див світу ?

варіанти відповідей

Дорога процесій.

Епос про Гільгамеша.

Зіккурат бога Мардука.

Бібліотека Ашурбаніпала.

Статуї Шеду.

Висячі сади Семіраміди.

Запитання 26

Особливостями середньовічної культури є ...

варіанти відповідей

людина була центром мистецтва;

культура середньовіччя була повністю підпорядкована релігії;

розвивалася освіта;

усе населення мало доступ до навчання.

пропагувалися ідеї гуманізму;

Запитання 27

Серед особливостей класицизму називають(2 відповіді)....


варіанти відповідей

розподіл жанрів на високі та низькі;

єдність часу, місця та дії;

пишність і декоративність оздоблення;

поєднання різнопросторових і різночасових сюжетів.

Запитання 28

Назвіть основні архітектурні ансамблі XVIII ст. в бароко .


варіанти відповідей

Софія Київська XI ст.

Андріївська церква.

Острозький замок.


Десятинна церква.

Миколаївський собор у Ніжині.

Лаврська дзвіниця.

Запитання 29

Серед композиторів XVII - XVIII ст. (доба козацького бароко) в Україні найвідоміші :


варіанти відповідей

М. Березовський;

П. Майборода;

М. Лисенко;

А. Ведель;

Д. Бортнянський.

Запитання 30

Назвіть представників шестидесятників в українському кіно .


варіанти відповідей

С. Параджанов.

Л. Курбас.

М. Іллєнко.

Р. Віктюк.

Стрембіцький.

А. Жолдак. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест