9 клас Підсумкова контрольна робота за за рік

Додано: 20 квітня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 162 рази
32 запитання
Запитання 1

Що називають радіоактивністю?

варіанти відповідей

перетворення одних речовин на інші

розпад молекул на іони

спонтанне перетворення ядер атомів одних хімічних елементів на ядра інших хімічних елементів

розпад атомних ядер на нуклони

Запитання 2

Що називають періодом піврозпаду?

варіанти відповідей

час, за який розпадається половина радіоактивного атома

інтервал часу, протягом якого розпадаються всі радіоактивні атоми

час, за який розпадається половина початкової кількості радіоактивних атомів

час, за який розпадається чверть початкової кількості радіоактивних атомів

Запитання 3

Яка величина характеризує вплив будь-якого виду випромінювання на речовину?

варіанти відповідей

активність радіонукліда

поглинута доза випромінювання

період піврозпаду

енергія зв'язку атомного ядра

Запитання 4

Визначте активність радіонукліда, якщо за 1 с відбулися 4 розпади атомних ядер.

варіанти відповідей

4 Кі

4 Гр

4 Бк

4 Дж

Запитання 5

Виберіть найбільш точне визначення рівномірного прямолінійного руху

варіанти відповідей

рух, під час якого за будь-які рівні інтервали час здійснюються однакові переміщення

рух, при якому за рівні інтервали часу здійснюються однакові переміщення

рух, який відбувається по прямолінійній траєкторії

рух, під час якого тіло проходить однаковий шлях за рівні інтервали часу

Запитання 6

Закінчіть речення: "Прискоренням називають векторну величину, яка визначається ...

варіанти відповідей

відношенням швидкості до інтервалу часу

добутком швидкості та інтервалу часу, протягом якого тіло рухалося

відношення зміни шляху до інтервалу часу, за який ця зміна сталася

відношення зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна сталася

Запитання 7

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

маса - причина зміни швидкості тіла

при різкому гальмуванні тіло миттєво зупиняється

сила - міра інертності тіла

рівнодійна сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення

Запитання 8

За графіком залежності швидкості руху автомобіля від часу (див. рисунок) визначте початкову швидкість руху та прискорення автомобіля.

варіанти відповідей

1 м/с; 8 м/с2

1 м/с; -8 м/с2

8 м/с; 1 м/с2

8 м/с; -1 м/с2

Запитання 9

З вежі кинули камінь в горизонтальному напрямі. Через 2 с камінь упав на землю на відстані 40 м від основи вежі. Визначте початкову швидкість каменю.

варіанти відповідей

20 м/с

30 м/с

40 м/с

50 м/с

Запитання 10

Маса тіла дорівнює 1,5 кг, а рівняння руху має вид: x = 200 + 4t + 0,2t2. Визначте імпульс тіла в початковий момент часу.

варіанти відповідей

300 кг⋅м/с

0,6 кг⋅м/с

6 кг⋅м/с

100 кг⋅м/с

0,3 кг⋅м/с

Запитання 11

Людина масою 60 кг знаходиться в ліфті, що починає рухатися вгору з прискоренням 0,2 м/с2. Обчисліть вагу людини. (g = 9,8 м/с2)

варіанти відповідей

0

608 Н

600 Н

720 Н

Запитання 12

Визначте, як зміниться сила притягання ракети до Землі при її віддалені від поверхні планети на відстань, що дорівнює чотирьом радіусам Землі.

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 25 разів

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 16 разів

не зміниться

Запитання 13

Тіло, маса якого 30 кг, підвісили до пружини з жорсткістю 900 Н/м. Визначте подовження пружини та її енергію (g = 10 м/с2).

варіанти відповідей

0,25 м; 96 Дж

0,37 м; 96 Дж

0,29 м; 19 Дж

0,41 м; 96 Дж

0,33 м; 50 Дж

Запитання 14

Довжина ствола рушниці 0,6 м. Маса кулі 15 г, а її діаметр 8 мм. Визначте швидкість кулі в момент вильоту із ствола, якщо середній тиск порохових газів у стволі становить108 Па.

варіанти відповідей

534 м/с

634 м/с

734 м/с

834 м/с

Запитання 15

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

варіанти відповідей

у середину котушки ввести залізне осердя

збільшити число витків в обмотці

зменшити силу струму

збільшити силу струму

Запитання 16

Який закон підтверджується існуванням сонячних і місячних затемнень?

варіанти відповідей

закон заломлення світла

закон відбивання світла

закон прямолінійного поширення світла

закон збереження енергії

Запитання 17

На якій властивості механічних хвиль ґрунтується ехолокація?

варіанти відповідей

перенесення енергії без перенесення речовини

відбивання хвилі

залежність довжини хвилі від середовища, в якому поширюється хвиля

зміна амплітуди хвилі зі збільшенням відстані до джерела хвилі

Запитання 18

У якому з випадків напрямок ліній індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом зазначені правильно?

варіанти відповідей
Запитання 19

На якому рисунку напрямок сили Ампера вказано правильно:

варіанти відповідей
Запитання 20

Зображення предмета АВ (див. рисунок) буде:

варіанти відповідей

Дійсне, обернене, зменшене

Дійсне, обернене, збільшене

Уявне, пряме, збільшене

Зображення не існує

Запитання 21

Ультразвуком називаються звукові хвиді з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 22

Інфразвуком називають звукові хвилі з частотою...

варіанти відповідей

менше 20 Гц

від 20 Гц до 20000 Гц

більше 20000 Гц

Запитання 23

Відстань найкращого зору при короткозорості

варіанти відповідей

менш від 25 см

рівна 25 см

більша 25 см

Запитання 24

Чому дорівнює оптична сила лінзи, хід променів у якій показано на рисунку:

варіанти відповідей

- 0,04 дптр

+ 4 дптр

+ 25 дптр

+ 50 дптр

Запитання 25

Предмет розташований на відстані 1 м від збиральної лінзи з фокусною відстанню 0,5 м. На якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета?

варіанти відповідей

0,5 м

1 м

1,5 м

2 м

Запитання 26

Коли постійний магніт розламати навпіл, утворяться

варіанти відповідей

два окремі різнойменні полюси

два окремі однойменні полюси

два магніти

він розмагнітиться

Запитання 27

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

 Силою Кулона

 Силою Ампера


Силою Архімеда

Силою Струму

Запитання 28

Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких +2 дптр? 

варіанти відповідей

Хлопчик не має вад зору


Короткозорість

 Далекозорість

Запитання 29

Знайдіть оптичну силу лінзи, якщо фокусна відстань дорівнює 4 м.

варіанти відповідей

1 дптр

 0,25 дптр

0,5 дптр

 2 дптр

Запитання 30

Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

варіанти відповідей


адаптація


дисперсія

асиміляція

 акомодація

Запитання 31

Силові лінії магнітного поля виходять з...

варіанти відповідей

Не мають початку і кінця

Південного полюсу і входять у північний

Північного полюсу і входять у південний

Силові лінії магнітного поля невидимі, тому їхнього напрямку не можливо визначити.

Запитання 32

Що таке постійний магніт?

варіанти відповідей

Шматок металу

Тіла, які зберігають свою масу

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості

Форма матерії, яка існує навколо будь якого тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест