Підсумковий тест за І семестр

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
32 запитання
Запитання 1

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації 

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу 

Відомості, які для людини є новими і корисними 

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Запитання 2

Які із зазначених дій не є інформаційними процесами?

варіанти відповідей

зберігання 

пошук

консервування 

опрацювання 

побудова

Запитання 3

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Сукупність антивірусних програм

Запитання 4

Як ви розумієте таке явище як тролінг?

варіанти відповідей

Поверхнева подорож інтерет-сайтами та сторінками Всесвітньої павутини 

Надмірне (патологічне) захоплення азартними та/або комп’ютерними іграми 

Публікація повідомлень і статей провокаційного характеру, що мають на меті розпалювання конфлікту між читачами та/або співрозмовниками, спантеличити та/або викликати негативну зворотну реакцію 

Хвороблива потреба в постійному спілкуванні в соціальних мережах, інтернет-спільнотах, на форумах тощо

Запитання 5

Для кого дистанційна форма освіта може бути найбільш ефективною? 

варіанти відповідей

Для кого дистанціна форма освіта може бути найбільш ефективною? 

Студенти, які бажають навчатися фаху лікаря

Люди, які бажають здобути другу вищу освіту в банківській сфері 

Люди з обмеженим можливостями 

Запитання 6

Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення й використання інформації? 

варіанти відповідей

Розвинене суспільство 

Індустріальне суспільство 

Технологічне суспільство 

Інформаційне суспільство 

Запитання 7

У чому полягає функція електронне урядування?

варіанти відповідей

В організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційній формі  

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом 

У здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з індивідуальних рішень 

У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою 

Запитання 8

Глобальна мережа підключених до Інтернету пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. 

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект 

Інтернет контенту

Запитання 9

Характеризує, наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного

варіанти відповідей

середнє арифметичне

стандартне відхилення

мода

медіана

Запитання 10

У вікні Параметри лінії тренду тренд можна доповнити такими параметрами:

варіанти відповідей

змінити колір ліні 

показати рівняння апроксимуючої кривої 

задати назву 

замовити прогноз: вперед або назад (на n періодів) 

Запитання 11

Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінію тренду:

варіанти відповідей

Лінійна

Поліноміальна

Поліноміальна зі степенем 3

Запитання 12

Поліноміальна зі степенем 3

варіанти відповідей

модою

медіаною

інфографікою

трендом

Запитання 13

Нескладну інфографіку можна створити у ...

варіанти відповідей

графічному редакторі

текстовому редакторі

редакторі презентацій

спеціалізованій програмі

Запитання 14

Який інструмент застосовується в Excel для розв’язування оптимізаційних задач?

варіанти відповідей

Підбір параметра 

Сценарії 

Оптимізатор 

Пошук розв'язування 

Запитання 15

До задач оптимізації належать задачі на пошук:

варіанти відповідей

цільової функції 

розв’язування системи нерівностей

розв’язування системи рівнянь 

максимума або мінімума цільової функції 

Запитання 16

Обмеження в задачі оптимізації - це:

варіанти відповідей

обмеження на значення цільової функції 

розв'язування системи нерівностей 

визначені межі, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються 

максимума або мінімума цільової функції 

Запитання 17

Цільову функцію можна визначити як: 

варіанти відповідей

аналітичну залежність між критерієм оптимальності й параметрами, що підлягають оптимізації, із зазначенням напряму екстремуму 

критерій оптимальності 

умови, що накладаються на параметри

числове значення, що показує, наскільки оптимальним є знайдене рішення

Запитання 18

Побудова математичної моделі задачі оптимізації передбачає:

варіанти відповідей

визначення похибки знайденого розв’язування

завдання системи обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей 

визначення критерію оптимізації цільової функції  

завдання цільової функції 

Запитання 19

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

варіанти відповідей

коли данi об'єднанi зв'язками i спiльною структурою

 коли забезпечена секретнiсть даних

 як тiльки якась iнформацiя занесена до пам'ятi комп'ютера

 якщо завiдуючий базою розпочинає виконання своїх обов'язкiв

Запитання 20

Прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

варіанти відповідей

Текстові процесори

Системи управління базами даних 

Табличні процесори

Графічні редактори

Запитання 21

Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних.

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 22

Система управління базами даних Access належать до:

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 23

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 24

Які є способи створення «порожньої» бази даних?

варіанти відповідей

На основі існуючого шаблону електронної таблиці 

На основі існуючого шаблону 

Власноручно створюючи таблиці, форми, звіти й інші об’єкти 

Власноручно створюючи малюнки 

Запитання 25

Які особливості має реляційна база даних?

варіанти відповідей

Вузли утворюють ієрархію 

Таблиці взаємопов’язані 

Має вузли, рівні, зв’язки 

Складається з таблиць 

Запитання 26

Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

Виведення даних на друк 

Подання зв’язків між таблицями 

Засоби для роботи з даними 

Зберігання даних

Запитання 27

Із чого починається проектування бази даних?

варіанти відповідей

Визначається вирівнювання абзаців 

Визначаються перелік даних, які будуть зберігатися 

Визначається кількість і вміст таблиць для зберігання даних 

Визначаються розмір і накреслення шрифтів 

Запитання 28

Рядок таблиці реляційної бази даних називають:

варіанти відповідей

записом, або кортежем

полем, або атрибутом

клітинка

Запитання 29

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Запитання 30

Яке призначення ключового поля?

варіанти відповідей

слугують для створення зв'язкiв

однозначно iдентифiкувати поле

упорядковувати записи за часом створення

формувати новi таблицi

Запитання 31

У чому полягає відмінність запитів і фільтрів?

варіанти відповідей

Запит опрацьовує лише один об’єкт, фільтр - декілька 

Запит очищує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька фільтрів, об’єкт - лише один 

Запитання 32

Якi завдання можуть виконувати запити?

варіанти відповідей

здiйснювати обчислення

створювати форми

обробляти данi отриманi в результатi роботи iнших запитiв

готувати звiти

вiдбирати записи, що вiдповiдають певним умовам

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест